AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Powiatu » Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Protokół nr 34 / 2014
 

PROTOKÓŁ NR 34/2014

Z POSIEDZENIA KOMISJI EDUKACJI, KULTURY,

SPORTU I TURYSTYKI

z dnia 29 kwietnia 2014 r.Przewodniczący komisji Stefan Tomczak otworzył posiedzenie, stwierdził quorum, przy którym komisja może podejmować decyzje. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.


W posiedzeniu uczestniczyła pani Wioletta Mazurkiewicz – dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni i pani Małgorzatę Sznek starszy bibliotekarz.


Przewodniczący przedstawił następujący porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum – punkt zrealizowany.

 2. Realizacja zadań związanych z prowadzeniem powiatowej biblioteki publicznej.

 3. Przedstawienie planu finansowego – dotacji na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej.

 4. Promocja czasopisma – Biuletyn Bibliotek Powiatu Wrzesińskiego – czasopisma finansowanego z dotacji Starostwa Powiatowego w ramach prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej .

 5. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu 29.04.2014 r.

 6. Sprawy bieżące.

 7. Wolne głosy i wnioski.


Ad. 2, 3, 4.

Przewodniczący komisji poprosił panią dyrektor o omówienie realizacji zadań związanych z prowadzeniem powiatowej biblioteki publicznej.

Pani W. Mazurkiewicz poinformowała, że na mocy Porozumienia zawartego w dniu 18 kwietnia 2000 roku pomiędzy Gminą Września a Powiatem Wrzesińskim Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wrześni pełni funkcję powiatowej biblioteki dla powiatu wrzesińskiego w zakresie nadzoru i instruktażu merytorycznego nad:

 1. Gminną Biblioteką Publiczną w Kołaczkowie

 2. Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy w Nekli

 3. Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy w Miłosławiu

 4. Miejsko – Gminną Biblioteką Publiczną w Pyzdrach.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wrześni istnieje od 1946 r. Obecnie jest samorządową instytucją kultury służącą rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców oraz upowszechnianiu wiedzy i kultury.

Do podstawowych zadań biblioteki należy:

 • gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie i udostępnianie wszelkiego rodzaju
  materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych
  i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz
  dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy,

 • pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno – bibliograficznego, organizowanie
  obiegu wypożyczeni międzybibliotecznych, opracowywanie i publikowanie bibliografii
  regionalnych, a także innych materiałów informacyjnych i charakterze regionalnym,

 • udzielanie bibliotekom z terenu powiatu wrzesińskiego pomocy instrukcyjno –
  metodycznej i szkoleniowej,

 • sprawowanie nadzoru merytorycznego z zakresu realizacji przez gminne biblioteki
  publiczne zadań.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy posiada sieć swoich placówek zlokalizowanych w mieście i na terenie gminy :

1. we Wrześni:

- Biblioteka Główna,

- Oddział Dziecięcy,

- Filia nr 1

2. na terenie gminy:

- Filia w Grzybowie,

- Filia w Kaczanowie,

- Filia w Psarach Polskich,

- Filia w Węgierkach.


W dalszej części swojej wypowiedzi pani dyrektor przedstawiła plan finansowy na 2014 rok.

Zgodnie z Uchwałą NR 236/XXXVI/2013 r. Rady Powiatu we Wrześni z dnia 27 grudnia 2013 r. na działalność Biblioteki z budżetu powiatu Rada przeznaczyła dotację w wysokości 45.000,- zł. Rozdysponowanie tych środków przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Omawiając plan finansowy, pani dyrektor poinformowała, że w tym roku nastąpi publikacja książki regionalnej autorstwa pana Mariana Torzewskiego opisującej historię ziemi wrzesińskiej w okresie I wojny światowej pt.: „Ziemia wrzesińska w okresie I wojny światowej. Czasy i ludzie”, która jest kontynuacją wydanego w 2013 roku opracowania pt.: „Ziemia wrzesińska pod zaborem pruskim. Czas i ludzie”.

Kontynuując pani W. Mazurkiewicz zapoznała członków komisji z wydanym w 2013 roku Biuletynem Bibliotek Powiatu Wrzesińskiego, finansowanym ze środków budżetu powiatu.

Biuletyn ten został adresowany zarówno do bibliotekarzy, jak i do czytelników. Przybliża specyfikę pracy bibliotek w powiecie, oraz szerzy kulturę i promowanie czytelnictwa, a także prezentuje kanon najważniejszych wydarzeń kulturalnych i literackich minionego roku.

Pani dyrektor zaznaczyła, że w roku 2014 będzie problem z wydaniem biuletynu z uwagi na brak środków finansowych.

Członkowie komisji zauważyli, że można dokonać zmian w planie finansowym i wyasygnować środki z innej pozycji na kontynuowanie corocznego cyklu wydawania biuletynu.

W dalszej części wypowiedzi panie zwróciły uwagę, że księgozbiory zakupione przez bibliotekę publiczną przekazywane są do bibliotek gminnych na zasadzie depozytu i dodały, że nie mają wiedzy na temat, co dalej dzieje się z tym depozytem, gdyż nie jest on monitorowany.

Członkowie komisji sugerowali, żeby rozmawiać z firmą SOKRATES z Poznania, producentem oprogramowania SOWA - Systemu Informatycznej Obsługi Biblioteki o zainstalowanie nakładki, pozwalającej monitorować depozyty znajdujące się w bibliotekach gminnych. Ponadto członkowie komisji proponowali, aby zwrócić się do radcy prawnego celem zajęcie stanowiska w sprawie ustalenia, czy darczyńca, w tym przypadku powiat wrzesiński może wskazać jakiego rodzaju księgozbiory mają zostać zakupione dla biblioteki.


Ad. 5.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał oświatowych, które Rada Powiatu podejmie na XL sesji.


Ad. 6.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, przewodniczący komisji zamknął 34 posiedzenie Komisji Edukacji.


Przewodniczący Komisji

/-/Stefan Tomczak

Protokołowała:

Katarzyna Plucińska

inspektor

Załączniki do protokołu znajdują się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.


Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Stefan Tomczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Plucińska (13/05/2014 09:51:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Katarzyna Plucińska (13/05/2014 09:51:43)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Katarzyna Plucińska (13/05/2014 09:51:43)
Lista wiadomości
Protokół nr 3 / 2015
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 23 marca 2015 roku.
Protokół nr 2 / 2015
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 21 stycznia 2015 roku.
Protokół nr 38 / 2014
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 23 października 2014 r.
Protokół nr 37 / 2014
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 22 października 2014 r.
Protokół nr 36 / 2014
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 29 września 2014 r.
Protokół nr 35 / 2014
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 16 czerwca 2014 r.
Protokół nr 34 / 2014
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Protokół nr 33 / 2014
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 4 marca 2014 r.
Protokół nr 32 / 2013
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 26 listopada 2013 r.
Protokół nr 31 / 2013
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 27 września 2013 r.
Protokół nr 30 / 2013
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 5 września 2013 r.
Protokół nr 29 / 2013
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 27 maja 2013 r.
Protokół nr 28 /2013
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 19 kwietnia 2013 r.
Protokół
ze wspólnego posiedzenia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 7 marca 2013 roku.
Protokół
ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Komisji Rozwoju Lokalnego z dnia 6 marca 2013 roku.
Protokół nr 25 /2013
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 31 stycznia 2013 r.