AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Powiatu » Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Protokół nr 33 / 2014
 

PROTOKÓŁ NR 33/2014

Z POSIEDZENIA KOMISJI EDUKACJI, KULTURY,

SPORTU I TURYSTYKI

z dnia 4 marca 2014 r.

Przewodniczący komisji Stefan Tomczak otworzył posiedzenie, stwierdził quorum, przy którym komisja może podejmować decyzje. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.


W posiedzeniu uczestniczył Dionizy Jaśniewicz Starosta Wrzesiński i Bożena Nowacka - Sekretarz Powiatu.

Przewodniczący przedstawił następujący porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum – punkt zrealizowany.

 2. Analiza potrzeb edukacyjnych i rozwoju społecznego młodzieży szkół powiatowych oraz możliwości ich zaspakajania w kontekście ankiety dotyczącej wyboru szkoły ponadgimnazjalnej.

 3. Analiza oferty szkół ponadgimnazjalnych skierowanej do absolwentów gimnazjów.

 4. Ogólnopolski ranking szkół ponadgimnazjalnych.

 5. Edukacyjna Wartość Dodana – analiza wyników szkół.

 6. Sprawy bieżące.

 7. Wolne głosy i wnioski.

Członkowie komisji nie wnieśli uwag do przedstawionego porządku obrad, w związku z czym przewodniczący przystąpił do jego realizacji.

Ad. 2 i 3.

Bożena Nowacka przedstawiając wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów klas trzecich gimnazjów wspomniała, że ankiety te powtarzane są każdego roku i na ich podstawie analizuje się, jakie są tendencje dotyczące wyboru przez młodzież szkół i kierunków kształcenia.

Kontynuując pani sekretarz poinformowała, że każdego roku, na początku grudnia Zarząd Powiatu ustala warunki naboru kierując się trzema względami:

1. żeby projekt naboru w sensie liczb oddziałów się zrealizował,

2. żeby nabór był na określonym poziomie,

3. żeby pozyskać jak najwięcej uczniów spoza powiatu, ale nie na zasadzie takiej, że zostanie obniżony poziom, tylko poprzez pojawienie się takich ofert kształcenia, które zainteresują młodzież.

Pani sekretarz zwróciła także uwagę na fakt, że 97,35 % uczniów wypełniło tę ankietę i dodała, że często jest tak, że te tendencje, które pokazują ankiety przedkładają się rzeczywiście na siłę naboru. Mając na względzie migrację uczniów do szkół poza powiatem wrzesińskim, Zarząd stara się temu przyglądać i równoważyć ofertę edukacyjną tak, żeby pozyskać młodzież z zewnątrz. W klasach o profilu wojskowym nie ma już tak dużo uczniów z powiatu wrzesińskiego, około 20 uczniów jest spoza powiatu, wyraźnie widać, że liceum w tradycyjnym kształcie już nie funkcjonuje, mimo, że jest to podstawa do studiów, to jednak na technicznych kierunkach lepszy start dają szkoły techniczne.

Jeżeli chodzi o propozycje szkół dotyczące liczby oddziałów, to w przypadku trzech szkół Zarząd stanął na stanowisku zmniejszenia oddziałów – Liceum Ogólnokształcącemu im. H. Sienkiewicza, Liceum w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących i Zespole Szkół Politechnicznych, ale warunkowo, że jeżeli ten nabór będzie rzeczywiście wysoki i na określonym poziomie, to jest możliwość naboru na zaproponowane przez szkoły kierunki. Ankieta obrazuje, że stanowisko Zarządu w tej sprawie jest jak najbardziej trafione. Pani sekretarz podkreśliła, że jest taka polityka Zarządu, żeby z jednej strony stawiać ostro granice i warunkować otwieranie kolejnych oddziałów i na właściwym poziomie. Ponadto Zarząd Powiatu stanął na stanowisku, że nie będzie ograniczać, czy wskazywać profili i kierunków kształcenia. Przedstawiona oferta naboru jest zweryfikowana o informacje uzyskane z ankiet i pokazuje, że jest więcej kierunków kształcenia niż oddziałów. Kończąc pani sekretarz zwróciła uwagę, że ta młodzież gimnazjalna, która kontynuuje naukę poza powiatem wrzesińskim jest równoważona, a często przewyższona uczniami spoza powiatu wrzesińskiego.

W dalszej części posiedzenia członkowie komisji dyskutowali w kwestii odchodzenia uczniów z wrzesińskich szkół ponadgimnazjalnych zwracając uwagę na to, że często decydują o tym również kwestie dojazdu do Wrześni z takich miejscowości jak Orzechowo, Pyzdry, gdzie brak jest komunikacji w godzinach, w których młodzież dojeżdża do szkół.

Pani sekretarz wspomniała, że jeśli chodzi o Zespół Szkół Specjalnych, to w tym przypadku gmina ma obowiązek dowozić młodzież do tej placówki, natomiast może należy się zastanowić i przeanalizować, czy rozwiązać tę kwestię poprzez porozumienie z gminami i partycypowanie w kosztach dowozu.

Starosta D. Jaśniewicz poinformował, że dyrektor ZSP ma uprawnienia do nauczania w zawodzie technik mechatronik i w przypadku, gdyby weszła inwestycja, dobrze byłoby uzupełnić ofertę o ten kierunek.

Wyniki ankiety, projekt oraz oferta naboru stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. 4.

Ranking szkół pokazuje miejsce placówek ponadgimnazjalnych w skali województwa i kraju pod względem wyników matur jak również wyników olimpiad. Zespół Szkół Politechnicznych zajmuje 3 miejsce w województwie i 18 miejsce w kraju, 48 miejsce pod względem wyników matur i 107 miejsce w rankingu olimpiad. Zespól Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w skali ogólnej szkól zajmuje 10 miejsce w województwie i 130 miejsce w kraju oraz 197 miejsce jeśli chodzi o olimpiady.

Ranking stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Ad. 5.

Edukacyjna wartość dodana to zestaw technik statystycznych pozwalających zmierzyć wkład szkoły w wyniki nauczania. Metoda EWD służy przede wszystkim szkołom. To dyrektorzy i nauczyciele mogą dzięki właściwej analizie wyników egzaminacyjnych zobaczyć mocne i słabe strony nauczania w swojej placówce. Wnikliwe przyjrzenie się rezultatom testów egzaminacyjnych dostarcza ważnych przesłanek do formułowania planów rozwoju szkoły, pozwala ocenić skuteczność już podjętych działań. Ewaluacja prowadzona przez samą szkołę w celu poprawy swojego funkcjonowania to najważniejszy obszar wykorzystania wyników egzaminacyjnych, a tym samym i metody edukacyjnej wartości dodanej.

Metoda EWD służy też nadzorowi szkolnemu. Porównywalne wyniki egzaminów pozwalają na obiektywną ewaluację zewnętrzną szkół. Użycie metody EWD umożliwia skupienie uwagi na tym, co w nauczaniu najważniejsze, czyli na postępach uczniów w danym cyklu nauczania.

Kolejnym potencjalnym użytkownikiem metody edukacyjnej wartości dodanej są samorządy. Bez wchodzenia w kompetencje nadzoru pedagogicznego mogą one monitorować efektywność nauczania w szkołach na swoim terenie. By można ją zastosować, potrzebujemy wyników przynajmniej dwóch pomiarów osiągnięć szkolnych: na początku nauki w danej szkole i na jej zakończenie. Polski system egzaminacyjny dostarcza danych do wyliczania EWD dla gimnazjów (sprawdzian w klasie VI szkoły podstawowej jako miara na wejściu, egzamin gimnazjalny jako miara na wyjściu) oraz szkół maturalnych (egzamin gimnazjalny jako miara na wejściu, egzamin maturalny jako miara na wyjściu).

Analiza wyników szkół na podstawie EWD stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 6.

W punkcie tym p.o. naczelnika Katarzyna Starzyńska omówiła realizację projektu „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół z terenu powiatu wrzesińskiego.

Celem projektu jest podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wrzesińskim poprzez kompleksowe wsparcie wybranych szkół i przedszkoli, spójne z ich potrzebami. W programie bierze udział 600 nauczycieli, 40 dyrektorów oraz pracownicy 10 przedszkoli, 22 szkół podstawowych, 13 gimnazjów i 7 szkół ponadgimnazjalnych. Projekt finansowany jest w całości ze środków unijnych i jest to kwota - 516.800,00 zł.

W dalszej części tego punktu B. Nowacka poinformowała o:

- programie „Super maturzysta”, w którym w tym roku weźmie udział 3 tys. młodzieży,

- powiatowym pikniku naukowym, który odbędzie się 22 czerwca br., w którym udział wezmą nauczyciele fizyki i chemii.

Materiał stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. 7.

Członkowie komisji ustalili, że następne posiedzenia będą miały charakter podsumowujący pracę komisji w IV kadencji i będą odbywać się w placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat wrzesiński.


Przewodniczący komisji

/-/Stefan Tomczak
Protokołowała:

Katarzyna Plucińska

inspektor

Załączniki do protokołu znajdują się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.


Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Stefan Tomczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Plucińska (11/03/2014 08:07:23)
 • zaakceptowanie treści informacji: Katarzyna Plucińska (11/03/2014 08:28:56)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Katarzyna Plucińska (11/03/2014 08:28:56)
Lista wiadomości
Protokół nr 3 / 2015
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 23 marca 2015 roku.
Protokół nr 2 / 2015
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 21 stycznia 2015 roku.
Protokół nr 38 / 2014
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 23 października 2014 r.
Protokół nr 37 / 2014
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 22 października 2014 r.
Protokół nr 36 / 2014
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 29 września 2014 r.
Protokół nr 35 / 2014
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 16 czerwca 2014 r.
Protokół nr 34 / 2014
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Protokół nr 33 / 2014
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 4 marca 2014 r.
Protokół nr 32 / 2013
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 26 listopada 2013 r.
Protokół nr 31 / 2013
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 27 września 2013 r.
Protokół nr 30 / 2013
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 5 września 2013 r.
Protokół nr 29 / 2013
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 27 maja 2013 r.
Protokół nr 28 /2013
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 19 kwietnia 2013 r.
Protokół
ze wspólnego posiedzenia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 7 marca 2013 roku.
Protokół
ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Komisji Rozwoju Lokalnego z dnia 6 marca 2013 roku.
Protokół nr 25 /2013
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 31 stycznia 2013 r.