AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Powiatu » Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Protokół nr 32 / 2013
 

PROTOKÓŁ NR 32/2013

Z POSIEDZENIA KOMISJI EDUKACJI, KULTURY,

SPORTU I TURYSTYKI

z dnia 26 listopada 2013 r.Przewodniczący komisji Stefan Tomczak otworzył posiedzenie, stwierdził quorum, przy którym komisja może podejmować decyzje. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.


W posiedzeniu uczestniczyła pani Bożena Nowacka Sekretarz Powiatu.

Przewodniczący przedstawił następujący porządek posiedzenia:


  1. Funkcjonowanie w placówkach podległych Starostwu Powiatowemu we Wrześni podstawowej opieki zdrowotnej.

  2. Informacja Naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu wrzesińskiego w roku szkolnym 2012/2013.

  3. Projekt budżetu oświatowego na rok 2014.

  4. Wyrażenie opinii na temat projektu uchwał:

- w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży”

- w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju i Wsparcia Sportu w Powiecie Wrzesińskim”

  1. Wolne głosy i wnioski.


Członkowie komisji dokonali zmiany w porządku obrad polegającej na wykreśleniu z porządku punktu 3 z uwagi na to, że projekt budżetu będzie omówiony przez radnych podczas debaty budżetowej, po czym przewodniczący komisji przystąpił do realizacji pozostałych punktów porządku posiedzenia.


Ad. 1.

Przewodniczący komisji poprosił panią sekretarz B. Nowacką o zreferowanie punktu dotyczącego funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej w placówkach podległych Starostwu Powiatowemu we Wrześni.

Pani sekretarz poinformowała, że opieka medyczna higienistek w szkole realizowana jest w oparciu o ustawę Narodowego Funduszu Zdrowia, zapewnia dostępność do świadczeń w wymiarze czasu odpowiednim do liczby uczniów i typu szkoły, z uwzględnieniem planu godzin lekcyjnych, zgodnie z ustalonym harmonogramem pracy. W Zespole Szkół Specjalnych jest to 20 godzin tygodniowo. Jeżeli higienistka jest na miejscu udziela pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć, ponadto zadania higienistki obejmują m. in. wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych w poszczególnych grupach wiekowych, czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi, udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zdarzeń, urazów i zatruć, badanie wzroku, badanie masy ciała, postawy, współpraca z punktem szczepień, przygotowanie do różnego rodzaju bilansów, przeglądy czystości, wspieranie działań szkoły w zakresie edukacji i promocji zdrowia. Podsumowując pani sekretarz dodała, że szkoły nie ponoszą żadnych kosztów z tytułu zatrudnienia higienistek i tak, jak przewiduje ustawa, to zatrudnienie jest minimalne, natomiast dyrektorzy szkół nie zgłaszają uwag, że ten system opieki przedmedycznej funkcjonuje niewłaściwie.

Przewodniczący komisji stwierdził, że można zapytać dyrektorów szkół, ilu nauczycieli jest przeszkolonych w zakresie pomocy przedmedycznej, jest to bardzo ważne, z uwagi na to, że pielęgniarek nie ma przez cały okres pobytu dzieci w szkole.

Radny R. Zięty dodał, że nauczycielami przeszkolonymi w udzielaniu pierwszej pomocy muszą być nauczyciele uczący wychowania fizycznego, chemii i fizyki.

W związku z brakiem pytań w tej kwestii, przewodniczący komisji przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad prosząc panią sekretarz B. Nowacką o przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu wrzesińskiego w roku szkolnym 2012/2013. Materiał stanowi załącznik nr 2 do protokołu.


Ad. 2.

Pani sekretarz rozpoczęła swoją wypowiedź od informacji, że z rezerwy budżetowej ministerstwa edukacji powiat wrzesiński nie otrzymał w roku 2012 dotacji na pokrycie kosztów związanych ze zwolnieniami nauczycieli, ponieważ powiat nie przekracza wydatkowania subwencji oświatowej, jaką otrzymuje na realizację zadań. Pani sekretarz podkreśliła, że nie można powiedzieć, że w powiecie wrzesińskim nie ma pieniędzy na prowadzenie procesu dydaktycznego, zwykle przekroczenie kosztów nie wiąże się z jakością, tylko z problemami z zarządzaniem, czyli jest za dużo szkół, za dużo oddziałów, małe oddziały, a za dużo nauczycieli są to koszty, które wcale nie generują wzrostu jakości. Powiat wrzesiński tę konstrukcje ma właściwą i monitorowanie demografii, żeby wszystko było racjonalne. Właściwa struktura zatrudnienia dyscyplinuje koszty i wiadomo, że największe koszty to wynagrodzenia, dlatego ważne jest, aby było jak najwięcej nauczycieli zatrudnionych na pełen etat i żeby mieli nadgodziny, niż, żeby było za dużo nauczycieli zatrudnionych tylko na niepełnych etatach. Następnie pani sekretarz wspomniała o inwestycjach przeprowadzonych przez powiat na budynkach oświatowych - termomodernizacja, jak i budowie boisk wielofunkcyjnych, na które to inwestycje przeznaczona została kwota około 2 mln 700 tys. zł. Kontynuując pani sekretarz odniosła się do danych statystycznych obejmujących demografię oraz stan organizacji szkół publicznych i niepublicznych, a także omówiła kierunki kształcenia w poszczególnych placówkach. Na zakończenie swojej wypowiedzi pani sekretarz zapoznała członków komisji z realizacją powiatowego programu wspierania edukacji – granty edukacyjne, stypendia dla uczniów, oraz realizowanymi projektami dla młodzieży m. in. – „Zielona szkoła”, Powiatowa Akcja Letnia, czy „Sportowe wakacje”. Na zakończenie swojej wypowiedzi pani sekretarz stwierdziła, że dobra baza dydaktyczna szkół i placówek oświatowych ma swoje potwierdzenie w wysokim poziomie wyników egzaminów maturalnych i zawodowych, a osiągnięte standardy świadczą o właściwej polityce oświatowej powiatu wrzesińskiego.

W dyskusji nad przedstawionym materiałem, radny R. Zięty stwierdził, że informacja ta mogłaby zawierać jeszcze sukcesy uczniów z poszczególnych szkół osiągnięte podczas różnego rodzaju konkursów i olimpiad.

Pani sekretarz odpowiedziała, że w następnym raporcie zostanie to uwzględnione.

Z uwagi na brak dalszej dyskusji, przewodniczący komisji przystąpił do omówienia projektów uchwał w sprawie:

- przyjęcia „Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży”

- przyjęcia „Programu Rozwoju i Wsparcia Sportu w Powiecie Wrzesińskim”, po czym ponownie udzielił głosu pani sekretarz B. Nowackiej.


Ad. 4.

Pani sekretarz poinformowała, że podstawową istotą zmiany w programie wspierania edukacji było wyłączenie dziedziny dotyczącej sportu i rekreacji i wprowadzenie takich instytucji do nagród, czy propozycji sportowych, których na podstawie ustawy o systemie oświaty nie można było realizować. Ponadto pani sekretarz zaznaczyła, że projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju i Wsparcia Sportu w Powiecie Wrzesińskim” zawiera zmiany zaproponowane przez Powiatową Radę Sportu.

W dyskusji nad przedstawionym materiałem, członkowie komisji zaproponowali korektę do projektu dotyczącą: § 6, który mówi o trybie i zasadach przyznawania stypendiów i wyróżnień ust.1 pkt 2 a) – g) – wykreślenie zapisów w nawiasach „sport zespołowy” i „sport zespołowy lub indywidualny”; ust. 2 pkt 4) udział w Igrzyskach Olimpijskich w miejsce „udział w Igrzysk Olimpijskich”, ponadto z uwagi na powtórzenie numeracji ust. 4, członkowie komisji zaproponowali, aby następnym numerem był ust. 5.

Dyskusja dotyczyła również terminu składania wniosków na granty, który wyznaczony jest do 15 września każdego roku. Przewodniczący komisji proponował, aby termin ten był do 15 sierpnia, co pozwoli realizować wnioski już od 1 września.

W toku dyskusji pani sekretarz wyjaśniła, że granty edukacyjne są realizowane maksymalnie przez dziewięć miesięcy w ciągu roku i taki zapis może pozostać.

Przewodniczący komisji stwierdził, że zapis w uchwale pozostaje bez zmian, natomiast należałoby przekazać informację nauczycielom o terminie składania wniosków i ich realizacji.

W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji, przewodniczący komisji przystąpił do realizacji punktu 5.


Ad. 5.

Członkowie komisji nie podjęli dyskusji w tym punkcie, zatem przewodniczący komisji S. Tomczak zamknął 32 posiedzenie komisji.


Przewodniczący Komisji


/-/Stefan Tomczak


Protokołowała:

Katarzyna Plucińska

inspektor

Załączniki do protokołu znajdują się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117. Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Stefan Tomczak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Plucińska (06/02/2014 12:36:27)
  • zaakceptowanie treści informacji: Katarzyna Plucińska (06/02/2014 12:37:04)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Katarzyna Plucińska (06/02/2014 12:37:04)
Lista wiadomości
Protokół nr 3 / 2015
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 23 marca 2015 roku.
Protokół nr 2 / 2015
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 21 stycznia 2015 roku.
Protokół nr 38 / 2014
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 23 października 2014 r.
Protokół nr 37 / 2014
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 22 października 2014 r.
Protokół nr 36 / 2014
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 29 września 2014 r.
Protokół nr 35 / 2014
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 16 czerwca 2014 r.
Protokół nr 34 / 2014
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Protokół nr 33 / 2014
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 4 marca 2014 r.
Protokół nr 32 / 2013
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 26 listopada 2013 r.
Protokół nr 31 / 2013
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 27 września 2013 r.
Protokół nr 30 / 2013
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 5 września 2013 r.
Protokół nr 29 / 2013
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 27 maja 2013 r.
Protokół nr 28 /2013
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 19 kwietnia 2013 r.
Protokół
ze wspólnego posiedzenia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 7 marca 2013 roku.
Protokół
ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Komisji Rozwoju Lokalnego z dnia 6 marca 2013 roku.
Protokół nr 25 /2013
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 31 stycznia 2013 r.