AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Powiatu » Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Protokół nr 28 /2013

PROTOKÓŁ NR 28/2013

Z POSIEDZENIA KOMISJI EDUKACJI, KULTURY,

SPORTU I TURYSTYKI

z dnia 19 kwietnia 2013 r.


Przewodniczący komisji Stefan Tomczak otworzył posiedzenie, stwierdził quorum, przy którym komisja może podejmować decyzje. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

W posiedzeniu wzięła udział sekretarz powiatu pani Bożena Nowacka.


Przewodniczący przedstawił następujący porządek posiedzenia:


 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

 2. Omówienie:

  1. oferty naboru do szkół ponadgimnazjalnych – prowadzonych przez Powiat Wrzesiński w roku szkolnym 2013/2014,

  2. założeń organu prowadzącego dotyczących arkuszy organizacyjnych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014 i związanych z nimi ruchów kadrowych w szkołach.

 3. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu we Wrześni, która odbędzie się
  25 kwietnia 2013 r.

 4. Wolne głosy i wnioski.


Członkowie komisji nie wnieśli uwag do przedstawionego porządku obrad.

Przed przystąpieniem do jego realizacji, przewodniczący komisji poinformował, że postulaty ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji i zdrowia, które odbyło się 7 marca br. zostały przedstawione dyrektorom szkół.


Ad. 2 a)

Sekretarz Powiatu pani Bożena Nowacka omówiła projekt naboru oraz przedstawiła ofertę naboru dla szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2013/2014 – załącznik nr 2 do protokołu.

Pani sekretarz zaznaczyła, że Zarząd Powiatu stanął na stanowisku, żeby nie zwiększać liczby oddziałów w stosunku do roku ubiegłego. Nabór do klas licealnych odbędzie się na poziomie 30 osób/oddział, a do klas w technikach na poziomie 32 osób/oddział.


Ta przedstawiona oferta naboru spełnia oczekiwania młodzieży, ale z przeprowadzonych ankiet wśród młodzieży gimnazjalnej wynika, że duża liczba preferuje renomowane licea w Poznaniu. Nowy kierunek kształcenia, który się rozwija i ma perspektywę, to technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Wiele zakładów chciałoby zatrudniać uczniów z kierunków technicznych zaraz po skończeniu szkoły. Kontynuując pani sekretarz zaznaczyła, że ta oferta modyfikuje się cały czas w sposób naturalny, zniknął technik telekomunikacji, który w latach poprzednich był hitem, teraz technika elektronika w naturalny sposób wypiera technik informatyk. Kierunki takie jak technik architektury krajobrazu i technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej wpisują się w nową formułę dziedzin gospodarki.

Przewodniczący komisji dodał, że młodzież przestaje już się wstydzić, że zamierza kontynuować naukę w szkole zawodowej, a dyrektorzy gimnazjów uświadamiają młodzież, że do szkoły zawodowej nie idzie się za karę, tylko dlatego, żeby uczyć się dobrego zawodu.

Pani sekretarz zgodziła się z tym, dodając, że kierunki w szkole zawodowej dają młodzieży już konkretną sytuację życiową, a dyrektor ZSZ nr 2 M. Mielcarek włożył dużo pracy, żeby stworzyć dobrą atmosferę w szkole, żeby mogły uczyć się w niej również słabsze dzieci.

Przewodniczący komisji stwierdził, że często pracodawcy, u których młodzież szuka praktyk dzwonią do szkół pytając, jaka jest opinia o danym uczniu, co pozwala częściowo ograniczyć kłopoty wychowawcze.

Pani sekretarz zwróciła uwagę, że szkoły dobrze współpracują z pracodawcami, ponieważ wszystkim zależy, żeby młodzież skończyła szkołę i zdobyła zawód.


Ad. 2 b)


Kontynuując pani sekretarz odniosła się do arkusza organizacyjnego mówiąc, że zasada funkcjonująca w placówkach oświatowych jest taka, żeby zastępstwa przekazane nauczycielowi były merytoryczne, natomiast zastępstwa doraźne mogą być i są realizowane przez inne osoby tj. pedagoga, zastępcę dyrektora, bibliotekarza, czasem psychologa i zdaniem dyrektorów nie dzieje się kosztem procesu dydaktycznego. Jeśli chodzi o liczbę etatów, to w ZST i O było 1,5 etatu pedagoga, będzie jeden etat, jest kierownik internatu, dwóch wicedyrektorów i kierowników kształcenia praktycznego, arkusz nie zostanie zatwierdzony, jeżeli dyrektor nie zmniejszy tych etatów. W ZSP jest dyrektor i dwóch wicedyrektorów, jest propozycja zmiany formuły i jeden wicedyrektor pełniłby funkcje kierownika kształcenia praktycznego, zwłaszcza w kontekście nowej współpracy z PCEZ.
W LO i ZSS jest po jednym wicedyrektorze. Dyrektorzy szkół mają przyjrzeć się strukturze zatrudnienia w swoich placówkach, ponieważ w niektórych szkołach porównywalne stanowiska są wyżej oceniane finansowo, w innych mniej i na ten temat odbędą się rozmowy, żeby to w jakiś sposób ujednolicić. Ponadto dyrektorzy narzekają na jakość sprzątania i inne problemy z tym związane, do 21 kwietnia mają przedstawić wszystkie koszty rzeczowo – osobowe, jakie ponoszą na sprzątanie, co będzie skutkowało podjęciem decyzji, czy opowiedzą się za usługami firmy sprzątającej, czy pozostaną przy dotychczasowej formule.

Pani sekretarz zwróciła uwagę na problem dotyczący egzaminów zawodowych i wyposażenia pracowni. Szkoły wrzesińskie kształcą w 34 specjalnościach i tyle jest wyposażonych pracowni. We wrześniu odbędą się rozmowy z ościennymi powiatami: średzkim, gnieźnieńskim i słupeckim o możliwości współpracy w zakresie udostępnienia pracowni specjalistycznych i wymiany egzaminatorów. Są to powiaty, które mają podobny profil kształcenia zawodowego, Zarząd Powiatu przyznał kwotę 200 tys. zł na uruchomienie tych pracowni, muszą one mieć atest Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Jeżeli chodzi o kwestie kadrowe pani sekretarz powiedziała, że jeżeli nie ma pełnego zatrudnienia dla nauczyciela i w perspektywie tego zatrudnienia nie będzie miał, wówczas dyrektor musi zwolnić i tak:

- w Liceum Ogólnokształcącym pani dyrektor zaplanowała 7 zwolnień, jednak zależy to również od naboru, W szkołach ponadgimnazjalnych zgodnie z ustawa o związkach zawodowych jest obowiązek, jeśli liczba członków jest 100 to dyrektor ma prawo zwolnić
z całego etatu.

- w ZST i O są planowane 4 zwolnienia z art. 20,

- w ZSP – 1 osoba również z art. 20,

- w ZSZ nr 2 – 1 osoba przejdzie na emeryturę.

Pani sekretarz podkreśliła, że z wyjątkiem jednej szkoły, polityka kadrowa jest taka prawdziwa, w oparciu o tendencję rozwojową.

Radny R. Zięty wyraził nadzieję, że tendencja obniżania klas licealnych zostanie podtrzymana.

Przewodniczący komisji stwierdził, że należałoby odbudować autorytet liceum im. Sienkiewicza.

Pani sekretarz dodała, że na szczęście nie jest już tak, że dyrektorzy dają roczne urlopy dla poratowania zdrowia. Nie chodzi też o to, by nauczyciela pozbawić tego, co jest mu należne, ale polityka kadrowa, musi być odpowiedzialna i sensowna. Obecnie, dyrektor występuje z zapytaniem, czy jest to zasadne, lekarze stali się bardziej skrupulatni, urlop ten nie jest na cały rok, a związki zawodowe nie sprzeciwiają się tego typu działaniom.

Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, przewodniczący komisji zamknął ten punkt porządku obrad.


Ad. 3.

Członkowie komisji nie podjęli dyskusji w tym punkcie.


Ad. 4.

Nikt z radnych nie zabrał głosu w tym punkcie, w związku z czym przewodniczący komisji zamknął 28 posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.


Przewodniczący komisji

Stefan Tomczak

Protokołowała:

Katarzyna Plucińska

inspektor

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Stefan Tomczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Łukasz Jakubowski (05/06/2013 10:35:05)
 • zaakceptowanie treści informacji: Łukasz Jakubowski (05/06/2013 10:35:39)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Łukasz Jakubowski (05/06/2013 10:35:39)
Lista wiadomości
Protokół nr 3 / 2015
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 23 marca 2015 roku.
Protokół nr 2 / 2015
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 21 stycznia 2015 roku.
Protokół nr 38 / 2014
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 23 października 2014 r.
Protokół nr 37 / 2014
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 22 października 2014 r.
Protokół nr 36 / 2014
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 29 września 2014 r.
Protokół nr 35 / 2014
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 16 czerwca 2014 r.
Protokół nr 34 / 2014
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Protokół nr 33 / 2014
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 4 marca 2014 r.
Protokół nr 32 / 2013
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 26 listopada 2013 r.
Protokół nr 31 / 2013
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 27 września 2013 r.
Protokół nr 30 / 2013
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 5 września 2013 r.
Protokół nr 29 / 2013
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 27 maja 2013 r.
Protokół nr 28 /2013
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 19 kwietnia 2013 r.
Protokół
ze wspólnego posiedzenia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 7 marca 2013 roku.
Protokół
ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Komisji Rozwoju Lokalnego z dnia 6 marca 2013 roku.
Protokół nr 25 /2013
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 31 stycznia 2013 r.