AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Powiatu » Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Protokół nr 25 /2013

PROTOKÓŁ NR 25/2013

Z POSIEDZENIA KOMISCJI EDUKACJI, KULTURY,

SPORTU I TURYSTYKI

z dnia 31 stycznia 2013r.

Posiedzenie komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki rozpoczął Przewodniczący Komisji Pan Stefan Tomczak stwierdzając obecność pięciu członków. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu wzięła udział sekretarz powiatu Pani Bożena Nowacka.

Następnie przedstawiono proponowany jednopunktowy porządek posiedzenia:

 1. Omówienie projektu uchwały Rady w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Bierzglinku.

Członkowie komisji zaakceptowali porządek posiedzenia jednogłośnie.

Ad 1.

Przewodniczący komisji poinformował zebranych, że 22 stycznia 2013r. wpłynęło do niego pismo Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni dotyczące planowanej sprzedaży gruntów rolnych w Bierzglinku i realizacji praktycznej nauki zawodu przez szkołę.

(Treść pisma stanowi zał. nr 2 do niniejszego protokołu).

Pismo zostało skierowane do starosty.

(Odpowiedź starosty stanowi zał. nr 3 do niniejszego protokołu).

Do odpowiedzi załączono protokół ze spotkania starosty z dyrektorem Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni, przy udziale sekretarza powiatu, naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości oraz Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej. Spotkanie odbyło się 25 stycznia br.

Następnie sekretarz powiatu pani Bożena Nowacka poinformowała zebranych o sytuacji formalno-prawnej omawianego zagadnienia. Informacja pani Sekretarz została zebrana w następujących punktach:

 1. W 2003 roku dokładnie 31 marca dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni, po uzyskaniu zgody Zarządu, zlikwidował gospodarstwo pomocnicze w Bierzglinku. Grunty i budynki zostały wydzierżawione państwu Waszakom.

 2. 3 marca br. wygasa 10 - letnia umowa dzierżawy gruntów rolnych w Bierzglinku.

 3. Zgodnie z zapisem umowy rok wcześniej dzierżawcy mogli zwrócić się do Zarządu z zapytaniem/propozycją kontynuowania dzierżawy i taki wniosek wpłynął. Zarząd podjął decyzję o nieprzedłużaniu umowy tylko przygotowywaniu gruntów do sprzedaży. Informację w tej sprawie otrzymali dzierżawcy i dyrektor szkoły realizujący praktyczną naukę zawodu. Pan dyrektor nie zajął stanowiska (w sierpniu ubiegłego roku pojawiła się inna kwestia dot. 18 ha gruntów, o której również dyrektor został poinformowany).

 4. Po przygotowaniu projektu uchwały Rady i przyjęciu jej przez Zarząd, ale przed wysłaniem materiałów do radnych, na wniosek starosty odbyło się spotkanie z dyrektorem, którego protokół stanowi załącznik do odpowiedzi starosty, o której wcześniej wspomniał pan przewodniczący Komisji. Po tym spotkaniu pan dyrektor skierował pismo do przewodniczącego Komisji i trzy pisma o takiej samej treści wpłynęły również do starosty, przewodniczącego rady i do naczelnika Wydziału Edukacji.

 5. Wielokrotnie wyjaśnialiśmy całą procedurę, jeśli chodzi o stan jaki nastąpi po dniu 3 marca br. Do końca roku szkolnego 2012/2013 sytuacja nie ulegnie zmianie. Obecni dzierżawcy do zakończenia procedur przetargowych (wrzesień/październik 2013r.) będą „korzystać” z gospodarstwa zgodnie z warunkami wskazanymi w umowie dzierżawy.

 6. Dwie duże działki pierwotnie były typowane do sprzedaży ale Zarząd odstąpił od tego zamiaru (ponad 16 ha).

 7. Została wydzielona mała działka 159/76, na terenie której znajduje się budynek dydaktyczny i jest to teren do dyspozycji dyrektora szkoły.

 8. W obecnie obowiązującej umowie dzierżawy jest zapis, że dzierżawca jest zobowiązany realizować wszystkie potrzeby w zakresie praktycznej nauki zawodu. Państwo Waszak są zainteresowani przedłużeniem dzierżawy, przysługuje im prawo pierwszeństwa jako dotychczasowym dzierżawcom. Bez względu na to kto będzie dzierżawę kontynuował, w projekcie umowy znajduje się zapis dot. zapewnienia realizacji praktycznej nauki zawodu.

 9. W sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych, głównie chodzi o działki, na terenie których znajdują się budynki. W treści umowy znajdzie się zastrzeżenie, że przyjmowane będą oferty od tych oferentów, którzy spełnią warunek zobowiązania się do współpracy ze szkołą na potrzeby realizacji praktycznej nauki zawodu. Pan dyrektor został poinformowany o wszystkich powyższych warunkach.

 10. W programie nauczania Zespołu Szkół Politechnicznych w kierunku - architekt architektury krajobrazu również wymagana jest realizacja praktycznej nauki zawodu. Zadaniem dyrektora szkoły jest zapewnienie praktycznej nauki zawodu dla uczniów kształcących się w kierunkach wymagających praktycznej nauki i pan dyrektor Zespołu Szkół Politechnicznych zobowiązał się tę naukę zapewnić.

Jerzy Mazurkiewicz nadmienił, iż w przepisach Ministerstwa Edukacji i Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej, jeśli chodzi o technikum weterynaryjne, to realizacja praktycznej nauki zawodu nie musi być związana gospodarstwem rolnym. Praktyki zawodowe w kierunku technik weterynarii muszą się odbywać w punkcie świadczenia usługi sztucznego nasienia zwierząt, w zakładzie leczniczym dla zwierząt i w rzeźni. Gospodarstwo jest niepotrzebne do realizacji praktycznej nauki zawodu. Jeśli chodzi o realizację praktycznej nauki zawodu w kierunku - technik rolnik zgodnie z przepisami MEN „praktyczna nauka zawodu może odbywać się w szkolnych pracowniach, warsztatach i gospodarstwach pomocniczych, w centrach kształcenia praktycznego i centrach kształcenia ustawicznego oraz indywidualnych gospodarstwach rolnych i w gospodarstwach rolnych grup i związków producentów rolnych spółdzielni rolniczych”.

Pan przewodniczący podsumowując stwierdził, że dla Komisji jest ważne czy dyrektor szkoły będzie mógł realizować podstawy programowe. Jest to zagwarantowane poprzez zapisy przetargowe zarówno w przypadku dzierżawy jak i sprzedaży gruntów rolnych.

Następnie przewodniczący Komisji Pan Stefan Tomczak zamknął posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki,

Protokołowała: Monika Michalak

Protokół podpisano:

Przewodniczący Komisji

Stefan Tomczak

Załączniki do protokołu znajdują się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Stefan Tomczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Łukasz Jakubowski (11/03/2013 14:10:28)
 • zaakceptowanie treści informacji: Łukasz Jakubowski (11/03/2013 14:11:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Łukasz Jakubowski (11/03/2013 14:11:00)
Lista wiadomości
Protokół nr 3 / 2015
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 23 marca 2015 roku.
Protokół nr 2 / 2015
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 21 stycznia 2015 roku.
Protokół nr 38 / 2014
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 23 października 2014 r.
Protokół nr 37 / 2014
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 22 października 2014 r.
Protokół nr 36 / 2014
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 29 września 2014 r.
Protokół nr 35 / 2014
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 16 czerwca 2014 r.
Protokół nr 34 / 2014
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Protokół nr 33 / 2014
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 4 marca 2014 r.
Protokół nr 32 / 2013
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 26 listopada 2013 r.
Protokół nr 31 / 2013
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 27 września 2013 r.
Protokół nr 30 / 2013
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 5 września 2013 r.
Protokół nr 29 / 2013
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 27 maja 2013 r.
Protokół nr 28 /2013
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 19 kwietnia 2013 r.
Protokół
ze wspólnego posiedzenia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 7 marca 2013 roku.
Protokół
ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Komisji Rozwoju Lokalnego z dnia 6 marca 2013 roku.
Protokół nr 25 /2013
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 31 stycznia 2013 r.