AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Uchwały rady powiatu » Uchwały Rady 2014 (IV kadencja)

Lista wiadomości
285/XLV/2014 z dnia 30.10.2014 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok
284/XLV/2014 z dnia 30.10.2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2014 - 2027
283/XLV/2013 z dnia 30.10.2014 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gnieźnieńskiemu w 2015 roku
282/XLV/2014 z dnia 30.10.2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości będącej własnością Powiatu Wrzesińskiego na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Września
281/XLV/2014 z dnia 30.10.2014 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Września nr 244/XXXIX/2014 z dnia 13 marca 2014 r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
280/XLV/2014 z dnia 30.10.2014 r.
w sprawie w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok”
279/XLIV/2014 z dnia 29.09.2014 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok
278/XLIV/2014 z dnia 29.09.2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2014 - 2027
277/XLIV/2014 z dnia 29.09.2014 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Września
276/XLIV/2014 z dnia 29.09.2014 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni
275/XLIV/2014 z dnia 29.09.2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Września na podstawie umowy darowizny,
274/XLIV/2014 z dnia 29.09.2014 r.
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia w 2015 roku do realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2930P Grzymysławice – Chwalibogowo – Osowo” w ramach programu pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” i zabezpieczenia w budżecie powiatu na 2015 rok środków finansowych na realizację tego zadania
273/XLIV/2014 z dnia 29.09.2014 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w roku 2015 za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania pojazdu z drogi, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
272/XLIV/2014 z dnia 29.09.2014 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu wrzesińskiego w 2015 roku
271/XLIII/2014 z dnia 28.08.2014 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok
270/XLIII/2014 z dnia 28.08.2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2014 - 2027
269/XLIII/2014 z dnia 28.08.2014 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nekla
268/XLIII/2014 z dnia 28.08.2014 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nekla w roku 2015
267/XLIII/2014 z dnia 28.08.2014 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miłosław
266/XLIII/2014 z dnia 28.08.2014 r.
w sprawie określenie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Wrzesiński
265 / XLII / 2014 z dnia 26.06.2014 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok
264 / XLII / 2014 z dnia 26.06.2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2014 - 2027
263 / XLII / 2014 z dnia 26.06.2014 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 155/XXV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
262 / XLI / 2014 z dnia 27.05.2014 r.
w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu we Wrześni z wykonania budżetu za 2013 rok
261 / XLI / 2014 z dnia 27.05.2014 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2013 rok
260 / XLI / 2014 z dnia 27.05.2014 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok
259 /XLI / 2014 z dnia 27.05.2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2014 - 2027
258 / XLI / 2014 z dnia 27.05.2014 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miłosław
257 / XL / 2014 z dnia 29.04.2014 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok
256 /XL / 2014 z dnia 29.04.2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2014 - 2023
255 /XL / 2014 z dnia 29.04.2014 r.
zmieniająca uchwalę nr 267/XLII/2010 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 29 września 2010 roku w sprawie: wyrażenia zgody na podjęcie długoterminowego zobowiązania finansowego w związku z realizacją przez Spółkę pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością inwestycji pn.: „Rozbudowa budynków, budowli i instalacji oraz zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego we Wrześni"
254 / XL / 2014 z dnia 29.04.2014 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miłosław
253 / XL / 2014 z dnia 29.04.2014 r.
w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu we Wrześni do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
252 / XL / 2014 z dnia 29.04.2014 r.
zmieniająca uchwalę nr 222/XXXV/2013 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z obszaru powiatu wrzesińskiego na lata 2013 - 2032"
251/XL/2014 z dnia 29.04.2014 r.
w sprawie uchwalenia Powiatowego programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami na lata 2014 - 2018
250 / XL / 2014 z dnia 29.04.2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni do projektu „European House Of the Futurę Actually Created by the Students" (Europejski Dom Przyszłości Stworzony przez Uczniów) w programie Erasmus+ w obszarze edukacji szkolnej w ramach akcji 2. „Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk: Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół"
249 / XL / 2014 z dnia 29.04.2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni do projektu „Business People In a European Fictive Firm " (Ludzie biznesu w symulacyjnej firmie europejskiej) w programie Erasmus+ w obszarze edukacji szkolnej w ramach akcji 2. „Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk: Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół"
248 / XXXIX / 2014 z dnia 13.03.2014 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok
247 / XXXIX / 2014 z dnia 13.03.2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2014-2023
246 / XXXIX / 2014 z dnia 13.03.2014 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Miłosław
245 / XXXIX / 2014 z dnia 13.03.2014 r.
rozpatrzenia skargi na działanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Wrześni
244 / XXXIX / 2014 z dnia 13.03.2014 r.
w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
243 / XXXIX / 2014 z dnia 13.03.2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni do projektu „Magister Scholasticus” (Nauczyciel Uczeń) w programie Erasmus+ w obszarze edukacji szkolnej w ramach Akcji 1 „Mobilność kadry”;
242 / XXXIX / 2014 z dnia 13.03.2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie powiatu wrzesińskiego do projektu „Eko-Fun. Pokaż kulturę – chroń naturę” w programie Erasmus+ Młodzież w ramach Akcji 1 (KA1) „Mobilność edukacyjna – Mobilność młodzieży”
241 / XXXVIII / 2014 z dnia 05.03.2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości będącej własnością powiatu wrzesińskiego, położonej w Chociczy Małej, gmina Września, oznaczonej geodezyjnie działkami nr 31/4, 50/1, 50/2, 53.
240 / XXXVIII / 2014 z dnia 05.03.2014 r.
w sprawie pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 2931P Mała Górka – Chocicza Wielka – Chocicza Mała położonego w Chociczy Małej kategorii drogi powiatowej i wyłączenia z użytkowania
239 / XXXVII / 2014 z dnia 30.01.2014 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok
238 / XXXVII / 2014 z dnia 30.01.2014 r.
wyrażenia zgody na objęcie granicami Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości położonych na terenie gminy Września, stanowiących własność Powiatu Wrzesińskiego
237 / XXXVII / 2014 z dnia 30.01.2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność powiatu wrzesińskiego części nieruchomości, położonej w Nowej Wsi Podgórnej, gmina Miłosław, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 138/6 o powierzchni 0,0028 ha