AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Uchwały rady powiatu » Uchwały Rady 2007 (III kadencja)

Uchwały Rady 2007 (III kadencja)

Lista wiadomości
103 / XIII / 2007 z dnia 28.12.2007 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2007 rok
102 / XIII / 2007 z dnia 28.12.2007 r.
w sprawie: zmiany Uchwały nr 304/XLVI/2006 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 29.09.2006 r. w sprawie określenia dochodów własnych uzyskiwanych przez samorządowe jednostki budżetowe oświaty i wychowania na wydzielonym rachunku dochodów własnych
101 / XIII / 2007 z dnia 28.12.2007 r.
w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Rozwoju Lokalnego
100 / XIII / 2007 z dnia 28.12.2007 r.
w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
99 / XIII / 2007 z dnia 28.12.2007 r.
w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej
98 / XIII / 2007 z dnia 28.12.2007 r.
w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa
97 / XIII / 2007 z dnia 28.12.2007 r.
w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
96 / XIII / 2007 z dnia 28.12.2007 r.
w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Budżetowo – Finansowej
95 / XIII / 2007 z dnia 28.12.2007 r.
w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Powiatu we Wrześni na 2008 rok
94 / XIII / 2007 z dnia 28.12.2007 r.
w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej
93 / XII / 2007 z dnia 13.12.2007 r.
w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2008
92 / XII / 2007 z dnia 13.12.2007 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2007 rok
91 / XII / 2007 z dnia 13.12.2007 r.
w sprawie: ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2007
90 / XII / 2007 z dnia 13.12.2007 r.
w sprawie: zmiany Uchwały nr 80/XI/2007 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 30 października 2007 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
89 / XII / 2007 z dnia 13.12.2007 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zobowiązanie Powiatu Wrzesińskiego do odkupu nieruchomości
88 / XII / 2007 z dnia 13.12.2007 r.
w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pleszewie
87 / XII / 2007 z dnia 13.12.2007 r.
w sprawie: zmiany Uchwały nr 7/II/2002 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 5.12.2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wrzesińskiego
86 / XII / 2007 z dnia 13.12.2007 r.
w sprawie: powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego
85 / XII / 2007 z dnia 13.12.2007 r.
w sprawie: powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego
84 / XII / 2007 z dnia 13.12.2007 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 39/ V/2007 z dnia 29.03.2007 r. z późniejszymi zmianami o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
83 / XII / 2007 z dnia 13.12.2007 r.
w sprawie: przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wrzesiński
82 / XI / 2007 z dnia 30.10.2007 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2007 rok
81 / XI / 2007 z dnia 30.10.2007 r.
w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego
80 / XI / 2007 z dnia 30.10.2007 r.
w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego
79 / XI / 2007 z dnia 30.10.2007 r.
w sprawie: określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
78 / XI / 2007 z dnia 30.10.2007 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miłosław
77 / XI / 2007 z dnia 30.10.2007 r.
w sprawie likwidacji Rodzinnego Domu Dziecka we Wrześni przy ul. Bohaterów Monte Cassino 3
76 / XI / 2007 z dnia 30.10.2007 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 39/ V/2007 z dnia 29.03.2007 r. z późniejszymi zmianami o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
75 / XI / 2007 z dnia 30.10.2007 r.
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008
74 / XI / 2007 z dnia 30.10.2007 r.
w sprawie: nadania statutów placówkom kształcenia zawodowego we Wrześni
73 / XI / 2007 z dnia 30.10.2007 r.
w sprawie: przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Wrzesińskiego na lata 2007-2013
72 / XI / 2007 z dnia 30.10.2007 r.
w sprawie: przystąpienia do Stowarzyszenia p.n. „Stowarzyszenie Samorządowe A2 Wielkopolska”
71 / X / 2007 z dnia 27.09.2007 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2007 rok
70 / X / 2007 z dnia 27.09.2007 r.
w sprawie określenia zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Wrzesińskiego
69 / IX / 2007 z dnia 30.08.2007 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2007 rok
68 / IX / 2007 z dnia 30.08.2007 r.
w sprawie zawiązania przez Powiat Wrzesiński spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o.
67 / IX / 2007 z dnia 30.08.2007 r.
w sprawie: utworzenia Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni
66 / IX / 2007 z dnia 30.08.2007 r.
w sprawie: utworzenia Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrześni
65 / IX / 2007 z dnia 30.08.2007 r.
w sprawie: utworzenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego we Wrześni
64 / IX / 2007 z dnia 30.08.2007 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 39/ V/2007 z dnia 29.03.2007 r. z późniejszymi zmianami o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
63 / VIII / 2007 z dnia 28.06.2007 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2007 rok
62 / VIII / 2007 z dnia 28.06.2007 r.
w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Wrzesińskiego
61 / VIII / 2007 z dnia 28.06.2007 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie od Gminy Miłosław darowizny nieruchomości położonych w Orzechowie, gmina Miłosław, zapisanych w Sądzie Rejonowym we Wrześni pod nr KW 454, KW 448, KW 457 o łącznej powierzchni 0,9693 ha
60 / VIII / 2007 z dnia 28.06.2007 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i umieszczenie go na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym
59 / VIII / 2007 z dnia 28.06.2007 r.
w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej dotyczącej działki nr 1559/4
58 / VIII / 2007 z dnia 28.06.2007 r.
w sprawie przyjęcia Programu dostosowania SP ZOZ we Wrześni do wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej
57 / VIII / 2007 z dnia 28.06.2007 r.
w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrześni
56 / VII / 2007 z dnia 31.05.2007 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2007 rok
55 / VII / 2007 z dnia 31.05.2007 r.
w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Budżetowo – Finansowej
54 / VII / 2007 z dnia 31.05.2007 r.
w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rozwoju Lokalnego
53 / VII / 2007 z dnia 31.05.2007 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 39/ V/2007 z dnia 29.03.2007 r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
52 / VII / 2007 z dnia 31.05.2007 r.
w sprawie: zwolnienia z obowiązku zbycia przez Powiat Wrzesiński w drodze przetargu nieruchomości położonej we Wrześni, stanowiącej działkę nr 1559/4 o pow. 0,0102 ha
51 / VI / 2007 z dnia 26.04.2007 r.
w sprawie: zmiany Uchwały nr 20/III/2006 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28.12.2006 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2006
50 / VI / 2007 z dnia 26.04.2007 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2007 rok
49 / VI / 2007 z dnia 26.04.2007 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu we Wrześni w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrześni
48 / VI / 2007 z dnia 26.04.2007 r.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Rady Społecznej przy SPZOZ we Wrześni
47 / VI / 2007 z dnia 26.04.2007 r.
w sprawie upoważnienia dla Zarządu Powiatu we Wrześni na zaciąganie zobowiązań wykraczających poza dany rok budżetowy na realizację części nieinwestycyjnej projektów finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego
46 / VI / 2007 z dnia 26.04.2007 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu we Wrześni za 2006 rok
45 / V / 2007 z dnia 29.03.2007 r.
w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Powiatu we Wrześni
44 / V / 2007 z dnia 29.03.2007 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2007 rok
43 / V / 2007 z dnia 29.03.2007 r.
w sprawie: powołania Komisji Rozwoju Lokalnego, wyboru przewodniczącego Komisji i ustalenia składu osobowego
42 / V / 2007 z dnia 29.03.2007 r.
w sprawie: powołania Komisji Budżetowo-Finansowej, wyboru przewodniczącego Komisji i ustalenia składu osobowego
41 / V / 2007 z dnia 29.03.2007 r.
w sprawie: określenia zasad przyznawania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
40 / V / 2007 z dnia 29.03.2007 r.
w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Wrześni
39 / V / 2007 z dnia 29.03.2007 r.
w sprawie: podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
38 / V / 2007 z dnia 29.03.2007 r.
w sprawie: wykonania obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów
37 / V / 2007 z dnia 29.03.2007 r.
w sprawie: wykonania obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów
36 / V / 2007 z dnia 29.03.2007 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr 39/VI/99 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 24.03.1999 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych”
35 / V / 2007 z dnia 29.03.2007 r.
w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia i uzgodnienia wartości jednego punktu służących do ustalenia tabeli wynagrodzeń dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Wrzesińskiego
34 / V / 2007 z dnia 29.03.2007 r.
w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Wrześni
33 / V / 2007 z dnia 29.03.2007 r.
w sprawie: rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
32 / IV / 2007 z dnia 08.02.2007 r.
w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2007
31 / IV / 2007 z dnia 08.02.2007 r.
w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Budżetowo – Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Promocji
30 / IV / 2007 z dnia 08.02.2007 r.
w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
29 / IV / 2007 z dnia 08.02.2007 r.
w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa
28 / IV / 2007 z dnia 08.02.2007 r.
w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej
27 / IV / 2007 z dnia 08.02.2007 r.
w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
26 / IV / 2007 z dnia 08.02.2007 r.
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu we Wrześni na rok 2007
25 / IV / 2007 z dnia 08.02.2007 r.
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007
24 / IV / 2007 z dnia 08.02.2007 r.
w sprawie: delegowania radnych Rady Powiatu we Wrześni do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku