AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Protokoły z Sesji Rady Powiatu we Wrześni » Protokoły z Sesji Rady 2007 (III kadencja)

Protokoły z Sesji Rady 2007 (III kadencja)

Protokół nr XII / 2007

Protokół nr XII/2007

z Sesji Rady Powiatu we Wrześni

która odbyła się 13.12.2007 r.


 

13 grudnia 2007 roku w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni o godz. 16:00 Przewodniczący Rady Powiatu Grzegorz Kaźmierczak otworzył XII Sesję Rady Powiatu we Wrześni.

Po powitaniu radnych i zaproszonych gości Przewodniczący stwierdził, że zgodnie z listą obecności aktualnie w Sesji uczestniczy 18 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 19 osób, stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji - lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Nieobecny był radny Piotr Rogoziński.

 

Ad. 2. Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z XI sesji został sporządzony w statutowym terminie i był wyłożony do wglądu w biurze Rady, dodał że do protokołu radni nie wnieśli uwag.

W związku z powyższym, protokół z XI sesji został poddany pod głosowanie.

Protokół z XI sesji Rady Powiatu we Wrześni został przez radnych przyjęty – 17 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących”.

Podczas głosowania jeden z radnych chwilowo opuścił salę obrad.

Ad. 3. Następnie przewodniczący Rady przedstawił następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Powiatu.

 3. Przedstawienie porządku obrad.

 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu we Wrześni o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady w okresie międzysesyjnym

 6. Analiza realizacji „Programu Ochrony Środowiska Powiatu Wrzesińskiego”

 7. Informacja dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg we Wrześni o stanie dróg powiatowych oraz o przygotowaniu do zimowego utrzymania dróg.

 8. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wrzesiński,

 2. zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 39/V/2007 z dnia 29.03. 2007 r. z późniejszymi zmianami o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej,

 3. powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego (sekretarz),

 4. powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego (skarbnik),

 5. zmiany uchwały nr 7/II/2002 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 05.12.2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wrzesińskiego,

 6. zaopiniowania projektu uchwały w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pleszewie,

 7. wyrażenia zgody na zobowiązanie powiatu wrzesińskiego do odkupu nieruchomości,

 8. zmiany uchwały nr 80/XI/2007 z dnia 30.10.2007 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

 9. ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2007,

 10. zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2007 rok,

 11. uchwalenia budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2008:

 • odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,

 • zapoznanie się z opiniami komisji Rady,

 • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,

 • odczytanie stanowiska Zarządu w sprawie opinii komisji Rady i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

 • dyskusja nad wniesionymi poprawkami,

 • głosowanie nad wniesionymi poprawkami,

 • głosowanie projektu uchwały budżetowej wraz z przegłosowanymi poprawkami.

 1. Interpelacje i zapytania radnych.

 2. Wolne wnioski i informacje.

 3. Zamknięcie obrad.

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego porządku obrad, w związku z czym przewodniczący Rady przystąpił do jego realizacji.

 

Ad. 4 W punkcie tym została przedstawiona informacja przewodniczącego Rady Powiatu o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 5. Sprawozdania o pracach Zarządu Powiatu we Wrześni w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady w okresie międzysesyjnym przedstawił przewodniczący Zarządu Powiatu Dionizy Jaśniewicz – załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

W sprawozdaniu z posiedzenia Zarządu w dniu 20 XI br pkt.2 dotyczący omawiania materiałów na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Szpitala Powiatowego we Wrześni Spółki z o.o. omawiano czynności jakie Zarząd wykonuje, jako Zgromadzenie Wspólników Spółki Szpitala Powiatowego we Wrześni. Starosta poinformował zebranych, że zmiany związane są z rejestracją NZOZ - u w rejestrze Wojewody. Podczas rejestracji wyniknęła kwestia dotycząca uprawnień Zgromadzenia Wspólników związanych z przekształceniem spółki i powołaniem nowej jednostki, czyli NZOZ - u. Korzystając z upoważnienia zawartego w akcie założycielskim, w którym Zarząd ma uprawnienia do rejestracji wymagane było wprowadzenie stosownej korekty, umożliwiającej sprawne przeprowadzenie procesu przekształcenia i dalszej rejestracji spółki Szpital Powiatowy we Wrześni. Powołanie NZOZ okazało się że jest niezastrzeżoną kompetencją dla innych organów i sprawy te prowadzi Zarząd Spółki. Jednak są to zbyt ważne kwestie, aby Zarząd mógł je podejmować. Takie decyzje powinno podejmować Zgromadzenie Wspólników.

Na koniec swej wypowiedzi Starosta D. Jaśniewicz przedstawił, ze dobiega koniec prac adaptacyjnych byłej kotłowni w budynku Zespołu Szkół Politechnicznych na salę rehabilitacyjną. Ukończenie prac przewiduje się na koniec grudnia br. Inwestycja finansowana jest w 50% ze środków pieniężnych Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Kontynuował, że trwają prace w byłej szkole w Gozdowie związane z przystosowaniem obiektu na Środowiskowy Dom Samopomocy, który obecnie mieści się w Domu Pomocy Społecznej we Wrześni przy ul. Szkolnej.

Po wystąpieniu Starosty z zapytaniem zwrócił się radny Eugeniusz Plewiński. Poprosił o wyjaśnienie dla kogo będzie przeznaczona i w jakim zakresie będzie funkcjonować wspomniana wcześniej sala rehabilitacyjna?

Odpowiedzi udzielił Starosta informując, że taką potrzebę zgłosiło Stowarzyszenie Stwardnienia Rozsianego, Związek Emerytów i Rencistów oraz Stowarzyszenie Amazonek. Organizacje te dysponują sprzętem i wykwalifikowaną kadrą, brakowało im stałego lokum. Sala przeznaczona będzie dla członków organizacji pozarządowych, które w swoich zadaniach mają rehabilitację ruchową. Obiektem zarządzać będzie Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie (PCPR). Częściowo w tym samym budynku zaadoptowane są pomieszczenia na biura dla Spółdzielni Socjalnej „UL”.

Z uwagi na brak głosów w dyskusji na przedstawione tematy, przewodniczący Rady przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

 

Ad. 6. Program Ochrony Środowiska Powiatu Wrzesińskiego przedstawił Jarosław Sobczak, naczelnik Wydziału Środowiska i Rolnictwa – załącznik nr 4 do protokołu

W trakcie dodał, że programy ochrony środowiska konstruowane są w cyklu 4 letnim i organy władzy administracyjnej (zarządy gmin, powiatu, województwa) zobowiązane są co 2 lata przedstawić raport z realizacji tych działań. Wszystkie zawarte w programie zadania mają szansę być dofinansowane przez programy unijne.

Głos zajął przewodniczący Rady G. Kaźmierczak przypominając zgromadzonym, że program był szczegółowo omawiany na Zarządzie i na Komisji Ochrony Środowiska.

W dyskusji radny Jerzy Mazurkiewicz skierował do Starosty pytanie związane z wywozem śmieci na wysypiska. Nadmienił, że obecnie w powiecie wrzesińskim funkcjonuje jedno wysypisko śmieci w Bardzie. Według Wojewódzkiego Wielkopolskiego Programu Ochrony Środowiska, zakłada się że utworzenie kolejnego wysypiska śmieci może być przygotowane na obsługę 200 tys. osób. Czy w związku z takimi planami nadal będziemy mogli wywozić śmieci na wysypisko w Lulkowie w powiecie gnieźnieńskim. Starosta wyjaśnił, że zgodnie z w/w programem składowania śmieci, wysypisko w Lulkowie ma za zadanie zagospodarować odpady z obu powiatów (gnieźnieńskiego i wrzesińskiego). W tej sprawie odbyło się spotkanie w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni z ówczesnym prezydentem Gniezna. Obecnie jest tylko Lulkowo innych punktów nie wytypowano. Dodatkowo nasila się problem wywozu odpadów segregowanych. Napływają sygnały o źle zagospodarowanych pojemnikach na te odpady. W dyskusji zabrał głos radny E. Plewiński, zwracając się z pytaniem do naczelnika Wydziału Środowiska i Rolnictwa czy uwzględniono uwagi radnych dotyczące Planu Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008 – załącznik nr 12 do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie budżetu powiatu wrzesińskiego na 2008 rok. Przewodniczący Rady Powiatu udzielił głosu J. Sobczakowi, który potwierdził, że dokonano sugerowanych poprawek.

W związku z brakiem dalszych pytań przewodniczący Rady G. Kaźmierczak zamknął powyższy punkt 6.

 

Ad. 7 Omówienia tego punktu dokonała dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg we Wrześni Pani Jolanta Kubczak. Informacja o stanie dróg w powiecie wrzesińskim oraz o do zimowego utrzymania dróg stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

W dyskusji, którą otworzył przewodniczący Rady G. Kaźmierczak zabrali głos radni Władysław Skupiński, Rafał Zięty i Henryka Waligóra. W. Skupiński przekazał J. Kubczak wnioski radnych z okręgu wyborczego Pyzdry. Kolejne pytanie zadał R. Zięty. Czy na terenie powiatu wrzesińskiego istnieją drogi, które nie spełniają właściwych dla siebie kryteriów (gminne, powiatowe, wojewódzkie). Pani dyrektor wyjaśniła, że definicje dróg zawarte są w ustawie. Wiele jest dróg w powiecie, które nie powinny być powiatowymi tylko gminnymi, jednak gminy nie chcą przejąć tego obowiązku.

Radna H. Waligóra zapytała czy wystarczająca jest ilość piaskarek, które obsługują drogę Kołaczkowo – Miłosław. J. Kubczak odpowiedziała, że drogę tą obsługuje firma z Kołaczkowa. Do obsługi są piaskarki: jedna samochodowa i dwa ciągniki. Do tej pory była to wystarczająca ilość sprzętu, która nadążała z obsługą tej drogi.

Następnie Starostę zapytał radny B. Kruk. Czy można interweniować do Urzędu Wojewódzkiego, aby droga Września – Kalisz na odcinku od Wrześni do Tomic lepiej była obsługiwana w okresie zimowym. Starosta zwróci się z propozycją do Zarządu Wojewódzkiego, aby prace związane z zimowym utrzymaniem dróg mogły być wykonywane przez lokalne firmy.

W dalszej części wyjaśnień Starosta kontynuował temat wcześniej podjęty przez radnego R. Ziętego dotyczący właściwych kryteriów dróg, czyli aby droga powiatowa odpowiadała kryteriom drogi powiatowej. Przekazał, że są propozycje, aby sprawę skierować do Związku Powiatów i nakłonić marszałka Województwa Wielkopolskiego na wybudowanie dróg dojazdowych do pól z wykorzystaniem odpowiednich programów z funduszy strukturalnych.

Radna M. Taciak zgłosiła o godz. 1805 wniosek formalny i zaproponowała 5 min. przerwy.

 

Ad. 8. O godz. 1812 po przerwie przewodniczący Rady wznowił obrady XII Sesji i przystąpił do rozpatrzenia i przyjęcia projektu uchwały w sprawie: przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wrzesiński.

Przewodniczący Rady udzielił głosu B. Nowackiej, naczelnikowi Wydziału Oświaty i Sportu. Uzasadniła, że jest to obowiązek Rady Powiatu, gdyż szkoły ponadgimnazjalne podlegają powiatowi, który jest dla nich organem prowadzącym. Każdorazowo regulamin podlega uzgodnieniu ze związkami zawodowymi działającymi w szkołach.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad powyższym projektem. O udzielenie głosu w dyskusji poprosiła radna M. Taciak, która zgłosiła wniosek formalny do zapisu w rozdziale III § 5 pkt. 3 (dotyczący dodatku motywacyjnego) jaka to jest decyzja i kto ją wydaje? Zaproponowała o dopisanie „decyzja Starosty”.

W związku z propozycją radnej M. Taciak przewodniczący Rady zwrócił się do radcy prawnego Huberta Świątkowskiego o zajęcie stanowiska. Radca stwierdził, że nie ma przeciwwskazań, aby dokonać takiego zapisu.

Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, przewodniczący zamknął dyskusję i przystąpił do głosowania nad przyjęciem wniosku radnej M. Taciak dotyczącej sugerowanej poprawki przez radną.

Rada Powiatu w obecności 18 radnych – jednogłośnie 16 głosami „za”, 0 głosów „przeciw” i 2 głosy „wstrzymujące się ” przyjęła wniosek M. Taciak.

W związku z powyższym przewodniczący Rady Powiatu przystąpił do głosowania nad przyjęciem uchwały.

Rada Powiatu w obecności 18 radnych – jednogłośnie 18 głosami „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr 83/XII/2007 Rady Powiatu we Wrześni w sprawie przyjęcia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli.

Przewodniczący Rady Powiatu przystąpił kolejne do rozpatrzenia i przyjęcia uchwały w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 39V/2007 z dnia 29.03.2007 r. z późniejszymi zmianami o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Uzasadnienia do powyższego projektu uchwały dokonał dyrektor PCPR we Wrześni Wojciech Mól. Zaznaczył, że jest to ostatni projekt uchwały. Przedstawione są w nim nowe wizje wydatkowania środków na 2008 rok. Z uwagi na brak głosów w dyskusji przewodniczący Rady zamknął ją i przystąpił do procedury głosowania.

Rada Powiatu w obecności 18 radnych – jednogłośnie 18 głosami „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się ” podjęła uchwałę nr 84/XII/2007 Rady Powiatu we Wrześni w sprawie zmian o podziale środków finansowych PFRON.

Przewodniczący Rady przystąpił do omówienia i przyjęcia projektu kolejnych dwóch uchwał dotyczących składania oświadczeń lustracyjnych przez sekretarza i skarbnika powiatu.

Adam Jasinski, naczelnik Wydziału Organizacyjno-Prawnego przedstawił uzasadnienie do projektów uchwał, stwierdzając, że obowiązek złożenia stosownych oświadczeń wynika ze zmian ustawowych. Z powodu braku głosów w dyskusji przewodniczący Rady zamknął dyskusję i przystąpił do głosowania.

Rada Powiatu w obecności 18 radnych – jednogłośnie 18 głosami „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr 85/XII/2007 Rady Powiatu we Wrześni w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego (sekretarz).

Rada Powiatu w obecności 18 radnych – jednogłośnie 18 głosami „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr 86/XII/2007 Rady Powiatu we Wrześni w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego (skarbnik).

Przewodniczący Rady przystąpił do rozpatrzenia i przyjęcia projektu uchwały w sprawie:zmiany uchwały nr 7/II/2002 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 05.12.2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wrzesińskiego.

Ponownie naczelnik Wydziału Organizacyjno-Prawnego, A. Jasinski przedstawił uzasadnienie do podejmowanej uchwały, informując zgromadzonych, że w związku z dokonanym zapisem w Statucie o elektronicznym przekazywaniu danych oraz zaktualizowanie nazw jednostek organizacyjnych powiatu istotne jest wprowadzenie zmian.

Radni nie podjęli dyskusji i przewodniczący przeszedł do głosowania.

Rada Powiatu w obecności 18 radnych – jednogłośnie 18 głosami „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr 87/XII/2007 Rady Powiatu we Wrześni w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wrzesińskiego.

Przewodniczący Rady przystąpił do rozpatrzenia i przyjęcia projektu uchwały w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pleszewie.

Uzasadnienie do w/w uchwały przedstawił Jan Sznura, naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Ochrony Zdrowia twierdząc, że opinia powiatu wrzesińskiego o likwidacji Szpitala w Pleszewie jest konieczna, gdyż mieszkańcy południowej części powiatu korzystają z usług tego szpitala.

W dalszej części omawiania w/w uchwały przewodniczący Rady przystąpił do procedury głosowania.

Rada Powiatu w obecności 18 radnych – jednogłośnie 18 głosami „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się ” podjęła uchwałę nr 88/XII/2007 Rady Powiatu we Wrześni w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pleszewie.

Przewodniczący Rady przystąpił do rozpatrzenia i przyjęcia kolejnej uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zobowiązanie powiatu wrzesińskiego do odkupu nieruchomości

Starosta Dionizy Jaśniewicz uzasadnił celowość podejmowanej uchwały, stwierdzając, że w sprawie sprzedaży omawianej nieruchomości odbyły się cztery nieskuteczne przetargi w terminach: 15.09.2006 r.; 23.01.2007 r.; 27.04.2007 r.; 23.07.207 r. Dodał, że każdy przetarg rodzi koszty. Obecnie do rokowań zgłosiła się jedna firma INVEST METALE, która zaproponowała, że kupi nieruchomość gdy powiat zobowiąże się do odkupu w sytuacji, gdy nie uzyska ona pozwolenia na budowę. Starosta kontynuował, że należy wziąć pod uwagę fakt, że samorządy w obrocie nieruchomościami nie mają dobrej opinii. Z tego też powodu wiele zagranicznych firm stosuje zabezpieczenia na wyrost. Pozytywna jest opinia Wydziału Budownictwa w sprawie warunków zabudowy (na chwilę obecną). Gdyby wystąpiła konieczność zwrotu pieniędzy to pierwsze żądanie zwrotu pieniędzy nastąpiłoby w I kwartale 2009 roku. Innymi słowy jest to nieodpłatnie udzielony kredyt na ok. 1,5 roku. Podjęcie tej uchwały uzasadnione jest ze względu na brak oferentów oraz ze względu na to, że procedury przetargowe generują koszty. Zapewnił, że zanim zostanie podpisany akt notarialny o sprzedaży pieniądze muszą wpłynąć na konto powiatu.

W dyskusji jako pierwsza głos zabrała M. Taciak. Wątpliwość radnej budził fakt, że nabywca jest nieznany i mało wiarygodny zaś zapis w akcie notarialnym „termin niezwłoczny” jest mało precyzyjny. Jej zdaniem podjęcie tej uchwały jest ryzykiem dla budżetu dodając, że stabilizacja dochodów dla samorządu jest niska. Nie rozumie też dlaczego ma być rozciągnięta opieka nad inwestorem. Bezpieczniej byłoby zaciągnąć pożyczkę i wkalkulować ją w prognozę długu. Dodatkową wątpliwość radnej M. Taciak budzi brak zainteresowania zagranicznego inwestora ścieżką legislacyjną. Opinia radnej M. Taciak dotyczącą odkupu działki jest negatywna.

Następnie głos w dyskusji zabrał radny Eugeniusz Plewiński, pytając, czy są zabezpieczone interesy operatora sieci NETIA na tej działce. Zainteresowany był również sprawą podatku VAT w razie ewentualnego odkupu.

Wyjaśnień dokonała B. Walkowiak, skarbnik powiatu, informując, że przy odkupie musi być naliczony 22 % podatek VAT (łącznie ok. 200 tys. złotych). Następnie Starosta poprosił Małgorzatę Mirecką inspektora z Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru o wyjaśnienie kwestii spółki NETIA. Wyjaśniła, że oferent zażądał szczegółowego badania ziemi pod względem urządzeń podziemnych. Służby geodezyjne stwierdziły, że kable energetyczne biegnące przez tę nieruchomość są nieczynne i zostały usunięte, takie oświadczenie złożyła ENEA S.A. Istnieje natomiast kabel telekomunikacyjny, którego właścicielem jest NETIA S.A. Kontynuowała, że ustawa nakłada na właściciela nieruchomości obowiązek dostępu do mediów celem przeprowadzenia ich napraw, konserwacji itp. czynności. Poinformowała również, że nabywca musi złożyć wniosek o pozwolenie na budowę najdalej do 31 grudnia 2008 roku. Przez najbliższy rok po złożeniu wniosku o budowę firma powinna taki dokument uzyskać, czyli najdalej do końca 2009 roku. Kolejne pozostaje im 3 miesiące na złożenie oświadczenia powiatowi i zażądanie odkupu. Jeżeli nie zmieszczą się w terminie do 31 marca 2010 roku sprawa odkupu nie istnieje.

Starosta ponownie zabrał głos wyjaśniając, że firma INVEST METALE, nie jest do końca nieznanym podmiotem. Obecnie na terenie Wrześni wynajmuję pomieszczenie po byłym Polmozbycie (obecnie własność firmy KOSŁOM). Zakup działki ma przyczynić się do poszerzenia prowadzonej działalności. Dionizy Jaśniewicz podkreślił, że uzyskana cena 100 zł/m2 należy do najwyższych kwot sprzedaży tego typu nieruchomości. Dla porównania podał przykład sprzedaży działki przy ul. Słowackiego firmie amerykańskiej przez Urząd Miasta i Gminy Września, gdzie uzyskano kwotę w granicach 40 – 50 zł za m2.

Radny Krzysztof Wojciechowski, zapytał dlaczego powiat musi zabezpieczyć środki finansowe na ewentualny odkup nieruchomości w 2009, skoro pozwolenie na budowę firma może uzyskać najdalej do końca 2009 roku. Odpowiedzi udzieliła M. Mirecka informując, że podane wcześniej terminy to terminy końcowe. Zdarzyć się może, że firma zwróci się z wnioskiem o odkup już np. w lutym 2009 roku. My jako powiat nie możemy przewidzieć, kiedy INVEST METALE wystąpi z takim wnioskiem.

Radny K. Wojciechowski kontynuował myśl, że planując budżet na 2009 rok muszą być zarezerwowane środki, czyli planując pod koniec 2008 roku budżet na 2009 rok będziemy musieli zamrozić ok. 1 mln złotych na ewentualny wykup działki.

W związku z powyższym Przewodniczący Rady poprosił skarbnika o dalsze wyjaśnienia tej kwestii.

Podjęcie tej uchwały rodzi obowiązek zabezpieczenia pierwszych środków w 2009 roku w wysokości 950 tys. złotych + VAT. Najprościej jest zabezpieczyć z kredytu, czyli z przychodów. Zabezpieczenie w innej formie nie jest możliwe dodała B. Walkowiak.

Z kolejnym pytaniem wystąpił radny B. Kruk, rozważając czy powiat ma pewność, że INVEST METALE nie sprzeda działki innej firmie, która wystąpi o nowe nieznane warunki zabudowy. M. Mirecka odpowiedziała, że umowa wiąże tylko dwie strony firmę INVEST METALE i powiat.

Z uwagi na brak głosów w dyskusji przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Rada Powiatu w obecności 18 radnych – jednogłośnie 14 głosami „za”, 0 głosów „przeciw” i 4 głosy „wstrzymujące się ” podjęła uchwałę nr 89/XII/2007 Rady Powiatu we Wrześni w sprawie wyrażenia zgody na zobowiązanie powiatu wrzesińskiego do odkupu nieruchomości.

Przewodniczący Rady przystąpił do rozpatrzenia i przyjęcia projektu uchwały w sprawie:zmiany uchwały nr 80/XI/2007 z dnia 30.10.2007 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

B. Walkowiak uzasadniła, że uchwała ta dotyczyła zaciągnięcia kredytu w kwocie 1.514.089 zł na wniosek Regionalnej Izby Obrachunkowej zmieniona zostaje treść zapisu uchwały i brzmieć będzie następująco: postanawia się na zaciągnięcie zobowiązań długoterminowych zwanych dalej kredytem w kwocie 1.514.089 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Kołaczkowo – Wszembórz w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR)”.

Z uwagi na brak głosów w dyskusji przewodniczący Rady Powiatu przeszedł do procedury głosowania.

Rada Powiatu w obecności 18 radnych – jednogłośnie 18 głosami „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr 90/XII/2007 Rady Powiatu we Wrześni w sprawie zmiany uchwały nr 80/XI/2007 z dnia 30.10.2007 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Przewodniczący Rady przystąpił do rozpatrzenia i przyjęcia projektu uchwały w sprawie:ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2007.

Uzasadnienia tej uchwały dokonała Jolanta Kubczak. Dotyczy ona wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę mostu w miejscowości Goniczki. W związku z poszukiwaniem tańszych rozwiązań zaszła konieczność wydłużenia terminu realizacji budowy poza rok budżetowy 2007.

O godz. 18:22 na ok. 5 min. salę obrad opuściła radna Teresa Waszak umniejszając liczbę radnych w posiedzeniu do 17 osób.

W związku z brakiem głosów w zaproponowanej dyskusji, przewodniczący rady przystąpił do głosowania.

Rada Powiatu w obecności 17 radnych – jednogłośnie 17 głosami „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr 91/XII/2007 Rady Powiatu we Wrześni w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2007.

Przewodniczący Rady przystąpił do rozpatrzenia i przyjęcia projektu uchwały w sprawie:zmiany budżetu powiatu wrzesińskiego na 2007 rok.

Skarbnik B. Walkowiak udzieliła uzasadnienia do w/w uchwały. Radni nie podjęli dyskusji w związku z podejmowaną uchwałą, po czym przewodniczący zarządził głosowanie.

Rada Powiatu w obecności 18 radnych – jednogłośnie 18 głosami „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr 92/XII/2007 Rady Powiatu we Wrześni w sprawie zmiany budżetu powiatu wrzesińskiego na 2007 rok.

Przewodniczący Rady przystąpił do rozpatrzenia i przyjęcia projektu uchwały w sprawie:uchwalenia budżetu powiatu wrzesińskiego na 2008 rok.

Przewodniczący Rady poprosił Starostę o odczytanie projektu uchwały budżetowej na 2008 rok, która jest uchwałą Zarządu Powiatu nr 140/2007 z dnia 12.11.07 r. Załącznik nr 6 do protokołu.

Starosta poinformował o zagrożeniach w 2008 roku. Dotyczyć one mogą budżetu oświaty. Z doświadczenia lat ubiegłych zapowiedziane podwyżki dla nauczycieli mogą być nie do końca sfinansowane z subwencji oświatowej. Ponadto zamierzeniem jest, aby w 2008 roku zwiększyć możliwości budżetowe powiatu poprzez pozyskiwanie środków unijnych. Zapowiedział również możliwość dalszej reorganizacji szkół.

Następnie przewodniczący zaproponował, aby dyskusje nad uchwałą budżetową przeprowadzić przed głosowaniem. Poprosił przewodniczących poszczególnych Komisji, o odczytanie opinii dotyczących budżetu powiatu wrzesińskiego na 2008 rok. Załączniki nr 7, 8, 9, 10, 11, 12 do protokołu.

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu T. Waszak odczytała opinię Składu Orzekającego RIO w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu powiatu wrzesińskiego na 2008 rok. Załącznik nr 13 do protokołu.

Radny R. Zięty zgłosił wniosek formalny, aby nie czytać uzasadnień do obu opinii, gdyż każdy radny taki dokument otrzymał. Do wysuniętego wniosku radca prawny H. Świątkowski przychylił się. W związku z powyższym, że nie było głosów przeciwnych przewodniczący Rady przystąpił do przegłosowania wniosku radnego R. Ziętego. Za przyjęciem wniosku było 17 radnych.

Następnie opinię Składu Orzekającego RIO w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu powiatu wrzesińskiego, odczytała (bez uzasadnienia) wiceprzewodnicząca Rady Powiatu T. Waszak. Załącznik nr 14 do protokołu.

Przewodniczący Rady Powiatu zwrócił się do przewodniczącego Zarządu D. Jaśniewicza z prośbą o odczytanie stanowiska Zarządu w sprawie opinii Komisji Rady i opinii RIO. Starosta poinformował, że Zarząd Powiatu we Wrześni negatywnie zaopiniował wniosek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dotyczący poprawek do projektu budżetu na 2008 rok. B. Walkowiak wyjaśniła drobne uwagi dotyczące opinii RIO do projektu budżetu na 2008 rok (użycie zamiennego nazewnictwa).

Przewodniczący Rady w związku z brakiem głosów w dyskusji nad poprawkami do budżetu przeszedł do głosowania.

Rada Powiatu w obecności 18 radnych – jednogłośnie 18 głosami „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się” przyjęła poprawki do budżetu powiatu wrzesińskiego na 2008 rok.

W dyskusji nad całością budżetu na 2008 rok radny E. Plewiński zapytał skarbnika o konstrukcję budżetu.

Z uwagi na brak dalszych pytań Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i przystąpił do głosowania nad uchwałą budżetową.

Rada Powiatu w obecności 18 radnych – jednogłośnie 18 głosami „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr 93/XII/2007 Rady Powiatu we Wrześni w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wrzesińskiego na 2008 rok.

 

Ad. 9 Przewodniczący Rady Powiatu G. Kaźmierczak poinformował, że w okresie międzysesyjnym nie wpłynęły interpelacje i zapytania i zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy ktoś chciałby złożyć interpelację lub zadać pytanie. Z uwagi na to, że radni nie zgłosili żadnej interpelacji oraz nie zadali pytań, przewodniczący Rady przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

 

Ad. 10 W punkcie wolne głosy i informacje rady J. Mazurkiewicz przybliżył sprawę budowy zbiornika wodnego małej retencji w Gozdowie.

Przewodniczący Rady zaprosił wszystkich zgromadzonych na uroczystość Powstania Wielkopolskiego, która odbędzie się 27 grudnia br. o godzinie 1200. Poinformował także, że kolejna XIII Sesja odbędzie się 28 grudnia br. oraz złożył wszystkim gościom i radnym Bożonarodzeniowe życzenia.

 

Ad. 11 Przewodniczący Rady o godz. 1920 zamknął obrady XII Sesji Rady Powiatu we Wrześni.

 

Protokołowała: Beata Jankowska - Inspektor

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Kamil Perlik (22/01/2008 00:00:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Kamil Perlik (26/05/2008 12:57:26)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Kamil Perlik (26/05/2008 12:57:26)
Lista wiadomości
Protokół nr XIII / 2007
z sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 28.12.2007 r.
Protokół nr XII / 2007
z Sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 13.12.2007 r.
Protokół nr XI / 2007
z sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 30.10.2007 r.
Protokół nr X / 2007
z sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 27.09.2007 r.
Protokół nr IX / 2007
z sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 30.08.2007 r.
Protokół nr VIII / 2007
z sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 28.06.2007 r.
Protokół nr VII / 2007
z sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 31.05.2007 r.
Protokół nr VI / 2007
z sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 26.04.2007 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni
Protokół nr V / 2007
z sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 29.03.2007 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni
Protokół nr IV / 2007
z sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 08.02.2007 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni