AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Protokoły z Sesji Rady Powiatu we Wrześni » Protokoły z Sesji Rady 2007 (III kadencja)

Protokoły z Sesji Rady 2007 (III kadencja)

Protokół nr XI / 2007

Protokół nr XI/2007

z sesji Rady Powiatu we Wrześni,

z 30.10.2007 r.


Przed sesją, odbyło się spotkanie z byłym komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej – Andrzejem Janką.

W związku z odejściem na emeryturę, przewodniczący Rady Grzegorz Kaźmierczak podziękował komendantowi za wieloletnią współpracę, za zaangażowanie, sumienne wykonywanie obowiązków na rzecz powiatu i jego mieszkańców.
Zabierając głos komendant A. Janka podziękował Radzie Powiatu i staroście za dotychczasowe wspólne działania podejmowane na rzecz ochrony przeciwpożarowej, za zrozumienie potrzeb powiatowej straży pożarnej.

Następnie przewodniczący Rady Grzegorz. Kaźmierczak o godz. 1600 zgodnie z porządkiem obrad otworzył XI sesję Rady Powiatu we Wrześni.

Po powitaniu radnych i zaproszonych gości przewodniczący stwierdził, że zgodnie z listą obecności aktualnie w sesji uczestniczy 17 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 19 osób, stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji - lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Nieobecni wicestarosta P. Guzik i radny B. Kruk przybyli na salę obrad o godz. 1605 i 1610

Liczba radnych biorących udział w posiedzeniu 19.

 

Ad. 2

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z X sesji został sporządzony w statutowym terminie i był wyłożony do wglądu w biurze Rady oraz dodał, że do tego protokołu radni nie wnieśli uwag.

W związku z powyższym, protokół z X sesji został poddany pod głosowanie.

Protokół z X sesji Rady Powiatu we Wrześni został przez radnych przyjęty – 19 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących”.


Ad. 3.

Następnie przewodniczący Rady przedstawił następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Powiatu.

 3. Przedstawienie porządku obrad.

 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu we Wrześni o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady w okresie międzysesyjnym.

 6. Informacja Przewodniczącego Rady o oświadczeniach majątkowych radnych.

 7. Informacja Przewodniczącego Zarządu o oświadczeniach majątkowych pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu.

 8. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) przystąpienia do Stowarzyszenia p.n. „Stowarzyszenie Samorządowe A2 Wielkopolska”,

b) przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Wrzesińskiego na lata 2007-2013,

c) nadania statutów placówkom kształcenia zawodowego we Wrześni,

d) programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008,
e) zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 39/V/2007 z dnia 29.03.2007 r. z późniejszymi zmianami o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej,

f) likwidacja Rodzinnego Domu Dziecka we Wrześni, przy ul. Bohaterów Monte Cassino 3,

g) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miłosław,

h) określenie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,

i) zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

j) zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

k) zmiany budżetu powiatu wrzesińskiego na 2007 rok.

 1. Interpelacje i zapytania radnych.

 2. Wolne wnioski i informacje.

 3. Zamknięcie obrad.

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego porządku obrad, w związku z czym przewodniczący Rady przystąpił do jego realizacji.

 

Ad. 4.

W punkcie tym została złożona informacja przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.


Ad.5.

Sprawozdanie Zarządu Powiatu we Wrześni o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady w okresie międzysesyjnym przedstawił przewodniczący Zarządu D. Jaśniewicz – załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

O godz. 1612 salę narad opuścił radny B. Kruk, który wrócił na salę o godz. 1616.

O godz. 1617 z sali obrad wyszedł radny J. Mazurkiewicz, po czym o godz. 1619 radny wrócił na posiedzenie.

Na zakończenie swojej wypowiedzi przewodniczący Zarządu poinformował, że od 2 listopada br. na parterze budynku Starostwa Powiatowego zaczną funkcjonować dwa wydziały:

Wydział Spraw Obywatelskich i Ochrony Zdrowia, który przedtem znajdował się na piętrze budynku i Wydział Środowiska i Rolnictwa, który został przeniesiony z ulicy Kaliskiej 1.

Starosta zaznaczył, że prace remontowe parteru zostały wykonane w większości przez pracowników grupy remontowo – budowlanej Starostwa, co znacznie zmniejszyło koszty związane z remontem.

Z uwagi na brak pytań ze strony radnych na temat przedstawionych informacji, przewodniczący Rady przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku.

 

Ad. 6.

W punkcie tym przewodniczący Rady odczytał informację o analizie danych zawartych w oświadczeniach majątkowych za rok 2006 radnych Rady Powiatu we Wrześni – załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 7.

Przewodniczący Zarządu D. Jaśniewicz przedstawił analizę złożonych oświadczeń majątkowych w zakresie prawidłowości wypełnienia formularzy i terminowości ich złożenia – załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 8.

Przewodniczący Rady przystąpił do rozpatrzenia i przyjęcia projektu uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia p.n. „Stowarzyszenie Samorządowe A2
Wielkopolska”.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Adamowi Jasinskiemu naczelnikowi Wydziału Organizacyjno – Prawnego.

Uzasadniając podjęcie tej uchwały Adam Jasinski powiedział, że stowarzyszenie o którym mowa w projekcie uchwały powstało 17 maja 2007 r. i skupia gminy i jednostki samorządu terytorialnego leżące w pasie autostrady A2. Celem jego jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju gospodarczego i wykorzystania atrakcyjności terenów wzdłuż autostrady A2. Naczelnik nawiązał do posiedzenia Komisji Budżetowej i dodał, że statut stowarzyszenia został członkom Komisji przekazany.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad powyższym projektem.

D. Jaśniewicz starosta wrzesiński poprosił naczelnika A. Jasinskiego o podanie stawek jakie zostały ustalone przez stowarzyszenie.

A. Jasinski naczelnik odpowiedział, że na rok 2007 ustalona została jednorazowa opłata w wysokości 1 grosza od mieszkańca powiatu lub gminy, natomiast na rok 2008 będzie to kwota 10 groszy od mieszkańca.

Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, przewodniczący Rady zamknął dyskusję i przystąpił do procedury głosowania.

Rada Powiatu w obecności 19 radnych – jednogłośnie 19 głosami „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr 72/XI/2007 w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia p.n. „Stowarzyszenie Samorządowe A2 Wielkopolska”.

Przewodniczący Rady przystąpił do rozpatrzenia i przyjęcia projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Wrzesińskiego na lata 2007-2013.

A. Jasinski naczelnik Wydziału Organizacyjno – Prawnego przedstawił uzasadnienie do powyższego projektu uchwały mówiąc, że dokument ten ma istotne znaczenie, jest bowiem wymagany przy aplikowaniu środków unijnych. Zarządzeniem starosty został powołany zespół zadaniowy, w skład którego wchodzą naczelnicy jednostek organizacyjnych starostwa. Część teoretyczna została przygotowana przez Wydział Rozwoju Lokalnego, część finansowa przez skarbnika powiatu. Dokument został poddany konsultacjom społecznym.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W dyskusji głos zabrali: radna Aleksandra Głowacka, D. Jaśniewicz starosta wrzesiński, radny Rafał Zięty, Karol Balicki z-ca naczelnika Wydziału Rozwoju Lokalnego, Ryszard Szczepaniak sekretarz powiatu.

Radna A. Głowacka w imieniu radnych z okręgu wyborczego Miłosław – Nekla złożyła wniosek mieszkańców Nekli zawierający następujące zadania inwestycyjne:

- budowa chodnika na ul. Wiosny Ludów,

- budowa ronda u zbiegu ulic Wiosny Ludów i Dworcowej.

Radna dodała, że na ostatniej sesji Rady w Nekli, radni przypomnieli, że już 10 lat trwają zabiegi o wprowadzenie tych zadań do planów inwestycyjnych i pozostają one, jak dotychczas bez odpowiedzi.

Następnie głos zabrał D. Jaśniewicz starosta wrzesiński.

Starosta stwierdził, że nie może się nie ustosunkować do wypowiedzi radnej i wniosku przez nią zgłoszonego, z tego powodu, że informacje, które zostały podane na sesji Rady w Nekli są w dużej mierze nieprawdziwe, zarówno zakresu inwestycji na terenie gminy Nekla, jak i zadań, które przyjmuje Powiat do realizacji. Starosta podkreślił, że przed dwoma laty zostały wykonane analizy wszystkich dróg powiatowych, została sporządzona lista zadań do zrealizowania począwszy od najpilniejszych. Spośród tych zadań w konsultacji z poszczególnymi gminami zostały wybrane zadania, które gminy ustaliły za priorytetowe dla swojego terenu tak, aby w każdej gminie na drogach powiatowych było zrealizowane jedno z ważniejszych zadań. Jednym z takich zadań dla gminy Nekla, które określono jako najistotniejsze jest droga Targowa Górka – Mała Górka. Powiat podjął działania zmierzające do przygotowania dokumentacji, jest to faza końcowa na realizację tej inwestycji. W innych gminach: droga Kołaczkowo – Wszembórz, Tarnowa – Nowa Wieś Podgórna.

Starosta zwrócił uwagę na fakt, że w ciągu czterech lat dokonała się wzdłuż drogi powiatowej zarówno samej drogi przebiegającej przez miasto gruntowna modernizacja polegająca na budowie chodników po obu stronach, w ostatnim czasie modernizacja drogi powiatowej przy ul. Poznańskiej. Na zakończenie swojej wypowiedzi starosta zaznaczył, że określenie, że wnioski zgłaszane przez radnych z gminy Nekla pozostają bez echa nie jest prawdziwe, jeżeli weźmie się pod uwagę to, co zostało ujęte w planach, jak i to, co zostało fizycznie zrealizowane, jest dla radnych Rady Powiatu i Zarządu Powiatu krzywdzący i nieprawdziwy.

Radny R. Zięty zabierając głos zapytał, jakie było kryterium umieszczenia inwestycji w załączniku do PRL, czy podana kwota 100.000,- zł jest kwota minimalną.
Odpowiedzi na pytanie radnego udzielił K. Balicki z-ca naczelnika Wydziału Rozwoju Lokalnego mówiąc, że podana kwota nie jest minimalna, natomiast ma sprawić, żeby dana inwestycja była jak najbardziej realna.
R. Szczepaniak sekretarz powiatu wyjaśnił, że jeśli jakieś zadanie nie ukaże się w Programie Rozwoju Lokalnego, to nie znaczy, że powiat nie będzie go realizował.

Jeżeli znajdą się pieniądze w budżecie, to zadanie, o którym mówiła radna A. Głowacka może być zrealizowane. PRL jest po to, aby upoważnił o aplikację o środki poza budżetowe.

O godz. 1703 salę obrad opuścił radny W. Podzerek umniejszając liczbę radnych biorących udział w posiedzeniu do 18.

Przewodniczący Rady stwierdził, że PRL nie jest dokumentem zamkniętym i mogą być w nim dokonywane zmiany.

W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji, przewodniczący Rady przystąpił do procedury głosowania.

Rada Powiatu w obecności 18 radnych – jednogłośnie 18 głosami „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr 73/XI/2007 w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Wrzesińskiego na lata 2007-2013.

O godz. 1706 na salę obrad wrócił radny W. Podzerek – liczba radnych biorących udział w posiedzeniu – 19.

Przewodniczący Rady przystąpił do rozpatrzenia i przyjęcia projektu uchwały w sprawie nadania statutów placówkom kształcenia zawodowego we Wrześni.

B. Nowacka naczelnik Wydziału Oświaty uzasadniając projekt uchwały powiedziała, że jest on konsekwencją podjętej wcześniej przez Radę uchwały o utworzeniu nowych placówek kształcenia zawodowego. Dodała także, że pierwszy statut, zgodnie z ustawą o systemie oświaty nadaje organ zakładający szkołę lub placówkę.

Radni nie podjęli dyskusji, w związku z tym przewodniczący Rady przystąpił do głosowania projektu uchwały.

Rada Powiatu w obecności 19 radnych – jednogłośnie 19 głosami „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr 74/XI/2007 w sprawie nadania statutów placówkom kształcenia zawodowego we Wrześni.

Przewodniczący Rady przystąpił do rozpatrzenia i przyjęcia projektu uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008.

Jan Sznura naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Ochrony Zdrowia uzasadnił powyższy projekt uchwały mówiąc, że Rada Powiatu ma ustawowy obowiązek współpracy z organizacjami pożytku publicznego przy realizacji zadań publicznych oraz uchwalania rocznego programu współpracy z tymi organizacjami.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i udzielił głosu radnemu R. Ziętemu.

Radny zwrócił uwagę, że w ubiegłych latach w ramach otwartych konkursów ofert były zlecane konkursy na zadanie inwestycyjne dla Stowarzyszenia „Perkoz” na przebudowę przystani, natomiast w programie nie ma zapisów dotyczących takich zadań.
Radny pytał w związku z tym, czy nie będzie to stanowić problemu w przystąpieniu do konkursu.

Zdaniem naczelnika J. Sznury nie powinno to stanowić problemu, pod warunkiem, że w budżecie powiatu będą na to środki finansowe.

Radny R. Zięty kontynuując pytał, czy będzie można zlecić zadanie np. budowa przystani, skoro w programie w ppkt G Programu, w kategorii krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży jest zapis – szkolenia w zakresie turystyki, rajdy, obozy integracyjne oraz działania popularyzujące turystykę kwalifikowaną i agroturystykę.

J. Sznura ponownie podkreślił, że nie powinno stanowić to przeszkody w zlecaniu takich zadań, które mają na celu wybudowanie inwestycji, o której mówi radny.

Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, przewodniczący Rady przystąpił do procedury głosowania.

Rada Powiatu w obecności 19 radnych – jednogłośnie 19 głosami „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr 75/XI/2007 w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008.

Przewodniczący Rady przystąpił do rozpatrzenia i przyjęcia projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 39/V/2007 z dnia 29.03.2007 r. z późniejszymi zmianami o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Wojciech Mól dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie uzasadniając projekt uchwały powiedział, że jest to dokument porządkujący wydatkowanie środków finansowych z PFRON na zadania realizowane przez powiat z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Radni nie podjęli dyskusji, zatem przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod glosowanie.

Rada Powiatu w obecności 19 radnych – jednogłośnie 19 głosami „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr 76/XI/2007 w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 39/V/2007 z dnia 29.03.2007 r. z późniejszymi zmianami o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Przewodniczący Rady przystąpił do rozpatrzenia i przyjęcia projektu uchwały w sprawie likwidacja Rodzinnego Domu Dziecka we Wrześni, przy ul. Bohaterów Monte Cassino 3.

W. Mól dyrektor PCPR poinformował, że projekt uchwały został wywołany faktem złożenia przez panią dyrektor placówki rezygnacji z pełnienia funkcji w związku ze złym stanem zdrowia. Wojewoda wielkopolski pismem z dnia 30 października wyraził zgodę na likwidację RDD we Wrześni.

Następnie o głos poprosił D. Jaśniewicz starosta wrzesiński i zaproponował zmianę części zapisu w § 2 projektu uchwały ze słów „starostwo powiatowe” na „powiat wrzesiński”.

W związku z powyższym § 2 projektu otrzyma brzmienie: „Mienie znajdujące się w użytkowaniu likwidowanego Rodzinnego Domu Dziecka we Wrześni zostanie przejęte przez powiat wrzesiński z dniem likwidacji.”.

W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrał radny B. Kruk i prosił o wyjaśnienie o jakie mienie chodzi, ponieważ rodzinne domy dziecka znajdują się w prywatnych domach.
Wyjaśnień radnemu udzielił D. Jaśniewicz starosta wrzesiński mówiąc, że w momencie, kiedy zapada decyzja powołania rodzinnego domu dziecka, organizatorzy otrzymują dotacje zarówno na prace adaptacyjne, jak i wyposażenie. Jest to majątek placówki i część jego, stanowi majątek ruchomy, który w wypadku likwidacji placówki zgodnie z przepisami prawa podlega zwrotowi. Są to meble, sprzęt audiowizualny, komputery itp. i wówczas Zarząd Powiatu podejmuje decyzje, gdzie ten majątek przekazać.

O głos poprosił radny E. Plewiński i pytał, czy rozdzielenie rodzeństwa i umieszczenie dzieci w kilku rodzinach nie będzie skutkowało ujemnie na ich psychikę..

W. Mól odpowiedział radnemu, że rzeczywiście przepisy wyraźnie określają, że należy unikać rozdzielania rodzeństwa, natomiast w tej sprawie decyzję podjął sąd. Dzieci kontaktują się ze sobą, ale najważniejszy jest fakt, że udało się znaleźć rodziny zastępcze dla tych dzieci.

Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zwrócił się z zapytaniem do radcy prawnego, czy poprawka zaproponowana przez starostę wymaga oddzielnego głosowania.

Zdaniem mec. D. Jackowskiej ze względu na rodzaj poprawki - zmiana zapisu, nie zachodzi potrzeba osobnego głosowania.

Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie wraz z zaproponowaną poprawką.

Rada Powiatu w obecności 19 radnych – jednogłośnie 19 głosami „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr 77/XI/2007 w sprawie likwidacja Rodzinnego Domu Dziecka we Wrześni, przy ul. Bohaterów Monte Cassino 3.

Przewodniczący Rady przystąpił do rozpatrzenia i przyjęcia projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miłosław.

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił D. Jaśniewicz starosta wrzesiński mówiąc, że gmina Miłosław działa w bardzo aktywny sposób na forum wspierania jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej i wyposażania jej w sprzęt. Dlatego uznając zaangażowanie i determinację samorządu gminy Miłosław, Zarząd uznał za uzasadnione wsparcie tego przedsięwzięcia. Bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu, szczególnie w tych ośrodkach oddalonych od Wrześni uzależniona jest od sprawności OSP i choć generalnie jest to zadanie gmin, to tego typu spektakularne przedsięwzięcia warto jest wspierać nawet symbolicznymi środkami z budżetu powiatu.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad powyższym projektem uchwały, w której głos zabrał radny R. Zięty.

Radny poinformował, ze samochód dla OSP kosztuje 450.000,- zł, wkład środków finansowych ze strony gminy będzie wynosił 150.000,- zł i środki z budżetu powiatu będą stanowić wkład własny gminy Miłosław.

Radni nie podjęli dalszej dyskusji, w związku z czym przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Rada Powiatu w obecności 19 radnych – jednogłośnie 19 głosami „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr 78/XI/2007 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miłosław.

Po głosowaniu poprosił o głos radny E. Plewiński i zwracając się do radnej A. Głowackiej prosił, aby zwróciła uwagę, że radni z Kołaczkowa głosowali za przyjęciem tej uchwały.

Radna A. Głowacka odpowiedziała radnemu, że dziękuje i wynika to z wyliczenia.

Przewodniczący Rady przystąpił do rozpatrzenia i przyjęcia projektu uchwały w sprawie określenie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

O uzasadnienie powyższego projektu uchwały przewodniczący Rady poprosił B. Walkowiak skarbnika powiatu.

B. Walkowiak skarbnik powiatu wyjaśniła konieczność podjęcia tej uchwały mówiąc, że art. 53 ustawy o samorządzie powiatowym wskazuje, że do kompetencji organu stanowiącego należy określenie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. W związku ze zmianą przepisów dotyczących finansów publicznych należy zaktualizować zapisy w dotychczas obowiązującej uchwale nr 75/XII/99 w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi.

W dyskusji nad omówionym projektem uchwały głos zabrała radna Maria Taciak i zwracając się do skarbnika powiedziała, że rozumie, że według tej podjętej uchwały radni będą pracować nad uchwaleniem budżetu na rok 2008. Radna prosiła o odpowiedź czy termin podany w § 1 do 15 października jest tożsamy z terminem w poprzedniej uchwale.

B. Walkowiak odpowiedziała radnej, że termin jest taki sam, jak w poprzedniej uchwale.
Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, przewodniczący Rady zamknął dyskusję i przystąpił do głosowania omówionego projektu uchwały.

Rada Powiatu w obecności 19 radnych – jednogłośnie 19 głosami „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr 79/XI/2007 w sprawie określenie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Po głosowaniu radna T. Waszak złożyła wniosek formalny o 10 minut przerwy.

Radni wyrazili zgodę, przewodniczący Rady ogłosił przerwę od godz. 1715 do 1725.
Po przerwie przewodniczący Rady wznowił obrady i przystąpił do rozpatrzenia i przyjęcia projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Po przerwie liczba radnych uczestniczących w posiedzeniu - 19 osób.

B. Walkowiak skarbnik powiatu wyjaśniła potrzebę podjęcia uchwały mówiąc, że będzie on przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2007 roku związanego z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej 32525 Kołaczkowo – Wszembórz finansowane w ramach Projektu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Z uwagi na brak głosów w dyskusji, przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Rada Powiatu w obecności 19 radnych – jednogłośnie 19 głosami „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr 80/XI/2007 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Przewodniczący Rady przystąpił do rozpatrzenia i przyjęcia projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Uzasadniając projekt uchwały D. Jaśniewicz starosta wrzesiński powiedział, że projekt uchwały był omówiony na posiedzeniu Komisji Budżetowo – Finansowej i potrzeba zaciągnięcia kredytu w wysokości 2.500.000,- zł wynika gównie z niewykonania planu dochodów ze sprzedaży mienia. Projekt budżetu zakładał dochód ze sprzedaży mienia w wysokości 3.800.000,- zł, natomiast na dzień dzisiejszy dochód ten został zrealizowany na poziomie 5 %. Spowodowane jest to głównie trwającymi przygotowaniami tych nieruchomości, które zostały wytypowane do sprzedaży. Dotyczy to nieruchomości przy ul. 3 maja 8, gdzie toczy się postępowanie administracyjne dotyczące uprawnień mieszkańców tej nieruchomości co do możliwości skorzystania z prawa pierwokupu przed sprzedażą pozostałej części nieruchomości. Druga nieruchomość jest położona przy ul. Kaliskiej i toczy się postępowanie dotyczące uprawnień Powiatowego Lekarza Weterynarii do nabycia części lokalu na mocy ustawy. Podobna sytuacja dotyczy działań prawno- administracyjnych zmierzających do przygotowania nieruchomości na ul. Kościuszki. W związku z czym dla zabezpieczenia pewności zamknięcia budżetu proponuje się zaciągnięcie zobowiązania kredytowego, które zostanie skompensowane po doprowadzeniu do sprzedania tych nieruchomości, po zakończeniu postępowań, o których mowa wyżej.

Starosta nadmienił, że do końca nie jest znana pełna kwota dochodów, którymi zamknie się tegoroczny budżet, zwłaszcza kwota wpływu z podatku od osób fizycznych, który będzie wyższy od zaplanowanego, natomiast ostatnia rata tego podatku wpływa dopiero w styczniu i określenie tego dzisiaj, na tym etapie jest trudne do oszacowania.

Na zakończenie swojej wypowiedzi starosta zaznaczył, że bieżąca obsługa budżetu w roku 2008, przy zaciągnięciu tych zobowiązań nie przekracza 9%, czyli nie ma niebezpieczeństwa przekroczenia bezpieczeństwa finansowego budżetu powiatu.

Z uwagi na brak głosów w dyskusji, przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Rada Powiatu w obecności 19 radnych – jednogłośnie 19 głosami „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr 81/XI/2007 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Przewodniczący Rady przystąpił do rozpatrzenia i przyjęcia projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu wrzesińskiego na 2007 rok.

D. Jaśniewicz przewodniczący Zarządu przedstawił ustną autopoprawkę do powyższego projektu uchwały mówiąc, że do dnia dzisiejszego spływają informacje dotyczące zwiększeń budżetu, w związku z tym niemożliwe było w wysyłanych materiałach dla radnych przygotowanie odpowiednich zmian. Przewodniczący Zarządu zaznaczył, że celowe jest umieszczenie tych zmian po to, żeby można było je realizować, tym bardziej, że do końca roku pozostało dwa miesiące i opóźnienie ich wprowadzenia rodziło by trudności z ich wykorzystaniem.

Następnie głos zabrała B. Walkowiak skarbnik powiatu uzasadniła wprowadzone zmiany do budżetu.

Radni nie podjęli dyskusji, w związku z czym przewodniczący Rady przystąpił do procedury głosowania ustnej autopoprawki wprowadzonej przez Zarząd.

Rada Powiatu w obecności 19 radnych – jednogłośnie 19 głosami „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” przyjęła autopoprawkę Zarządu.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z przyjętą przez Radę autopoprawką.

Rada Powiatu w obecności 19 radnych – jednogłośnie 19 głosami „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr 81/XI/2007 w sprawie zmiany budżetu powiatu wrzesińskiego na 2007 rok.

W związku z wyczerpaniem punktu 8 porządku obrad, przewodniczący Rady przystąpił do realizacji punktu 9 porządku.

 

Ad. 9.

Przewodniczący Rady poinformował, że w okresie międzysesyjnym do biura Rady nie wpłynęła żadna interpelacja i zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy ktoś chciałby złożyć interpelację lub zadać pytanie.

O głos poprosił radny E. Plewiński poruszył kwestię budynku byłego gimnazjum w Kołaczkowie, a także sprawę, która niedawno została nagłośniona przez media, a dotyczyła zakażenia zgorzelą w szpitalu powiatowym.

W dalszej części swojej wypowiedzi radny w imieniu mieszkańców Kołaczkowa podziękował pani Jolancie Kubczak dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg za działania związane z wybudowaniem drogi Kołaczkowo – Wszembórz, a także w imieniu mieszkańców Grabowa złożył podziękowania Zarządowi Powiatu za wybudowanie drogi dojazdowej do szkoły podstawowej w Grabowie.
Jeśli chodzi o pierwszą część wypowiedzi radnego E. Plewińskiego starosta wrzesiński wyjaśnił, że budynek po byłym gimnazjum zostanie przeznaczony na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w ramach PCPR. Obecnie budynkiem tym zajmują się pracownicy Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie.
Jeśli chodzi o sprawę zakażenia zgorzelą, to wszystkie działania Sanepidu dotyczące zamknięcia oddziału były zgodne z obowiązująca w takich przypadkach procedurą.

Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, przewodniczący Rady przeszedł do realizacji punktu 10 porządku obrad.

 

Ad. 10.

W punkcie wolne wnioski i informacje radna Teresa Waszak złożyła podziękowania w imieniu mieszkańców Krzywej Góry Zarządowi Powiatu i Wydziałowi Ochrony Środowiska za działania polegające na udrożnieniu miejsca spływu wód gruntowych.

Radna w imieniu radnych zwróciła się z prośbą do dyrektora PZD o remont wjazdu z Rudy Komorskiej na drogę wojewódzką, od strony mostu w Pyzdrach, o umocnienie i naprawienie skrętu w prawo na Kalisz.

Z uwagi na brak dalszych głosów, przewodniczący Rady zamknął ten punkt porządku obrad.

 

Ad. 11.
Przewodniczący Rady o godz. 1804 zakończył XI sesję Rady Powiatu.

 

 

Protokołowała: Katarzyna Plucińska - inspektor

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Kamil Perlik (17/12/2007 00:00:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Kamil Perlik (26/05/2008 13:01:01)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Kamil Perlik (26/05/2008 13:01:01)
Lista wiadomości
Protokół nr XIII / 2007
z sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 28.12.2007 r.
Protokół nr XII / 2007
z Sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 13.12.2007 r.
Protokół nr XI / 2007
z sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 30.10.2007 r.
Protokół nr X / 2007
z sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 27.09.2007 r.
Protokół nr IX / 2007
z sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 30.08.2007 r.
Protokół nr VIII / 2007
z sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 28.06.2007 r.
Protokół nr VII / 2007
z sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 31.05.2007 r.
Protokół nr VI / 2007
z sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 26.04.2007 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni
Protokół nr V / 2007
z sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 29.03.2007 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni
Protokół nr IV / 2007
z sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 08.02.2007 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni