AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Protokoły z Sesji Rady Powiatu we Wrześni » Protokoły z Sesji Rady 2007 (III kadencja)

Protokoły z Sesji Rady 2007 (III kadencja)

Protokół nr X / 2007

Protokół nr X/2007

z sesji Rady Powiatu we Wrześni,

z 27.09.2007 r.

 

Przewodniczący Rady Grzegorz Kaźmierczak o godz. 1600 otworzył X Sesję Rady Powiatu we Wrześni.

Po powitaniu radnych i zaproszonych gości Przewodniczący stwierdził, że zgodnie z listą obecności aktualnie w sesji uczestniczy 16 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 19 osób, stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji - lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Nieobecni radni: radny B. Kruk, radny J. Szafarek, radna M. Taciak.


Ad. 2

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z IX sesji został sporządzony w statutowym terminie i był wyłożony do wglądu w biurze Rady oraz dodał, że do tego protokołu radni nie wnieśli uwag.

W związku z powyższym, protokół z IX sesji został poddany pod głosowanie.

Protokół z IX sesji Rady Powiatu we Wrześni został przez radnych przyjęty – 16 głosami „za” , przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących”.

Ad. 3.

Następnie przewodniczący Rady przedstawił następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Powiatu.

 3. Przedstawienie porządku obrad.

 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu we Wrześni o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady w okresie międzysesyjnym.

 6. Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w powiecie wrzesińskim.

 7. Sprawozdanie z realizacji „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2005-2008”.

 8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2007 roku.

 9. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • określenia zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność powiatu wrzesińskiego,

 • zmiany budżetu powiatu wrzesińskiego na 2007 rok.

 1. Interpelacje i zapytania radnych.

 2. Wolne wnioski i informacje.

 3. Zamknięcie obrad.


Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego porządku obrad, w związku z czym przewodniczący Rady przystąpił do jego realizacji.


Ad. 4.

W punkcie tym została złożona informacja przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
O godz. 1615 na salę obrad przybyli radni J. Szafarek i B. Kruk powiększając liczbę radnych biorących udział w posiedzeniu do 18.


Ad. 5.

Sprawozdanie Zarządu Powiatu we Wrześni o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady w okresie międzysesyjnym przedstawił przewodniczący Zarządu D. Jaśniewicz – załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Z uwagi na brak głosów w dyskusji na temat przedstawionych informacji, przewodniczący Rady przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku.


Ad. 6.

Zgodnie z porządkiem obrad przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu panią Annę Węclewską - rzecznika Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej we Wrześni, która podczas prezentacji multimedialnej przedstawiła informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w powiecie wrzesińskim – załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Sprawozdanie złożone przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w lutym 2007 r. stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

O godz. 1645 salę obrad opuścił wicestarosta P. Guzik zmniejszając liczbę radnych biorących udział w posiedzeniu do 17.

Po prezentacji przewodniczący Rady otworzył dyskusję, nad przedstawionym materiałem.

W dyskusji udział wzięli radni: R. Zięty, radna A. Głowacka, W. Podzerek, E. Plewiński i D. Jaśniewicz starosta wrzesiński.

Radny R. Zięty pytał, kto ma obowiązek rejestracji automatów spożywczych, czy właściciel automatu, czy jednostka na terenie której taki automat się znajduje.

Radna A. Głowacka przytoczyła fragment sprawozdania, który podaje, że w 2006 r. na grypę zachorowało ogółem 52 osób, w tym 28 dzieci, natomiast w 2005 r. na grypę zachorowało 370 osób i pytała, w jaki sposób sporządza się statystykę chorób, na czym ona polega i czy dotyczy ona całego powiatu, czy jakiegoś wycinka terenu.

Pani A. Węclewska stwierdziła, że ze względu na różnorodność tematyczną pytań, nie jest w stanie udzielić na nie odpowiedzi, w związku z czym przewodniczący Rady zdecydował, że wszystkie pytania ze strony radnych zostaną przekazane na piśmie powiatowemu inspektorowi sanitarnemu z prośbą o udzielenie odpowiedzi.

Następnie głos za brał radny W. Podzerek i pytał, czy we Wrześni można mówić o pladze szczurów i czy jest z tego powodu jakieś zagrożenie. Radny uzasadnił swoje pytanie mówiąc, że jakiś czas temu lokalna prasa podawała informacje o biegających we Wrześni szczurach.
Radny E. Plewiński prosił, aby raport o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w powiecie wrzesińskim był przekazywany do biura Rady w formie elektronicznej. Radny pytał także, czy w związku z trudną, lokalową sytuacją szpitala powiatowego, są przeprowadzane w badania, z jaką częstotliwością oraz , jakie są wyniki.

Pani A. Węclewska odpowiedziała radnemu, że szpital powiatowy jest ujęty w harmonogramie kontrolnym i jest na bieżąco monitorowany.

Na zakończenie tego punktu głos zabrał D. Jaśniewicz starosta wrzesiński i poinformował, że Sanepid w wyniku rekontroli nałożył na powiat, na organizatorów „Akcji letniej” mandat w wysokości 97,- zł, za mało szczelne ogrodzenie niecki basenu.

Z uwagi na brak dalszych pytań, przewodniczący Rady zamknął dyskusję i przystąpił do realizacji punktu 7 porządku obrad.

Ad. 7.

Przewodniczący Rady poprosił Wojciecha Móla dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni o przedstawienie sprawozdania z realizacji „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2005-2008”.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Po wysłuchaniu sprawozdania, przewodniczący Rady otworzył dyskusję i dodał, że sprawozdanie to zostało szczegółowo omówione na posiedzeniu Komisji Zdrowia.

O głos poprosiła radna A. Głowacka i poprosiła dyrektora W. Móla o udzielenie odpowiedzi na pytanie zadane na posiedzeniu Komisji Zdrowia. Radna wyjaśniła, że pytanie to związane było z realizacją celów w zakresie Priorytetu 2 i informacji mówiącej o tym, że w szkoleniach prowadzonych w formie warsztatowej przez Fundację „Odrodzeni” wzięło udział 40 osób wskazanych głównie przez Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni. Radna pytała w związku z tym, czy taka sytuacja wynika z niedoinformowania poszczególnych gmin o szkoleniach, czy świadomie nie chciały w nich uczestniczyć.

W. Mól dyrektor PCPR odpowiedział, że wszystkie gminy powiatu wrzesińskiego otrzymały informacje na temat tych szkoleń, ale nie zna przyczyn, dlaczego poszczególne gminy nie uczestniczyły w tych warsztatach.

W związku z brakiem kolejnych pytań, przewodniczący Rady zamknął dyskusję i przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.


Ad. 8.

Przewodniczący Rady udzielił głosu przewodniczącemu Zarządu Powiatu D. Jaśniewiczowi.
Starosta podsumował realizację z wykonania budżetu za półrocze 2007 r. i zaznaczył, że realizacja przebiegała bez większych zakłóceń i w żadnej jednostce nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Dokonując analizy wykonania budżetu, przewodniczący zwrócił uwagę na niskie wykonanie wydatków majątkowych, które związane jest głównie z tym, że w momencie przygotowywania informacji, niektóre inwestycje były w trakcie realizacji – droga Kołaczkowo – Wszembórz.

Inne zadania dotyczące dokumentacji na rozbudowę drogi Tarnowa – Spławie, przygotowanie dokumentacji na most w miejscowości Zapowiednia – Goniczki oraz przygotowanie dokumentacji drogi Targowa Górka – Mała Górka są w trakcie realizacji i zostaną wykonane w ciągu następnego półrocza.

Starosta zwrócił uwagę na wykonanie dochodów w wysokości 51,02 %, przy niskim wykonaniu dochodów ze sprzedaży mienia. Dotyczy to nieruchomości przy ul. Wrocławskiej i ul. Kaliskiej, które nie zostały zbyte w toku przeprowadzonych postępowań przetargowych, natomiast jeśli chodzi o nieruchomość na ul. 3 Maja, wynika to z przedłużających się procedur administracyjnych związanych ze zmianą formy sprzedaży nieruchomości.

Starosta uzasadnił, że nieracjonalne byłoby zbycie tego mienia za wszelką cenę, ze względu na stale rosnące ceny nieruchomości.

Starosta zapewnił, że pozostałe dochody nie budzą wątpliwości, że mogą nie zostać zrealizowane. Bardzo dobrze przedstawia się wykonanie podatku dochodowego, gdzie analiza spływu w porównaniu do lat ubiegłych daje optymistyczną ocenę, że dochody te zostaną przekroczone. Podobnie wygląda podatek od osób prawnych CIT i choć stanowi on niewielką pozycję, to pokazuje, że jego wykonanie jest wyższe niż zaplanowane.

Jeśli chodzi o dochody z wydziału komunikacji starosta zaznaczył, że przebiegają one prawidłowo, co w dużej mierze związane jest z tym, że na co dzień wydział obsługuje około 250 interesantów i gdyby nie zmienione przepisy ograniczające dochody powiatu związane z tymi operacjami, można by było mówić o dużej nadwyżce.

Na zakończenie swojej wypowiedzi starosta nadmienił, że istotny wpływ na wykonanie dochodów budżetu miało obniżenie wysokości subwencji oświatowej o kwotę 1 mln zł. w stosunku do założeń planu, w momencie, kiedy był on konstruowany.

Przewodniczący Rady otwierając dyskusję nad przedstawionym materiałem poinformował, że skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w swojej uchwale nr 46/SO-5/ 007/Ko wydał pozytywną opinię o realizacji budżetu powiatu wrzesińskiego za i półrocze 2007 r.
Radni nie wzięli udziału w dyskusji, w związku z czym została ona zamknięta i przewodniczący przystąpił do realizacji punktu 9 porządku obrad.


Ad. 9.

Przewodniczący Rady przystąpił do rozpatrzenia i przyjęcia projektu uchwały w sprawie określenia zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność powiatu wrzesińskiego.

Uzasadniając projekt uchwały w sprawie określenia zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność powiatu wrzesińskiego, Anna Wolska-Wróblewska naczelnik wydziału inwestycji i mienia powiatu powiedziała, że projekt ten porządkuje zasady wynajmu 30 lokali mieszkalnych należących do powiatu. Są to lokale mieszkalne w szkołach, a także bezpośrednio zarządzane przez starostwo powiatowe. Uchwała ma na celu uporządkowanie i stworzenie wspólnego trybu rozpatrywania wniosków i wprowadzenia zasad gospodarowania tymi mieszkaniami.

Radni nie wzięli udziału w dyskusji, w związku z czym przewodniczący Rady przystąpił do procedury głosowania.

Rada Powiatu w obecności 17 radnych – jednogłośnie 17 głosami „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr 70/X/2007 w sprawie określenia zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność powiatu wrzesińskiego.

Przewodniczący Rady przystąpił do rozpatrzenia i przyjęcia projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu wrzesińskiego na 2007 rok.

Przewodniczący Zarządu D. Jaśniewicz poinformował Radę o wprowadzeniu autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie powiatu na rok 2007. polegającej na wprowadzeniu dotacji od wojewody na bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej oraz dotacji w wysokości 55.000,- z przeznaczeniem na remont budynku Skarbu Państwa przy
ul. 3 Maja.

Uzupełniając wypowiedź starosty Beata Walkowiak skarbnik powiatu dodała, że następuje także zmiana w załączniku Powiatowym Funduszu Ochrony Środowiska polegająca na umniejszeniu środków na zadania, które do końca roku nie zostaną zrealizowane i przeznaczeniu ich na zakup sadzonek przy budynkach jednostek organizacyjnych i budynku starostwa. Następnie skarbnik omówiła zmiany w budżecie powiatu na rok 2007.

W dyskusji nad przedstawionym materiałem o głos poprosił radny E. Plewiński.

Radny pytał, czy zdjęte środki finansowe z PFOŚ mogą być przeznaczone na ochronę kasztanowców przy drogach powiatowych.

Odpowiedzi radnemu udzieliła skarbnik powiatu mówiąc, że gminy Kołaczkowo i Pyzdry zrezygnowały z dofinansowania na ochronę kasztanowców w swoich gminach i dlatego te środki mają być przeznaczone na inny cel.

Radny E. Plewiński kontynuując pytał, dlaczego gminy zrezygnowały z realizacji tego zadania oraz stwierdził, że kasztanowce znajdują się w dużej mierze przy drogach powiatowych.
Skarbnik powiatu wyjaśniła radnemu, że środki z PFOŚ na zadania przekazywane są do budżetów gmin.

Następnie głos zabrał D. Jaśniewicz starosta wrzesiński stwierdzając, że akcja ochrony kasztanowców przynosi wymierne efekty, stąd nie do końca wykorzystane środki na ochronę przez gminy. Zdaniem starosty należałoby dokonać przeglądu i analizy tych miejsc, gdzie jeszcze można by ten program ochrony kasztanowców realizować, jednakże w tej chwili jest już za późno na podjęcie działań ochronnych, natomiast po analizie drzewostanu można by było kontynuować tę akcję i zabezpieczyć w przyszłorocznym budżecie środki na to zadanie.

W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji, przewodniczący Rady przystąpił do głosowania zaproponowanej przez Zarząd Powiatu autopoprawki.

Rada Powiatu w obecności 17 radnych – jednogłośnie 17 głosami „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” przyjęła autopoprawkę w wersji przedstawionej przez Zarząd.

Następnie przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z przyjętą przez Radę autopoprawką.

Rada Powiatu w obecności 17 radnych – jednogłośnie 17 głosami „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr 71/X/2007 w sprawie zmiany budżetu powiatu wrzesińskiego za rok 2007.

W związku z wyczerpaniem tego punktu porządku obrad, przewodniczący Rady przystąpił do realizacji kolejnego punktu.


Ad. 10.

Przewodniczący Rady poinformował, że w okresie międzysesyjnym do biura Rady nie wpłynęła żadna interpelacja i zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy ktoś chciałby złożyć interpelację lub zadać pytanie. Z uwagi na to , że radni nie zgłosili żadnej interpelacji oraz nie zadali pytań, przewodniczący Rady przystąpił do realizacji punktu 11 porządku obrad.


Ad. 11.

W punkcie tym o głos poprosił radny W. Podzerek i nawiązując do złożonej przez starostę informacji z okresu międzysesyjnego z 25 września br., w którym mowa o spotkaniu ze środowiskiem lekarzy i pielęgniarek oraz do wyjaśnień udzielonych przez mec. M. Piotrowskiego z kancelarii prawnej z Poznania na IX sesji. Radny prosił starostę o przedstawienie dalszych działań związanych z przyszłością szpitala, zwłaszcza w kwestii powstania spółki „córki”, o której wspominał mec. M. Piotrowski.

Starosta D. Jaśniewicz udzielając wyjaśnień radnemu powiedział, że cały proces przekształcenia SP ZOZ w spółkę został przedstawiony na IX sesji, w tej chwili proces ten przebiega równolegle, z jednej strony jest to proces likwidacji SP ZOZ, natomiast z drugiej strony rejestracja spółki i wyposażenia jej w odpowiednie instrumenty do przejęcia tego, czym jest dzisiaj SP ZOZ. Wcześniej został powołany zespół ds. restrukturyzacji SP ZOZ we Wrześni i w ramach działania tego zespołu zostały wykonane pewne prace polegające na sporządzeniu studium programowo – przestrzennego. Studium to określiło w jakich warunkach przestrzennych i organizacyjnych będzie mógł funkcjonować szpital, aby spełniać określone w rozporządzeniu ministra zdrowia standardy do prowadzenia swojej dalszej działalności. Kontynuując starosta powiedział, że z tej analizy jednoznacznie wynikało, że w ramach tej bryły budynku, w której mieści się szpital osiągnięcie tych standardów przy niezmienionym zakresie świadczonych usług będzie niemożliwe. Stąd propozycja rozbudowy szpitala i dalsze działania z tym związane, m.in. niedawno rozstrzygnięty konkurs na projekt budowlany i przymierzenie się do realizacji rozbudowy wrzesińskiego szpitala. Finansowanie rozbudowy szpitala będzie uzależnione od tego, jakie środki finansowe uzyska powiat z Wojewódzkiego Regionalnego Programu Operacyjnegoi w zależności od tego, jaki to będzie poziom finansowania, tak będzie kontynuowana inwestycja. Starosta przypomniał radnym, że na wcześniejszych spotkaniach rozpatrywano to wielowariantowo - budowa całej bryły budynku, a później wyposażanie pozostałej części szpitala poszczególnymi kondygnacjami w zależności od posiadanych środków finansowych.

Jeden z wariantów, który został przygotowany przez kancelarię prawną mec. M. Piotrowskiego określał szczegółowo kwestię finansowania całego przedsięwzięcia, które ma opiewać na kwotę od 30 do 40 mln zł.

Szpital Powiatowy we Wrześni po dokonaniu przekształceń będzie stanowić spółkę eksploatacyjną, natomiast jest propozycja utworzenia tzw. spółki inwestycyjnej, która zgromadzi dodatkową ilość środków na zamknięcie całego przedsięwzięcia inwestycyjnego, po czym spółka eksploatacyjna dokonywałaby przez około 30 lat spłaty rat leasingowych.

Po ich spłaceniu spółka inwestycyjna uległaby likwidacji i pozostałaby tylko spółka eksploatacyjna. Takie jest wariantowe założenie budowy konstrukcji finansowej. Powołanie spółki inwestycyjnej nie jest niczym innym, jak formą zaciągnięcia kredytu na inwestycję.

W tym celu zostało zrobione studium ekonomiczno – prawne, aby odpowiedzieć na pytanie, czy powiat jest wstanie udźwignąć taką dużą inwestycję i w jakim okresie mogłaby ona być spłacona. Przyjmując pesymistyczne założenie, że powiat przez ten okres 30 lat nie otrzyma żadnych środków z zewnątrz , zakłada się, że wówczas spłata zobowiązań po tych około 30 latach sięgałaby około 90 mln zł.

Na zakończenie swojej wypowiedzi starosta dodał, że umowa spółki zawiera zapisy, które punkt ciężkości przesuwają na właściciela, czyli powiat i to organy powiatu będą decydowały w zależności od tego, jakie środki uda się pozyskać, jaki projekt i czas inwestycji zostanie przyjęty i wówczas będą podejmowane następne decyzje. Starosta zaznaczył, że nie będzie tak, że powołana przez Radę spółka , powoła sobie sama spółkę „córkę”, która będzie realizowała jakieś zadania bez decyzji Rady Powiatu. Decyzje dotyczące jakichkolwiek zmian, które będą działy się wokół szpitala – inwestycji, czy rozwoju szpitala nie mogą być dokonywane bez zgody Rady powiatu. Na dzień dzisiejszy jest mowa o pewnych hipotetycznych rozwiązaniach, które zostały określone w studium ekonomiczno – prawnym, ale który wariant zostanie wybrany zależy tylko od Rady Powiatu.

Podczas trwania sesji wyświetlane były zdjęcia dróg powiatowych, które zostały przebudowane i na których zostały zakończone prace remontowe w bieżącym roku.
Po złożonych wyjaśnieniach, przewodniczący Rady ponownie udzielił głosu staroście.

Starosta dodał, że w dniu dzisiejszym wraz z dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg Jolantą Kubczak dokonał przeglądu tych inwestycji.

Jolanta Kubczak dyrektor PZD w oparciu o prezentację dokonała ich podsumowania:
- Gutowo Wielkie – przepust pod drogą powiatową wykonany przy pomocy nowoczesnej technologii ocynkowanych rur stalowych – koszt prac 77 tys zł.,

- droga w Grzybowie w kierunku Królewca aż do granicy z powiatem gnieźnieńskim prawie 3 km – powierzchniowe utrwalenie nawierzchni istniejącej o grubości 1 cm,

- droga w Gozdowie – wyrównanie nierówności ilością 50 kg masy/1m2 i położenie cienkiego dywanika o grubości 3 cm. Wartość robót – 320 tys. zł.

- droga Kołaczkowo – Wszembórz – 3,5 km, koszt prac 2 mln 18 tys., które w 85 % finansowane są ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Prace polegały na obustronnym poszerzeniu jezdni, położenia dwóch warstw nawierzchni asfaltowej, wykonania chodnika w Kołaczkowie i wykonania chodnika łącznie z kanalizacją deszczową w miejscowości Wszembórz.

droga w Orzechowie – wybudowanie chodnika o długości 170 m i szerokości 1,5 m, kanalizację deszczową wybudowała gmina Miłosław, koszt 50 tys. zł.
- budowa chodnika w Orzechowie na wysokości szkoły na długości 70 m.
Następnie głos zabrała radna T. Waszak i zwróciła uwagę, że na drodze Kołaczkowo – Wszembórz, za oczyszczalnią ścieków jest wysoki kanał i na tym odcinku nie ma zamontowanych barierek. Radna dodała, że pytając kierownika budowy drogi otrzymała odpowiedź, że barierki nie były ujęte w projekcie. Radna zwróciła się z zapytaniem do dyrektora PZD, czy jej zdaniem, barierki powinny być zamontowane.

J. Kubczak odpowiedziała radnej, że projektant „przegapił” wiele rzeczy, nie tylko tę kwestię, natomiast bariery te nie są konieczne, ale są wskazane i planuje się ich zamontowanie własnymi środkami w przyszłym roku, ale przedtem musi zostać poprawiony stan techniczny tego przepustu.

Z uwagi na brak dalszych głosów, przewodniczący Rady zamknął ten punkt porządku obrad, a następnie poinformował radnych, że XI sesja planowana jest na dzień 30 października br.


Ad. 12.

Przewodniczący Rady o godz. 1735 zakończył X sesję Rady Powiatu.


Protokołowała: Katarzyna Plucińska

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Kamil Perlik (09/11/2007 00:00:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Kamil Perlik (26/05/2008 13:47:09)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Kamil Perlik (26/05/2008 13:47:09)
Lista wiadomości
Protokół nr XIII / 2007
z sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 28.12.2007 r.
Protokół nr XII / 2007
z Sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 13.12.2007 r.
Protokół nr XI / 2007
z sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 30.10.2007 r.
Protokół nr X / 2007
z sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 27.09.2007 r.
Protokół nr IX / 2007
z sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 30.08.2007 r.
Protokół nr VIII / 2007
z sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 28.06.2007 r.
Protokół nr VII / 2007
z sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 31.05.2007 r.
Protokół nr VI / 2007
z sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 26.04.2007 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni
Protokół nr V / 2007
z sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 29.03.2007 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni
Protokół nr IV / 2007
z sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 08.02.2007 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni