AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Protokoły z Sesji Rady Powiatu we Wrześni » Protokoły z Sesji Rady 2007 (III kadencja)

Protokoły z Sesji Rady 2007 (III kadencja)

Protokół nr IX / 2007

Protokół nr IX/2007

z sesji Rady Powiatu we Wrześni,

z 30.08.2007 r.

Przewodniczący Rady Grzegorz Kaźmierczak o godz. 1605 otworzył IX Sesję Rady Powiatu we Wrześni.

Po powitaniu radnych i zaproszonych gości Przewodniczący stwierdził, że zgodnie z listą obecności aktualnie w sesji uczestniczy 19 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 19 osób, stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji - lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

O godz. 1610 salę obrad opuścił radny J. Mazurkiewicz, pomniejszając liczbę osób biorących udział w posiedzeniu do 18.

 

Ad. 2

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z VIII sesji został sporządzony w statutowym terminie i był wyłożony do wglądu w biurze Rady oraz dodał, że do tego protokołu nikt z radnych nie wniósł uwag.

W związku z powyższym, protokół z VIII sesji został poddany pod głosowanie.

Protokół z VIII sesji Rady Powiatu we Wrześni został przez radnych przyjęty – 18 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących”.

O godz. 1615 na salę obrad wrócił radny J. Mazurkiewicz, zwiększając liczbę radnych biorących udział w posiedzeniu do 19.

Ad. 3.

Następnie przewodniczący Rady przedstawił następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Powiatu.

 3. Przedstawienie porządku obrad.

 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu we Wrześni o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady w okresie międzysesyjnym.

 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 39/V/2007 z dnia 29.03.2007 r. z późniejszymi zmianami o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej,

 2. utworzenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego we Wrześni,

 3. utworzenia Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrześni,

 4. utworzenia Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni,

 5. zawiązania przez Powiat Wrzesiński spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o.,

 6. zmiany budżetu powiatu wrzesińskiego na 2007 rok.

 1. Interpelacje i zapytania radnych.

 2. Wolne wnioski i informacje.

 3. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem do radnych, czy są pytania w związku z przedstawionym porządkiem obrad.

Radni nie wnieśli uwag do porządku, w związku z czym przewodniczący Rady przystąpił do jego realizacji.


Ad. 4.

W punkcie tym przewodniczący Rady przedstawił informację o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym – załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.


Ad. 5.

Sprawozdanie Zarządu Powiatu we Wrześni o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady w okresie międzysesyjnym przedstawił przewodniczący Zarządu D. Jaśniewicz – załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Z uwagi na brak głosów w dyskusji na temat przedstawionych informacji, przewodniczący Rady przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku.


Ad. 6.

Przewodniczący Rady przystąpił do rozpatrzenia i przyjęcia projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 39/V/2007 z dnia 29.03.2007 r. z późniejszymi zmianami o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni Wojciech Mól mówiąc, że powyższa zmiana uchwały spowodowana jest przekazaniem przez PFRON dodatkowych środków finansowych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej. Środki te zostaną wydatkowane na zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej i zwrot 60% wynagrodzenia łącznie ze składką na ubezpieczenie społeczne za zatrudnioną osobę niepełnosprawną, dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się, dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, a także na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

Po wyjaśnieniach dyrektora, przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Radni nie podjęli dyskusji, w związku z czym przewodniczący Rady zamknął dyskusję i przystąpił do procedury głosowania.

Rada Powiatu w obecności 19 radnych – jednogłośnie 19 głosami „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr 64/IX/2007 w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 39/V/2007 z dnia 29.03.2007 r. z późniejszymi zmianami o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Przewodniczący Rady przystąpił do rozpatrzenia i przyjęcia projektu uchwały w sprawie utworzenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego we Wrześni.

Bożena Nowacka naczelnik Wydziału Oświaty zwróciła się do przewodniczącego Rady z zapytaniem, czy może przedstawić uzasadnienie do trzech projektów uchwał, które ze sobą się ściśle wiążą i dotyczą tej samej kwestii.

Przewodniczący Rady wyraził zgodę.

B. Nowacka wyjaśniła, że zmiany organizacyjne i strukturalne Centrum Kształcenia Praktycznego, modernizacja, rozwój bazy dydaktycznej pozwalają w tej chwili na myśleniu o tym, aby rozszerzyć ofertę edukacyjną adresowaną głównie do osób dorosłych, a że ustawowe ograniczenia, takie jak struktura organizacyjno - prawna CKP nie pozwala na realizację szerokiej oferty takiego kształcenia, w związku z tym właśnie propozycje dwóch uchwał, które w głównej mierze zajmują się realizacją doskonalenia i dokształcania dorosłych. Jest to jednocześnie odpowiedź na zapotrzebowanie rynku pracy, natomiast uchwała o utworzeniu Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni jest konsekwencją gospodarnego i racjonalnego działania, ponieważ dwie nowo powstałe placówki nie potrzebują zachowywać odrębności w postaci kadry pedagogicznej, dyrekcji i w związku z tym propozycja utworzenia zespołu w skład którego wejdzie obecne Centrum Kształcenia Praktycznego i dwie nowe placówki. Naczelnik dodała, że fakt powołania nowej jednostki sprawia, iż koniecznym będzie ogłoszenie konkursu na stanowiska dyrektora.

Do czasu wyłonienia kandydata na to stanowisko w drodze konkursu, Zarząd Powiatu powierzy kierowanie Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej dotychczasowemu dyrektorowi CKP.

Po wyjaśnieniach naczelnika, przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radni nie wzięli udziału w dyskusji, w związku z czym przewodniczący Rady zamknął dyskusję i przystąpił do procedury głosowania kolejno trzech projektów uchwał.

Rada Powiatu w obecności 19 radnych – jednogłośnie 19 głosami „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr 65/IX/2007 w sprawie utworzenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego we Wrześni.

Przewodniczący Rady przystąpił do rozpatrzenia i przyjęcia projektu uchwały w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrześni, a następnie otworzył dyskusję nad powyższym projektem uchwały.

Ponieważ radni nie podjęli dyskusji, przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Rada Powiatu w obecności 19 radnych – jednogłośnie 19 głosami „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr 66/IX/2007 w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrześni.

Przewodniczący Rady przystąpił do rozpatrzenia i przyjęcia projektu uchwały w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni.

Radni nie wzięli udziału w dyskusji, w związku z tym projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Powiatu w obecności 19 radnych – jednogłośnie 19 głosami „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr 67/IX/2007 w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni.

Przewodniczący Rady przystąpił do rozpatrzenia i przyjęcia projektu uchwały w sprawie zawiązania przez Powiat Wrzesiński spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o.

Wyjaśnień odnośnie projektu uchwały udzielił Jan Sznura naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Ochrony Zdrowia mówiąc, że projekt uchwały jest wypełnieniem pustki po zlikwidowanym SP ZOZ we Wrześni i utworzenie NZOZ – u pod nazwą „Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o. Uchwała jest efektem realizacji § 8 uchwały o likwidacji SP ZOZ we Wrześni, podjętej przez Radę Powiatu 28 czerwca 2007 r., która w swojej treści określa i daje delegację Zarządowi Powiatu do utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której zadaniem będzie zastąpienie obecnie funkcjonującego szpitala.

Kończąc swoją wypowiedź naczelnik dodał, że uchwała powstała w oparciu o przepisy i ustawy z zakresu samorządu powiatowego, ustawy o komunalizacji i uchwały Rady Powiatu o likwidacji SP ZOZ, natomiast akt założycielski w całości jest opracowany w oparciu o kodeks spółek handlowych.

W dalszej części realizacji tego punktu, przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały.

W dyskusji udział wzięli: radna M. Taciak, radni W. Podzerek i E. Plewiński.

Odpowiedzi radnym udzielili: G. Kaźmierczak przewodniczący Rady, D. Jaśniewicz starosta wrzesiński oraz dr Mariusz Piotrowski z Kancelarii Radcy Prawnego w Poznaniu.
Jako pierwsza głos w dyskusji zabrała radna M. Taciak.

W swojej wypowiedzi radna nawiązała do części sprawozdania przewodniczącego Rady, z którego wynika, że wojewoda wielkopolski wszczął postępowanie nadzorcze w sprawie nieważności uchwały Rady nr 57/VIII/2007 w sprawie likwidacji SP ZOZ we Wrześni.

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że nieważność tej uchwały dotyczy §10, który mówi, że uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Kontynuując swoją wypowiedź radna M. Taciak pytała, czy w związku z tym Rada Powiatu dokonała zmian jeśli chodzi o treść zapisu w tej uchwale.

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że zdaniem prawników ten przepis nie obowiązuje i uchwała weszła w życie w momencie podjęcia.

Następnie głos w dyskusji zabrał radny W. Podzerek i prosił o wyjaśnienie zapisu § 15 pkt 1. Aktu Założycielskiego mówiącego o tym, że funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Zarząd Powiatu we Wrześni. Radny zaznaczył, że ten punkt jest ważny, jeżeli spółka jest jedno- osobowa i pytał co wtedy, gdy spółka zostanie poszerzona o kolejnych udziałowców.

Odpowiedzi radnemu udzielił dr M. Piotrowski radca prawny mówiąc, że założenie jest takie, że spółka będzie jedno – osobowa, natomiast inwestycja ma być realizowana w spółce córce, w odrębnym podmiocie. Natomiast, gdyby w przyszłości, z woli radnych nastąpiłoby poszerzenie spółki o nowego wspólnika, to wówczas, to i tak będzie zachodziła potrzeba zmiany kilku paragrafów umowy. Zdaniem mecenasa celowe i konieczne jest pozostawienie takich zapisów, ponieważ zrobienie wariantu od razu pod hipotetycznego innego wspólnika, wymagałoby wielowariantowości zapisów w innych paragrafach, co czyniłoby umowę mało czytelną.

Włączając się do dyskusji D. Jaśniewicz starosta wrzesiński poprosił mecenasa o przedstawienie harmonogramu najważniejszych działań, które będą następowały od ewentualnego podjęcia przez Radę Powiatu uchwały o powołaniu spółki.

Mecenas M. Piotrowski zwrócił uwagę, że nie ma prostych przepisów dotyczących przekształcenia szpitala w spółkę, czyli nie ma takiej ustawy, która pozwala przekształcać np. przedsiębiorstwa państwowe w spółkę prawa handlowego, czyli dokonywać tzw. komercjalizacji. W związku z tym działania te muszą zostać przeprowadzone kilkoma etapami. Pierwszym etapem jest formalna likwidacja szpitala, a następnie utworzenie spółki na 50.000,- zł funduszu założycielskiego, żeby została zarejestrowana i żeby był podmiot, któremu można przekazać majątek - rejestracja spółki, nadanie numeru NIP i Regon. Mecenas zwrócił uwagę także na ostrożnościowy zapis w uchwale dający upoważnienie Zarządowi Powiatu do dokonywania zmian i uzupełnień w trakcie rejestracji spółki bez potrzeby odrębnej uchwały Rady Powiatu. W międzyczasie będzie dokonywana wycena majątku szpitala, co daje szansę na ujawnienie wyższej niż księgową wartość szpitala. W momencie przekształcenia wszystkie pozycje finansowe zostaną przeniesione z bilansu szpitala do bilansu spółki. Przepisy wymagają wyceny i podania wartości rynkowej, dlatego jest okazja, żeby spółka otrzymała ten sam majątek, ale o wyższej wartości, co poprawi jej status finansowy i wiarygodność.

Zarząd Powiatu będzie działał jako Zgromadzenie Wspólników od momentu podpisania aktu notarialnego. Nowo powstała spółka będzie mogła już podjąć negocjacje z NFZ w sprawie kontraktów na rok 2008, pod koniec 2007 roku będzie miało miejsce protokolarne przekazanie majątku SP ZOZ – u i od 01 stycznia 2008 roku rozpoczęcie działalności.
Na zakończenie swojej wypowiedzi mecenas dodał, że żeby dokonać całej operacji przekształcenia należało przeprowadzić ponad 60 działań formalno – prawnych.

W dalszej części dyskusji, zabierając głos starosta D. Jaśniewicz zaznaczył, że w umowie spółki, w akcie założycielskim Zarząd Powiatu starał się, aby funkcje właściciela spółki były wyraźnie określone i dlatego znalazło się szereg zabezpieczeń, które pozwalają na to, że nic ważnego, istotnego w spółce nie może się wydarzyć bez zgody właściciela, czyli Zgromadzenia Wspólników. Natomiast bardzo ważnym organem spółki jest rada nadzorcza, pierwsza rada nadzorcza, która zacznie funkcjonować po uchwaleniu aktu założycielskiego i zarejestrowaniu jej u notariusza. Zarząd przyjął założenie, aby w radzie nadzorczej, która będzie działać w trzy osobowym składzie, znalazły się osoby, które mają wystarczające przygotowanie i wiedzę dotyczącą spraw związanych z zarządzaniem placówkami służby zdrowia, czyli posiadają odpowiednią wiedzę nie tylko prawną, ale także merytoryczną.

Stąd dyrektywa, która przyświecała przy wyborze rady nadzorczej, aby weszły do niej osoby, które mają dobrą znajomość prawnych uregulowań spraw samorządu.

Propozycja Zarządu Powiatu jest taka, aby jednym z członków rady nadzorczej był przedsiębiorca, posiadający znajomość zjawisk ekonomicznych, a równocześnie ma uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych. Starosta podkreślił, że spośród osób, które bezwzględnie są wykluczone i ustawowo nie mogą zasiadać w radach nadzorczych, są to między innymi radni rady powiatu. Spośród istotnych kryteriów, w radach nadzorczych mogą zasiadać osoby, które zdały egzamin w Ministerstwie Skarbu i wpisane są do rejestru, doktorzy praw oraz radcy prawni. W związku z tym propozycja Zarządu Powiatu, aby przewodniczącą Rady Nadzorczej była pani Daniela Jackowska, osoba od kilkudziesięciu lat związana z doradztwem prawnym w samorządach. Na wiceprzewodniczącego Rady nadzorczej Zarząd proponuje pana Pawła Sztwiertnię, osobę zaproponowaną przez dyrektora szpitala, która spełnia wymogi pod względem fachowości, jeśli chodzi o znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem placówkami służby zdrowia. Na funkcję sekretarza Zarząd proponuje pana Dariusza Jurewicza, przedsiębiorcę wrzesińskiego, członka Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców, od wielu lat działającego na terenie powiatu i znającego zagadnienia funkcjonowania podmiotów gospodarczych i ich roli na rynku.

Uzasadniając tę propozycję starosta zaznaczył, że spółka „Szpital Powiatowy we Wrześni” oprócz tego, że będzie świadczyć usługi medyczne, będzie przede wszystkim podmiotem gospodarczym. Na zakończenie swojej wypowiedzi starosta poinformował, że wśród zgłoszeń do rady nadzorczej pojawiły się jeszcze dwie osoby: pan Daniel Chromiński i pan Andrzej Wasiakowski.
O głos poprosił radny E. Plewiński i pytał, w jaki sposób po podjęciu przez Radę uchwały zostanie podpisany kontrakt z NFZ, czy jest możliwość bez żadnych komplikacji zapewnienie opieki medycznej.

Odpowiadając na pytanie radnego mecenas M. Piotrowski odpowiedział, że podjęcie przez Radę Powiatu uchwały nie czyni z niej spółki, natomiast jest zgodą dla Zarządu do podpisania aktu notarialnego. Dopiero po zarejestrowaniu w sądzie, będzie już spółką w sensie prawnym, natomiast po zarejestrowaniu w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej może rozpocząć swoją działalność. Tak, że nie ma żadnej kolizji i żadnego niebezpieczeństwa i kontrakt będzie podpisany w nowym roku na dotychczasowych zasadach.

Z uwagi na brak dalszych pytań, przewodniczący Rady zamknął dyskusję i przeszedł do procedury głosowania.

Rada Powiatu w obecności 19 radnych – jednogłośnie 19 głosami „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr 68/IX/2007 w sprawie zawiązania przez Powiat Wrzesiński spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o.

Przewodniczący Rady przystąpił do rozpatrzenia i przyjęcia projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu wrzesińskiego na 2007 rok.

O godz. 1710 salę obrad opuścił radny W. Podzerek pomniejszając liczbę radnych biorących udział w posiedzeniu do 18.

B. Walkowiak skarbnik powiatu przedstawiła autopoprawkę Zarządu Powiatu do projektu uchwały – załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Radni nie podjęli dyskusji, w związku z czym przewodniczący Rady poddał autopoprawkę pod głosowanie.

Rada Powiatu w obecności 18 radnych – jednogłośnie 18 głosami „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” przyjęła autopoprawkę Zarządu Powiatu.

O godz. 1715 na salę obrad wrócił radny W. Podzerek, natomiast salę opuścił radny B. Kruk.

W dalszej części realizacji tego punktu skarbnik przedstawiła wprowadzone zmiany w budżecie na 2007 r.

Z uwagi na to, ze radni nie wzięli udziału w dyskusji, przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z przyjęta przez radnych autopoprawką.

Rada Powiatu w obecności 18 radnych – jednogłośnie 18 głosami „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr 69/IX/2007 w sprawie zmiany budżetu powiatu wrzesińskiego na 2007 rok.


Ad. 7.

Przewodniczący Rady poinformował, że w okresie międzysesyjnym do biura Rady nie wpłynęła żadna interpelacja i zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy ktoś chciałby złożyć interpelację lub zadać pytanie.

O głos poprosił radny E. Plewiński i nawiązując do tematu z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i VIII sesji dotyczącej podania we wszystkich dostępnych mediach informacji, którzy urzędnicy w poszczególnych gminach i jakie zakłady gospodarki komunalnej odpowiadają za opróżnianie pojemników siatkowych, pytał, w jakich mediach oprócz „Przeglądu Powiatowego” te informacje zostały opublikowane. Radny zwrócił uwagę, że w gminie Kołaczkowo nadal są problemy z opróżnianiem pojemników do segregacji odpadów.

Następnie głos zabrał radny W. Podzerek i pytał, kto jest władny ustalać wysokość opłat za parking przy szpitalu. Radny przypomniał, że w uchwale w sprawie ustanowienia służebności gruntowej jest zapis, że grunt ten stanowi własność Powiatu i w związku z tym radny pytał, czy Rada Powiatu wcześniej podjęła uchwałę przekazującą grunt przeznaczony pod budowę parkingu szpitalowi.

Odpowiedzi radnym udzielił D. Jaśniewicz starosta wrzesiński.

Odpowiadając na pytanie radnego E. Plewińskiego starosta powiedział, że rzeczywiście informacja o której radny wspomniał ukazała się w „Przeglądzie Powiatowym” oraz na stronie internetowej starostwa, miała zostać opublikowana także w „Wieściach z Ratusza” natomiast nie ukazało się do tej pory w „Wiadomościach Wrzesińskich”.

Jeśli chodzi o pytanie radnego W. Podzerka starosta stwierdził, że jest to pytanie do dyrektora szpitala Z. Przybylskiego, który jest inwestorem, natomiast sprawa ta była też dyskutowana na posiedzeniach Zarządu i wysokość tych opłat miała zostać zrównana z opłatami, które funkcjonują w innych częściach miasta. Propozycją Zarządu było również ustalenie okresu parkowania krótszego niż godzinny. Starosta dodał, że nie jest zorientowany na dzień dzisiejszy w jakim zakresie nastąpiły już te zmiany.

Następnie starosta zwrócił się do dyrektora Z. Przybylskiego z prośba o ustawienie na pierwszej bramce czytelnej, szczegółowej informacji o wysokości opłat oraz zasad korzystania z parkingu.

Zabierając głos dyrektor szpitala Z. Przybylski poinformował, ze tablica informacyjna jest w trakcie przygotowywania i na dniach powinna być postawiona. Jeśli chodzi o ceny za parking dyrektor powiedział, że punktem wyjścia do ustalenia cen, były ceny parkingu na rynku we Wrześni.

Starosta D. Jaśniewicz w uzupełnieniu do swojej poprzedniej wypowiedzi dodał, że Zarząd zaproponował, aby zasady ustalenia cen były porównywalne z tymi, które funkcjonują w mieście, natomiast zarządza tym dyrektor SP ZOZ. Zdaniem starosty, to życie wyreguluje tą kwestię, chociaż jest to sprawa dyskusyjna, jak wysokie powinny być te opłaty, ponieważ nie trudno zauważyć, że chodniki w pobliżu szpitala są oblegane przez parkujące samochody, natomiast na parkingu tych samochodów jest niewiele. Wymaga to pewnej oceny sytuacji i dokonywania określonych korekt.

Z uwagi na brak dalszych pytań, przewodniczący Rady zamknął ten punkt porządku obrad i przeszedł do realizacji punktu 8.


Ad. 8.

W wolnych wnioskach i informacjach udział wzięli radni J. Mazurkiewicz, J. Szafarek, M. Kosiński, E. Plewiński.

Radny J. Mazurkiewicz poinformował, że o godz. 11.00 odbyło się posiedzenie sądu konkursowego, który wyłonił wykonawcę najlepszego projektu na rozbudowę wrzesińskiego szpitala. Nagrodą dla zwycięzcy konkursu ma być możliwość zawarcia umowy z wolnej ręki na wykonanie projektu rozbudowy szpitala. Szefem sądu konkursowego był mgr inż. arch. Jan Mroziński natomiast przedstawicielami samorządu oprócz J. Mazurkiewicza byli – Alicja Kostrzewska i Stefan Tłoczek. Konkurs wygrało Biuro Inżynieryjne PROMED z Łodzi, które przedstawiło nowoczesne rozwiązania. Radny zaznaczył, że nowy szpital nie będzie budynkiem o wysokich walorach architektonicznych, ale będzie funkcjonalny jeśli chodzi o ograniczoną ilość korytarzy. Poszczególne oddziały szpitalne zostały zaplanowane w ten sposób, aby personel miał łatwy dostęp do pacjentów, a chorzy mogli przebywać w dwu- i trzyosobowych pokojach z łazienkami. Na zakończenie swojej wypowiedzi radny dodał, że zakłada się w projekcie płaski dach budynku i odpowiedniej konstrukcji fundamenty, aby była możliwość budowy w przyszłości kolejnej kondygnacji. Koszt projektu to 1 mln zł, wybudowanie bryły bez wyposażenia to 25 mln zł.

Następie głos zabrał radny J. Szafarek i poinformował zebranych o tematach poruszanych na posiedzeniu komisji rozwoju lokalnego wraz z komisją ochrony środowiska, gospodarki wodnej, rolnictwa i leśnictwa, która odbyła się 27 sierpnia 2007r.

O godz. 1725 salę obrad opuścił radny P. Rogoziński, pomniejszając liczbę osób biorących udział w posiedzeniu do 18.

Tematem zorganizowanej przy współudziale obu komisji konferencji był m.in. wykład prof. dr hab. Tadeusza Michalskiego z Akademii Rolniczej pt.: „ Kukurydza – doskonały surowiec do produkcji bioetanolu i biogazu”, a także wystąpienie przedstawiciela Dalkia Polska pana Krzysztofa Buczka – dyrektora ds. Rozwoju Paliw Odnawialnych.

Radny dodał, że po zapoznaniu się warunkami, bazą energetyczną i sanitarną miasta Wrześni, profesor dokonał oceny i wykonał ekspertyzę, której wynika, że zapotrzebowanie na energię cieplną w 2010 roku potrzebną do ogrzania miasta będzie wynosiło około 2 MGW, a na jej wytworzenie potrzeba 1000 ha kukurydzy. Kukurydza jest najlepszą rośliną, najbardziej wydajną pod względem wytworzonej energii cieplnej, jak i elektrycznej. Radny zaznaczył, że nie jest to temat, który zachęca rolników do produkcji kukurydzy, jednak ten proces jest nieunikniony ze względu na trudności w zagospodarowaniu odpadów pokomunalnych, jak i gnojowicy. Okazuje się, że do procesu fermentacji jest potrzebna gnojowica, której nadwyżki praktycznie żaden z zakładów prowadzących produkcję zwierzęcą nie ma.

Cały proces będzie polegał na umieszczeniu wokół PEC – u kadzi fermentacyjnych z kiszonką kukurydzy, odpadami pokomunalnymi i gnojowicą. Im lepszy zostanie stworzony pokarm dla bakterii, tym więcej wytworzy się biogazu. Na dzień dzisiejszy problem stanowi cena za tonę kukurydzy. Radny dodał, że gdyby udało się wdrożyć ten program, powiat stałby się jednym z pierwszych w kraju. Na zakończenie swojej wypowiedzi radny J. Szafarek powiedział, że kolejne spotkanie planuje się we wrześniu br., na którym oprócz kontynuacji tego tematu, radni będą mieli okazję zapoznać się z działalnością Lokalnej Grupy Działania „TUTAJ WARTO” oraz w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – udział samorządów w budowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju oraz z wdrażaniu i absorpcji środków w ramach osi 3 – LEADER +.

Następnie głos zabrał radny J. Mazurkiewicz i uzupełnił wypowiedź przedmówcy mówiąc, że jeżeli dojdzie do realizacji działań mających na celu pozyskanie energii z kukurydzy, to będzie to pierwszy w kraju zakład, który będzie wytwarzał tzw. „żółtą energię”, do produkcji której będzie można wykorzystywać kłopotliwe osady z oczyszczalni ścieków. Część z nich wykorzystana będzie do produkcji biogazu. Ze względu na zawirowanie cen na rynku zbożowym, celowe będzie utworzenie grupy producenckiej, która podpisze umowę z PEC na okres minimum 10 lat. Jeżeli ceny się ustabilizują na takim poziomie, aby gwarantowały odpowiedni dochód, jeżeli będą do tego odpowiednie dopłaty, które do tej pory nie są realizowane, to okaże się to opłacalne.

W dalszej części posiedzenia głos zabrał radny M. Kosiński, radny wyraził swoje zdziwienie, że mówi się o niedoborze gnojowicy oraz stwierdził , że położenie i infrastruktura wokół PEC – u nie jest przystosowana do zainstalowania tych urządzeń do produkcji kiszonki, o której mówił radny J. Szafarek.

Radny J. Szafarek zabierając ponownie głos powiedział, że te wszystkie działania, spotkania w ramach komisji odbywają się, aby pomóc rolnikom w pozyskaniu dofinansowania. Celem jest także utworzenie grupy producenckiej, która wprawdzie powstała w poprzedniej kadencji, ale nie została jeszcze zarejestrowana.

Radny J. Mazurkiewicz odpowiedział radnemu M. Kosińskiemu, ze brak gnojowicy spowodowany jest dobrą kultura rolną.

W dalszej części tego punktu porządku obrad, przewodniczący Rady poprosił panią J. Kubczak dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg o przedstawienie krótkiej relacji ze spotkania z przedstawicielem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

J. Kubczak dyrektor PZD poinformowała, to spotkanie odbyło się 22 sierpnia br., a uczestniczył w nim dyrektor M. Napierała oraz zastępca dyrektora T. Łuka.

Tematy, które były poruszane ze strony powiatu są znane i nad nimi pracuje GDDK i A. Na terenie powiatu wrzesińskiego, drogami krajowymi są droga do Gniezna, droga do Poznania, droga do Słupcy i droga do Miłosławia. Z tych czterech dróg, stan trzech jest niepoprawny, w najgorszym stanie jest droga do Gniezna, która znajduje się w planie wieloletnim GDDK i A, która będzie nie tylko remontowana, ale również przebudowywana.

Przedsięwzięcie jest rozłożone na kilka lat, ale rozpocznie się od Gniezna w kierunku Wrześni, następnie zaplanowana jest obwodnica Gniezna. Kolejnym tematem była droga nr 2 i przebudowa jej celem poprawy bezpieczeństwa za wiaduktem w Psarach, a także drugi wariant – bezkolizyjny wjazd do Wrześni przed wiaduktem. Oba warianty są na etapach opracowywania koncepcji, przy czym ten bezkolizyjny wjazd do Wrześni jest na etapie większego zaangażowania, natomiast przebudowa w Psarach za wiaduktem stoi w miejscu z uwagi na braku konsensusu prawidłowego rozwiązania drogowego z wymaganiami mieszkańców, którzy są właścicielami gruntów znajdującymi się w tej okolicy.
Następny temat spotkania dotyczył ronda na drodze do Gniezna. Na dzień dzisiejszy jest to na etapie modyfikowania projektu, który był zrobiony przed laty i po opracowaniu nowego projektu nastąpi przebudowa skrzyżowania ulicy Gnieźnieńskiej na rondo. Kolejny temat to budowa drogi – obwodnicy północnej Wrześni. Jest w tej chwili koncepcja, która czeka na zatwierdzenie GDDK i A w Warszawie. Jeżeli projekt zostanie zatwierdzony nastąpi zlecenie wykonania dokumentacji. Inwestycja ta nie jest przewidziana w planie na lata 2007-2013, jednak jest duże zaangażowanie, na pasie obwodnicy zostały już uregulowane sprawy własności gruntów. Założenie jest takie, że jeżeli jakakolwiek inna inwestycja będzie niedopięta, wówczas to miejsce zajmie obwodnica północna.

Kolejnym tematem była sprawa dostosowania przez PKP do roku 2013 trasy Warszawa – Poznań do przejazdu pociągów o jeszcze większej prędkości. Będą w związku z tym likwidowane przejazdy jednopoziomowe z drogami, miedzy innymi będzie budowany wiadukt nad trasą kolejową z Wrześni do Witkowa. Dyrektor zaznaczyła, że może udałoby się połączyć tę kwestię z budową obwodnicy, w ramach której także byłby budowany wiadukt, który z kolei zostałby wybudowany ze środków PKP, natomiast później nastąpiłoby połączenie tych dwóch odcinków, jednego ze strony Sokołowa, drugiego od strony Wrześni.

Na spotkaniu była też poruszana sprawa chodnika na drodze w Skotnikach, dyrekcja dała zapewnienie, że w chwili otrzymania kostki brukowej na budowę chodnika na drodze do Miłosławia rozpocznie budowę.

Po wypowiedzi dyrektora o głos poprosił radny E. Plewiński i pytał jak wygląda sprawa mostu w Pyzdrach.

J. Kubczak odpowiedziała radnemu, że droga Września – Pyzdry jest drogą wojewódzką i jest ona poza kompetencją GDDK i A.

Na zakończenie tego punktu porządku obrad głos zabrali radny J. Mazurkiewicz i D. Jaśniewicz starosta wrzesiński.

Radny J. Mazurkiewicz poinformował, że w sobotę 1 września 2007 r. odbędzie się spotkanie z autorami książki pt.: „Granica”.

D. Jaśniewicz zaprosił radnych na dożynki powiatowe, które odbędą się 2 września br. w Miłosławiu.
W związku z brakiem dalszych głosów, przewodniczący Rady zamknął ten punkt porządku obrad.


Ad. 9.

Przewodniczący Rady poinformował o terminie X sesji Rady Powiatu planowanym na dzień 27 września 2007 r.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, przewodniczący Rady o godz. 1755 zamknął IX sesję Rady Powiatu we Wrześni.


Protokołowała: Katarzyna Plucińska - inspektor

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Kamil Perlik (10/10/2007 00:00:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Kamil Perlik (26/05/2008 13:51:12)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Kamil Perlik (26/05/2008 13:51:12)
Lista wiadomości
Protokół nr XIII / 2007
z sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 28.12.2007 r.
Protokół nr XII / 2007
z Sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 13.12.2007 r.
Protokół nr XI / 2007
z sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 30.10.2007 r.
Protokół nr X / 2007
z sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 27.09.2007 r.
Protokół nr IX / 2007
z sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 30.08.2007 r.
Protokół nr VIII / 2007
z sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 28.06.2007 r.
Protokół nr VII / 2007
z sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 31.05.2007 r.
Protokół nr VI / 2007
z sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 26.04.2007 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni
Protokół nr V / 2007
z sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 29.03.2007 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni
Protokół nr IV / 2007
z sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 08.02.2007 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni