AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Protokoły z Sesji Rady Powiatu we Wrześni » Protokoły z Sesji Rady 2007 (III kadencja)

Protokoły z Sesji Rady 2007 (III kadencja)

Protokół nr VIII / 2007

Protokół nr VIII/2007

z sesji Rady Powiatu we Wrześni,

z dnia 28.06.2007 r.


 

Przewodniczący Rady Grzegorz Kaźmierczak o godz. 16::00 otworzył VIII Sesję Rady Powiatu we Wrześni. Po powitaniu radnych i zaproszonych gości Przewodniczący stwierdził, że zgodnie z listą obecności aktualnie w sesji uczestniczy 18 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 19 osób, stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji - lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Ad. 2. Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z VII sesji został sporządzony w statutowym terminie i był wyłożony do wglądu w biurze Rady. Dodał także, że do tego protokołu nikt z radnych nie niósł uwag.

W związku z powyższym, protokół z VII sesji został poddany pod głosowanie.

Protokół z VII sesji Rady Powiatu we Wrześni został przez radnych przyjęty – 18 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących”.

O godz. 16:05 na salę obrad przybył radny B. Kruk, zwiększając liczbę radnych biorących udział w posiedzeniu do 19.

Ad. 3. Następnie przewodniczący Rady przedstawił następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Powiatu.

 3. Przedstawienie porządku obrad.

 4. Wręczenie Tytułu „Człowieka Roku 2006” Powiatu Wrzesińskiego.

 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

 6. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu we Wrześni o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady w okresie międzysesyjnym.

 7. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami dla powiatu wrzesińskiego.

 8. Podjęcie uchwał w sprawie:

  • likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrześni,

  • przyjęcia „Programu dostosowania SP ZOZ we Wrześni do wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej”,

  • ustanowienia służebności gruntowej dotyczącej działki nr 1559/4,

  • ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i umieszczenie go na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym,

  • wyrażenia zgody na przyjęcie od Gminy Miłosław darowizny nieruchomości położonych w Orzechowie, gmina Miłosław, zapisanych w Sądzie Rejonowym we Wrześni pod nr KW 454, KW 448, KW 457 o łącznej powierzchni 0,9693 ha,

  • ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych powiatu wrzesińskiego,

 9. zmiany budżetu powiatu wrzesińskiego na 2007 rok.

 10. Interpelacje i zapytania radnych.

 11. Wolne wnioski i informacje.

 12. Zamknięcie obrad.

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego porządku, w związku z czym przewodniczący Rady przystąpił do jego realizacji.


Ad. 4. Przewodniczący Rady poinformował, że po raz drugi Rada Powiatu ma zaszczyt uczestniczyć we wręczeniu tytułu „Człowieka Roku 2006”, organizowanego przez Fundację Dzieci Wrzesińskich.

Następnie D. Jaśniewicz starosta wrzesiński i ogłosił, że „Człowiekiem Roku 2006” powiatu wrzesińskiego została pani Stefania Czarnecka.

Przewodniczący Kapituły Fundacji Dzieci Wrzesińskich Bolesław Święciochowski przedstawił uzasadnienie dotyczące wyboru pani S. Czarneckiej, która od 12 lat należy do Towarzystwa Czytelni Ludowych Koła im. Edmunda Bojanowskiego we Wrześni, jest jego współzałożycielką, a od ponad dwóch lat także prezesem. Przewodniczący Kapituły podkreślił także bezinteresowność z jaką pani S. Czarnecka pracuje na rzecz lokalnej społeczności.
W dalszej części tego punktu obrad D. Jaśniewicz składając gratulacje i podziękowania za dotychczasową działalność uhonorował panią Stefanię Czarnecką tytułem „Człowieka Roku 2006” i wręczył pamiątkowy grawerton. Gratulacje złożyli także przewodniczący Kapituły Fundacji B. Święciechowski,
w-prezes Fundacji Irena Hrycaj-Wołoszyn
, przewodniczący Rady Powiatu G. Kaźmierczak oraz wiceprzewodniczący Rady S. Oliwa.

Pani S. Czarnecka podziękowała za wyróżnienie zwracając uwagę, że składa się na nie praca wszystkich członków Towarzystwa łącznie z wolontariuszami, którzy chcą pracować bezinteresownie na rzecz mieszkańców powiatu.

Następnie głos zabrał B. Święciochowski, który w imieniu Kapituły Fundacji Dzieci Wrzesińskich podziękował przewodniczącemu Rady i staroście za umożliwienie dokonania symbolicznego, ale jakże zaszczytnego aktu uhonorowania na sesji „Człowieka Roku 2006”.
Przewodniczący Rady stwierdził, że bardzo miło było dokonać wręczenia tego tytułu na sesji Rady, a następnie ogłosił 5 minut przerwy.


Ad. 5. Po przerwie przewodniczący Rady przedstawił informację o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym – załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.


Ad. 6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu we Wrześni o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady w okresie międzysesyjnym przedstawił przewodniczący Zarządu D. Jaśniewicz – załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Z uwagi na brak głosów w dyskusji na temat przedstawionych informacji, przewodniczący Rady przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku.


Ad. 7. W punkcie tym sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla powiatu wrzesińskiego przedstawiła Małgorzata Lisiecka inspektor wydziału środowiska, rolnictwa i gospodarki wodnej starostwa powiatowego.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

W dyskusji nad przedstawionym materiałem udział wzięli radni: M. Kosiński, E. Plewiński, R. Zięty.

Jako pierwszy głos zabrał radny M. Kosiński i stwierdził, że wnioski końcowe zawarte w sprawozdaniu nie nastrajają pozytywnie. Radny zwrócił uwagę na zapis mówiący o braku gminnych punktów gromadzenia odpadów oraz na pkt 6, który jego zdaniem się wyklucza.

Tu radny zacytował treść tego punktu – „system selektywnej zbiórki odpadów (np. pojemniki siatkowe) jest mało efektywny, duża ilość pojemników – mała ilość zbieranych odpadów, można stwierdzić, że powinny być częściej i systematyczniej opróżniane”.

Odpowiadając radnemu M. Lisiecka powiedziała, że puste pojemniki prowokują do wrzucania odpadów, natomiast jeżeli pojemniki są rzadko opróżniane, to nie ma gdzie tych odpadów wrzucić, przez co ilość zbieranych odpadów ulega zmniejszeniu.

W związku z tym należałoby zweryfikować miejsca ustawienia pojemników, a także zmienić system współpracy z firmami opróżniającymi pojemniki.

Jeśli chodzi o pierwsze pytanie radnego M. Kosińskiego, M. Lisiecka podpowiedziała, że w 2004 r. w planach gospodarki odpadami dla gmin, jak i w powiatowym istniało założenie, że w każdej gminie powstanie jeden duży punkt zbiórki odpadów tzw. problemowych - niebezpiecznych, wielkogabarytowych, natomiast w międzyczasie weszły w życie dwie dodatkowe ustawy: o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w wyniku czego obowiązek utworzenia punktów zbiórki odpadów z gmin został przeniesiony na zakłady komunalne odbierające odpady komunalne. I na dzień dzisiejszy, we wszystkich gminach toczą się postępowania o wydanie nowych, czy przedłużenie obowiązujących zezwoleń burmistrza na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców danej gminy.

Podsumowując swoją wypowiedź M. Lisiecka powiedziała, że dlatego gminy nie realizowały zadań, które same przyjęły w swoich programach i które to zadania pozytywnie zaopiniowały w powiatowym planie gospodarki odpadami.

Następnie głos zabrał radny E. Plewiński i zwrócił uwagę na pierwszą stronę sprawozdania, która zawiera nazwisko autora opracowania. Radny pytał w związku z tym, czy wydział nie jest w stanie własnymi silami przygotować takiego sprawozdania i konieczne jest posiłkowanie się instytucją z zewnątrz.

Odpowiedzi udzielił J. Sobczak naczelnik wydziału środowiska, rolnictwa i gospodarki wodnej starostwa powiatowego mówiąc, że w budżecie na rok 2007 zostały zaplanowane środki na aktualizację programu gospodarki odpadami i programu ochrony środowiska.
W związku z powyższym do wielu firm zostało wysłane zapytanie o cenę. Do opracowania programu została wybrana najtańsza oferta. Naczelnik zaznaczył, że w tym roku Zarząd Powiatu jest zobowiązany do złożenia także sprawozdania z realizacji programu ochrony środowiska, który jest znacznie szerszym opracowaniem i obejmuje pozostałe komponenty środowiska, a ponadto musi zostać opracowany program usuwania azbestu z terenu powiatu wrzesińskiego. Kończąc naczelnik stwierdził, że w związku z powyższym zlecenie opracowania tych programów firmie z zewnątrz jest słuszne.

W dalszej części dyskusji głos zabrał radny R. Zięty i zwrócił uwagę na słabą politykę informacyjną społeczeństwa na temat gospodarki odpadami, ale wyraził też zadowolenie, że wydział środowiska podjął kampanię ekologiczną w szkołach.

Radny pytał także, czy ustalone limity odzysku zawarte w 2004 r. są za wysokie, czy rzeczywiście nie można było osiągnąć chociaż połowy nałożonych limitów.

Wyjaśniając M. Lisiecka powiedziała, że limity zostały ustalone według krajowego planu gospodarki odpadami, który określał jakie limity powinny przyjąć powiaty przy odzysku danych odpadów zgromadzonych w sposób selektywny. To, że limity nie zostały osiągnięte wynika ze słabości systemu jaki został stworzony między innymi po to, by pozyskać odpady generowane przez mieszkańców powiatu, jak i małą świadomość ekologiczną społeczeństwa.

M. Lisiecka zgodziła się z radnym, że kampania ekologiczna na szeroką skalę jest niezbędna.

Następnie o głos poprosił radny W. Podzerek i odniósł się do wniosków końcowych zawartych w sprawozdaniu, które jego zdaniem nie dają odpowiedzi na pytanie co dalej.

M. Lisiecka zwróciła uwagę, że przedstawione sprawozdanie dotyczy lat 2004-2006. Odpowiedzią na to sprawozdanie jest aktualizacja planu gospodarki odpadami, która najprawdopodobniej dokonana będzie do końca 2007 r. Kontynuując M. Lisiecka dodała, że trudno było zrealizować plan gospodarki odpadami dla powiatu wrzesińskiego z tego względu, ze w międzyczasie zmieniły się dwie podstawowe ustawy, ustawa o odpadach i ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Gminy zobowiązane były do zmiany regulaminów utrzymania czystości, jednak nie wszystkie gminy to zrobiły, będzie kolejna zmiana tych dwóch ustaw i plan zakłada pewne teoretyczne przedsięwzięcia, które powinny być podjęte, aby rozwiązać problem gospodarki odpadami na terenie powiatu wrzesińskiego.
Aktualizacja programu ma na celu określić te przedsięwzięcia, na które trzeba będzie skierować pracę samorządu.

Po wyjaśnieniach głos zabrał ponownie radny W. Podzerek i pytał ile pieniędzy zostało wydane na edukację społeczeństwa w zakresie segregacji odpadów oraz czy został poprawiony efekt selektywnej zbiórki odpadów.

M. Lisiecka odpowiedziała radnemu, że z informacji otrzymanych z gmin wynika, że żadna z nich na edukację swoich mieszkańców nie wydała ani złotówki, czyli żadna gmina nie poniosła kosztów związanych z wydrukiem ulotek, informatorów, na robienie akcji propagandowych w mediach itp. Jedyne środki, pochodziły z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska, które były wydawane z inicjatywy radnych na edukację ekologiczną jedynej masowej akcji w konkursie pt.: „Wielki zbiór odpadów”.

Była to akcja skierowana do wszystkich szkół. Założenie tej akcji było takie, aby edukować społeczeństwo poprzez dzieci.

Następnie głos zabrał D. Jaśniewicz starosta wrzesiński i powiedział, że utwierdza się w przekonaniu, że te plany gospodarki odpadami są tylko po to, by napędzać pieniądze tym firmom, które zajmują się opracowywaniem tych planów ich aktualizacjami i działaniami tzw. pozornymi wokół tego, co się dzieje. Natomiast co do selektywnej zbiórki, to chyba jedyny postęp, jaki się dokonał w ostatnich latach to zbiórka plastików. Starosta zwrócił uwagę, że w ostatnich latach powiat ze swojego budżetu ufundował pewną ilość pojemników, które trafiły do gmin, na których to znajdują się stosowne tabliczki, przez co mieszkańcy odnoszą wrażenie, ze za ten cały bałagan odpowiada powiat, a nie gminy.

M. Lisiecka w uzupełnieniu do wypowiedzi starosty poinformowała radnych, że w „przeglądzie Powiatowym” będą zawarte konkretne dane, którzy urzędnicy w poszczególnych gminach i jakie zakłady gospodarki komunalnej odpowiadają za opróżnianie pojemników siatkowych.

W dalszej dyskusji głos zabrała radna M. Taciak. Radna podzieliła stanowisko radnego W. Podzerka w kwestii dotyczących końcowych wniosków sprawozdania i dodała, że gminne plany gospodarki odpadami powinny być kompatybilne z planem powiatowym. Radna pytała także, czy jak gminy składały informacje z realizacji tych planów, czy odnosiły się do powodów, dla których nie zrealizowano określonych zadań. Radna stwierdziła, że jeżeli ustawodawca nakłada obowiązek tworzenia planu gospodarki odpadami na samorząd powiatowy lub inny, to zdaniem radnej nie może być to tylko dokument, ale muszą to być wymierne efekty. Radna pytała w związku z tym, skoro punkt pierwszy wniosku zawiera informację, że nie powołano porozumienia lokalnego, które zmierzałoby do koordynacji działań, to kto powinien wystąpić z inicjatywą zawarcia takiego porozumienia.

J. Sobczak naczelnik wydziału zgodził się z radnymi, że wnioski końcowe sprawozdania są przytłaczające, ale realne i prawdziwe, natomiast należy pamiętać o tym, że plany wojewódzkie, powiatowe i gminne musiały być wzajemnie zgodne. Stąd też gminy musiały niejako dostosować się do tych planów i z tego wynikają te normy odzysku, które były

w pewnym sensie nierealne, ale nie z powodu winy samych samorządów, ale zdaniem naczelnika z powodu zbyt ambitnych celów, nie dających się zrealizować. Naczelnik dodał, że rzeczywiście w planie powiatowym była zawarta możliwość stworzenia związku miedzygminnego i był to Związek Gmin Szlaku Piastowskiego, który próbował rozwiązać swoje problemy w znacznie większym wymiarze, ponieważ plany krajowe zakładały, że niektóre rozstrzygnięcia z zakresu gospodarki powinny być na zupełnie wyższym poziomie, powinny obejmować grupę mieszkańców powyżej 200.000 tysięcy. Taką szansę dawało to porozumienie, w którym był powiat wrzesiński i powiat gnieźnieński. W tej chwili zmieniły się władze Gniezna i podejście do tej tematyki i na dzień dzisiejszy gminy powiatu wrzesińskiego są w przed podjęciem uchwał o przystąpieniu do porozumienia międzygminnego, które pozwoli na załatwienie sprawy gospodarki odpadami na poziomie dwóch powiatów. Naczelnik dodał, że porozumienie stanie się wspólnym organizmem, które obejmie całą gospodarkę odpadami. Uchwalony przed dwoma laty plan gospodarki odpadami nie jest aktem prawa miejscowego, jest programem, który nakłada na samorząd pewne kierunki działań. Zawarte w planie przedsięwzięcia powinny być realizowane i w tym kierunku podejmować inicjatywy, żeby dochodziło do pełnej realizacji. Natomiast aktami miejscowego prawa jest uchwała każdej rady w gminie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, ponieważ ona nakłada na obywatela konkretny obowiązek konieczności zawarcia umowy z podmiotem odbierającym odpady. Na zakończenie naczelnik dodał, że rzeczywiście można być niezadowolonym z realizacji planu, ale trzeba w tym zakresie zastosować pewną proporcję co do tego, co zostało już osiągnięte, w stosunku do tego, co należałoby jeszcze zrobić.

Radny E. Plewiński zaproponował, aby w tej sprawie głos zabrał obecny na sali burmistrz Miasta i Gminy Nekla M. Balicki.

Następnie o głos poprosił radny K. Wojciechowski. Radny zgodził się z wypowiedzią starosty w kwestii dotyczącej napędzania pieniędzy firmom opracowującym programy i prosił w związku z tym o podanie ile środków finansowych zostało wydane z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska na edukację ekologiczną w roku 2006 oraz ile zł wydano na opracowanie sprawozdania.

Odpowiedzi radnemu udzieliła M. Lisiecka mówiąc, że w 2004 roku z PFOŚ na edukację ekologiczną przeznaczono 4.000,- zł, w tym roku zakupiono także pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów w kwocie 50.000,- zł; w roku 2005 – na edukacje ekologiczną przeznaczono 10.000,- zł, zostało wydane 9.069,- zł, w 2006 roku na edukację przeznaczono 8.000,- zł, a wydane zostało 7.982,- zł. Inspektor zaznaczyła, że w większości były to środki wydane na konkursy, ale część z tych środków była wydana w formie dotacji dla szkół realizujących swoje zadania z zakresu edukacji ekologicznej.

Wypowiedź M. Lisieckiej uzupełnił J. Sobczak mówiąc, że w tej chwili na sprawozdanie nie zostały wydane jeszcze żadne środki finansowe, dlatego, że w projekcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2007 zapisane są zmiany zadania, jeżeli Rada podejmie tą uchwałę, wówczas kwota około 9.9000,- zł obejmie koszty trzech programów tj. omówione dzisiaj sprawozdanie, sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Środowiska oraz Powiatowy program usuwania azbestu.

Po wyjaśnieniach naczelnika, przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu burmistrza M i G Nekla M. Balickiego.

M. Balicki poinformował, że co roku gmina jest zobowiązana do przedstawienia sprawozdania odnośnie gospodarki odpadami i każda gmina posiada własny plan gospodarki odpadami i go realizuje. Na terenie gminy Nekla, zbieraniem odpadów zajmuje się przedsiębiorstwo usług komunalnych, a także firma EKOTECH, która zbiera opakowania plastikowe, jednak nie robi tego systematycznie. Zgodnie z wojewódzkim planem gospodarki odpadami ma powstać w Lulkowie gm. Gniezno jeden zakład gospodarowania odpadami, do którego przypisanych jest 15 gmin z powiatu gnieźnieńskiego, wrzesińskiego, wągrowieckiego. Prace nad tym tematem trwają już 3 lata, stowarzyszenie szlaku piastowskiego nie otrzymało zgody ministerstwa środowiska na zarejestrowanie, po tym, jak okazało się, że jedna z gmin już jest w stowarzyszeniu o takim profilu ekologicznym. Prezydent Gniezna podjął działania, by zawiązać porozumienie międzygminne i we wszystkich gminach podejmowane są uchwały odnośnie przystąpienia do tego porozumienia.
Po zawarciu porozumienia nastąpi budowa zakładu zagospodarowania odpadów w Lulkowie oraz sortowni odpadów w Bardzie. Jest już studium wykonalności oraz wstępnie opracowany kosztorys, pełny zakres inwestycyjny wyniesie ok. 63 mln zł, z tego 52 % jest z funduszu spójności, 25 % środków będzie pochodzić z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i około 25 % będzie stanowić udział własny poszczególnych gmin. Zlikwidowane zostaną wszystkie składowiska odpadów gminnych, natomiast te, które zakończyły przyjmowanie odpadów zostaną zrekultywowane i tak w gminie Nekla w roku 2011, w Kołaczkowie w roku 2012. Kontynuując burmistrz nie zgodził się z informacją, że gminy nie ponoszą żadnych kosztów edukacyjnych i zaznaczył, że działalność ekologiczna jest prowadzona w szkołach, na łamach samorządowej gazety, działalność taką prowadzi Fundacja „U Źródeł Cybiny”, która z kilku programów pozyskała środki unijne na edukację w zakresie gospodarki odpadami.
Na zakończenie swojej wypowiedzi burmistrz zaproponował, żeby przy omawianiu spraw dotyczących gospodarki odpadami zapraszane były te przedsiębiorstwa, które zajmują się tą działalnością.

Z uwagi na brak dalszych głosów, przewodniczący Rady zamknął dyskusję i przystąpił do realizacji punktu 8 porządku obrad.


Ad. 8. Przewodniczący Rady przystąpił do rozpatrzenia i przyjęcia projektu uchwały w sprawie: likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrześni.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i poprosił o zabranie głosu starostę D. Jaśniewicza.

Starosta wyjaśnił, że likwidacja SP ZOZ jest to proces konsekwentnie realizowanego od 4 lat programu restrukturyzacji SP ZOZ. W tym czasie została powołana komisja, która nadzorowała ten proces, przygotowywała go i monitorowała. Dzisiaj jest już po konsultacjach i opiniach wyrażonych przede wszystkim przez samorządy powiatu wrzesińskiego, które jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt przekształcenia SP ZOZ w spółkę prawa handlowego. Dzisiaj ma być podjęta niezmiernie ważna uchwała, dotycząca jednej z ważniejszej jednostki, dla której powiat jest organem prowadzącym.

Starosta wyraził swoje przekonanie i świadomość tego, że z jednej strony jest to wyzwanie, ale też ogromna odpowiedzialność i dodał, że ma pełną świadomość tego, że ta odpowiedzialność dotyczy jego samego, jak również radnych podejmujących ta uchwałę.

Kontynuując starosta powiedział, że obserwując kondycję służby zdrowia w Polsce, kondycję placówek służby zdrowia, organizacji, finansowania, dochodzi się do wniosku, że jest to wielki chaos. Przed kilku laty dokonywane były próby wejścia szpitala w tzw. program pilotażowy spółek użyteczności publicznej, upłynęły 3 lata od tego momentu i na szczeblu ministerialnym, praktycznie nic się nie wydarzyło. Program pilotażowy zniknął i dzisiaj wraca się znów do dyskusji, w jakich strukturach organizacyjnych powinny funkcjonować placówki służba zdrowia. Starosta zaznaczył, że jest program restrukturyzacji, wiadome jest jaki cel ma zostać osiągnięty i przekształcenie SP ZOZ w spółkę prawa handlowego jest skutecznym narzędziem do zrealizowania założonego celu. Starosta podkreślił, że głównym architektem tego przedsięwzięcia jest dyrektor SP ZOZ Zbyszko Przybylski ze swoją załogą, którzy tą wizję szpitala przygotowali i wypracowali. Podjęte wcześniej działania restrukturyzacyjne spowodowały, że wrzesiński szpital jest w dobrej kondycji finansowej i organizacyjnej, natomiast dzisiaj Rada podejmie uchwałę, która pozwoli na zrealizowanie tej wizji szpitala, z wielkimi oczekiwaniami społecznymi, co do funkcjonowania tego typu placówek.
Starosta wyraził swoje przekonanie, że podjęcie tej uchwały jest krokiem w dobrym kierunku, żeby te cele zrealizować i jeszcze raz podkreślił kwestie odpowiedzialności nie tylko na dzień dzisiejszy, ale także na przyszłość i dodał, że na każdym etapie rola samorządu, którą ta uchwała ma gwarantować, będzie rolą strażnika interesu publicznego, jak i również aktywnego uczestnika tego procesu.

Z uwagi na brak głosów dyskusji, przewodniczący Rady przystąpił do procedury głosowania.

Rada Powiatu w obecności 19 radnych – jednogłośnie 19 głosami „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr 57/VIII/2007 w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrześni.

Przewodniczący Rady przystąpił do rozpatrzenia i przyjęcia projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu dostosowania SP ZOZ we Wrześni do wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej”.

Wyjaśnień udzielił dyrektor SP ZOZ Z. Przybylski mówiąc, że rozporządzenie Ministra Zdrowia z 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładów opieki zdrowotnej nakłada na placówkę obowiązek dostosowania jej do tych wymagań do 2012 roku.

Przedstawiony radnym projekt jest kompatybilny z programem dotyczącym rozbudowy szpitala, który został pozytywnie zaopiniowany przez wojewódzkiego inspektora sanitarnego i przez wojewodę.

Następnie głos w dyskusji zabrał radny J. Mazurkiewicz i pytał, czy w związku z rozbudową szpitala, burmistrz Wrześni wydał już warunki zabudowy.

Dyrektor SP ZOZ Z. Przybylski odpowiedział radnemu, że warunki zabudowy zostały już wydane.

W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji, przewodniczący Rady przystąpił do przegłosowania projektu uchwały.

Rada Powiatu w obecności 19 radnych – jednogłośnie 19 głosami „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr 58/VIII/2007 w sprawie przyjęcia „Programu dostosowania SP ZOZ we Wrześni do wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej”.

Przewodniczący Rady przystąpił do rozpatrzenia i przyjęcia projektu uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej dotyczącej działki nr 1559/4.

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła M. Mirecka inspektor w wydziale gospodarki nieruchomościami mówiąc, że 31 maja 2007 r. Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia przez powiat wrzesiński w drodze przetargu nieruchomości położonej we Wrześni, stanowiącej działkę nr 1559/4 o pow. 0,0102 ha.

Aby uchwała ta mogła być realizowana należy ustanowić do niej służebność gruntową w celu zapewnienia jej dostępu do drogi publicznej.

W międzyczasie salę obrad opuścił jeden z radnych – liczba osób biorących udział w posiedzeniu – 18.

Z uwagi na brak głosów w dyskusji, przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Rada Powiatu w obecności 18 radnych – jednogłośnie 18 głosami „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr 59/VIII/2007 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej dotyczącej działki nr 1559/4.

Na salę obrad przybył radny – liczba osób biorących udział w posiedzeniu – 19.

Przewodniczący Rady przystąpił do rozpatrzenia i przyjęcia projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i umieszczenie go na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i poprosił o zabranie głosu Leonarda Iglewskiego naczelnika wydziału komunikacji.

L. Iglewski przedstawił radnym uzasadnienie do projektu uchwały mówiąc, ze znowelizowana ustawa prawo o ruchu drogowym, a w szczególności art. 130a tej ustawy zobligował starostę do wyznaczenia jednostek do usuwania pojazdów z drogi oraz wyznaczenia parkingów strzeżonych dla usuwanych pojazdów. Propozycja wysokości opłat jest określona na bazie ofert firm, które do tej pory zajmowały się tą działalnością.
O godz. 17:35 salę obrad opuściła radna A. Głowacka i J. Mazurkiewicz pomniejszając liczbę radnych biorących udział w posiedzeniu do 17 osób.

W związku z brakiem pytań ze strony radnych, przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Rada Powiatu w obecności 17 radnych – jednogłośnie 17 głosami „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr 60/VIII/2007 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i umieszczenie go na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym.

Przewodniczący Rady przystąpił do rozpatrzenia i przyjęcia projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie od Gminy Miłosław darowizny nieruchomości położonych w Orzechowie, gmina Miłosław, zapisanych w Sądzie Rejonowym we Wrześni pod nr KW 454, KW 448, KW 457 o łącznej powierzchni 0,9693 ha.

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła M. Mirecka inspektor w wydziale gospodarki nieruchomościami mówiąc, że w związku z tym, że na wymienionych w projekcie uchwały nieruchomościach prowadzone są zadania powiatu. Od 2005 r., na terenach rekreacyjno – sportowych organizowany jest letni wypoczynek wakacyjny dla dzieci i młodzieży. Partnerami w tych działaniach oprócz starostwa powiatowego są ośrodki pomocy społecznej działające w gminach oraz organizacje samorządowe. Prowadzona działalność wiąże się z pewnymi nakładami finansowymi na remonty i bieżące utrzymanie, jednakże zarządzanie terenem, którego nie jest się właścicielem utrudnia te działania.
Po tych wyjaśnieniach, radni zapoznali się ze zdjęciami prezentującymi obiekty znajdujące się na omawianych nieruchomościach.

Radni nie podjęli dyskusji, w związku z czym, przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Rada Powiatu w obecności 17 radnych – jednogłośnie 17 głosami „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr 61/VIII/2007 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie od Gminy Miłosław darowizny nieruchomości położonych w Orzechowie, gmina Miłosław, zapisanych w Sądzie Rejonowym we Wrześni pod nr KW 454, KW 448, KW 457 o łącznej powierzchni 0,9693 ha.

Przewodniczący Rady przystąpił do rozpatrzenia i przyjęcia projektu uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych powiatu wrzesińskiego.

Uzasadniając projekt uchwały Bożena Nowacka naczelnik wydziału oświaty powiedziała, że rozporządzenie Rady Ministrów 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego, nakłada na organy prowadzące obowiązek ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu. Poprzednia uchwała, która reguluje te kwestie jest sprzed 4 lat.

Rada Powiatu w obecności 17 radnych – jednogłośnie 17 głosami „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr 62/VIII/2007 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych powiatu wrzesińskiego.

Przewodniczący Rady przystąpił do rozpatrzenia i przyjęcia projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu wrzesińskiego na 2007 rok.

W punkcie tym głos zabrał przewodniczący Zarządu D. Jaśniewicz i poinformował o wprowadzeniu przez Zarząd autopoprawki – załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Następnie B. Walkowiak skarbnik powiatu uzasadniła wprowadzone zmiany do budżetu.

Uzupełniając wypowiedź skarbnika starosta D. Jaśniewicz dodał, ze kwotą 35.000,- zł dla Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nie jest przeznaczona na renowację parkietu w sali gimnastycznej, tylko na wykonanie urządzeń instalacji wentylacyjnej na sali.

Radni nie podjęli dyskusji, w związku z czym przewodniczący Rady przeszedł do procedury głosowania zaproponowanej przez Zarząd Powiatu autopoprawki.

Rada Powiatu w obecności 17 radnych – jednogłośnie 17 głosami „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” przyjęła autopoprawkę w wersji przedstawionej przez Zarząd.

Następnie przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z przyjętą przez Radę autopoprawką.

Rada Powiatu w obecności 17 radnych – jednogłośnie 17 głosami „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr 63/VII/2007 w sprawie zmiany budżetu powiatu wrzesińskiego za rok 2007.

W związku z wyczerpaniem tego punktu porządku obrad, przewodniczący Rady przystąpił do realizacji kolejnego punktu.


Ad. 9. Przewodniczący Rady poinformował, że w okresie międzysesyjnym do biura Rady nie wpłynęła żadna interpelacja i zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy ktoś chciałby złożyć interpelację lub zadać pytanie. Z uwagi na to, że radni nie zgłosili żadnej interpelacji oraz nie zadali pytań, przewodniczący Rady przystąpił do realizacji punktu 10 porządku obrad.

Ad. 10. W punkcie tym głos zabrał starosta D. Jaśniewicz i poinformował, że osiągnięta została już końcowa faza naboru do szkół ponadgimnazjalnych. Starosta zwrócił uwagę, że na mniejsze niż dotychczas zainteresowanie kształceniem w liceach ogólnokształcących, natomiast obserwuje się większe zainteresowanie kierunkami technicznymi, w tym nowo powstałym kierunkiem budowlanym, a także technikum weterynaryjnym, w którym kształci się 99,9 % młodzieży spoza terenu powiatu wrzesińskiego.

Starosta zwrócił także uwagę na duże zainteresowanie wśród młodzieży kształceniem w technikum ekonomicznym, i dodał, że pomimo akcji promocyjnej innych kierunków i uświadamiania, że nie jest to już kierunek, po którym można znaleźć dobrze płatną pracę na razie nie przynosi rezultatów. Ta sama sytuacja jest z technikum hotelarskim, natomiast jest dość małe zainteresowanie technikiem mechanikiem i technikiem rolnikiem.

Na zakończenie swojej wypowiedzi starosta podkreślił bardzo dobrą pracę w wydziale komunikacji i dodał, że w rekordowych dniach wydział obsługiwał po 250 osób dziennie
w godzinach urzędowania.

Z uwagi na brak dalszych głosów, przewodniczący Rady poinformował, że miesiąc lipiec jest miesiącem urlopowym i dodał, że następna sesja planowana jest na drugą połowę sierpnia.


Ad. 11. W związku z wyczerpaniem porządku obrad, przewodniczący Rady o godz. 18:05 zamknął VIII sesję Rady Powiatu we Wrześni.

Protokołowała: Katarzyna Plucińska - inspektor

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Kamil Perlik (03/09/2007 00:00:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Kamil Perlik (26/05/2008 13:55:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Kamil Perlik (26/05/2008 13:55:36)
Lista wiadomości
Protokół nr XIII / 2007
z sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 28.12.2007 r.
Protokół nr XII / 2007
z Sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 13.12.2007 r.
Protokół nr XI / 2007
z sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 30.10.2007 r.
Protokół nr X / 2007
z sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 27.09.2007 r.
Protokół nr IX / 2007
z sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 30.08.2007 r.
Protokół nr VIII / 2007
z sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 28.06.2007 r.
Protokół nr VII / 2007
z sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 31.05.2007 r.
Protokół nr VI / 2007
z sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 26.04.2007 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni
Protokół nr V / 2007
z sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 29.03.2007 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni
Protokół nr IV / 2007
z sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 08.02.2007 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni