AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Protokoły z Sesji Rady Powiatu we Wrześni » Protokoły z Sesji Rady 2007 (III kadencja)

Protokoły z Sesji Rady 2007 (III kadencja)

Protokół nr VII / 2007

Protokół nr VII/2007

z sesji Rady Powiatu we Wrześni,

z dnia 31.05.2007 r.

 

Przewodniczący Rady Grzegorz Kaźmierczak o godz. 16:00 otworzył VII Sesję Rady Powiatu we Wrześni. Po powitaniu radnych i zaproszonych gości Przewodniczący stwierdził, że zgodnie z listą obecności aktualnie w sesji uczestniczy 16 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 19 osób, stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji - lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Nieobecni: radna M. Taciak, radni E. Plewiński i J. Szafarek.

O godz. 16:06 na salę obrad przybył radny J. Szafarek – liczba radnych biorących udział w posiedzeniu -17.


Ad. 2.

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z VI sesji został sporządzony w statutowym terminie i był wyłożony do wglądu w biurze Rady. Dodał także, że do tego protokołu uwag nie zgłosił żaden z radnych.

W związku z powyższym, protokół z VI sesji został poddany pod głosowanie.

Protokół z VI sesji Rady Powiatu we Wrześni został przez radnych przyjęty – 17 głosami „za” , przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących”.

Ad. 3.

Przewodniczący Rady przedstawił następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Powiatu.

 3. Przedstawienie porządku obrad.

 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu we Wrześni o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady w okresie międzysesyjnym.

 6. Sprawozdanie dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni z działalności w 2006 r. wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

 7. Sprawozdanie z realizacji Programu Integracji Społecznej i Rehabilitacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych na lata 2006-2008.

 8. Informacja dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni na temat bezrobocia i sytuacji na rynku pracy w powiecie wrzesińskim w 2006 r.

 9. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zwolnienie z obowiązku zbycia przez powiat wrzesiński w drodze przetargu nieruchomości położonej we Wrześni, stanowiącej działkę nr 1559/4 o pow. 0,0102 ha,

 2. zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 39/V/2007 z dnia 29.03.2007 r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej,

 3. ustalenia planu pracy Komisji Rozwoju Lokalnego,

 4. ustalenia planu pracy Komisji Budżetowo – Finansowej,

 5. zmiany budżetu powiatu wrzesińskiego za rok 2007.

 1. Interpelacje i zapytania radnych.

 2. Wolne wnioski i informacje.

 3. Zamknięcie obrad.

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego porządku obrad, w związku z czym przewodniczący Rady przystąpił do jego realizacji.

O godz. 16:08 na salę narad przybyła radna M. Taciak – liczba radnych biorących udział w posiedzeniu -18.

Ad. 4.

Przewodniczący Rady przedstawił informację o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym – załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

O godz. 16:10 na salę narad przybył radny E. Plewiński – liczba radnych biorących udział w posiedzeniu -19.

 

Ad. 5.

W punkcie tym głos zabrał przewodniczący Zarządu D. Jaśniewicz i przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał w omawianym okresie – załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Z uwagi na brak głosów w dyskusji na temat przedstawionych informacji, przewodniczący Rady przeszedł do realizacji punktu 6 porządku.

 

Ad. 6.

Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni Wojciecha Móla i przedstawienie sprawozdania z działalności w 2006 r. wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej – załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Po wysłuchaniu sprawozdania, przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad przedstawionym materiałem.

W dyskusji udział wzięli: radna H. Waligóra i radny E. Plewiński.

Radna H. Waligóra – przewodnicząca Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej poinformowała radnych, ze Komisja szczegółowo zapoznała się z omawianym sprawozdaniem i zaopiniowała je pozytywnie.

Następnie głos zabrał radny E. Plewiński i pytał dyrektora PCPR, jak na dzień dzisiejszy wygląda sytuacja wychowanków likwidowanego Rodzinnego Domu Dziecka we Wrześni i kto sprawuje nad nimi opiekę.

Dyrektor PCPR W. Mól udzielając wyjaśnień powiedział, że dwoje dzieci opuściło placówkę, obecnie na podstawie upoważnienia dyrektora RDD opiekę nad pozostałymi dziećmi sprawuje mąż i członek rodziny pani Wachowiak oraz terapeuta.

Z uwagi na brak dalszych pytań, przewodniczący Rady zamknął dyskusję i przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

 

Ad. 7.

W punkcie tym dyrektor PCPR W. Mól przedstawił sprawozdanie z realizacji Programu Integracji Społecznej i Rehabilitacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych na lata 2006-2008 - załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

W dyskusji głos zabrał radny R. Zięty i nawiązał do części sprawozdania dotyczącej cel operacyjny II działanie 1 mówiąc, że w sprawozdaniu nie jest zawarta żadna informacja na ten temat i pytał, na czym miałoby polegać wytypowanie takiej szkoły i ewentualna pomoc dla tej placówki.

Dyrektor PCPR W. Mól odpowiedział radnemu, że jeśli chodzi o kształcenie integracyjne, to chciałby rozpocząć debatę na poziomie szkół gminnych. Szkoły mają określić i wypowiedzieć się w temacie, jak przedstawia się realizacja obowiązku szkolnego dla osób niepełnosprawnych. Chodzi o bardzo dokładne zdiagnozowanie ilości dzieci i młodzieży niepełnosprawnej objętej systemem edukacji i pozostającej poza systemem oświaty i umożliwić im w miarę możliwości uczęszczanie do szkoły powszechnej.

Jednak aby temat podjąć i osiągnąć ten cel musi być wola lokalna, wola dyrektora szkoły oraz rodziców. Wszelkie niedogodności poruszania się osób niepełnosprawnych po terenie szkoły mogą być dofinansowane ze środków PFRON. w ramach programu likwidacji barier w palcówkach oświatowych.

Z uwagi na brak dalszych pytań, przewodniczący Rady zamknął dyskusję i przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

 

Ad. 6.

Przewodniczący Rady udzielił głosu dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni E. Wiśniewskiemu, który przedstawił informację Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni na temat bezrobocia i sytuacji na rynku pracy w powiecie wrzesińskim w 2006 r.- załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

W dyskusji nad przedstawionym materiałem udział wzięli wg kolejności zabierania głosu radny P. Rogoziński, radna M. Taciak, radny J. Mazurkiewicz, radny R. Zięty, radny E. Plewiński oraz starosta D. Jaśniewicz.

Radny P. Rogoziński pytał dyrektora PUP, czy wie, co się dzieje z ludźmi bezrobotnymi, którzy nie chcą podjąć pracy, ponieważ okazuje się, ze stopa bezrobocia jest ok. 17,7 % natomiast ludzi do pracy nie ma.

Dyrektor PUP E. Wiśniewski odpowiedział radnemu, że w miesiącu kwietniu wyłączono z PUP 800 osób bezrobotnych kierując je na różnego rodzaju szkolenia, staże oraz przygotowanie zawodowe i dodał, ze mało jest ofert pracy, na które nie kieruje się bezrobotnych. Wielokrotnie jednak jest tak, że pracodawca nie informuje PUP, że wcześniejsza jego oferta jest już nieaktualna.

Radna M. Taciak powołując się na podany przez dyrektora PUP wskaźnik bezrobocia w powiecie wrzesińskim wynoszący 17,7 % pytała, czy dyrektor dysponuje symulacjami, które obrazują stopę bezrobocia w poszczególnych gminach powiatu wrzesińskiego i patrząc na rok 2006 jak to się ma w stosunku do roku 2005.

Radna nawiązała do wypowiedzi dyrektora PUP w części dotyczącej liczby osób bezrobotnych oraz ich statusu. Radna podkreśliła, że interesują ją te informacje, które mówią, że najwięcej jest ekonomistów, pracowników biurowych czy sprzedawców. Radna pytała w związku z tym, czy z poziomu sprawowanego przez dyrektora urzędu podejmowane są dyskusje z dyrektorami szkół, czy do starosty są przekazywane informacje w celu ewentualnego zmniejszenia liczby oddziałów w poszczególnych grupach zawodowych oraz, czy rozpatruje się możliwość wprowadzenia innych profili nauczania w szkołach.

Kontynuując radna M. Taciak nawiązała także do wypowiedzi radnego P. Rogozińskiego i pytała dyrektora, czy z ramienia sprawowanego urzędu i instrumentów prawnych, które nakłada ustawa, ma on możliwość podejmowania kontroli, które by weryfikowały status bezrobotnego i pytała, czy dyrektor ma także możliwość korzystania z informacji z urzędów skarbowych, ZUS, czy inspekcji pracy. Na zakończenie swojej wypowiedzi radna stwierdziła, że często jest tak, że człowiek pracuje po 12 godzin za wynagrodzenie 600,- zł, a zasiłek dla bezrobotnego jest niewiele mniejszy i wynosi około 529,- zł, dlatego należy podjąć kroki zmierzające do współpracy z innymi urzędami, choć sprawa jest bardzo trudna.

Udzielając odpowiedzi dyrektor PUP E. Wiśniewski powiedział, że w sprawozdaniu znajdują się szczegółowe dane dotyczące bezrobotnych w poszczególnych gminach powiatu wrzesińskiego i tu dyrektor przytoczył treść sprawozdania ze str….. Jeśli chodzi o gotowość do pracy bezrobotnych, to na 2000 ofert pracy zostało wydanych ponad 6000 skierowań, ale większość osób okazywała się zwolnieniami lekarskimi, ponadto, kiedy wzywa się bezrobotnych w celu skierowania do pracy częściej niż co miesiąc, to są oni oburzeni.

Dyrektor podkreślił, że obsługa bezrobotnych bez prawa do zasiłku odbywa się także w gminach, ale będzie skierowane do starosty pismo o odstąpienie od obsługi w gminach, ponieważ zdaniem bezrobotnych jest to dla nich krzywdzące, ponieważ jest w ten sposób pozbawiony możliwości skorzystania z ofert pracy, ze szkoleń, przygotowania zawodowego, z możliwości udzielenia porady doradcy zawodowego.

Jeśli chodzi o kontrolę bezrobotnych, to w latach 1999-2000 takie prawo miał starosta, natomiast od roku 2000 kontrola legalności zatrudnienia jest w gestii wojewody, natomiast PUP takich uprawnień nie ma.

Jeśli chodzi o bezrobotnych ekonomistów, pracowników biurowych czy sprzedawców, dyrektor wskazał, że w sprawozdaniu są przedstawione analizy i monitoringi, które służą do ustalania kierunków kształcenia. W planach zgodnie z potrzebą rynku zostaną uruchomione kierunki budowlane i wykończenia wnętrz. Jeżeli pracodawca składa zapotrzebowanie na takich pracowników, to doraźnie prowadzone są grupowe i indywidualne szkolenia bezrobotnych, ale wówczas podpisywana jest umowa trójstronna pomiędzy pracodawcą, bezrobotnym i osobą szkolącą.

Następnie głos zabrał radny J. Mazurkiewicz i powołując się na wypowiedź dyrektora PUP mówiącą o zarejestrowanych w 2006 roku liczbie bezrobotnych. Radny pytał w związku z powyższym, po jakim czasie bezrobotny może wrócić do rejestru jako poszukujący pracy i otrzymać zasiłek.

Dyrektor PUP E. Wiśniewski wyjaśnił, że nie wszyscy bezrobotni mają prawo do zasiłku, na dzień dzisiejszy zasiłek dla bezrobotnych pobierało i pobiera tylko 11 %, natomiast dyrektor miał na myśli osoby bez prawa do zasiłku. Niestawienie się w terminie wyznaczonym przez urząd, względnie na wezwania na ofertę pracy, powoduje wyłączenie na 90 dni i po 90 dniach można starać się ponownie o status bezrobotnego.

Dyrektor dodał, że aby bezrobotny mógł uzyskać zasiłek musi przepracować w ciągu 18 miesięcy – 365 dni w pełnym wymiarze czasu pracy i osiągać minimalne wynagrodzenie. Wysokość zasiłku zależy od liczby lat pracy bezrobotnego, jeżeli 5 lat – 80% zasiłku, do 20 lat pracy – 100%, powyżej 20 lat pracy - 120% zasiłku przez okres pół roku, a jeżeli wiek bezrobotnego jest powyżej 50 roku życia wówczas otrzymuje on zasiłek przez 12 miesięcy.
Następnie o głos poprosił radny R. Zięty i pytał, czy PUP posiada rejestr zarejestrowanych niepełnosprawnych bezrobotnych według określonego stopnia niepełnosprawności.

Dyrektor PUP odpowiedział, ze PUP taki rejestr posiada.

Kontynuując radny R. Zięty pytał, kiedy mogą rejestrować się w urzędzie absolwenci kończący naukę w szkołach ponadgimnazjalnych i czy po liceum ogólnokształcącym uczeń nie musi potwierdzać, że nie podejmie studiów dziennych.

Dyrektor PUP odpowiedział radnemu, że często młodzież przychodzi do urzędu zarejestrować się zaraz po egzaminach, kiedy nie są jeszcze przygotowani do podjęcia pracy, dlatego powinni rejestrować się po wakacjach. Jeśli chodzi o drugą część pytania, dyrektor wyjaśnił dlaczego urząd prosi osoby, które ukończyły liceum ogólnokształcące, czy zamierza podjąć studia dzienne, czy nie mówiąc, że PUP realizuje projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego i tam mówi się jednoznacznie, że osoba, która podejmuje się i nie kończy, to jest to program nie zrealizowany i stwarza się później problem ze zwrotem kosztów badań lekarskich.

Kolejne pytanie radnego R. Ziętego dotyczyło programów, jakie są obecnie dostępne zarówno dla bezrobotnych, jak i dla pracodawców.

Dyrektor PUP odpowiedział, że realizowane są programy staży, przygotowania zawodowego, prace społeczno użyteczne, szkolenia, „kobiety na rynku pracy”. Dyrektor dodał, ze jako powiat został zgłoszony akces do programu „Nie jesteś sam na rynku pracy”, środki maja spłynąć najpierw do wojewódzkiego, później do powiatowego urzędu pracy w wysokości ponad 1 mln zł dla osób długotrwale bezrobotnych.

Kończąc radny R. Zięty zapytał, czy oferty pracy są wywieszane na tablicy ogłoszeń od razu po zgłoszeniu przez pracodawców oraz, czy można przedłużyć czas wywieszenia ofert ponad 30 dni.

Dyrektor PUP wyjaśnił że oferty pracy są praktycznie realizowane w okresie krótszym niż 30 dni, ale są też tzw. trudne oferty, kiedy pracodawca ma w zamyśle zatrudnić obcokrajowca i zaznacza, że oferta jest ważna do 30 dni. Jeżeli oferta pracy jest aktualna i niezrealizowana, to po 30 dniach nie jest ona zdejmowana. Oferta pracy jak trafia do urzędu jest wprowadzana natychmiast w komputerową bazę danych i jest obsługiwana. Często jest tak, że pracodawca składając wniosek na zatrudnienie bezrobotnego, podaje kandydatów i urząd wówczas nie odmawia, jeżeli kandydat spełnia warunki. Oferty są ogólnodostępne, jawne, nie są jedynie podawane adresy, żeby zmusić bezrobotnego do kontaktu z pracodawcą.

Następnie głos zabrał radny E. Plewiński i stwierdził, ze rynek podaży i popytu będzie istniał zawsze, natomiast jeśli chodzi o warunki finansowe jakie oferują pracodawcy nie są niebotyczne i zdaniem radnego to jest także przyczyną nie podejmowania pracy. Radny zwrócił także uwagę na zwolnienia grupowe pracowników firmy „TONSIL”.

Radny pytał w związku z tym, ile osób zostało zwolnionych grupowo i ile osób poprzez urząd pracy zdołało się zatrudnić oraz , czy w ofertach pracy widać zmiany w zapotrzebowaniu pracowników z branży budowlanej.

Dyrektor PUP odpowiedział radnemu, że w momencie likwidacji „TONSILU”, został opracowany powiatowy program na rzecz łagodzenia skutków zwolnień grupowych, został opracowany ścisły harmonogram działań na rzecz osób przewidzianych do zwolnienia w tej spółce i PUP jako partner lokalny uczestniczył także w projekcie „usługi związane ze wsparciem zwolnienia monitorowanego”. Te działania były to finansowane ze środków UE PHARE 2003. Dyrektor dodał, że ze spółki „TONSIL” zwolniono około 200 osób i dla tych zwolnionych było wsparcie doradcze i szkoleniowe, wszyscy przeszli czterogodzinne porady u doradców zawodowych, zostało im przedstawionych ponad 100 ofert pracy, a tylko jedna osoba była tylko chętna do podjęcia pracy. Pozostała liczba osób zdecydowała się najpierw pobrać zasiłki dla bezrobotnych. Większość zwolnionych pracowników, to były kobiety, dla których trudniej jest znaleźć pracę. Dyrektor dodał, że ustawa o promocji zatrudnienia nie daje urzędowi możliwości wybiórczo ochraniać kobiet, bo są traktowane tak jak każdy bezrobotny i po ukończeniu 40 lat trudno jest im znaleźć pracę stałą.

W dalszej części dyskusji głos zabrał starosta D. Jaśniewicz. Starosta zwrócił uwagę na różnicę w sytuacji na rynku pracy w stosunku do roku ubiegłego i zaznaczył, że aktywne metody działania na rynku pracy dla bezrobotnych powinny się zdecydowanie zmieniać. Zdaniem starosty będzie coraz większy problem z wykorzystaniem Funduszu Pracy, ponieważ firmy przyzwyczaiły się do korzystania z takich form, jak staże absolwenckie, przygotowanie zawodowe, natomiast obserwuje się coraz mniej chętnych osób do korzystania z tej tego rodzaju pracy przez pół roku czy więcej, za takie małe pieniądze, kiedy pojawiło się szereg atrakcyjnych ofert pracy zarówno w kraju, jak i za granicą. W związku z tym powinno się iść w kierunku wyposażania potencjalnych pracowników w nowe umiejętności, przekwalifikowania zawodowego, kursów i szkoleń. Starosta zwrócił uwagę na oblężenie nowych pracowni spawalniczych, w których kursy prowadzone są od rana do wieczora, a które finansowane są one ze środków z Powiatowego Funduszu Pracy.

Kontynuując starosta zwrócił uwagę na istotną kwestię, mianowicie przygotowanie absolwentów w szkołach ponadgimnazjalnych. Zaznaczył też, że dyrektor Zespołu Szkół Politechnicznych Bogdan Nowak wykazał się aktywną działalnością na rzecz promocji nowego kierunku - technika budowlanego, ale z drugiej strony zastanawiające jest, że pracodawcy z branży budowlanej nie byli do końca zainteresowani we współuczestniczeniu w opracowanym programie promocji tego kierunku. Na dzień dzisiejszy jeśli chodzi o ten kierunek technika budowlanego, po tych przedstawionych w programie ofertach, jest prawie 50 chętnych na 30 miejsc, czyli na jedną klasę. Jeśli chodzi o Zasadniczą Szkołę Zawodową jest o wiele gorzej, choć akcja promocyjna była też aktywnie prowadzona.

Jeśli chodzi o kierunek technika ekonomisty jest on nadal oblegany, pomimo, że ewidentnie jest to pierwszy stopień bezrobocia na rynku pracy. Bardzo ważna jest w tym względzie zmiana mentalności rodziców i dzieci w wyborze przyszłego zawodu i szkoły.

Następnie głos zabrał radny M. Kosiński i powiedział, że ma okazję obserwować pracę ludzi, którzy zatrudnieni są w ramach prac społeczno – użytecznych, za wynagrodzenie 6,- zł netto/1 godz., pracują 10 godzin tygodniowo i nie tracą statusu osoby bezrobotnej i na dzień dzisiejszy na zapotrzebowanie, które złożyły różne jednostki odpowiedziało mniej niż 50% osób.

W dalszej części wypowiedzi radny zgodził się ze starostą, że warto robić szkolenia, ale warto się nad tym zastanowić, ponieważ najdroższą rzeczą w każdym kraju jest szkolenie fachowców. Dziś szkoli i kształci się fachowców, za wspólne pieniądze nie dla naszego kraju, a ci ludzie nie ponoszą jakichkolwiek konsekwencji takiego działania.

Starosta D. Jaśniewicz w swojej wypowiedzi nie zgodził się z radnym M. Kosińskim i powiedział, że kształcenie, wyposażanie ludzi w nowe kwalifikacje jest potrzebne.

Ci ludzie wyjeżdżają oni za granicę, ale wracają. Zdaniem starosty jest potrzeba szkolenia, aby jak najmniej dawać łatwych pieniędzy.

Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, przewodniczący Rady ogłosił 10 minut przerwy.
Po przerwie przewodniczący Rady wznowił obrady i przystąpił do realizacji punktu 9 porządku obrad.

O godz. 18:00 na salę obrad po przerwie nie przybył radny K. Wojciechowski – liczba osób biorących udział w posiedzeniu – 18.

 

Ad. 9.

Przewodniczący Rady przystąpił do rozpatrzenia i przyjęcia projektu uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia przez powiat wrzesiński w drodze przetargu nieruchomości położonej we Wrześni, stanowiącej działkę nr 1559/4 o pow. 0,0102 ha.

Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił starosta D. Jaśniewicz powołując się na uzasadnienie do projektu uchwały dodał, że dzierżawcą gruntu o którym mowa w projekcie jest pani Radoszewska, która od roku 1984 ma podpisana umowę dzierżawy. Przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami przewidują możliwość zbycia przez powiat nieruchomości w formie bezprzetargowej na rzecz osoby dzierżawiącej. Nieruchomość ta zostanie wyceniona przez rzeczoznawcę i będzie podlegała zbyciu.

W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrał radny P. Rogoziński i pytał, jaka będzie cena powyższej nieruchomości.

Starosta D. Jaśniewicz odpowiedział radnemu, że po podjęciu przez Radę Powiatu uchwały zostanie zlecona wycena nieruchomości, jest to uwarunkowane cena rynkową nieruchomości na terenie miasta Wrześni i za taką kwotę ta nieruchomość zostanie sprzedana na rzecz zainteresowanego podmiotu.

Rada Powiatu w obecności 18 radnych – jednogłośnie 18 głosami „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr 52/VII/2007 w sprawie zwolnienie z obowiązku zbycia przez powiat wrzesiński w drodze przetargu nieruchomości położonej we Wrześni, stanowiącej działkę nr 1559/4 o pow. 0,0102 ha.
O godz. 18:05 na salę obrad wrócił radny K. Wojciechowski zwiększając liczbę radnych biorących udział w posiedzeniu do 19.

Przewodniczący Rady przystąpił do rozpatrzenia i przyjęcia projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 39/V/2007 z dnia 29.03.2007r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Projekt uchwały uzasadnił dyrektor PCPR W. Mól mówiąc, że z uwagi na dużą ilość niezrealizowanych wniosków na turnusy rehabilitacyjne dorosłych osób niepełnosprawnych dokonano przeniesienia środków na to zadanie z dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Po wyjaśnieniach dyrektora, przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad powyższym projektem uchwały.

Z uwagi na brak głosów w dyskusji, przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Rada Powiatu w obecności 19 radnych – jednogłośnie 19 głosami „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr 53/VII/2007 w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 39/V/2007 z dnia 29.03.2007r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Przewodniczący Rady przystąpił do rozpatrzenia i przyjęcia projektu uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rozwoju Lokalnego.

Radny W. Podzerek zgłosił poprawkę Komisji do projektu uchwały polegającą na zmianie treści punktu 6 i wykreśleniu punktu 7 w załączniku do projektu, w związku czym punkt 6 otrzymuje brzmienie: „współpraca z gminami powiatu w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego”, natomiast punkt 8 staje się punktem 7 itd. W punkcie 7 po zmianach słowo „powołanie” zastępuje się słowem „stworzenie”.

Następnie przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem do radczyni prawnej D. Wesołek, czy celowe jest przegłosowanie zaproponowanych poprawek.

Przewodniczący Rady poddał wniesione poprawki do załącznika do projektu uchwały.

Zdaniem radczyni prawnej D. Wesołek przegłosowanie poprawek jest celowe.

Rada Powiatu w obecności 19 radnych – jednogłośnie 19 głosami „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” przyjęła poprawki do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z przyjętymi przez Radę poprawkami.

Rada Powiatu w obecności 19 radnych – jednogłośnie 19 głosami „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr 54/VII/2007 w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rozwoju Lokalnego.

Przewodniczący Rady przystąpił do rozpatrzenia i przyjęcia projektu uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Budżetowo – Finansowej.

Radny W. Skupiński – przewodniczący Komisji Budżetowo – Finansowej wyjaśnił, że podczas posiedzenia, członkowie Komisji dokonali zmian w załączniku do projektu uchwały, a ten radni otrzymali przed sesją.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie poprawki do załącznika projektu uchwały wprowadzone przez członków Komisji Budżetowo – Finansowej.

Rada Powiatu w obecności 19 radnych – jednogłośnie 19 głosami „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” przyjęła poprawki do projektu uchwały.

Następnie przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z przyjętymi przez Radę poprawkami.

Rada Powiatu w obecności 19 radnych – jednogłośnie 19 głosami „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr 55/VII/2007 w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Budżetowo – Finansowej.

Przewodniczący Rady przystąpił do rozpatrzenia i przyjęcia projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu wrzesińskiego za rok 2007.

Skarbnik powiatu B. Walkowiak uzasadniła wprowadzone zmiany, po czym głos zabrał przewodniczący Zarządu D. Jaśniewicz i poinformował o wprowadzeniu przez Zarząd autopoprawki – załącznik nr 7 do niniejszego protokołu polegającej na przeznaczeniu z rezerwy ogólnej kwoty 24.000,- zł dla Towarzystwa Wykorzystania Wód Termalnych
i Walorów Naturalnych Ziemi Czeszewskiej na dofinansowanie projektu „Ośrodek Hipoterapii i Rehabilitacji Konnej w Czeszewie” związanego z rozszerzeniem działalności WTZ. Starosta dodał, że Towarzystwo otrzymało z PFRON kwotę 100.000,- zł na realizację tego zadania, natomiast konieczny jest udział własny. Starosta zaznaczył, że była to dla Zarządu trudna decyzja, ponieważ z jednej strony rozwiązuje się umowę z Towarzystwem w zakresie prowadzenia warsztatu, a drugiej strony przyznaje się im środki na realizację innego zadania. Jednak jest to przedsięwzięcie, które służy przede wszystkim uczestnikom niepełnosprawnym z terenu powiatu wrzesińskiego i samo działanie jest samo w sobie ważne, istotne, przynoszące korzyści i poszkodowanymi byliby tylko i wyłącznie uczestnicy.

Dotychczas realizacja programu nie wzbudza zastrzeżeń, jeśli chodzi o wydatkowanie środków finansowych na to zadanie.

Po wyjaśnieniach starosty, przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad powyższym projektem uchwały.

W dyskusji głos zabrali radni: E. Plewiński i B. Kruk.

Radny E. Plewiński pytał czy zaoszczędzenie kwoty 587.000,- zł nie będzie miało wpływu na jakość wykonania drogi Kołaczkowo – Wszembórz.

Skarbnik powiatu B. Walkowiak wyjaśniła, że kwota ta była zabezpieczeniem gdyby okazało się, że przetarg był wyższy, ze względu na wzrost cen pod koniec roku 2006, ale tak się nie stało i niebawem będzie podpisana umowa, wykonanie tego przedsięwzięcia będzie kosztować około 2.218.000,- zł.

Radny B. Kruk poruszył kwestię remontów dróg powiatowych i pytał, czy będą to remonty cząstkowe, czy przebudowa.

Starosta D. Jaśniewicz poinformował, że jest już przygotowanych część projektów na przebudowę dróg Bierzglinek – Gozdowo, Tarnowa – Nowa Wieś Podgórna oraz Targowa Górka – Mała Górka. Natomiast w tej dziedzinie jest ogrom potrzeb i oprócz tego trzeba też realizować zadania bieżące.

Z uwagi na brak dalszych pytań, przewodniczący Rady zamknął dyskusję i przeszedł do procedury głosowania zaproponowanej przez Zarząd Powiatu autopoprawki.

Rada Powiatu w obecności 19 radnych – jednogłośnie 19 głosami „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” przyjęła autopoprawkę w wersji przedstawionej przez Zarząd.

Następnie przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z przyjętą przez Radę autopoprawką.

Rada Powiatu w obecności 19 radnych – jednogłośnie 19 głosami „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr 56/VII/2007 w sprawie zmiany budżetu powiatu wrzesińskiego za rok 2007.

W związku z wyczerpaniem tego punktu porządku obrad, przewodniczący Rady przystąpił do realizacji kolejnego punktu.

 

Ad. 10.

Przewodniczący Rady poinformował, że w okresie międzysesyjnym do biura Rady nie wpłynęła żadna interpelacja i zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy ktoś chciałby złożyć interpelację lub zadać pytanie. Z uwagi na to, że radni nie zgłosili żadnej interpelacji oraz nie zadali pytań, przewodniczący Rady przystąpił do realizacji punktu 11 porządku obrad.

 

Ad. 11.

W punkcie tym głos zabrał radny J. Szafarek – przewodniczący Komisji Rozwoju Lokalnego i poinformował o planach utworzenia we Wrześni w Cechu Rzemiosł Różnych filii Agencji Rozwoju Regionalnego mającą swoją siedzibę w Koninie oraz o powstaniu Forum Pracowników Samorządowych.

W dalszej części posiedzenia naczelnik wydziału środowiska J. Sobczak przekazał radnym torby ekologiczne w ramach edukacji ekologicznej promującej przyjazne dla środowiska zachowanie podczas zakupów.

Radna T. Waszak zaprosiła radnych, a także obecnych na sali gości do uczestnictwa w corocznej otwartej imprezie promocyjnej „Dni pola”, które odbędą się 3 czerwca br. w Gospodarstwie Pomocniczym w Bierzglinku.

 

Ad. 12.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, przewodniczący Rady o godz. 18:30 zamknął VII sesję Rady Powiatu we Wrześni.

 

Protokołowała: Katarzyna Plucińska - inspektor

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Kamil Perlik (03/07/2007 00:00:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Kamil Perlik (26/05/2008 14:00:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Kamil Perlik (26/05/2008 14:00:40)
Lista wiadomości
Protokół nr XIII / 2007
z sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 28.12.2007 r.
Protokół nr XII / 2007
z Sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 13.12.2007 r.
Protokół nr XI / 2007
z sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 30.10.2007 r.
Protokół nr X / 2007
z sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 27.09.2007 r.
Protokół nr IX / 2007
z sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 30.08.2007 r.
Protokół nr VIII / 2007
z sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 28.06.2007 r.
Protokół nr VII / 2007
z sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 31.05.2007 r.
Protokół nr VI / 2007
z sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 26.04.2007 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni
Protokół nr V / 2007
z sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 29.03.2007 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni
Protokół nr IV / 2007
z sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 08.02.2007 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni