AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Protokoły z Sesji Rady Powiatu we Wrześni » Protokoły z Sesji Rady 2007 (III kadencja)

Protokoły z Sesji Rady 2007 (III kadencja)

Protokół nr VI / 2007

Protokół nr VI/2007

z sesji Rady Powiatu we Wrześni,

z dnia 26.04. 2007 r.

Przewodniczący Rady Grzegorz Kaźmierczak o godz. 16:10 otworzył VI Sesję Rady Powiatu we Wrześni. Po powitaniu radnych i zaproszonych gości Przewodniczący stwierdził, że zgodnie z listą obecności aktualnie w sesji uczestniczy 19 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 19 osób, stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji - lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Nieobecny radny K. Wojciechowski.


Ad. 2

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z V sesji został sporządzony w statutowym terminie i był wyłożony do wglądu w biurze Rady. Dodał także, że do tego protokołu uwag nie zgłosił żaden z radnych.

W związku z powyższym, protokół z V sesji został poddany pod głosowanie.

Protokół z IV sesji Rady Powiatu we Wrześni został przez radnych przyjęty – 18 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących”.Ad. 3.

Następnie przewodniczący Rady przedstawił następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie protokołu z obrad V Sesji Rady Powiatu.

 3. Przedstawienie porządku obrad.

 4. Informacja przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

 5. Sprawozdanie przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady w okresie międzysesyjnym.

 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

  • udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z wykonania budżetu w 2006 roku

   • sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu za 2006 rok,

   • odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Wrześni w sprawie wykonania budżetu wraz z wnioskiem o udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium z wykonania budżetu za rok 2006,

   • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

   • dyskusja nad przedstawionymi materiałami,

   • głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu.

  • upoważnienia dla Zarządu Powiatu we Wrześni na zaciąganie zobowiązań wykraczających poza dany rok budżetowy na realizację części nieinwestycyjnej projektów finansowych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego,

  • zatwierdzenie Regulaminu Pracy Rady Społecznej SP ZOZ we Wrześni,

  • przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu we Wrześni w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrześni,

  • zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2007 rok.

 7. Interpelacje i zapytania radnych.

 8. Wolne głosy i wnioski.

 9. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem do radnych, czy są uwagi na temat przedstawionego porządku.

O głos poprosił starosta D. Jaśniewicz i zaproponował wprowadzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 20/III/2006 Rady Powiatowe wrześni z dnia 28.12.2006 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2006 Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie powyższą propozycję.

W wyniku głosowania radni przyjęli porządek obrad poszerzony o podpunkt f) w punkcie 6.


Ad.4.

Przewodniczący Rady przedstawił informację o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym – załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.


Ad.5.

W punkcie tym głos zabrał przewodniczący Zarządu D. Jaśniewicz i przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał w omawianym okresie – załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Z uwagi na brak głosów w dyskusji na temat przedstawionych informacji, przewodniczący Rady przeszedł do realizacji punktu 6 porządku.


Ad.6.

Przewodniczący Rady przystąpił do rozpatrzenia i przyjęcia projektu uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z wykonania budżetu w 2006 roku

 • sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu za 2006 rok,

 • odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Wrześni w sprawie wykonania budżetu wraz z wnioskiem o udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium z wykonania budżetu za rok 2006,

 • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

 • dyskusja nad przedstawionymi materiałami,

 • głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu.

Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu przewodniczącego Zarządu i odczytanie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2006 rok – załącznik nr 4-1 i 4-2 do niniejszego protokołu.

Następnie przewodnicząca Komisji Rewizyjnej M. Taciak odczytała opinię Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Wrześni w sprawie wykonania budżetu wraz z wnioskiem o udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium z wykonania budżetu za rok 2006 oraz uchwałę nr 53 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Wrześni w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium – załączniki nr 5, 6, 7 do niniejszego protokołu.

Wiceprzewodniczący Rady S. Oliwa odczytał uchwałę nr 23 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 12 kwietnia 2007 r. wyrażającą opinię o przedłożonym przez Zarząd Powiatu we Wrześni sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2006 rok – załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

O godz. 17:33 salę obrad opuścił wicestarosta P. Guzik zmniejszając liczbę radnych biorących udział w posiedzeniu do 17.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad przedstawionym materiałem.

Głos w dyskusji zabrał radny E. Plewiński i zwrócił uwagę na zapisy na str. 5 i 6 opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu za 2006 r. dotyczące zobowiązań wymagalnych i pytał, czy użycie w dalszej treści tego punktu nazwy „zobowiązania niewymagalne” nie jest błędem, skoro mówi się o zobowiązaniach wymagalnych.

Skarbnik Powiatu B. Walkowiak przyznała radnemu rację, że rzeczywiście wystąpił błąd i chodzi o zobowiązania wymagalne.

Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt powyższej uchwały.

Rada Powiatu w obecności 17 radnych – jednogłośnie 17 głosami „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr 46/VI/2007 w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z wykonania budżetu w 2006 roku.


Po podjęciu uchwały, przewodniczący Rady ogłosił 10 minut przerwy.

Po przerwie przewodniczący Rady wznowił obrady i przystąpił do rozpatrzenia i przyjęcia projektu uchwały w sprawie upoważnienia dla Zarządu Powiatu we Wrześni na zaciąganie zobowiązań wykraczających poza dany rok budżetowy na realizację części nieinwestycyjnej projektów finansowych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Liczba radnych biorących udział w posiedzeniu – 18.

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła skarbnik powiatu B. Walkowiak mówiąc, że w związku z planowaną realizacją przez powiat wrzesiński projektu pt.: „Aktywne dziecko- zdrowe społeczeństwo. Utworzenie ogólnodostępnych, integracyjnych stref rekreacji dziecięcej w powiecie wrzesińskim”, współfinansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, należy zgodnie z wymogami NMF i MF EOG dotyczącymi oświadczenia wnioskodawcy o posiadaniu środków niezbędnych do zapewnienia finansowania projektu upoważnić Zarząd powiatu do zaciągania zobowiązań wykraczających poza dany rok budżetowy na realizację części nieinwestycyjnej projektu.

W przypadku otrzymania dofinansowania z MFEOG i NMF przedsięwzięcia będą realizowane w latach 2008-2011.

Po wyjaśnieniach skarbnika, przewodniczący Rady otworzył dyskusję na powyższy temat. Radni nie podjęli dyskusji, w związku z czym przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Powiatu w obecności 18 radnych – jednogłośnie 18 głosami „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr 47/VI/2007 w sprawie upoważnienia dla Zarządu Powiatu we Wrześni na zaciąganie zobowiązań wykraczających poza dany rok budżetowy na realizację części nieinwestycyjnej projektów finansowych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.


Przewodniczący Rady przystąpił do rozpatrzenia i przyjęcia projektu uchwały w sprawie zatwierdzenie Regulaminu Pracy Rady Społecznej SP ZOZ we Wrześni.

Celowość podjęcia uchwały uzasadnił naczelnik wydziału spraw obywatelskich J. Sznura mówiąc, że projekt uchwały jest konsekwencją wyboru nowego składu Rady Społecznej w związku z rozpoczętą kolejną kadencją.

Radni nie podjęli dyskusji, przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Rada Powiatu w obecności 18 radnych – jednogłośnie 18 głosami „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr 48/VI/2007 w sprawie zatwierdzenie Regulaminu Pracy Rady Społecznej SP ZOZ we Wrześni.


Przewodniczący Rady przystąpił do rozpatrzenia i przyjęcia projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu we Wrześni w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrześni.

W uzasadnieniu konieczności podjęcia uchwały naczelnik wydziału spraw obywatelskich J. Sznura powiedział, że w związku z koniecznością dostosowania warunków leczenia do wymogów i standardów unijnych stawianych przez NFZ przy kontraktowaniu usług medycznych na lata następne, zachodzi pilna potrzeba zmiany statusu prawnego SP ZOZ na taki, który umożliwiłby pozyskiwanie środków finansowych z zewnątrz.
Dotychczasowe możliwości rozbudowy i dostosowania szpitala do wymogów unijnych ze środków samorządu są niewystarczające.

Po wyjaśnieniach naczelnika, przewodniczący Rady otworzył dyskusję i przedstawił panów dr Władysława Bachorza i dr Mariusza Piotrowskiego reprezentujących kancelarię prawną zajmującą się sprawami przekształcenia SP ZOZ.

Przewodniczący podkreślił, że sprawa jest bardzo trudna, jeśli chodzi o odbiór społeczny i dodał, że kwestia ta była szeroko omawiana na poszczególnych komisjach.
W dyskusji udział wzięli według kolejności :radny J. Mazurkiewicz, radna A. Głowacka, radny E. Plewiński.

Radny J. Mazurkiewicz powołał się w swojej wypowiedzi na publikację w gazecie Prawnej, która podaje, że z zapowiedzi resortu zdrowia wynika, że niepubliczne placówki nie mogą liczyć na wejście szpitali do sieci szpitali, a tylko to gwarantuje uzyskanie środków na leczenie chorych z NFZ. Radny pytał, czy jest to prawda, czy jest to tylko dziennikarski wymysł.
Odpowiedzi radnemu udzielił dr M. Piotrowski mówiąc, że gdyby kierować się tylko wypowiedziami prasowymi, nie można byłoby podejmować żadnych decyzji w jakiejkolwiek kwestii i dodał, że nie ma potrzeby przywiązywania do tego większej wagi. Zdaniem mecenasa przekształcenie szpitala jest działaniem rozsądnym, roztropnym, daje różne możliwości, jest optymalny i przyszłościowy. Kontynuując mecenas zwrócił uwagę, że SPZOZ – y w tej swojej postaci przypominają przedsiębiorstwa państwowe, to są jednoosobowe podmioty o dziwnym charakterze. Prasa podaje także, że wszystkie przedsiębiorstwa państwowe maja zostać skomercjalizowane, SP ZOZ- y czeka to samo, natomiast radni nie będą czekać na sytuację, kiedy pogorszy się kondycja finansowa szpitala lub takie działania nastąpią od górnie, tylko sami rozsądnie, roztropnie, według własnego planu doprowadzą do przekształcenia.

Następnie o głos poprosiła radna A. Głowacka i przytoczyła treść artykułu w gazecie samorządu i administracji, gdzie mówi się o niepublicznych szpitalach samorządowych, że osiągają dobre wyniki finansowe, że mają swoje stowarzyszenie, którego szefem jest pani Jażdż – Zalewska, która z kolei wypowiadając się na temat wyników ankietowych szpitali niepublicznych podaje, że wśród dobrych stron niepublicznej służby zdrowia wymienia się utrzymującą się płynność finansową, coraz wyższą rentowność i zadowolenie pacjentów, a do słabych stron należą - podatek dochodowy od osób prawnych oraz brak zapisów o niepublicznych szpitalach samorządowych w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej.

Radna pytała, czy z doświadczeń mecenasów z innych przekształconych szpitali mogliby coś powiedzieć na temat tego podatku i na temat braku zapisów w ustawie.

Mec M. Piotrowski odpowiadając radnej stwierdził, że jego zdaniem obecny stan prawny jest odpowiedni i na tym etapie nie jest potrzebny żaden nowy przepis. Podatek dochodowy od osób prawnych występuje i dobrze by było , żeby tylko takie problemy istniały w tej spółce, że są zyski tego rodzaju, które można zagospodarowywać i sterować wydatkami, żeby optymalnie rozwiązać sprawy finansowe. Ta struktura spółki handlowej na to pozwala, ma ona jeszcze wiele innych zalet.

Następnie głos zabrał radny E. Plewiński.

Radny interesował się techniką przejścia z jednej jednostki do drugiej i rolą powiatu w tym czasie. Radny powołał się na § 3 projektu uchwały stanowiącej załącznik do omawianej uchwały, który brzmi „zobowiązania i należności Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej we Wrześni po jego likwidacji stają się zobowiązaniami i należnościami powiatu. wrzesińskiego” i dodał, że zdaje sobie sprawę, ze zobowiązań wymagalnych nie ma, ale są zobowiązania i należności wynikające z bieżącej działalności. Radny pytał, czy powiat przejmie te zobowiązania, a następnie przejmie je ta nowo utworzona jednostka

Odpowiadając radnemu mec. M. Piotrowski powiedział, że zapisy w § 3 są czysto formalne, one są wprowadzane wtedy, kiedy następuje rzeczywista likwidacja, co dotyczy często jednostek zadłużonych i wówczas powiat a także skarb państwa musi spłacić te zobowiązania. Natomiast w tym przypadku jest to likwidacja pro forma, tak naprawdę nie będzie żadnej likwidacji, tylko, że przepisy nie przewidują czegoś takiego, jak przekształcenie, które dotyczy spółek handlowych, w związku z tym formalnie idzie to drogą likwidacji, natomiast rozwiązane to będzie w ten sposób, że w gruncie rzeczy te zobowiązania staną się składnikiem aportu. Po pierwsze uzyska się zgodę wszystkich wierzycieli bieżących, natomiast zobowiązania weźmie ze sobą ten, kto weźmie majątek. Powszechnie mówi się ,że pasywa nie mogą być aportem, ale ciążą na aporcie i nie przewiduje się, aby powiat musiał z tego tytułu wydać jakiekolwiek pieniądze, nie ma takiej okoliczności, w związku z tym będzie to tak naprawdę składnikiem aportu, będzie to wymagało uzyskania zgody tych podmiotów, które akurat w tym momencie będą wierzycielami. Na zakończenie swojej wypowiedzi mecenas podkreślił, że zapis jest czysto formalny, ponieważ brak jest przepisów co do przekształcenia, natomiast w kraju w ten sposób dokonało już przekształceń 40 – 50 jednostek.
Radny E. Plewiński podziękował mecenasowi za wyjaśnienie i stwierdził, że zapisy w § 3 projektu uchwały powodują takie nierozumienie.

Mec M. Piotrowski zgodził się z radnym, że zobowiązania te muszą stać się własnością powiatu, żeby mógł on wnieść je jako aport.

Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, przewodniczący Rady zamknął dyskusję i przystąpił do procedury głosowania omówionego projektu uchwały.

Rada Powiatu w obecności 18 radnych – jednogłośnie 18 głosami „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr 49/VI/2007 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu we Wrześni w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrześni.


Przewodniczący Rady przystąpił do rozpatrzenia i przyjęcia projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2007 rok.

Przewodniczący Zarządu D. Jaśniewicz poinformował o wprowadzeniu przez Zarząd autopoprawki – załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady poprosił skarbnika powiatu o przedstawienie autopoprawki wraz ze zmianami w budżecie powiatu.

Skarbnik powiatu B. Walkowiak uzasadniła wprowadzone zmiany, po czym przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Głos zabrał radny E. Plewiński i prosił o podanie jeszcze raz kwoty dochodów i wydatków.

Po zmianach, a także pytał o zwiększenie środków na wykonanie projektu budowlanego i wykup gruntów na drogę Tarnowa – Spławie – Nowa Wieś Podgórna o kwotę 100.000,- zł, co w rezultacie daje łączną kwotę 200.000,- zł.

Skarbnik powiatu B. Walkowiak odpowiedziała radnemu, że na tą drogę jest przeznaczone po zmianach 200.000,- zł , a także podała kwoty dochodów, które wynoszą – 46.600.352,- zł, oraz wydatków – 47.562.316,- zł.

Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę w brzmieniu przedstawionym przez Zarząd.

Rada Powiatu w obecności 18 radnych – jednogłośnie 18 głosami „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” przyjęła autopoprawkę Zarządu.

Przewodniczący Rady poddał następnie pod głosowanie projekt uchwały wraz z przyjętą przez Radę autopoprawką.

Rada Powiatu w obecności 18 radnych – jednogłośnie 18 głosami „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr 50/VI/2007 w sprawie Zmiany budżetu powiatu wrzesińskiego na 2007 rok.


Przewodniczący Rady przystąpił do rozpatrzenia i przyjęcia projektu uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr 20/III/2006 Rady Powiatowe wrześni z dnia 28.12.2006 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2006.

O godz. 18:30 salę obrad opuścił radny B. Kruk zmniejszając liczbę radnych biorących udział w posiedzeniu do 17.

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła skarbnik powiatu B. Walkowiak.
Po wyjaśnieniach skarbnika, radni nie podjęli dyskusji, w związku z czym przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Rada Powiatu w obecności 17 radnych – jednogłośnie 17 głosami „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr 51/VI/2007 w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr 20/III/2006 Rady Powiatowe wrześni z dnia 28.12.2006 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2006.


W związku z wyczerpaniem tego punktu porządku obrad, przewodniczący Rady przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku.

O godz. 18:37 na sale obrad powrócił radny B. Kruk – liczba radnych biorących udział w posiedzeniu - 17.


Ad. 7.

Przewodniczący Rady poinformował radnych, że w okresie międzysesyjnym nie wpłynęła żadna interpelacja, ani zapytanie ze strony radnych i zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy chcieliby złożyć interpelację lub zadać pytanie.

Radny E. Plewiński nawiązał do wypowiedzi starosty w sprawozdaniu z okresu międzysesyjnego i pytał, czy na radach pedagogicznych szkół ponadgimnazjalnych, w których starosta uczestniczył mówiono o zapotrzebowaniu na pracowników technicznych w branży metalowej, czy budowlanej. Jeśli tak, to czy szkoły widzą taką potrzebę uruchomienia takich kierunków i jak wygląda kwestia praktycznej nauki zawodu w szkole.
Odpowiadając radnemu, starosta D. Jaśniewicz powiedział, że to z inicjatywy tych placówek, które prowadzą kształcenie zawodowe i zapotrzebowanie jakie jest rynku pracy, powiat stara się dostosowywać kierunki kształcenia do wymogów rynku. W związku z czym nowym kierunkiem jest technik budowlany, natomiast w zawodach technicznych przy uruchamianiu kierunków technicznych np.. technik mechanik wiąże się z ogromną pracą, nawet kilkuletnią, aby przekonać absolwentów i ich rodziców, aby młodzież chciała na tych kierunkach się kształcić. Na dzień dzisiejszy nieprawdopodobnie obleganym kierunkiem kształcenia jest technik ekonomista, jest to największa liczba absolwentów bezrobotnych w tym zawodzie, natomiast mimo prowadzenia intensywnej promocji , niezwykle trudno jest dokonać zmian tych preferencji.

Jeżeli chodzi o odbywanie kształcenia praktycznego, odbywa się ono w utworzonym Centrum Kształcenia Praktycznego, które ma szereg specjalistycznych pracowni, w których prowadzi praktyczną naukę zawodu, a która jest głównym przedmiotem działalności tej placówki.
Te zadania, które były realizowane przez warsztaty szkolne, zostały przejęte przez CKP i nie wpłynęło to w żaden sposób na ograniczenie oferty praktycznej nauki zawodu, a wręcz przeciwnie.
Kończąc starosta poinformował radnych, że ze środków PFRON powiat uzyskał zakładaną maksymalną kwotę dofinansowania – 50% - kwotę 107.724,- zł na salę rehabilitacyjną po byłej kotłowni na ul. Wojska Polskiego.

Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, przewodniczący Rady przeszedł do realizacji punktu 8 porządku obrad.


Ad. 8.

Przewodniczący Rady poinformował, że od przewodniczącego Rady miejskiej we Wrześni wpłynęło pismo w sprawie pełnienia wspólnych dyżurów radnych miejskich oraz radnych powiatowych w budynku Ratuszu we Wrześni i prosił radnych o ustalenie terminów i godzin pełnienia tych dyżurów.

Przewodniczący Rady przypomniał także radnym o terminie składania oświadczeń majątkowych.

Następnie głos zabrał radny J. Mazurkiewicz i zwrócił uwagę, że na drodze krajowej 92 w kierunku Poznania i w powrotnej do Wrześni prawie w każdej miejscowości na skrzyżowaniach powstały sygnalizacje świetlne, wraz z informacjami o kontrolach radarowych, jednak jadąc do Wrześni od strony Psar, za Podstolicami wszystko się kończy. Radny pytał, czy ustawianie sygnalizacji świetlnych jest zaplanowane dalej w kierunku Wrześni i dodał, że jeżeli nie jest zaplanowane, to zdaniem radnego powinny być podjęte działania, aby na skrzyżowaniu przy wjeździe do Wrześni powstała taka sygnalizacja.
Odpowiedzi radnemu udzieliła dyrektor PZD J. Kubczak mówiąc, że nie wie, jakie plany ma Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad w stosunku do dalszego przebiegu drogi krajowej
i obiecała, że zorientuje się, czy są plany w stosunku do odcinku drogi do Wrześni.
Jeżeli nie będzie, to zostaną wysłane stosowne pisma w tej sprawie.

W dalszej części głos zabrała radna T. Waszak i w związku z obniżeniem dopuszczalnej prędkości na obszarze zabudowanym do 40 km/h, wnioskowała o weryfikację istniejących ograniczeń prędkości na obszarze zabudowanym na terenie powiatu.

Radny E. Plewiński zwrócił uwagę, na wyrwy w nawierzchni przy rondzie wjazdowym na autostradę i prosił o zainteresowanie się tą kwestią.

Radny M. Kosiński zgodził się z wypowiedzią radnego E. Plewińskiego i dodał, że należałoby się zastanowić, jak zaradzić takiemu wydawaniu pieniędzy na drogi w sytuacji o której mówił radny J. Mazurkiewicz.

Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, przewodniczący Rady zamknął ten punkt porządku obrad i przeszedł do realizacji punktu 9 porządku obrad.


Ad. 9.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, przewodniczący Rady o godz. 18:48 zamknął VI sesje Rady Powiatu we Wrześni.


Protokołowała: Katarzyna Plucińska - inspektor

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Kamil Perlik (06/06/2007 00:00:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Kamil Perlik (26/05/2008 14:06:48)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Kamil Perlik (26/05/2008 14:06:48)
Lista wiadomości
Protokół nr XIII / 2007
z sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 28.12.2007 r.
Protokół nr XII / 2007
z Sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 13.12.2007 r.
Protokół nr XI / 2007
z sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 30.10.2007 r.
Protokół nr X / 2007
z sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 27.09.2007 r.
Protokół nr IX / 2007
z sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 30.08.2007 r.
Protokół nr VIII / 2007
z sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 28.06.2007 r.
Protokół nr VII / 2007
z sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 31.05.2007 r.
Protokół nr VI / 2007
z sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 26.04.2007 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni
Protokół nr V / 2007
z sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 29.03.2007 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni
Protokół nr IV / 2007
z sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 08.02.2007 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni