AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Protokoły z Sesji Rady Powiatu we Wrześni » Protokoły z Sesji Rady 2007 (III kadencja)

Protokoły z Sesji Rady 2007 (III kadencja)

Protokół nr V / 2007

Protokół nr V/2007

z sesji Rady Powiatu we Wrześni,

z dnia 29.03.2007 r.

Przewodniczący Rady Grzegorz Kaźmierczak o godz. 16:00 otworzył V Sesję Rady Powiatu we Wrześni. Po powitaniu radnych i zaproszonych gości Przewodniczący stwierdził, że zgodnie z listą obecności aktualnie w sesji uczestniczy 19 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 19 osób, stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji - lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.


Ad. 2

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z IV sesji był wyłożony do wglądu w biurze Rady i dodał że do tego protokołu radni nie zgłosili uwag. W związku z powyższym, protokół z IV sesji został poddany pod głosowanie.

Protokół z IV sesji Rady Powiatu we Wrześni został przez radnych przyjęty – 19 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących”.

Ad. 3.

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Powiatu.

 3. Przedstawienie porządku obrad.

 4. Informacja przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

 5. Sprawozdanie przewodniczącego Zarządu Powiatu we Wrześni o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady w okresie międzysesyjnym.

 6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2006 r.

 7. Sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji we Wrześni i informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu wrzesińskiego w 2006 rok.

 8. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni o stanie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych powiatu wrzesińskiego za 2006 rok.

 9. Podjęcie uchwał w sprawie:

  • rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni,

  • Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Wrześni,

  • ustalenia najniższego wynagrodzenia i uzgodnienia wartości jednego punktu służących do ustalenia tabeli wynagrodzeń dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu wrzesińskiego,

  • zmiany uchwały nr 39/VI/99 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 24.03.1999 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych”,

  • wykonania obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (sekretarz powiatu),

  • wykonania obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (skarbnik powiatu),

  • podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej,

  • powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Wrześni,

  • określenia zasad przyznawania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,

  • powołania Komisji Budżetowo – Finansowej, wyboru przewodniczącego Komisji i ustalenia składu osobowego,

  • powołania Komisji Rozwoju Lokalnego, wyboru przewodniczącego Komisji i ustalenia składu osobowego,

  • wyboru wiceprzewodniczącego Rady Powiatu,

  • zmiany budżetu powiatu wrzesińskiego na rok 2007.

 10. Interpelacje i zapytania.

 11. Wolne wnioski i informacje.

 12. Zamknięcie obrad.

Radni nie wnieśli uwag do porządku obrad, w związku z tym przewodniczący Rady przystąpił do realizacji następnego punktu porządku.


Ad. 4.

Przewodniczący Rady przedstawił informację o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym – załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.


Ad.5.

W punkcie tym głos zabrał przewodniczący Zarządu D. Jaśniewicz i przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał w omawianym okresie – załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Następnie przewodniczący Rady otworzył dyskusję na temat przedstawionego sprawozdania i informacji.

W dyskusji udział wzięli radni E. Plewiński i R. Zięty.

Radny E. Plewiński nawiązał do punktu 6 sprawozdania przewodniczącego Zarządu z dnia 13 lutego br. i pytał, kto sprawuje nadzór inżynierski nad drogą powiatową Kołaczkowo – Wszembórz.

Radny R. Zięty zwrócił się z zapytaniem, czy w związku z rozbiórką obiektu budowlanego położonego na działce 1271/9 przy ul. Wojska Polskiego uwzględniono dojście uczniów do obiektów sportowych.

Odpowiadając na pytanie radnego E. Plewińskiego przewodniczący Zarządu powiedział, że ogłoszono przetarg na przebudowę drogi Kołaczkowo - Wszembórz i po przeanalizowaniu złożonych ofert, komisja zdecydowała, że najkorzystniejszą propozycją jest oferta złożona przez Stradę Sp. z o. o. z Palędzia k. Poznania. Na dzień 2 kwietnia 2007 r. przewidziano podpisanie umowy z wykonawcą, natomiast inspektora nadzoru inżynierskiego inwestycji wybrano w drodze konkursu pana Zygmunta Nowaka z Wrześni.

Jeśli chodzi o pytanie radnego R. Ziętego, przewodniczący Zarządu wyjaśnił, że po rozbiórce i w planowanym zagospodarowaniu parkingu przy NKJO i PUP jest uwzględnione swobodne przejście dla uczniów do obiektów sportowych, a także wejście dla osób niepełnosprawnych do sali rehabilitacyjnej PCPR.

Z uwagi na brak dalszych pytań, przewodniczący Rady zamknął dyskusję i przystąpił do omówienia punktu 6 porządku obrad.


Ad.6
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2006 r. przedstawiła Elżbieta Staszak – Małecka – załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

O godz. 16:55 salę obrad opuścił radny B. Kruk zmniejszając liczbę radnych biorących udział w posiedzeniu do 18.

O godz. 17:05 radny B. Kruk przybył na salę obrad – liczba radnych biorących udział w posiedzeniu – 19.

Po wyczerpującej informacji rzecznika, przewodniczący Rady przeszedł do realizacji punktu 7 porządku obrad.


Ad.7.
W punkcie tym, przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu zastępcę komendanta powiatowego policji Dariusza Michalaka i przedstawienie sprawozdania z działalności i informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu wrzesińskiego
w 2006 rok – załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

W dyskusji nad przedstawionym materiałem udział wzięli radni: J. Mazurkiewicz, E. Plewiński, W. Skupiński, R. Zięty, W. Podzerek, M. Kosiński, B. Kruk.

Radny J. Mazurkiewicz zwrócił uwagę na fragment wypowiedzi komendanta, który zawiera informację o doprowadzeniach do izby wytrzeźwień w Poznaniu. Radny stwierdził, że są to działania zwiększające koszty i absorbujące czas i pytał, jakie kryteria brane są pod uwagę, kierując nietrzeźwych do izby oraz, czy nie byłoby taniej te nietrzeźwe osoby odwozić do ich miejsca zamieszkania.

Zastępca komendanta D. Michalak odpowiedział, że do izby do Poznania odwozi się osoby nietrzeźwe, które popełniły przestępstwo, są agresywne i wymagają pomocy lekarskiej.
Radny E. Plewiński nawiązał w swojej wypowiedzi do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niemożności zakupu przez straże miejskie fotoradarów i inkasowania z tego tytułu mandatów za przekroczenia prędkości. Radny pytał w związku z tym komendanta, jak wygląda ta sytuacja w rzeczywistości, na terenie powiatu wrzesińskiego.

Zastępca komendanta wyjaśnił, że na terenie powiatu fotoradary wystawiane były przez funkcjonariuszy policji, natomiast wystawcą mandatów był funkcjonariusz straży miejskiej. Jeśli chodzi o orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, to mówi ono tylko i wyłącznie o tym, że straży miejskiej nie wolno używać fotoradarów, natomiast w tym przypadku używanie fotoradarów było przez uprawnionych policjantów z sekcji ruchu drogowego.

Następnie o głos poprosił radny W. Skupiński i zwrócił na drogę 442 i pytał, czy nie należałoby się zastanowić nad ograniczeniem prędkości na łuku tej drogi i wystosować pismo do Zarządu Dróg Krajowych o umieszczenie takiego ograniczenia.

Zastępca komendanta odpowiedział radnemu, że we wniosku o przebudowę tej drogi została zawarta taka propozycja.

Radny R. Zięty nawiązał do części sprawozdania dotyczącego jednego z zadań priorytetowych policji - walki z procederem handlu i zażywania narkotyków i zwrócił się z zapytaniem, czy wszystkie patrole policyjne posiadają testery na badanie obecności narkotyków.

Zastępca komendanta odpowiedział, że dzięki uprzejmości starostwa policja posiada takie testery i znajdują się one w pomieszczeniach dyżurnych, ale niestety ich ilość jest ograniczona.
Kontynuując radny R. Zięty pytał, jak wygląda w praktyce takie badanie.

Zastępca komendanta odpowiedział, ze osoba jest dowożona na posterunek policji celem zbadania na obecność narkotyków.

Następnie głos zabrał radny W. Podzerek i wypowiedział się na temat monitoringu miasta Wrześni i pytał, jak wpływa on na bezpieczeństwo mieszkańców, jak jest wykorzystywany oraz, czy w tym względzie należałoby poczynić dalsze inwestycje.

Zastępca komendanta wyjaśnił, że jeśli chodzi o podgląd wizyjny, to jest on prowadzony wspólnie ze strażą miejską, która monitoruje miasto do godz. 21:00, natomiast po tej godzinie podgląd przejmuje komendant powiatowy policji we Wrześni. Żeby spełniał on swoją rolę do końca, to do monitorowania powinien być oddelegowany policjant, który pełniłby podgląd cały czas. Celowe byłoby także umieszczenie kamer na osiedlach mieszkaniowych, co znacznie poprawiłoby stan bezpieczeństwa mieszkańców osiedli, jeśli chodzi o włamania i kradzieże samochodów.

Radny M. Kosiński w swojej wypowiedzi poruszył kwestię narkotyków i pytał, czy osoby w stosunku do których prowadzone jest postępowanie karne w tej sprawie, podlegają z punktu widzenia prawa stałej kontroli ze strony policji oraz, jak wygląda kwestia prawna kierowania tych osób na leczenie do ośrodków terapeutycznych.

Zastępca komendanta odpowiedział, że skierowania na leczenie odwykowe leży w kompetencji sądu. Jeśli chodzi o pierwsze pytanie radnego zastępca odpowiedział, że osoby będące w rejestrze policji są pod stałą kontrolą.

Następnie głos zabrał radny B. Kruk i pytał, czy we Wrześni stosuje się zabieranie kierowcom będącym pod wpływem alkoholu samochodów na poczet kary.

Zastępca komendanta odpowiedział, że taka procedura była stosowana we Wrześni, obecnie, kiedy od miesiąca marca br. obowiązuje przyspieszony tryb rozstrzygania spraw i każdy zatrzymany nietrzeźwy kierowca w ciągu 48 godzin jest osądzony, na poczet przyszłej kary pojazd - samochód lub rower stanowi zabezpieczenie majątkowe.

Z uwagi na brak dalszych pytań, przewodniczący Rady zamknął dyskusję i przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.


Ad. 8.

Informację o stanie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych powiatu wrzesińskiego za 2006 rok przedstawił komendant powiatowy PSP Andrzej Janka - informacja stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

W dyskusji nad przedstawionym materiałem głos zabrał radny R. Zięty i pytał, czy w czasie prowadzonych dotychczas działań przez straż, nie tylko w roku 2006, ale także wcześniej, były takie akcje, że gdyby straż posiadała określony sprzęt akcja byłaby skuteczniejsza, czy sprawniejsza, czy w wyniku nieposiadania takiego sprzętu ktoś ze strażaków odniósł jakiś uszczerbek na zdrowiu.

Komendant A. Janka odpowiedział, że był przypadek, kiedy wezwana do wypadku straż nie mogła udzielić należytej pomocy z uwagi na to, że zawiódł sprzęt. Trudno jest wyobrazić sobie ratownika, który jest bezsilny i nie może pomóc poszkodowanej osobie.

Kontynuując radny R. Zięty pytał, jaką ilość kilometrów autostrady obsługuje powiatowa straż pożarna i czy spełnione są czasowe standardy dojazdu do zdarzenia na autostradzie.

Komendant A. Janka odpowiedział, ze teren działania PSP jest rzędu 34 km w kierunku na Konin i Poznań, jednakże w zależności od polecenia i zdarzenia jest to praktycznie teren całej autostrady. Czas dojazdu przedstawia się różnie, ale ponieważ straż posiada możliwości wjazdu na autostradę poprzez bramki, które są zainstalowane, że nie ma z tym problemu.

Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, przewodniczący Rady zamknął dyskusję na powyższy temat i na prośbę radnych ogłosił 10 minutową przerwę.


Ad.9.

Po przerwie przewodniczący Rady wznowił obrady i przystąpił do rozpatrzenia i podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.

Przewodniczący Rady poinformował radnych, że 28 lutego br. wpłynęło do biura Rady pismo zawierające negatywną ocenę pracy dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni i zgodnie z przepisami kpa rozpatrzenie tej skargi należy do Rady Powiatu.

Z uwagi na to, że sprawą zajmowała się Komisja Rewizyjna, przewodniczący poprosił przewodniczącą Komisji Rewizyjnej o zrelacjonowanie posiedzeń Komisji.

Przewodnicząca Komisji M. Taciak zwróciła uwagę, że skarga dotyczy delikatnej materii, jaką jest sprawa małoletnich dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i dodała, że Komisja po wnikliwym zapoznaniu się z całością materiału dowodowego: pisemnego wyjaśnienia dyrektora PCPR, notatki służbowej z rozmowy telefonicznej z kuratorem sądowym, postanowień Sądu Rejonowego we Wrześni Wydział III Rodzinny i Nieletnich, oświadczeń rodzin zastępczych, oświadczenia dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, opinii wychowawcy Zespołu Szkół w Otocznej oraz aktualnych i ubiegłorocznych rodzinnych wywiadów środowiskowych, członkowie Komisji jednoznacznie uznali, że skarga, którą złożył pan Mariana Wiśniewskiego na dyrektora PCPR jest bezzasadna i w oparciu o opinię Komisji został przygotowany powyższy projekt uchwały przedłożony Radzie.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję na powyższy temat.

Radni nie podjęli dyskusji, w związku z czym przewodniczący Rady przystąpił do procedury głosowania.

Rada Powiatu w obecności 19 radnych – jednogłośnie 19 głosami „za”, 0 głosów „wstrzymujących” i 0 głosów „przeciw”, podjęła uchwałę nr 33/V/2007 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.


Przewodniczący Rady przystąpił do rozpatrzenia i podjęcia uchwały w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Wrześni.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały naczelnika wydziału organizacyjno - prawnego A. Jasińskiego.

Naczelnik wyjaśnił, że celem tego projektu uchwały jest zaktualizowanie Regulaminu o obowiązujące przepisy prawa i dostosowanie do tych zadań, które faktycznie wydziały w tej chwili wykonują i dodał, że struktura organizacyjna w pełni oddaje te wprowadzone zmiany.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad powyższym projektem uchwały.
O głos poprosił radny K. Wojciechowski i zgłosił wniosek formalny, aby przystąpić do przegłosowania projektów uchwał w związku z tym, że wszystkie projekty uchwał zostały dokładnie omówione na posiedzeniach wszystkich komisji, to zdaniem radnego nie ma potrzeby wprowadzania dodatkowych uzasadnień.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy ktoś zgłasza wniosek przeciwny.
Radni nie zgłosili wniosku przeciwnego, w związku z tym przewodniczący poddał wniosek radnego K. Wojciechowskiego pod głosowanie.

W głosowaniu udział wzięło 19 radnych i 19 głosowało „za” przyjęciem wniosku.

Następnie przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Powiatu w obecności 19 radnych – jednogłośnie 19 głosami „za”, 0 głosów „wstrzymujących” i 0 głosów „przeciw”, podjęła uchwałę nr 34/V/2007 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Wrześni.


Przewodniczący Rady przystąpił do rozpatrzenia i podjęcia uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i uzgodnienia wartości jednego punktu służących do ustalenia tabeli wynagrodzeń dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu wrzesińskiego.

Rada Powiatu w obecności 19 radnych – jednogłośnie 19 głosami „za”, 0 głosów „wstrzymujących” i 0 głosów „przeciw”, podjęła uchwałę nr 35/V/2007 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i uzgodnienia wartości jednego punktu służących do ustalenia tabeli wynagrodzeń dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu wrzesińskiego.


Przewodniczący Rady przystąpił do rozpatrzenia i podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 39/VI/99 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 24.03.1999 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych”.

Rada Powiatu w obecności 19 radnych – jednogłośnie 19 głosami „za”, 0 głosów „wstrzymujących” i 0 głosów „przeciw”, podjęła uchwałę nr 36/V/2007 w sprawie zmiany uchwały nr 39/VI/99 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 24.03.1999 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych”.


Przewodniczący Rady przystąpił do rozpatrzenia i podjęcia uchwały w sprawie wykonania obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (sekretarz powiatu).

Rada Powiatu w obecności 19 radnych – jednogłośnie 19 głosami „za”, 0 głosów „wstrzymujących” i 0 głosów „przeciw”, podjęła uchwałę nr 37/V/2007 w sprawie wykonania obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (sekretarz powiatu).


Przewodniczący Rady przystąpił do rozpatrzenia i podjęcia uchwały w sprawie wykonania obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (skarbnik powiatu).

Rada Powiatu w obecności 19 radnych – jednogłośnie 19 głosami „za”, 0 głosów „wstrzymujących” i 0 głosów „przeciw”, podjęła uchwałę nr 38/V/2007 w sprawie wykonania obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (skarbnik powiatu).


Przewodniczący Rady przystąpił do rozpatrzenia i podjęcia uchwały w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Rada Powiatu w obecności 19 radnych – jednogłośnie 19 głosami „za”, 0 głosów „wstrzymujących” i 0 głosów „przeciw”, podjęła uchwałę nr 39/V/2007 w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej.


Przewodniczący Rady przystąpił do rozpatrzenia i podjęcia uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Wrześni.

Rada Powiatu w obecności 19 radnych – jednogłośnie 19 głosami „za”, 0 głosów „wstrzymujących” i 0 głosów „przeciw”, podjęła uchwałę nr 40/V/2007 w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Wrześni.


Przewodniczący Rady przystąpił do rozpatrzenia i podjęcia uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Rada Powiatu w obecności 19 radnych – jednogłośnie 19 głosami „za”, 0 głosów „wstrzymujących” i 0 głosów „przeciw”, podjęła uchwałę nr 41/V/2007 w sprawie określenia zasad przyznawania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.
Po podjęciu uchwały, o głos poprosił radny R. Zięty i pytał naczelnika wydziału oświaty, czy nauczyciele emeryci, którzy najczęściej korzystają z tego funduszu, do wniosku muszą dołączyć zaświadczenie lekarskie, za które lekarze pobierają opłatę 30 zł, ze względu na ustawę o ochronie danych osobowych, która nie pozwala, aby pracownicy starostwa mieli wgląd do dokumentacji lekarskiej.

Naczelnik wydziału oświaty B. Nowacka odpowiedziała radnemu, że zgodnie z zapisem uchwały druk, który będzie przyjęty uchwałą Zarządu nie będzie zawierał zapisu o obowiązku przedkładania zaświadczenia lekarskiego, będzie natomiast zapis o złożeniu dokumentów potwierdzających poniesione koszty. Natomiast, jeżeli wnioskodawca będzie miał taką wolę, może złożyć także zaświadczenie lekarskie.


Przewodniczący Rady przystąpił do rozpatrzenia i podjęcia uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetowo – Finansowej, wyboru przewodniczącego Komisji i ustalenia składu osobowego.

Przewodniczący Rady poinformował, że po konsultacjach proponowane jest pozostawienie składu osobowego, a także funkcji przewodniczącego w osobie radnego W. Skupińskiego.

Radni nie wyrazili sprzeciwu, w związku z czym przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Powiatu w obecności 19 radnych – 18 głosami „za”, 1 głosie „wstrzymującym” i 0 głosów „przeciw”, podjęła uchwałę nr 42/V/2007 w sprawie powołania Komisji Budżetowo – Finansowej, wyboru przewodniczącego Komisji i ustalenia składu osobowego.

W tym miejscu wypowiedział się radca prawny M. Krzymkowski i zwrócił uwagę, że w projekcie uchwały powinny być podane nazwiska członków komisji.

Radny W. Skupiński odczytał nazwiska członków Komisji pozostających w jej składzie.
Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały po poprawce i poddał go ponownie pod głosowanie.

Rada Powiatu w obecności 19 radnych – jednogłośnie 19 głosami „za”, 0 głosów „wstrzymujących” 0 głosów „przeciw”, podjęła uchwałę nr 42/V/2007 w sprawie powołania Komisji Budżetowo – Finansowej, wyboru przewodniczącego Komisji i ustalenia składu osobowego.


Przewodniczący Rady przystąpił do rozpatrzenia i podjęcia uchwały w sprawie powołania Komisji Rozwoju Lokalnego, wyboru przewodniczącego Komisji i ustalenia składu osobowego.

Przewodniczący Rady poprosił radnych o podawanie kandydatur do pracy w Komisji.
Radny R. Zięty zgłosił kandydaturę radnego J. Szafarka na przewodniczącego Komisji przedstawiając krótką charakterystykę kandydata.

Radny J. Szafarek wyraził zgodę na kandydowanie, przewodniczący Rady pytał, czy są inne kandydatury.

Ponieważ radni nie zgłosili innych kandydatur na stanowisko przewodniczącego Komisji, przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem do radnych, kto chciałby pracować w Komisji Rozwoju Lokalnego.

Do pracy w Komisji zgłosili się radni: P. Kuczora, W. Podzerek, S. Oliwa, G. Kaźmierczak.

Przewodniczący Rady odczytał następnie pełen skład Komisji i poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Powiatu w obecności 19 radnych – jednogłośnie 19 głosami „za”, 0 głosów „wstrzymujących” i 0 głosów „przeciw”, podjęła uchwałę nr 43/V/2007 w sprawie powołania Komisji Rozwoju Lokalnego, wyboru przewodniczącego Komisji i ustalenia składu osobowego.


Przewodniczący Rady przystąpił do rozpatrzenia i podjęcia uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady przypomniał radnym, że procedura wyboru wiceprzewodniczącego rady zawarta jest w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym i prosił radnych o podawanie kandydatów do pracy w Komisji Skrutacyjnej.

Radna M. Taciak zgłosiła wniosek formalny, aby skład Komisji Skrutacyjnej był taki sam, jak przy wyborze pierwszego wiceprzewodniczącego Rady.

W związku z dyskusją co do składu Komisji, przewodniczący Rady prosił o zgłaszanie kandydatur do jej składu.

Radny R. Zięty zaproponował skład Komisji w składzie: radna H. Waligóra, radny P. Rogoziński i radny P. Kuczora.

Radna i radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie skład Komisji.

W głosowaniu uczestniczyło 19 radnych – 16 radnych było „za” przyjęciem składu Komisji, 3 głosy były „wstrzymujące” i 0 głosów było „przeciw”.

Następnie przewodniczący Rady prosił radnych o zgłaszanie kandydatów na stanowisko wiceprzewodniczącego Rady.

Starosta D. Jaśniewicz zgłosił kandydaturę radnego S. Oliwy, przedstawił krótką charakterystykę kandydata i uzasadniając wybór powiedział, że po zmianie Statutu Powiatu i zamierzeniach polegających na przygotowywaniu sesji Rady w poszczególnych gminach będzie to wymagało dodatkowych prac z tym związanych. Starosta dodał, że w związku z tym pojawiła się potrzeba wyłonienia drugiego wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.

Radny S. Oliwa wyraził zgodę.

Przewodniczący Rady zapytał radnych, czy są inne propozycje.

Z uwagi na brak innych kandydatur przewodniczący poprosił o ukonstytuowanie się Komisji Skrutacyjnej.


Członkowie Komisji opuścili salę obrad, natomiast przewodniczący Rady przystąpił w międzyczasie do rozpatrzenia i podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu wrzesińskiego na rok 2007.

Rada Powiatu w obecności 16 radnych – jednogłośnie 16 głosami „za”, 0 głosów „wstrzymujących” i 0 głosów „przeciw”, podjęła uchwałę nr 44/V/2007 w sprawie zmiany budżetu powiatu wrzesińskiego na rok 2007.

3 radnych nie brało udziału w głosowaniu (członkowie Komisji Skrutacyjnej)


Po podjęciu uchwały, przewodniczący Rady powrócił do omawiania projektu uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady.

Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej została radna H. Waligóra.

Następnie o głos poprosiła radna M. Taciak i zgłosiła wniosek formalny o umieszczenie w projekcie uchwały zapisu zgodnego z obowiązującym statutem powiatu, że Rada Powiatu ustala liczbę dwóch wiceprzewodniczących.

Przewodniczący Rady zgodził się z wnioskiem radnej i poprosił o wypowiedź w tej sprawie radcę prawnego.

Mec. M. Krzymkowski zaproponował wprowadzenie w § 1 zapisu „ustala się liczbę dwóch wiceprzewodniczących Rady Powiatu we Wrześni”, natomiast § 1 przyjmie postać § 2, a § 2 będzie § 3.

Przewodniczący Rady odczytał treść projektu wraz z zaproponowaną poprawką, a następnie oddał głos przewodniczącej Komisji Skrutacyjnej, która poinformowała radnych o sposobie głosowania na wiceprzewodniczącego Rady.

Przewodniczący Rady ogłosił krótką przerwę, podczas której Komisja Skrutacyjna przystąpiła do liczenia głosów.

Następnie przewodnicząca Komisji odczytał protokół z wyboru z którego wynika, że wiceprzewodniczącym Rady został radny Stanisław Oliwa.

Spośród ważnie oddanych głosów „za” głosowało 18 radnych, „przeciw” 0 radnych i „wstrzymał się” 1 radny.

Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały w pełnym brzemieniu i poddał ją pod głosowanie.

Rada Powiatu w obecności 19 radnych – jednogłośnie 19 głosami „za”, 0 głosów „wstrzymujących” i 0 głosów „przeciw”, podjęła uchwałę nr 45/V/2007 w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.

Następnie o głos poprosił radny S. Oliwa i podziękował staroście D. Jaśniewiczowi za rekomendację, a radnym za udzielone poparcie i zadeklarował powierzone obowiązki wykonywać rzetelnie.

W związku z wyczerpaniem punktu 9 porządku obrad, przewodniczący Rady przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku.


Ad. 10.

Przewodniczący Rady poinformował, że w okresie międzysesyjnym do biura Rady nie wpłynęła żadna interpelacja i zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy ktoś chciałby złożyć interpelację lub zadać pytanie.

O głos poprosili według kolejności radny E. Plewiński, radna M. Taciak, radny R. Zięty.

Radny E. Plewiński zwrócił się do starosty i pytał, czy jest zadowolony z tego, co dzieje się na „Korei”, ponieważ minął rok od sprzedaży nieruchomości i nic się w tej sprawie nie zmieniło. Radny wspomniał, że chodzi o kolejną 4 odsprzedaż tej nieruchomości i brak jakichkolwiek efektów jej zagospodarowania i oczywiście wiążącym się z tym planowanym zatrudnieniem.

Radny pytał także, czy starosta może coś więcej w tej sprawie zrobić oprócz tego, co już zostało poczynione z uwagi na to, że w ubiegłej kadencji dość szeroko były omawiane pewne rzeczy, które do dziś żadnego oddźwięku nie wniosły.

Radna M. Taciak wypowiedziała się w kwestii trudności komunikacyjnych, jakie spotyka się we Wrześni, gdzie Września staje się miastem zakorkowanym. Radna wspomniała, że przed kilkoma laty podejmowano dyskusje, a w ślad za nimi również działania w zakresie budowy obwodnicy i dodała, że zdaje sobie sprawę, że nie jest to inwestycja o charakterze lokalnym. Radna pytała, czy z samorządu powiatu wrzesińskiego podejmowane były działania zmierzające do aktywizowania działań, lobbingu na rzecz budowy obwodnicy wokół Wrześni.

Radny R. Zięty poruszył kwestię sali rehabilitacyjnej po byłej siłowni w ZSP i dodał, że wie, że jedna z sal gimnastycznych przy tej szkole jest nieczynna z powodu zamknięcia jej przez Sanepid i pytał, czy w zamian proponuje się tej szkole coś innego. Zdaniem radnego można byłoby przenieść siłownię w inne miejsce, ale przy ograniczeniu środków finansowych szkoły będzie to trudne do realizacji.

W związku z brakiem dalszych pytań, przewodniczący Rady poprosił starostę o udzielenie odpowiedzi na pytania radnych.

Starosta D. Jaśniewicz rozpoczął od odpowiedzi na pytania radnego E. Plewińskiego i wyjaśnił, że do końca października toczyło się postępowanie odwoławcze od decyzji pozwolenia na budowę, co w dużej mierze utrudniło pewien proces w sytuacji, kiedy właścicielem wtedy była firma PDC Parkridge. W tej chwili cała firma Parkridge została wykupiona przez firmę Pro Logik. Firma, która miała rozpocząć swoje funkcjonowanie na tym gruncie, która produkowała skrzynki pocztowe dla całej Europy przeniosła się do Kórnika, co spowodowane było zamieszaniem związanym z pozwoleniem na budowę, z protestami, odwołaniem itd. Zdaniem starosty firma ta działałby we Wrześni, natomiast stało się inaczej. Starosta dodał, że Zarząd zwróci się do nowego właściciela nieruchomości o określenie planów inwestycyjnych i po otrzymaniu odpowiedzi radni zostaną o tym poinformowani.

Jeśli chodzi o pytanie radnej M. Taciak dotyczące korkowania się Wrześni szczególnie na odcinku drogi z Gniezna do Jarocina starosta wyjaśnił, że pojawiły się dwa problemy.

Duże natężenie ruchu spowodowane jest tym, że od jesieni ubiegłego roku jest nieczynna z powodu remontu droga z Gniezna poprzez Witkowo do Strzałkowa i cały ruch odbywa się przez Wrześnię. Starosta dodał, że wspólnie z burmistrzem Wrześni interweniują w tej sprawie, natomiast szczegóły w tej kwestii pozostawia do przybliżenia pani J. Kubczak dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg.

Odpowiadając na pytania radnego R. Ziętego starosta powiedział, że środki finansowe na przeniesienie siłowni są zabezpieczone w tej chwili w budżecie szkoły na tzw. udział w przedsięwzięciu. Zarząd wystąpił równocześnie z wnioskiem o dofinansowanie tego przedsięwzięcia, czyli na budowę obiektów sportowych i jest to tzw. 50 na 50. i jeżeli uda się pozyskać środki, wówczas powiat będzie w połowie partycypował w kosztach, jeżeli środków z zewnątrz nie uda się pozyskać, wówczas bezwzględnie trzeba będzie przesunąć środki w budżecie powiatu. Jeśli chodzi o salę gimnastyczną, starosta podkreślił, że po sporządzeniu bilansu,są wolne środki i w momencie, kiedy będą prowadzone rozmowy na temat ich wykorzystania, ten element się pojawi.

Na zakończenie swojej wypowiedzi starosta poprosił przewodniczącego Rady o udzielenie głosu J. Kubczak dyrektorowi PZD, celem przybliżenia radnym informacji na temat budowy obwodnicy.
Dyrektor PZD J. Kubczak przedstawiła koncepcję budowy obwodnicy mówiąc, że jest to inwestycja państwowa dróg krajowych, nazywana obwodnicą północną Wrześni, która połączyłaby drogę Września – Słupca z drogą Września – Gniezno. Jej przebieg będzie wyglądał następująco: jadąc od miasta Gniezno w stronę Wrześni obwodnica będzie skręcała na lewo przed Sokołowem, będzie biegła na tyłach Sokołowa, przecinając drogę powiatową z Wrześni do Ostrowa Szlacheckiego, tam też będzie wybudowany wiadukt w ciągu drogi powiatowej, a nad obwodnicą, następnie będzie się zbliżała do drogi powiatowej Września – Witkowo w okolicach przejazdu kolejowego, tam też powstanie wiadukt, droga ekspresowa będzie przebiegać górą, natomiast z czterech stron będą węzły dojazdowe, tak, że droga powiatowa będzie przebiegała również nad torami kolejowymi w stronę Witkowa. Następnie obwodnica będzie dochodziła do drogi Września – Słupca w odległości około 0,5 km od wyjazdu ze Wrześni na ul. Słowackiego. Cała inwestycja wyniesie około 70 mln zł. W tej chwili sporządzane jest studium wykonalności, koncepcja ma być zatwierdzona przez Generalną Dyrekcję Dróg i Autostrad w Warszawie i po zatwierdzeniu tej koncepcji będzie sporządzany szczegółowy projekt techniczny, projekt budowlany.

Dyrektor zaznaczyła, ze nie wie, na jakim etapie są już uregulowania gruntów, ale z tego, co wiadomo pełen pas drogowy na budowę tej obwodnicy nie jest jeszcze wykupiony, ale wytyczony i zabezpieczony pod budowę. Ruch pieszy i rowerowy będzie przeprowadzony dodatkową, oddzielną kładką nad trasą kolejową. Inwestycja nie jest wpisana do Narodowego Programu Rozwoju na lata 2007-2013, ale SA duże nadzieje, że na ten projekt będzie przeprowadzona pełna dokumentacja i gdyby za 2,3 lata okazało się, że któryś z innych projektów nie jest przygotowany do końca, wówczas projekt tej obwodnicy wchodzi na jego miejsce.

Z uwagi na brak dalszych pytań, przewodniczący Rady zamknął dyskusję i przeszedł do omówienia kolejnego punktu porządku obrad.


Ad. 11.

W punkcie tym głos zabrali radny J. Szafarek, E. Plewiński.

Radny J. Szafarek podziękował radnym za wybór na stanowisko przewodniczącego Komisji Rozwoju Lokalnego i wypowiedział się w kwestii pozyskiwania funduszy unijnych dla rolników, a także dla małych firm na terenach wiejskich w ramach programów na lata 2007-2013.

Radny E. Plewiński zwrócił się z prośbą do przewodniczącego Rady, aby sprawozdania jednostek, jeżeli jest ich kilka przełożyć na kolejne sesje.

Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że podczas przerwy słyszał głos przeciwny w tej sprawie i trudno będzie pogodzić te dwie kwestie.

Na zakończenie posiedzenia przewodniczący przypomniał radnym, że termin składania oświadczeń majątkowych upływa 30 kwietnia br.


Ad.12.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, przewodniczący Rady o godz. 19:35 zamknął V sesję Rady Powiatu we Wrześni.Protokołowała: Katarzyna Plucińska

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Kamil Perlik (09/05/2007 00:00:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Kamil Perlik (26/05/2008 14:13:21)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Kamil Perlik (26/05/2008 14:13:21)
Lista wiadomości
Protokół nr XIII / 2007
z sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 28.12.2007 r.
Protokół nr XII / 2007
z Sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 13.12.2007 r.
Protokół nr XI / 2007
z sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 30.10.2007 r.
Protokół nr X / 2007
z sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 27.09.2007 r.
Protokół nr IX / 2007
z sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 30.08.2007 r.
Protokół nr VIII / 2007
z sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 28.06.2007 r.
Protokół nr VII / 2007
z sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 31.05.2007 r.
Protokół nr VI / 2007
z sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 26.04.2007 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni
Protokół nr V / 2007
z sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 29.03.2007 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni
Protokół nr IV / 2007
z sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 08.02.2007 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni