AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Protokoły z Sesji Rady Powiatu we Wrześni » Protokoły z Sesji Rady 2007 (III kadencja)

Protokoły z Sesji Rady 2007 (III kadencja)

Protokół nr IV / 2007

Protokół nr IV/2007

z sesji Rady Powiatu we Wrześni,

z dnia 08.02.2007 r.


Przewodniczący Rady Grzegorz Kaźmierczak o godz. 1600 otworzył IV Sesję Rady Powiatu we Wrześni. Po powitaniu radnych i zaproszonych gości Przewodniczący stwierdził, że zgodnie z listą obecności aktualnie w sesji uczestniczy 18 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 19 osób, stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji - lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Nieobecny radny B. Kruk.


Ad. 2

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z III sesji był wyłożony do wglądu w biurze Rady i dodał że do tego protokołu radni nie zgłosili uwag.

W związku z powyższym, protokół z III sesji został poddany pod głosowanie.

Protokół z III sesji Rady Powiatu we Wrześni został przez radnych przyjęty – 18 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących”.

Ad. 3.

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Powiatu.

 3. Przedstawienie porządku obrad.

 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu we Wrześni o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady w okresie międzysesyjnym.

 6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z zakresu umorzonych wierzytelności
  od 1.07.2006 r. do 31.12.2006 r.

 7. Sprawozdanie starosty wrzesińskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2006 roku.

 8. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. delegowania radnych Rady Powiatu we Wrześni do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,

 2. uchwalenia rocznego programu współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007,

 3. przyjęcia planu pracy Rady Powiatu we Wrześni na rok 2007,

 4. ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej,

 5. ustalenia planu pracy Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej,

 6. ustalenia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa,

 7. ustalenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki,

 8. ustalenia planu pracy Komisji Budżetowo - Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Promocji,

 9. budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2007:

 • odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,

 • odczytanie opinii Komisji, w tym Komisji Budżetowej oraz wniosków radnych,

 • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

 • odczytanie stanowiska Zarządu w sprawie opinii Komisji Rady i radnych,

 • odczytanie zmian do projektu budżetu wnioskowanych przez Zarząd (autopoprawka),

 • dyskusja nad przedstawionymi materiałami,

 • głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

 1. Interpelacje i zapytania radnych.

 2. Wolne wnioski i informacje.

 3. Zamknięcie obrad.

Przed przyjęciem przez radnych porządku obrad, przewodniczący Rady zwrócił uwagę na pisarski błąd i prosił radnych o poprawienie punktu 11 na 10 i punktu 12 na 11.

Porządek obrad został przez radnych przyjęty jednogłośnie 18 głosami „za”.


Ad. 4.

Następnie przewodniczący Rady przedstawił informację o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym od 29 grudnia 2006 r. do 08 lutego 2007 r. – załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.


Ad. 5.

W punkcie tym Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił informację o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady w okresie międzysesyjnym – załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

W trakcie wystąpienia o godz. 17 15 na salę obrad przybył radny B. Kruk zwiększając liczbę radnych biorących udział w posiedzeniu do 19.

Następnie Przewodniczący Rady zapytał radnych , czy ktoś chciałby zabrać głos w związku z przedstawionymi informacjami.

O głos poprosił radny E. Plewiński i pytał, czy Zarząd Powiatu podjął działania zmierzające do tego, aby opłata skarbowa mogła być realizowana w kasie urzędu.

Radny uzasadnił, że dla interesantów załatwiających sprawy w urzędzie obecna sytuacja jest bardzo kłopotliwa.

Odpowiadając radnemu starosta D. Jaśniewicz powiedział, że są prowadzone rozmowy z gminą Września w tej sprawie i na dzień dzisiejszy trwają targi o procent jaki starostwo miałoby uzyskać z tytułu pobierania opłat, chodzi o przedział od 3-5%, ale docelowo rozwiązanie będzie polegało na tym, że te opłaty będą uiszczane w kasie starostwa.

Z uwagi na brak dalszych głosów, przewodniczący Rady zamknął dyskusję i przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.


Ad. 6.

Przewodniczący Zarządu przedstawił sprawozdanie Zarządu Powiatu z zakresu umorzonych wierzytelności od 1.07.2006 r. do 31.12.2006 r. – załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego materiału, w związku z czym przewodniczący Rady przystąpił do realizacji punktu 7 porządku obrad i udzielił głosu staroście D. Jaśniewiczowi.


Ad. 7.

Zabierając głos starosta D. Jaśniewicz stwierdził, że sprawozdanie z działalności komisji bezpieczeństwa radni otrzymali wraz z materiałami na sesję, w związku z czym poprosił radnych o zadawanie pytań w tej sprawie.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Radni nie podjęli dyskusji na powyższy temat, w związku z czym przewodniczący Rady przystąpił do kolejnego punktu porządku obrad.


Ad. 8.

Przewodniczący Rady przystąpił do rozpatrzenia i przyjęcia projektu uchwały w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu we Wrześni do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Jan Sznura mówiąc, że z uwagi na wygaśnięcie mandatów dwóch radnych oddelegowanych do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku z poprzedniej kadencji, zachodzi potrzeba uzupełnienia składu Komisji o dwóch radnych na III kadencję.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję na temat projektu uchwały i poprosił o podanie kandydatów.

Starosta D. Jaśniewicz zaproponował dwie kandydatury do pracy w Komisji: radną Teresę Waszak i radnego Rafała Ziętego.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy są inne kandydatury.
Radni nie zgłosili innych kandydatur, w związku z czym przewodniczący Rady zapytał radną T. Waszak i radnego R. Ziętego, czy wyrażają zgodę na pracę w Komisji.

Radni wyrazili zgodę, przewodniczący Rady przystąpił do procedury głosowania.

Rada Powiatu w obecności 19 radnych – jednogłośnie 19 głosami „za”, 0 głosów „wstrzymujących” i 0 głosów „przeciw”, przyjęła uchwałę nr 24/IV/2007 Rady Powiatu we Wrześni w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu we Wrześni do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Przewodniczący Rady przystąpił do rozpatrzenia i przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007.

Uzasadniając przedłożony Radzie Powiatu projekt uchwały naczelnik J. Sznura powiedział, że ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie nakłada na organy administracji publicznej obowiązek współpracy z organizacjami pożytku publicznego przy realizacji zadań publicznych będących w zakresie tych organów. Przy opracowywaniu projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi z terenu powiatu wrzesińskiego na 2007 rok wykorzystano opinie, wnioski i propozycje poszczególnych wydziałów starostwa oraz organizacji pozarządowych nadesłane do dnia 15 listopada 2006 r.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad powyższym projektem uchwały.

Radni nie podjęli dyskusji, w związku z czym przewodniczący Rady zamknął dyskusję i przystąpił do procedury głosowania.

Rada Powiatu w obecności 19 radnych – jednogłośnie 19 głosami „za”, 0 głosów „wstrzymujących” i 0 głosów „przeciw”, przyjęła uchwałę nr 25/IV/2007 Rady Powiatu we Wrześni w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007.


Przewodniczący Rady przystąpił do rozpatrzenia i przyjęcia projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu we Wrześni na rok 2007.

Radni nie podjęli dyskusji, przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Rada Powiatu w obecności 19 radnych – jednogłośnie 19 głosami „za”, 0 głosów „wstrzymujących” i 0 głosów „przeciw”, przyjęła uchwałę nr 26/IV/2007 Rady Powiatu we Wrześni w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu we Wrześni na rok 2007.

Przewodniczący Rady przystąpił do rozpatrzenia i przyjęcia projektu uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu przewodniczącą Komisji Rewizyjnej radną Marię Taciak i przedstawienie omawianego projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej radna M. Taciak wyjaśniła, że na posiedzeniu członkowie Komisji ustalili, że w roku 2007 odstępuje się od kontroli w jednostkach organizacyjnych powiatu, plan pracy został przez członków Komisji przyjęty jednogłośnie i ma taką formę i tematykę, jak w powyższym projekcie uchwały.

Po tych wyjaśnieniach przewodniczący Rady otworzył dyskusję na temat projektu uchwały.

Ponieważ radni nie podjęli dyskusji, przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Powiatu w obecności 19 radnych – jednogłośnie 19 głosami „za”, 0 głosów „wstrzymujących” i 0 głosów „przeciw”, przyjęła uchwałę nr 27/IV/2007 Rady Powiatu we Wrześni w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Rady przystąpił do rozpatrzenia i przyjęcia projektu uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej.

Uzasadniając projekt uchwały przewodnicząca Komisji Zdrowia Henryka Waligóra omówiła zagadnienia, którymi będą się zajmować członkowie Komisji Zdrowia w roku 2007.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję w sprawie projektu uchwały.

Radni nie podjęli dyskusji, przewodniczący Rady przystąpił do procedury głosowania.

Rada Powiatu w obecności 19 radnych – jednogłośnie 19 głosami „za”, 0 głosów „wstrzymujących” i 0 głosów „przeciw”, przyjęła uchwałę nr 28/IV/2007 Rady Powiatu we Wrześni w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej.

Przewodniczący Rady przystąpił do rozpatrzenia i przyjęcia projektu uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa.

Projekt uchwały omówił przewodniczący Komisji radny Jerzy Mazurkiewicz, po czym przewodniczący Rady otworzył dyskusję na powyższy temat.

Z uwagi na brak głosów w dyskusji, przewodniczący zamknął dyskusję i przystąpił do procedury głosowania.

Rada Powiatu w obecności 19 radnych – jednogłośnie 19 głosami „za”, 0 głosów „wstrzymujących” i 0 głosów „przeciw”, przyjęła uchwałę nr 29/IV/2007 Rady Powiatu we Wrześni w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej , Rolnictwa i Leśnictwa.

Przewodniczący Rady przystąpił do rozpatrzenia i przyjęcia projektu uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.

Przewodniczący poprosił o zabranie głosu przewodniczącego Komisji Edukacji radnego Rafała Ziętego i przedstawienie planu pracy.

Po zapoznaniu radnych z powyższym planem, przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radni nie podjęli dyskusji, w związku z czym przewodniczący Rady zamknął dyskusję i przystąpił do procedury głosowania.

Rada Powiatu w obecności 19 radnych – jednogłośnie 19 głosami „za”, 0 głosów „wstrzymujących” i 0 głosów „przeciw”, przyjęła uchwałę nr 30/IV/2007 Rady Powiatu we Wrześni w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.

Przewodniczący Rady przystąpił do rozpatrzenia i przyjęcia projektu uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Budżetowo - Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Promocji.

Przewodniczący Rady udzielił głosu przewodniczącemu tej Komisji radnemu Władysławowi Skupińskiemu, który zapoznał zebranych z planem Komisji na rok 2007.

Następnie przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad powyższym tematem.

Radni nie wzięli udziału w dyskusji, po czym przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Rada Powiatu w obecności 19 radnych – jednogłośnie 19 głosami „za”, 0 głosów „wstrzymujących” i 0 głosów „przeciw”, przyjęła uchwałę nr 31/IV/2007 Rady Powiatu we Wrześni w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Budżetowo - Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Promocji.

Po podjęciu uchwały o głos w sprawie formalnej poprosił radny R. Zięty i zaproponował, aby przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała zakresy kontroli jakie przewidziane są w roku 2007 z uwagi na obecność na sali posiedzeń kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.

Przewodniczący Rady udzielił głosu radnej M. Taciak przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, która wyszczególniła jednostki organizacyjne, które Komisja Rewizyjna będzie kontrolować w 2007 roku oraz podała miesięczne terminy tych kontroli.

Przed przystąpieniem do rozpatrzenia i podjęcia kolejnej uchwały, przewodniczący Rady ogłosił 5 minut przerwy.

Po przerwie, przewodniczący wznowił obrady i przystąpił do rozpatrzenia i przyjęcia projektu uchwały w sprawie budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2007:

 • odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,

 • odczytanie opinii Komisji, w tym Komisji Budżetowej oraz wniosków radnych,

 • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

 • odczytanie stanowiska Zarządu w sprawie opinii Komisji Rady i radnych,

 • odczytanie zmian do projektu budżetu wnioskowanych przez Zarząd (autopoprawka),

 • dyskusja nad przedstawionymi materiałami,

 • głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

Omawiając projekt uchwały budżetowej przewodniczący Zarządu D. Jaśniewicz dokonał porównania dochodów i wydatków w stosunku do roku 2006.

Następnie głos zabrał przewodniczący Komisji Budżetowej radny W. Skupiński i odczytał opinie komisji stałych oraz opinię Komisji Budżetowej w sprawie projektu budżetu - opinia Komisji Edukacji – załącznik nr 6, opinia Komisji Zdrowia – załącznik nr 7, opinia Komisji Ochrony Środowiska – załącznik nr 8 oraz opinia Komisji Budżetowej – załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady zaproponował, aby nie odczytywać opinii RIO z uwagi na to, że radni zapoznali się wcześniej z opinią organu nadzoru w sprawie budżetu i dodał, że autopoprawka Zarządu uwzględnia już uwagi zawarte w opinii RIO.

Radni wyrazili zgodę na propozycję przewodniczącego Rady i kontynuując ten punkt porządku obrad przewodniczący Rady udzielił głosu skarbnikowi powiatu Beacie Walkowiak, która zapoznała radnych z wnioskowanymi przez Zarząd Powiatu zmianami do projektu budżetu – załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Po tych informacjach radni dokonali zmian błędów pisarskich w projekcie uchwały.
Następnie przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad przedstawionymi materiałami, w której udział wzięli radna A. Głowacka, radny E. Plewiński oraz burmistrz Miasta i Gminy Nekla Marian Balicki.

Radna A. Głowacka zabierając głos zwróciła uwagę, że jeżeli w autopoprawce poprawiony został pkt 16 § 13 ppkt a) i słowa „jednostek samorządu terytorialnego” zastąpiono słowem „powiatu”, to ppkt c) także powinien ulec zmianie w tym samym temacie.

Starosta D. Jaśniewicz wyjaśnił radnej, że uprawnienia o których jest mowa mogą być przekazane także innym jednostkom terytorialnym np. gminie (zimowe utrzymanie dróg) i wówczas taki zapis byłby bezzasadny.

Radny E. Plewiński nawiązując do pktu 17 § 15 ppkt 2 autopoprawki pytał, czy zapis w tym punkcie wynika ze stanowiska RIO, czy ma to umocowanie w innych przepisach.

Skarbnik powiatu B. Walkowiak odpowiedziała radnemu, że ten zapis nie wynika z przepisów RIO, natomiast Zarząd może dostać takie upoważnienia i dodała, że taki zapis zawsze był zawarty w uchwale budżetowej.

Następnie przewodniczący Rady udzielił głosu burmistrzowi M i G Nekla M. Balickiemu.

Burmistrz M. Balicki stwierdził, że w przedstawionych do tej pory materiałach nie usłyszał żadnego zadania inwestycyjnego, które będzie wykonywane na terenie gminy Nekla.

Burmistrz zaznaczył, że jest to drugi rok, kiedy powiat nie finansuje żadnych robót drogowych.
Przewodniczący Rady poprosił starostę D. Jaśniewicza o wyjaśnienie tej kwestii.

Odpowiadając burmistrzowi starosta powiedział, że roboty drogowe zostały ujęte w zestawieniu na podstawie przeglądu dróg powiatowych dokonanych przez Zarząd i została ustalona kolejność oraz procedura w zależności od pilności poszczególnych zadań.

W gminie Nekla taką inwestycją, która byłaby pierwsza w realizacji i niewykluczone, że przy ewentualnych zmianach w budżecie na rok 2007 zostałaby uwzględnione wykonanie dokumentacji technicznej na drogę Targowa Górka – Mała Górka, ta inwestycja jeśli chodzi o hierarchię pilności jest najbliższa.

W dalszej części dyskusji o głos poprosiła skarbnik powiatu B. Walkowiak i powiedziała, że RIO wskazała błędy, które są już sprostowane i nie będą stanowiły załącznika do uchwały Rady Powiatu, tylko do uchwały Zarządu, radni otrzymają poprawioną podjętą przez Radę uchwałę, która zostanie przesłana do organów nadzoru celem zaopiniowania.
Do dyskusji włączył się radny Józef Szafarek i w swojej wypowiedzi stwierdził, że budżet powiatu w kwocie 47 mln zł jest dużym budżetem i odniósł się do działu 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek stwierdzając, że plan w tym dziale jest wyższy w stosunku do roku ubiegłego i pytał, czy zakładany wzrost podatku dochodowego od osób fizycznych o 20,83 % w stosunku do roku 2006 jest szacunkiem z lat poprzednich, czy jest to szacunek kwartalny. Radny wypowiedział się także na temat trudności w finansowaniu inwestycji drogowych, ze względu na niedostateczną ilość środków finansowych w stosunku do potrzeb.

Przewodniczący Rady poprosił skarbnika powiatu o ustosunkowanie się do wypowiedzi radnego.

Skarbnik B. Walkowiak wyjaśniła, że jeśli chodzi o udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, to na podatek dochodowy od osób fizycznych powiat nie ma wpływu, wytyczne przychodzą z Ministerstwa Finansów i takie środki w większej, czy mniejszej kwocie powiat otrzymuje. Skarbnik zaznaczyła, że w roku 2007 ta kwota jest większa w stosunku do roku 2006 o 1.100.000,- zł i po raz pierwszy, jak istnieje udział powiatu w podatkach od osób fizycznych w roku 2006 powiat otrzymał 103 % od faktycznego planu. Natomiast, jeśli chodzi podatek od osób prawnych, to jest on ustalany na poziomie roku ubiegłego i w roku 2006 wynosił on 230.000,- zł.

W uzupełnieniu do wypowiedzi skarbnika, starosta D. Jaśniewicz powiedział, że wielkość udziału w podatku CIT i PIT , określana jest przez Ministerstwo Finansów. Ten duży wzrost w stosunku do roku ubiegłego spowodowany jest tym, że zmieniły się zasady opodatkowania, zniesiono szereg ulg, głównie mieszkaniową, w związku z tym szacuje się, że wpływy z podatku PIT będą większe i dlatego ten szacunek wynosi prawie 20 %.

Starosta zaznaczył, że nie jest to zwiększenie udziału powiatu w tym podatku, wielkość tego udziału jest taka sama – 10,25 % w podatku od osób fizycznych i 1,4 % w podatku od osób prawnych. Na zakończenie swojej wypowiedzi starosta dodał, że wpływy te są monitorowane przez odpowiednie służby finansowe państwa i jeżeli zdarza się taka sytuacja, że szacowane wpływy są niższe od zaplanowanych, to wówczas otrzymuje się rekompensaty w kwocie równoważącej wielkości dotacji.

Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, przewodniczący Rady zamknął dyskusję i przeszedł do głosowania autopoprawki wniesionej przez Zarząd Powiatu.

Rada Powiatu w obecności 19 radnych – jednogłośnie 19 głosami „za”, 0 głosów „wstrzymujących” i 0 głosów „przeciw”, przyjęła autopoprawkę Zarządu do projektu budżetu.

Następnie przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z przyjętą przez Radę autopoprawką.

Rada Powiatu w obecności 19 radnych – jednogłośnie 19 głosami „za”, 0 głosów „wstrzymujących” i 0 głosów „przeciw”, przyjęła uchwałę nr 32/IV/2007 Rady Powiatu we Wrześni w sprawie budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2007.


Ad. 9.

Przewodniczący Rady poinformował, że w okresie międzysesyjnym do biura Rady nie wpłynęła żadna interpelacja i zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy ktoś chciałby złożyć interpelację lub zadać pytanie.

O głos poprosił radny R. Zięty i wypowiedział się w sprawie zimowego utrzymania dróg.
Zdaniem radnego zasadne byłoby nawiązanie porozumienia, czy zlecenie uprawnień do odśnieżania dróg powiatowych na terenie danej gminy przez te gminy i dodał, że mieszkańcy skarżą się na złą jakość odśnieżania co powoduje szereg kontrowersji.

Radny zwrócił się z pytaniem do starosty, czy względy prawne pozwoliłyby na tego typu działanie.
Starosta D. Jaśniewicz odpowiedział radnemu, że firmy, które zajmują się odśnieżaniem mają swoje siedziby w poszczególnych gminach, ale samo przedsięwzięcie jest związane z zamówieniami publicznymi.

Dalszych wyjaśnień w tej sprawie udzieliła dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Jolanta Kubczak mówiąc, że zimowe utrzymanie dróg jest bardzo trudne do połączenia z innymi jednostkami dlatego, że każda jednostka dysponuje innym budżetem i własnymi możliwościami i wie ile może przeznaczyć na zimowe utrzymanie dróg. Gdyby wszystkie gminy na terenie powiatu przeznaczały taką samą kwotę na zimowe utrzymanie 1 km drogi, wówczas można byłoby to połączyć, ale okazuje się, że w każdej jednostce są inne możliwości finansowe i dlatego sytuacja jest taka, jaka jest. Jeśli chodzi o drogi krajowe, to one mają już bardzo duże środki na zimowe utrzymanie, drogi wojewódzkie trochę większe od powiatowych, a jeśli chodzi o gminy na terenie powiatu wrzesińskiego, to gmina Września ma na zimowe utrzymanie dróg trzykrotnie większe środki niż powiat wrzesiński.

Po wyjaśnieniach dyrektora, głos zabrał ponownie radny R. Zięty i powiedział, że miał na myśli zlecenie przez powiat zimowego utrzymania dróg gminom w oparciu o środki, które powiat wydaje na to zadanie.

Dyrektor PZD J. Kubczak zobowiązała się do przedstawienia takiej propozycji Zarządowi Powiatu.

W związku z brakiem dalszych zapytań ze strony radnych, przewodniczący Rady przystąpił do realizacji punktu 10 porządku obrad.


Ad. 10.

W punkcie tym głos zabrali radny E. Plewiński, starosta D. Jaśniewicz, dyrektor Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie Magdalena Zając, radny S. Oliwa i radna M. Taciak.

Radny E. Plewiński pytał starostę jakie są plany dotyczące zagospodarowania budynku oficyny po byłym gimnazjum specjalnym w Kołaczkowie oraz poruszył kwestię biura paszportowego pytając, czy w tej kwestii zostało wszystko zrobione i czy jest możliwość, aby biuro to ponownie znalazło swoją siedzibę we Wrześni.

Przewodniczący Rady poprosił starostę o udzielenie odpowiedzi.

Starosta D. Jaśniewicz odpowiadając na pytanie radnego dotyczące oficyny po byłym gimnazjum powiedział, że w tej sprawie były przeprowadzone rozmowy z Fundacją „Tutaj Warto” w ramach inicjatywy programu LEADER +, jednak po przyjrzeniu się, jakie będą podejmowane działania w najbliższym czasie, okazało się, że Fundacja poszukuje biura,
a nie obiektu tej wielkości. W związku z czym, odbyły się już rozmowy z dyrektorem OWDiR w Kołaczkowie M. Zając w sprawie projektu przedsięwzięcia w ramach opieki społecznej dotyczące rozszerzenia działalności Ośrodka, jak również tematu dotyczącego interwencji związanej z przemocą w rodzinie, gdyż niestety zapotrzebowanie na tego typu działania jest rosnące. Starosta zaznaczył, że problem jest w zabezpieczeniu pewnych środków finansowych nie tyle na prace adaptacyjne, co na utrzymanie całego przedsięwzięcia, stąd podejmowanie tego działania wymaga pewnej rozwagi i przygotowania, co nie zamyka drogi do pewnych propozycji środowiska społeczeństwa w Kołaczkowie na realizację wspólnie z gminą Kołaczkowo pewnych zadań. Starosta zapewnił, że ten obiekt nie pozostanie niezagospodarowany, ponieważ jest położony w dobrym miejscu i jest w dość dobrym stanie technicznym, natomiast należy kontynuować działania zmierzające do obniżenia kosztów jego funkcjonowania, a głównie chodzi o ogrzewanie olejowe. Niedawno została zakończona inwestycja zamiany ogrzewania olejowego na eko groszek w budynku Ośrodka.

Przewodniczący Rady udzielił głosu dyrektorowi OWD i R w Kołaczkowie M. Zając która wypowiedziała się w sprawie rozszerzenia działalności OWD i R w Kołaczkowie i zaznaczyła, że Ośrodek powinien być przygotowany także do opieki nad dziećmi młodszymi ze względu na to, że często z domów zabierane są rodzeństwa i jeżeli któreś z nich ma mniej niż 7 lat wówczas pojawia się problem z rozdzieleniem tych dzieci. Obecnie Ośrodek przyjmuje dzieci w wieku od 7 do 15 roku życia i mogą one w Ośrodku pozostać do uzyskania pełnoletności.

Jeżeli chodzi o budynek oficyny, to dyrektor potwierdziła słowa starosty w kwestii projektu rozszerzenia działalności Ośrodka o interwencję związaną z przemocą w rodzinie i dodała, że obecnie kadra zapoznaje się z funkcjonowaniem tego typu placówek w innych ośrodkach.
Jeśli chodzi o kwestię ogrzewania dyrektor M. Zając powiedziała, że nowy piec rozwiązał wiele problemów, już pierwszy miesiąc wskazał, że zużycie eko groszku w ilości 6 ton powinno miesięcznie wystarczać, co z kolei powinno zmieścić się w tych szacunkowych kosztach ogrzewania rocznego w granicach 25.000,- zł.

W dalszej części dyskusji głos zabrał radny E. Plewiński i pytał, czy planuje się postawić wiatę do przechowywania opału.

Dyrektor M. Zając odpowiedziała radnemu, że Ośrodek znajduje się na terenie zabytkowego parku, w związku z czym postawienie jakiejkolwiek wiaty wiąże się z decyzją konserwatora zabytków, natomiast opał zamawiany jest w małych ilościach i składowany w piwnicy oficyny.
Następnie przewodniczący Rady poprosił starostę D. Jaśniewicza o odpowiedź na drugie pytanie radnego E. Plewińskiego w sprawie biura paszportowego.

Starosta stwierdził, że jeśli chodzi o tę kwestię, to jest to typowy przykład centralnego rozwiązywania problemów, które de facto prowadzą do pogorszenia obsługi obywateli.

Kontynuując starosta powiedział, że w pewnym momencie zapadła decyzja, że będzie to zcentralizowane i na terenie województwa wielkopolskiego, poza byłymi siedzibami województw zaplanowano biura paszportowe w Gnieźnie, Nowym Tomyślu i Ostrowie Wielkopolskim, natomiast okazuje się, że ośrodek w Gnieźnie nie działa i wszyscy z całego rejonu jeżdżą do Poznania.

Starosta dodał, że zdaniem wojewody powinna być dokonana rewizja istniejącej sytuacji i poinformował, że zgłosił gotowość, do podjęcia tego działania z pewnym udziałem finansowym jeśli będzie taka potrzeba.

W toku realizacji tego punktu porządku, o głos poprosił radny S. Oliwa, który pozytywnie wypowiedział się na temat opracowania przez PZD dokumentu na temat dróg powiatowych i zgłosił wniosek, aby ten dokument został podany do publicznej wiadomości np. w mediach.

Przewodniczący Rady stwierdził, że sposób opublikowania tego dokumentu należy do kompetencji Zarządu Powiatu.

Starosta D. Jaśniewicz zobowiązał się, że dokument ten zostanie podany do publicznej wiadomości w „Przeglądzie Powiatowym”.

W części końcowej radna M. Taciak poprosiła członków Komisji Rewizyjnej o pozostanie po sesji, w ramach posiedzenia Komisji.

Z uwagi na brak dalszych głosów, przewodniczący Rady o godz. 1810 zamknął IV sesję Rady Powiatu we Wrześni.Protokołowała: Katarzyna Plucińska - inspektor

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Kamil Perlik (16/04/2007 00:00:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Kamil Perlik (26/05/2008 14:20:54)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Kamil Perlik (26/05/2008 14:20:54)
Lista wiadomości
Protokół nr XIII / 2007
z sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 28.12.2007 r.
Protokół nr XII / 2007
z Sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 13.12.2007 r.
Protokół nr XI / 2007
z sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 30.10.2007 r.
Protokół nr X / 2007
z sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 27.09.2007 r.
Protokół nr IX / 2007
z sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 30.08.2007 r.
Protokół nr VIII / 2007
z sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 28.06.2007 r.
Protokół nr VII / 2007
z sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 31.05.2007 r.
Protokół nr VI / 2007
z sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 26.04.2007 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni
Protokół nr V / 2007
z sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 29.03.2007 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni
Protokół nr IV / 2007
z sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 08.02.2007 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni