AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Zarząd Powiatu we Wrześni » Uchwały zarządu powiatu » Uchwały Zarządu 2015 (V kadencja) - do nr 108/2015

Lista wiadomości
108 / 2015 z dnia 12.05.2015 r.
w sprawie przyjęcia „Regulaminu finansowania likwidacji wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego w 2015 roku"
107 / 2015 z dnia 12.05.2015 r.
w sprawie wyboru banku do bankowej obsługi Powiatu Wrzesińskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi
106 / 2015 z dnia 29.04.2015 r.
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2015 rok
105 / 2015 z dnia 29.04.2015 r.
w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
104 / 2015 z dnia 29.04.2015 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok
103 / 2015 z dnia 29.04.2015 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 2) ustawy o finansach publicznych
102 / 2015 z dnia 29.04.2015 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1) ustawy o finansach publicznych
101 / 2015 z dnia 29.04.2015 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
100 / 2015 z dnia 20.04.2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie kościoła poewangelickiego położonego w Miłosławiu przy ul. Zamkowej 21
99 / 2015 z dnia 20.04.2015 r.
w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór banku do bankowej obsługi Powiatu Wrzesińskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi
98 / 2015 z dnia 20.04.2015 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór banku do bankowej obsługi Powiatu Wrzesińskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi
97 / 2015 z dnia 20.04.2015 r.
w sprawie pełnomocnictwa dla Pana Eugeniusza Wiśniewskiego dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni do podpisania i realizacji wniosku o dofinansowanie projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (I)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy -projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój
96 / 2015 z dnia 20.04.2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku i realizację projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (I)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój
95 / 2015 z dnia 14.04.2015 r.
w sprawie powierzenia Pani Ewie Kaczmarek stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni
94 / 2015 z dnia 14.04.2015 r.
w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest likwidacja wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego, w szczególności odpady o kodach 17 06 01 - materiały izolacyjne zawierające azbest oraz 17 06 05 - materiały budowlane zawierające azbest
93 / 2015 z dnia 14.04.2015 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest likwidacja wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego, w szczególności odpady o kodach 17 06 01 - materiały izolacyjne zawierające azbest oraz 17 06 05 - materiały budowlane zawierające azbest
92 / 2015 z dnia 31.03.2015 r.
w sprawie przyznania środków finansowych dla nauczycieli na częściowe pokrycie kosztów związanych z prowadzonym leczeniem
91 / 2015 z dnia 26.03.2015 r.
w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni do zaciągania zobowiązań
90 / 2015 z dnia 26.03.2015 r.
w sprawie przekazania upoważnienia dla Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni do zaciągania zobowiązań
89 / 2015 z dnia 26.03.2015 r.
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2015 rok
88 / 2015 z dnia 26.03.2015 r.
w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
87 / 2015 z dnia 26.03.2015 r.
w sprawie upoważnienia Pana Włodzimierza Wawrzyniaka dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni do podpisania wniosku o dofinansowanie projektu „Youth employment - Europe, get ready for new challenges! Establishing a sustainable network for placements" („Zatrudnienie młodzieży - Europo, przygotuj się na nowe wyzwania! Tworzenie zrównoważonej sieci zatrudnienia") w ramach akcji 2. „Partnerstwa strategiczne" Programu Erasmus+
86 / 2015 z dnia 26.03.2015 r.
w sprawie wyboru wykonawcy, wykluczenia wykonawcy, odrzuceniu oferty w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkoleń w formie warsztatów i wykładów oraz konsultacji grupowych i indywidualnych dla nauczycieli szkół i przedszkoli w ramach projektu „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół z terenu powiatu wrzesińskiego" realizowanego przez Powiat Wrzesiński, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, pakiet nr 8
85 / 2015 z dnia 26.03.2015 r.
w sprawie wyboru wykonawcy, wykluczenia wykonawcy, odrzuceniu oferty w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkoleń w formie warsztatów i wykładów oraz konsultacji grupowych i indywidualnych dla nauczycieli szkół i przedszkoli w ramach projektu „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół z terenu powiatu wrzesińskiego" realizowanego przez Powiat Wrzesiński, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, pakiet nr 7
84 / 2015 z dnia 26.03.2015 r.
w sprawie wyboru wykonawcy, wykluczenia wykonawcy, odrzuceniu oferty w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkoleń w formie warsztatów i wykładów oraz konsultacji grupowych i indywidualnych dla nauczycieli szkół i przedszkoli w ramach projektu „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół z terenu powiatu wrzesińskiego" realizowanego przez Powiat Wrzesiński, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, pakiet nr 6
83 / 2015 z dnia 26.03.2015 r.
w sprawie wyboru wykonawcy, wykluczenia wykonawcy, odrzuceniu oferty w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkoleń w formie warsztatów i wykładów oraz konsultacji grupowych i indywidualnych dla nauczycieli szkół i przedszkoli w ramach projektu „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół z terenu powiatu wrzesińskiego" realizowanego przez Powiat Wrzesiński, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, pakiet nr 5
82 / 2015 z dnia 26.03.2015 r.
w sprawie wyboru wykonawcy, wykluczenia wykonawcy, odrzuceniu oferty w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkoleń w formie warsztatów i wykładów oraz konsultacji grupowych i indywidualnych dla nauczycieli szkół i przedszkoli w ramach projektu „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół z terenu powiatu wrzesińskiego" realizowanego przez Powiat Wrzesiński, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, pakiet nr 4
81 / 2015 z dnia 26.03.2015 r.
w sprawie wyboru wykonawcy, wykluczenia wykonawcy, odrzuceniu oferty w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkoleń w formie warsztatów i wykładów oraz konsultacji grupowych i indywidualnych dla nauczycieli szkół i przedszkoli w ramach projektu „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół z terenu powiatu wrzesińskiego" realizowanego przez Powiat Wrzesiński, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, pakiet nr 3
80 / 2015 z dnia 26.03.2015 r.
w sprawie wyboru wykonawcy, wykluczenia wykonawcy, odrzuceniu oferty w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkoleń w formie warsztatów i wykładów oraz konsultacji grupowych i indywidualnych dla nauczycieli szkól i przedszkoli w ramach projektu „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół z terenu powiatu wrzesińskiego" realizowanego przez Powiat Wrzesiński, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkól, pakiet nr 2
79 / 2015 z dnia 26.03.2015 r.
w sprawie wyboru wykonawcy, wykluczenia wykonawcy, odrzuceniu oferty w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkoleń w formie warsztatów i wykładów oraz konsultacji grupowych i indywidualnych dla nauczycieli szkół i przedszkoli w ramach projektu „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół z terenu powiatu wrzesińskiego" realizowanego przez Powiat Wrzesiński, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkól, pakiet nr 1
78 / 2015 z dnia 26.03.2015 r.
w sprawie powołania biegłych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Opracowanie dokumentacji modernizacji Centrum Oświatowego" w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego""
77 / 2015 z dnia 26.03.2015 r.
w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Opracowanie dokumentacji modernizacji Centrum Oświatowego" w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego""
76 / 2015 z dnia 26.03.2015 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Opracowanie dokumentacji modernizacji Centrum Oświatowego" w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego""
75 / 2015 z dnia 26.03.2015 r.
w sprawie powołania biegłych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Opracowanie dokumentacji Centrum Treningowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego""
74 / 2015 z dnia 26.03.2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy użyczenia pomieszczenia użytkowego i łazienki stanowiącej przedmiot wspólnego korzystania, znajdujących się w budynku położonym we Wrześni przy ul. Kaliskiej 1
73 / 2015 z dnia 24.03.2015 r.
w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Wrzesińskiego na dzień 31 grudzień 2014 roku
72 / 2015 z dnia 24.03.2015 r.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2014 rok
71 / 2015 z dnia 17.03.2015 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni
70 / 2015 z dnia 10.03.2015 r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Referatu Dróg Powiatowych Pani Izabeli Karpińskiej, do załatwiania spraw należących do kompetencji zarządcy drogi wraz z prawem wydawania w tych sprawach decyzji i postanowień
69 / 2015 z dnia 10.03.2015 r.
w sprawie upoważnienia inspektora Referatu Dróg Powiatowych Pani Doroty Wojciechowskiej, do załatwiania spraw należących do kompetencji zarządcy drogi wraz z prawem wydawania w tych sprawach decyzji i postanowień
68 / 2015 z dnia 10.03.2015 r.
w sprawie upoważnienia pracownika Starostwa Powiatowego we Wrześni do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Wrzesińskiego, w zakresie zawarcia umowy dot. Elektronicznego Systemu Poboru Opłat viaTOLL
67 / 2015 z dnia 10.03.2015 r.
w sprawie ustalenia dotacji w roku 2015 dla szkół niepublicznych dla dorosłych prowadzonych przez Stowarzyszenie Oświatowców we Wrześni
66 / 2015 z dnia 10.03.2015 r.
w sprawie ustalenia dotacji w roku 2015 dla szkoły niepublicznej dla dorosłych prowadzonej przez pana Pawła Dziobę
65 / 2015 z dnia 10.03.2015 r.
w sprawie ustalenia dotacji w roku 2015 dla Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego „ARKA" prowadzonego przez panią Agnieszkę Więcek
64 / 2015 z dnia 03.03.2015 r.
w sprawie upoważnienia Pani Violetty Zdunowskiej dyrektora Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni do podpisania wniosku o dofinansowanie projektu „Challenges and Opportunities to Prevent Unemployment" („Zapobieganie bezrobociu - wyzwania i możliwości") w akcji 2. „Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk: partnerstwa strategiczne - współpraca szkól" w ramach Programu Erasmus+
63 / 2015 z dnia 03.03.2015 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni
62 / 2015 z dnia 24.02.2015 r.
w sprawie ogłoszenia i zorganizowania III rokowań na sprzedaż nieruchomości gruntowych, będących własnością powiatu wrzesińskiego oraz w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań
61 / 2015 z dnia 24.02.2015 r.
w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
60 / 2015 z dnia 24.02.2015 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok
59 / 2015 z dnia 17.02.2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie kościoła poewangelickiego położonego w Miłosławiu przy ul. Zamkowej 21
58 / 2015 z dnia 17.02.2015 r.
w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Opracowanie dokumentacji Centrum Treningowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego""
57 / 2015 z dnia 17.02.2015 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Opracowanie dokumentacji Centrum Treningowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego""
56 / 2015 z dnia 17.02.2015 r.
w sprawie przyznania środków budżetowych na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2015 roku
55 / 2015 z dnia 10.02.2015 r.
w sprawie przekazania na rzecz Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni środka trwałego uzyskanego w ramach zrealizowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni"
54 / 2015 z dnia 10.02.2015 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania na własność Gminie Miłosław nakładów inwestycyjnych poniesionych w obcym środku trwałym
53 / 2015 z dnia 03.02.2015 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym na zakup, dostawę, ustawienie oraz montaż mebli wraz z wyposażeniem do Szpitala Powiatowego we Wrześni sp. z o.o.
52 / 2015 z dnia 29.01.2015 r.
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2015 rok
51 / 2015 z dnia 29.01.2015 r.
w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
50 / 2015 z dnia 29.01.2015 r.
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok
49 / 2015 z dnia 29.01.2015 r.
w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych przez jednostki organizacyjne powiatu oraz powiatowe służby, inspekcje i straże
48 / 2015 z dnia 26.01.2015 r.
w sprawie unieważnienia części I postępowania, którego przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, ustawienie oraz montaż mebli wraz z wyposażeniem do Szpitala Powiatowego we Wrześni sp. z o.o. - fotele wypoczynkowe, fotele typu Finka
47 / 2015 z dnia 26.01.2015 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym na zakup, dostawę, ustawienie oraz montaż mebli wraz z wyposażeniem do Szpitala Powiatowego we Wrześni sp. z o.o. - część IV taborety obrotowe
46 / 2015 z dnia 26.01.2015 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym na zakup, dostawę, ustawienie oraz montaż mebli wraz z wyposażeniem do Szpitala Powiatowego we Wrześni sp. z o.o. - część III krzesła plastikowe, krzesła tapicerowane
45 / 2015 z dnia 21.01.2015 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1) ustawy o finansach publicznych
44 / 2015 z dnia 21.01.2015 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pani Violetty Zdunowskiej Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni do realizacji projektu „Magister Scholasticus" (Nauczyciel Uczeń) w projekcie „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)
43 / 2015 z dnia 21.01.2015 r.
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2015
42 / 2015 z dnia 21.10.2015 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2015
41 / 2015 z dnia 13.01.2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie kościoła poewangelickiego położonego w Miłosławiu przy ul. Zamkowej 21
40 / 2015 z dnia 02.01.2015 r.
w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni do zaciągania zobowiązań
39 / 2015 z dnia 02.01.2015 r.
w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni do zaciągania zobowiązań
38 / 2015 z dnia 02.01.2015 r.
w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wrześni do zaciągania zobowiązań
37 / 2015 z dnia 02.01.2015 r.
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2015 rok
36 / 2015 z dnia 02.01.2015 r.
w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej