AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Zarząd Powiatu we Wrześni » Uchwały zarządu powiatu » Uchwały Zarządu 2013 (IV kadencja)

482 / 2013 z dnia 18.03.2013 r.

UCHWAŁA NR 482/2013

ZARZĄDU POWIATU WE WRZEŚNI

z dnia 18 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia „Regulaminu finansowania likwidacji wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego w 2013 roku” w związku z realizacją Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego


Na podstawie uchwały nr 148/XXII/2004 z dnia 29 września 2004 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wrzesińskiego, uchwały nr 197/XXX/2009 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 24 września 2009 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla powiatu wrzesińskiego” oraz art. 32 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


Regulamin finansowania likwidacji wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego w 2013 roku” w następującym brzmieniu:Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.1. Niniejsza uchwała określa cele, zasady i tryb postępowania przy przyznawaniu
i rozliczaniu środków finansowych na wykonanie demontażu, odbioru, transportu
i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) „Regulaminie” – rozumie się przez to niniejszą uchwałę;

2) „azbeście” i „wyrobach z azbestu” – rozumie się przez to wyroby zawierające azbest rozumiane według przepisów ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 3, poz. 20 z późn. zm.);

3) „Programie” – rozumie się przez to „Program usuwania wyrobów zawierających azbest
z terenu powiatu wrzesińskiego”;

4) „Wykonawcy” – rozumie się przez to wykonawcę realizującego demontaż, odbiór, transport
i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest, który zostanie wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego, zorganizowanego przez Powiat Wrzesiński, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2010,
nr 113, poz. 759 z późn. zm.);

5) „Mieszkańcu” – rozumie się przez to osobę fizyczną zamieszkującą na terenie powiatu wrzesińskiego, osobę fizyczną prowadzącą działalność w sektorze produkcji rolnej oraz osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą poza sektorem produkcji rolnej na terenie powiatu wrzesińskiego.

§ 2. Procedury z zakresu postępowania objętego przedmiotem niniejszego Regulaminu nadzoruje Zarząd Powiatu we Wrześni.

Rozdział II

Środki na finansowanie Zadania

§ 3.1. Środki finansowe na realizację Programu pochodzą z budżetu powiatu, dotacji gmin biorących udział w Programie oraz dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

2. Środki finansowe zadeklarowane przez gminy na realizację Programu przekazane zostaną
na konto Powiatu Wrzesińskiego przed jego rozpoczęciem, na podstawie uchwał rady gminy oraz dwustronnej umowy między gminą a powiatem.

3. Kwota dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej może być wykorzystana tylko na finansowanie usuwania azbestu na terenie gmin powiatu wrzesińskiego, w których przeprowadzono inwentaryzację wyrobów zawierających azbest,
a jej wyniki zostały ujęte w powiatowym programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

§ 4.1. Maksymalne zaangażowanie finansowe na realizację Programu w 2013 roku ze środków podmiotów wymienionych w § 3 ust. 1 przedstawia się następująco:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w tym środki z NFOŚiGW
w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych oraz co najmniej 35% środków WFOŚiGW): 115 000,00 zł,

Powiat Wrzesiński: 40 000,00 zł,

Gmina Września: 20 000,00 zł,

Gmina Nekla: 10 000,00 zł,

Gmina Miłosław: 10 000,00 zł,

Gmina Pyzdry: 10 000,00 zł,

Gmina Kołaczkowo: 10 000,00 zł,

RAZEM: 215 000,00 zł

2. Jeżeli w ciągu realizacji nastąpi zmiana dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – zasady i tryb udzielania pomocy finansowej mogą zostać zmodyfikowane.

Rozdział III

Osoby uprawnione do korzystania ze środków finansowych

§ 5.1. Do korzystania ze środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu uprawnieni są mieszkańcy powiatu wrzesińskiego, którzy złożą wniosek do urzędu gminy właściwego według miejsca położenia nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest.

2. Usługa usuwania azbestu stanowi:

- pomoc de minimis – dla osób prowadzących działalność gospodarczą;

- pomoc de minimis w rolnictwie – dla osób prowadzących gospodarstwo rolne, a wniosek dotyczy budynku związanego z tą produkcją.


3. Udzielenie pomocy de minimis nastąpi na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Powiatem Wrzesińskim a wnioskodawcą, wzór niniejszej umowy stanowi załącznik nr 3 i 4
do Regulaminu.


§ 6.1. Udzielenie wsparcia stanowiącego pomoc de minimis w związku z nieruchomością, która jest wykorzystywana do działalności gospodarczej poza sektorem produkcji rolnej udzielana będzie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. L 379, 28.12.2006), z zastrzeżeniem, że niniejsze rozporządzenie obowiązuje do dnia 31 grudnia 2013 r.

2. Udzielenie wsparcia stanowiącego pomoc de minimis w rolnictwie w związku
z nieruchomością, która jest wykorzystywana do działalności gospodarczej w sektorze produkcji rolnej udzielana będzie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy
de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. L 337, 21.12.2007).

§ 7.1. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą poza sektorem produkcji rolnej może uzyskać pomoc de minimis, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis, otrzymanej w okresie trzech kolejnych lat podatkowych nie przekracza kwoty 200.000 euro, natomiast dla działających w sektorze transportu drogowego nie przekracza kwoty 100.000 euro.

2. W sektorze produkcji rolnej można uzyskać pomoc de minimis w rolnictwie, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w okresie trzech kolejnych lat podatkowych nie może przekroczyć kwoty 7.500 euro.

§ 8.1. Zrealizowanie usługi usuwania azbestu wymaga załączenia do wniosku:

1) kopii aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (budynku, działki);

2) w przypadku współwłasności – zgody wszystkich współwłaścicieli na realizację zadania.

2. Zrealizowanie usługi usuwania azbestu dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą poza sektorem produkcji rolnej wymaga załączenia do wniosku:

1) dokumentów o których mowa w ust. 1;

2) kopii wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie przedsiębiorca otrzymał w roku,
w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, lub oświadczenie
o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, lub oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy we wskazanym okresie;

3) informacje niezbędne do udzielenia pomocy, według wzoru określonego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. nr 53, poz. 311).

3. Zrealizowanie usługi usuwania azbestu w sektorze produkcji rolnej wymaga załączenia
do wniosku:

1) dokumentów o których mowa w ust. 1;

2) kopii wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie przedsiębiorca otrzymał w roku,
w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, lub oświadczenie
o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie, lub oświadczenia
o nieotrzymaniu takiej pomocy we wskazanym okresie;

3) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie, według wzoru określonego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakresu informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie
lub rybołówstwie (Dz. U. nr 121, poz. 810).

Rozdział IV

Zasady finansowania Zadania

§ 9.1. Warunkiem sfinansowania Zadania jest złożenie odpowiedniego wniosku do właściwego urzędu gminy, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2. Wnioski realizowane będą do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych
na realizację Programu, o których mowa w § 4 Regulaminu lub do momentu zrealizowania wszystkich wniosków przekazanych przez gminy.

§ 10. Ustala się maksymalną ilość wyrobów zawierających azbest przewidzianych do utylizacji złożonych przez wnioskodawcę do 1000 m2.

§ 11.1. Sfinansowanie działania obejmującego łącznie demontaż wyrobów azbestowych
oraz transport i unieszkodliwienie azbestu ustala się w wysokości 100% całkowitych kosztów tego działania, z uwzględnieniem § 10.

2. Sfinansowanie działania obejmującego odbiór, transport i unieszkodliwienie azbestu, składowanego na terenie nieruchomości należącej do wnioskodawcy, ustala się w wysokości 100% całkowitych kosztów tego działania, z uwzględnieniem § 10.

§ 12. Wnioskodawcy, zobowiązani są do podpisania umowy świadczenia usługi demontażu
lub odbioru z Wykonawcą zadania wyłonionym w przetargu nieograniczonym.

§ 13. Wnioskodawca zobowiązany jest, w zależności od charakteru wykonywanych robót, zgłosić lub uzyskać na nie pozwolenie na budowę od starosty wrzesińskiego, jako organu administracji architektoniczno-budowlanej, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)

§ 14. Ostateczny termin składania wniosków ustala się na dzień 31 sierpnia 2013 r. Wnioski złożone po tym dniu nie będą rozpatrywane.

Rozdział V

Postępowanie po wpłynięciu wniosków

§ 15.1. Wnioski złożone w urzędach gmin podlegać będą wstępnej weryfikacji poprzez sprawdzenie:

  1. stanu faktycznego opisanego we wniosku,

  2. poprawności wypełnienia wniosku,

  3. weryfikację informacji w zakresie pomocy de minimis, o którym mowa w § 8.

2. Wnioski złożone w urzędach gmin są przekazywane do Starostwa Powiatowego we Wrześni w celu ich realizacji.

§ 16.1. Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich wpływu do urzędu gminy
(liczy się data wpływu) i przekazywane sukcesywnie do Starostwa Powiatowego we Wrześni.

2. Błędnie zweryfikowane wnioski, posiadające braki formalne zostaną przesłane do ponownego rozpatrzenia przez właściwy urząd gminy.

Rozdział VI

Zasady gospodarowania środkami finansowymi

§ 17.1. Środki finansowe przeznaczone na finansowanie Programu, przekazane będą przez Powiat Wrzesiński bezpośrednio Wykonawcy, po przedstawieniu przez niego faktur VAT
na kwotę 100% całkowitych kosztów działań, o których mowa w § 11 Regulaminu, potwierdzonych protokołami odbioru odpadów oraz zdeponowanych na składowisku do tego przeznaczonym.

2. Przekazanie przez Powiat Wrzesiński środków finansowych Wykonawcy, zgodnie
z ustaleniami zawartymi w ust. 1, nastąpi w terminie 21 dni od dnia przedstawienia faktury VAT wraz z dokumentami, o jakich mowa w ust. 1.

3. Środki przekazane do Powiatu Wrzesińskiego przez gminy na realizację Zadania zgodnie
z ustaleniami § 3 ust. 2, a niewykorzystane, podlegać będą zwrotowi na zasadach określonych
w umowach.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 18. Całkowitego rozliczenia programu likwidacji wyrobów zawierających azbest należy dokonać do dnia 23 września 2013 roku.

§ 19. Wszelkie zmiany postanowień niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się naczelnikowi Wydziału Budownictwa, Środowiska
i Rolnictwa.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/-/ Waldemar Grzegorek

Załączniki

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Waldemar Grzegorek
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Łukasz Jakubowski (20/03/2013 07:23:35)
  • zaakceptowanie treści informacji: Łukasz Jakubowski (20/03/2013 09:13:25)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Łukasz Jakubowski (20/03/2013 09:13:25)
Lista wiadomości
716/ 2013 z dnia 27.12.2013 r.
w sprawie przekazania upoważnienia dla Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni do zaciągania zobowiązań
715/ 2013 z dnia 27.12.2013 r.
w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni do zaciągania zobowiązań
714/ 2013 z dnia 27.12.2013 r.
w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wrześni do zaciągania zobowiązań
713/ 2013 z dnia 27.12.2013 r.
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2013 rok
712/ 2013 z dnia 27.12.2013 r.
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2013 rok
711/ 2013 z dnia 27.12.2013 r.
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2013 rok
710/ 2013 z dnia 27.12.2013 r.
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2013 rok
709/ 2013 z dnia 27.12.2013 r.
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2013 rok
708/ 2013 z dnia 27.12.2013 r.
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2013 rok
707/ 2013 z dnia 27.12.2013 r.
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2013 rok
706/ 2013 z dnia 27.12.2013 r.
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2013 rok
705/ 2013 z dnia 27.12.2013 r.
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2013 rok
704/ 2013 z dnia 27.12.2013 r.
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2013 rok
703/ 2013 z dnia 27.12.2013 r.
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2013 rok
702/ 2013 z dnia 27.12.2013 r.
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2013 rok
701/ 2013 z dnia 27.12.2013 r.
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2013 rok
700/ 2013 z dnia 27.12.2013 r.
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2013 rok
699 / 2013 z dnia 27.12.2013 r.
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2013 rok
698 / 2013 z dnia 27.12.2013 r.
w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
697/ 2013 z dnia 27.12.2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportu do „Szpitala Powiatowego we Wrześni" Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni oraz objęcia przez Powiat Wrzesiński nowo utworzonych udziałów w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego
696/ 2013 z dnia 27.12.2013 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2014
695/ 2013 z dnia 27.12.2013 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci sprzętu sportowego Zespołowi Szkół Specjalnych we Wrześni
694/ 2013 z dnia 27.12.2013 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci sprzętu sportowego Zespołowi Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni
693/ 2013 z dnia 27.12.2013 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci sprzętu sportowego Zespołowi Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni
692/ 2013 z dnia 27.12.2013 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci sprzętu sportowego Zespołowi Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni
691/ 2013 z dnia 27.12.2013 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci sprzętu sportowego Liceum Ogólnokształcącemu im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni
690/ 2013 z dnia 27.12.2013 r.
w sprawie przyjęcia Rocznego Planu Audytu Wewnętrznego dla Powiatu Wrzesińskiego na rok 2014
689/ 2013 z dnia 17.12.2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na rozbiórkę obiektu budowlanego zlokalizowanego na działce oznaczonej geodezyjnie jako nr 3703/16 położonej we Wrześni
688/ 2013 z dnia 17.12.2013 r.
w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji szkolnego organizatora rozwoju edukacji w ramach projektu „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół z terenu powiatu wrzesińskiego"
687/ 2013 z dnia 17.12.2013 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego którego przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji szkolnego organizatora rozwoju edukacji w ramach projektu „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół z terenu powiatu wrzesińskiego"
686/ 2013 z dnia 17.12.2013 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego w zakresie ubezpieczenia jednostek pływających
685/ 2013 z dnia 17.12.2013 r.
zmieniająca uchwałę nr 404/2012 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia planu Audytu Wewnętrznego dla Powiatu Wrzesińskiego na rok 2013
684 / 2013 z dnia 16.12.2013 r.
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2013 rok
683 / 2013 z dnia 16.12.2013 r.
w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
682 / 2013 z dnia 16.12.2013 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok
681 / 2013 z dnia 10.12.2013 r.
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2013 rok
680 / 2013 z dnia 10.12.2013 r.
w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
679 / 2013 z dnia 10.12.2013 r.
w sprawie przyznania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym
678 / 2013 z dnia 10.12.2013 r.
w sprawie przyznania środków finansowych dla nauczycieli na częściowe pokrycie kosztów związanych z prowadzonym leczeniem
677 / 2013 z dnia 10.12.2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego samochodu ciężarowego uniwersalnego marki ŻUK A11B, nr rej. PWR L665, będącego w posiadaniu Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni
676 / 2013 z dnia 03.12.2013 r.
w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych limitów kwotowych na korzystanie z usług telefonii komórkowej z Internetem mobilnym i dostępu do Internetu w telefonie komórkowym, oraz ustalenia zasad rozliczania opłat za korzystanie z usług telefonii komórkowej przez jednostki organizacyjne powiatu wrzesińskiego
675 / 2013 z dnia 03.12.2013 r.
w sprawie ogłoszenia i zorganizowania III przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych, będących własnością powiatu wrzesińskiego
674 / 2013 z dnia 03.12.2013 r.
w sprawie ogłoszenia i zorganizowania II przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, będącej własnością powiatu wrzesińskiego
673 / 2013 z dnia 03.12.2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczeń piwnicznych znajdujących się w budynku położonym we Wrześni przy ul. Kaliskiej 1
672 / 2013 z dnia 28.11.2013 r.
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2013 rok
671 / 2013 z dnia 28.11.2013 r.
w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
670 / 2013 z dnia 28.11.2013 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w ramach przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest obsługa przeprawy promowej w Nowej Wsi Podgórnej w roku 2013/2014
669 / 2013 z dnia 26.11.2013 r.
w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu o przepadku
668 / 2013 z dnia 26.11.2013 r.
w sprawie unieważnienia przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
667 / 2013 z dnia 26.11.2013 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych powiatu wrzesińskiego w sezonie 2013/2014 - dot. części VI - obszar miasta Września
666 / 2013 z dnia 26.11.2013 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych powiatu wrzesińskiego w sezonie 2013/2014 - dot. części V - obszar gminy Września
665 / 2013 z dnia 26.11.2013 r.
w sprawie wyboru wykonawcy, wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych powiatu wrzesińskiego w sezonie 2013/2014 - dot. części IV - obszar gminy Pyzdry
664 / 2013 z dnia 26.11.2013 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych powiatu wrzesińskiego w sezonie 2013/2014 - dot. części III - obszar gminy Nekla
663 / 2013 z dnia 26.11.2013 r.
w sprawie wyboru wykonawcy, wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych powiatu wrzesińskiego w sezonie 2013/2014 - dot. części II - obszar gminy Miłosław
662 / 2013 z dnia 26.11.2013 r.
w sprawie wyboru wykonawcy, wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych powiatu wrzesińskiego w sezonie 2013/2014 - dot. części I - obszar gminy Kołaczkowo
661 / 2013 z dnia 26.11.2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy użyczenia pomieszczenia użytkowego i łazienki stanowiącej przedmiot wspólnego korzystania, znajdujących się na II piętrze w budynku położonym przy ul. Kaliskiej 1 we Wrześni, ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych „Drogowskaz"
660 / 2013 z dnia 26.11.2013 r.
zmieniająca uchwałę nr 225/2008 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 24.06.2008 r. w sprawie: zatwierdzenia realizacji projektu „Człowiek najlepszą inwestycją" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie, Poddzialanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych
659 / 2013 z dnia 19.11.2013 r.
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2013 rok
658 / 2013 z dnia 19.11.2013 r.
w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
657 / 2013 z dnia 19.11.2013 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok
656 / 2013 z dnia 19.11.2013 r.
w sprawie nadania Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia jest obsługa przeprawy promowej w Nowej Wsi Podgórnej w roku 2013
655 / 2013 z dnia 19.11.2013 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia jest obsługa przeprawy promowej w Nowej Wsi Podgórnej w roku 2013
654 / 2013 z dnia 13.11.2013 r.
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2013 rok
653 / 2013 z dnia 13.11.2013 r.
w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
652 / 2013 z dnia 13.11.2013 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok
651 / 2013 z dnia 13.11.2013 r.
w sprawie unieważnienia przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
650 / 2013 z dnia 13.11.2013 r.
w sprawie ogłoszenia i zorganizowania III przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Bierzglinku, będących własnością powiatu wrzesińskiego
649 / 2013 z dnia 13.11.2013 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
648 / 2013 z dnia 13.11.2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ułożenie płytek gresowych na tarasie przylegającym do lokalu użytkowego, znajdującym się na I piętrze, w budynku położonym przy ul. Kaliskiej 1 we Wrześni przez najemcę Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrześni oraz na odliczenie poniesionych nakładów od czynszu najmu
647 / 2013 z dnia 13.11.2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie remontu korytarza i toalety w piwnicy budynku położonego przy ul. Kaliskiej 1 we Wrześni przez najemcę Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrześni oraz na odliczenie poniesionych nakładów od czynszu najmu
646 / 2013 z dnia 13.11.2013 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pani Magdalenie Zając Dyrektorowi Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie
645 / 2013 z dnia 13.11.2013 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie do podpisywania umów oraz podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją remontu dachu obiektu budowlanego
644 / 2013 z dnia 13.11.2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie remontu dachu budynku powierzonego w trwały zarząd jednostce organizacyjnej Powiatu Wrzesińskiego - Ośrodkowi Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie
643 / 2013 z dnia 13.11.2013 r.
w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok
642 / 2013 z dnia 13.11.2013 r.
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2014 - 2023
641 / 2013 z dnia 05.11.2013 r.
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2013 rok
640 / 2013 z dnia 05.11.2013 r.
w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
639 / 2013 z dnia 05.11.2013 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok
638 / 2013 z dnia 05.11.2013 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Bogdanowi Nowakowi Dyrektorowi Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni
637 / 2013 z dnia 05.11.2013 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Włodzimierzowi Wawrzyniakowi Dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni
636 / 2013 z dnia 05.11.2013 r.
w sprawie przeznaczenia do oddania w najem pomieszczeń piwnicznych stanowiących własność Powiatu Wrzesińskiego
635 / 2013 z dnia 28.10.2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części lokalu użytkowego znajdującego się w budynku położonym we Wrześni przy ul. Kaliskiej 1
634 / 2013 z dnia 28.10.2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu gruntu pod garaż będącego częścią nieruchomości położonej przy ul. Gnieźnieńskiej 29 we Wrześni
633 / 2013 z dnia 28.10.2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczenia garażowego nr 2 położonego przy ul. Gnieźnieńskiej 29 we Wrześni
632 / 2013 z dnia 28.10.2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczenia garażowego nr 1 położonego przy ul. Gnieźnieńskiej 29 we Wrześni
631 / 2013 z dnia 28.10.2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczenia garażowego nr 11 znajdującego się w budynku przy ul. Kaliskiej la we Wrześni
630 / 2013 z dnia 24.10.2013 r.
w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wrześni do zaciągania zobowiązań
629 / 2013 z dnia 24.10.2013 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 572/2013 Zarządu Powiatu we Września z dnia 25 lipca 2013 roku w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2013 rok
628 / 2013 z dnia 24.10.2013 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 160/2011 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 22 września 2011 roku w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni do zaciągania zobowiązań
627 / 2013 z dnia 24.10.2013 r.
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2013 rok
626 / 2013 z dnia 24.10.2013 r.
w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
625 / 2013 z dnia 24.10.2013 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1) ustawy o finansach publicznych
624 / 2013 z dnia 24.10.2013 r.
zmieniająca uchwałę nr 162/2011 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 22 września 2011 r. zmienioną uchwałą nr 284/2012 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pana Eugeniusza Wiśniewskiego Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni do realizacji projektu konkursowego „Kadra plus", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie
623 / 2013 z dnia 22.10.2013 r.
w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych powiatu wrzesińskiego w sezonie 2013/2014
622 / 2013 z dnia 22.10.2013 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego którego przedmiotem jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych powiatu wrzesińskiego w sezonie 2013/2014
621 / 2013 z dnia 22.10.2013 r.
w sprawie powołania biegłego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
620 / 2013 z dnia 22.10.2013 r.
w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
619 / 2013 z dnia 22.10.2013 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
618 / 2013 z dnia 22.10.2013 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 r."
617 / 2013 z dnia 15.10.2013 r.
w sprawie unieważnienia przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest zakup sprzętu medycznego, mebli oraz wyposażenia dla Szpitala Powiatowego we Wrześni spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - dotyczy pakietu nr VI
616 / 2013 z dnia 08.10.2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zasypanie, utwardzenie i zabetonowanie zsypu na węgiel znajdującego się przy budynku położonym przy ul. Kaliskiej 1 we Wrześni przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrześni oraz na odliczenie poniesionych nakładów od czynszu najmu
615 / 2013 z dnia 01.10.2013 r.
w sprawie udzielenia projektantowi z firmy P.W.K. - Projektowanie i Wykonawstwo - Komunikacja pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Wrzesińskiego przy podejmowaniu czynności mających na celu wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami dla inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo - Września"
614 / 2013 z dnia 01.10.2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie Miłosławskiemu Stowarzyszeniu Niesienia Pomocy Chorym i Niepełnosprawnym w Miłosławiu mienia w postaci sprzętów medycznych
613 / 2013 z dnia 01.10.2013 r.
w sprawie przeznaczenia do oddania w najem części lokalu użytkowego stanowiącego własność Powiatu Wrzesińskiego
612 / 2013 z dnia 01.10.2013 r.
w sprawie przeznaczenia do oddania w najem gruntu pod garaż będącego częścią nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego
611 / 2013 z dnia 01.10.2013 r.
w sprawie przeznaczenia do oddania w najem pomieszczeń garażowych nr 1 i 2 stanowiących własność Powiatu Wrzesińskiego
610 / 2013 z dnia 01.10.2013 r.
w sprawie przeznaczenia do oddania w najem pomieszczenia garażowego nr 11 będącego w posiadaniu Powiatu Wrzesińskiego
609 / 2013 z dnia 01.10.2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczenia garażowego położonego przy ul. Miłosławskiej we Wrześni
608 / 2013 z dnia 01.10.2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części lokalu użytkowego znajdującego się w budynku położonym we Wrześni przy ul. Kaliskiej 1
607 / 2013 z dnia 01.10.2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wymianę stolarki okiennej i parapetów wewnętrznych w lokalu użytkowym znajdującym się w budynku położonym przy ul. Kaliskiej 1 we Wrześni przez najemcę Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz na odliczenie poniesionych nakładów od czynszu najmu
606 / 2013 z dnia 27.09.2013 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pani Magdaleny Zając do podpisania umowy o dofinansowanie zadania pn.: „Prace konserwatorsko-restauratorskie polegające na wymianie 9 okien z parapetami w budynku stajni stanowiącej zabytek architektury klasycystycznej z pierwszej połowy XIX wieku"
605 / 2013 z dnia 27.09.2013 r.
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2013 rok
604 / 2013 z dnia 27.09.2013 r.
w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
603 / 2013 z dnia 24.09.2013 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w ramach przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej Kołaczkowo - Łagiewki
602 / 2013 z dnia 17.09.2013 r.
zmieniająca uchwałę Nr 477/2013 z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa firmie Maximus Broker sp. z o.o. ul. Szosa Chełmińska 164, 87-100 Toruń, reprezentowanej przez brokera - Katarzynę Zubek - Gołębiewską
601 / 2013 z dnia 17.09.2013 r.
w sprawie ogłoszenia i zorganizowania II przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych, będących własnością powiatu wrzesińskiego
600 / 2013 z dnia 17.09.2013 r.
w sprawie ogłoszenia i zorganizowania I przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, będącej własnością powiatu wrzesińskiego
599 / 2013 z dnia 17.09.2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem i użyczenie na czas oznaczony części nieruchomości, stanowiącej własność powiatu wrzesińskiego, przekazanej w trwały zarząd Liceum Ogólnokształcącemu im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni
598 / 2013 z dnia 17.09.2013 r.
w sprawie unieważnienia przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest zakup sprzętu medycznego, mebli oraz wyposażenia dla Szpitala Powiatowego we Wrześni spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - dotyczy pakietów nr II, III i V
597 / 2013 z dnia 17.09.2013 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w ramach przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu medycznego, mebli oraz wyposażenia dla Szpitala Powiatowego we Wrześni spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - dotyczy pakietu nr IV
596 / 2013 z dnia 17.09.2013 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w ramach przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu medycznego, mebli oraz wyposażenia dla Szpitala Powiatowego we Wrześni spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - dotyczy pakietu nr I
595 / 2013 z dnia 17.09.2013 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w ramach przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej Kołaczkowo - Łagiewki
594 / 2013 z dnia 10.09.2013 r.
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2013 rok
593 / 2013 z dnia 10.09.2013 r.
w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
592 / 2013 z dnia 10.09.2013 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok
591 / 2013 z dnia 10.09.2013 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w ramach przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 2918P - budowa chodnika w miejscowości Krzywa Góra
590 / 2013 z dnia 03.09.2013 r.
w sprawie ogłoszenia i zorganizowania II przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Bierzglinku, będących własnością powiatu wrzesińskiego
589 / 2013 z dnia 03.09.2013 r.
w sprawie przeznaczenia do oddania w najem pomieszczenia garażowego stanowiącego własność Powiatu Wrzesińskiego
588 / 2013 z dnia 03.09.2013 r.
w sprawie przeznaczenia do oddania w najem części lokalu użytkowego stanowiącego własność Powiatu Wrzesińskiego
587 / 2013 z dnia 03.09.2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych i pozostałych środków trwałych będących w posiadaniu Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni
586 / 2013 z dnia 27.08.2013 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w ramach przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 2933P i 3665P polegająca na budowie chodnika w miejscowości Targowa Górka
585 / 2013 z dnia 27.08.2013 r.
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2013 rok
584 / 2013 z dnia 27.08.2013 r.
w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
583 / 2013 z dnia 27.08.2013 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok
582 / 2013 z dnia 27.08.2013 r.
w sprawie założeń do opracowania projektu budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023
581 / 2013 z dnia 27.08.2013 r.
informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za pierwsze półrocze 2013 roku oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2013-2023
580 / 2013 z dnia 20.08.2013 r.
w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest przebudowa drogi powiatowej Kołaczkowo - Łagiewki
579 / 2013 z dnia 20.08.2013 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest przebudowa drogi powiatowej Kołaczkowo - Łagiewki
578 / 2013 z dnia 20.08.2013 r.
w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest przebudowa drogi powiatowej nr 2918P - budowa chodnika w miejscowości Krzywa Góra
577 / 2013 z dnia 20.08.2013 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego którego przedmiotem jest przebudowa drogi powiatowej nr 2918P - budowa chodnika w miejscowości Krzywa Góra
576 / 2013 z dnia 06.08.2013 r.
w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
575 / 2013 z dnia 06.08.2013 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego
574 / 2013 z dnia 25.07.2013 r.
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2013 rok
573 / 2013 z dnia 25.07.2013 r.
w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
572 / 2013 z dnia 25.07.2013 r.
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2013 rok
571 / 2013 z dnia 25.07.2013 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
570 / 2013 z dnia 25.07.2013 r.
w sprawie upoważnienia Pana Włodzimierza Wawrzyniaka dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni do dokonywania wszystkich czynności związanych z realizacją projektu, składania oświadczeń woli, w tym zaciągania zobowiązań finansowych do wysokości planu projektu „Our Identity: "National and European? - A Research of National and European Landmarks" (Narodowa i europejska tożsamość: poszukiwanie śladów między narodowymi i europejskimi kamieniami milowymi) finansowanego w ramach programu Comenius Partnerskie Projekty Szkół „Uczenie się przez całe życie"
569 / 2013 z dnia 25.07.2013 r.
w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest przebudowa drogi powiatowej nr 2933P i 3665P - budowa chodnika w miejscowości Targowa Górka
568 / 2013 z dnia 25.07.2013 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego którego przedmiotem jest przebudowa drogi powiatowej nr 2933P i 3665P - budowa chodnika w miejscowości Targowa Górka
567 / 2013 z dnia 19.07.2013 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1) ustawy o finansach publicznych
566 / 2013 z dnia 19.07.2013 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w ramach przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej pt: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo - Września"
565 / 2013 z dnia 19.07.2013 r.
zmieniająca uchwałę Nr 308/2012 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 30 lipca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na wymianę stolarki okiennej i parapetów wewnętrznych w lokalu użytkowym znajdującym się w budynku położonym przy ul. Kaliskiej 1 we Wrześni przez najemcę Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz na odliczenie poniesionych nakładów od czynszu najmu
564 / 2013 z dnia 05.07.2013 r.
w sprawie ogłoszenia i zorganizowania I przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie oddania w dzierżawę części nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność powiatu wrzesińskiego, położonych w miejscowości Bierzglinek, oznaczonych geodezyjnie działkami nr 139/73, 139/75, 146/3 i 375/153 o łącznej powierzchni 28,3714 ha.
563 / 2013 z dnia 05.07.2013 r.
w sprawie ogłoszenia i zorganizowania I przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych, będących własnością powiatu wrzesińskiego.
562 / 2013 z dnia 03.07.2013 r.
w sprawie ogłoszenia i zorganizowania I przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierzglinku, będącej własnością powiatu wrzesińskiego, zapisanej w księdze wieczystej PO1F/00042327/8
561 / 2013 z dnia 03.07.2013 r.
w sprawie powołania biegłych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup sprzętu medycznego, mebli oraz wyposażenia dla „Szpitala Powiatowego we Wrześni" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
560 / 2013 z dnia 03.07.2013 r.
w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup sprzętu medycznego, mebli oraz wyposażenia dla Szpitala Powiatowego we Wrześni spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
559 / 2013 z dnia 03.07.2013 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego którego przedmiotem jest zakup sprzętu medycznego, mebli oraz wyposażenia dla Szpitala Powiatowego we Wrześni spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
558 / 2013 z dnia 03.07.2013 r.
w sprawie likwidacji pojazdu, który stal się własnością powiatu na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu o przepadku
557 / 2013 z dnia 27.06.2013 r.
w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
556 / 2013 z dnia 18.06.2013 r.
w sprawie przekazania na rzecz Domu Pomocy Społecznej we Wrześni środka trwałego uzyskanego w ramach zrealizowanego projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wrzesińskiego".
555 / 2013 z dnia 18.06.2013 r.
w sprawie przekazania na rzecz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni środka trwałego uzyskanego w ramach zrealizowanego projektu pn.: „Termomodemizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wrzesińskiego".
554 / 2013 z dnia 18.06.2013 r.
w sprawie przekazania na rzecz Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni środka trwałego uzyskanego w ramach zrealizowanego projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wrzesińskiego".
553 / 2013 z dnia 11.06.2013 r.
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2013 rok.
552 / 2013 z dnia 11.06.2013 r.
w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
551 / 2013 z dnia 11.06.2013 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w ramach przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa używanego remontera drogowego.
550 / 2013 z dnia 11.06.2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu pomieszczenia garażowego nr 2, usytuowanego w budynku przy ul. Kaliskiej 1 we Wrześni, za porozumieniem stron.
549 / 2013 z dnia 11.06.2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie powiatowym jednostkom organizacyjnym mienia w postaci telefonów komórkowych.
548 / 2013 z dnia 11.06.2013 r.
w sprawie przyznania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym.
547 / 2013 z dnia 11.06.2013 r.
w sprawie przyznania środków finansowych dla nauczycieli na częściowe pokrycie kosztów związanych z prowadzonym leczeniem.
546 / 2013 z dnia 04.06.2013 r.
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu powiatu wrzesińskiego spółkom wodnym.
545 / 2013 z dnia 28.05.2013 r.
w sprawie unieważnienia przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa używanego remontera drogowego.
544 / 2013 z dnia 28.05.2013 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w ramach przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia są bieżące remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie Powiatu Wrzesińskiego.
543 / 2013 z dnia 28.05.2013 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust 1 pkt 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.).
542 / 2013 z dnia 28.05.2013 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w ramach przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest przebudowa skrzyżowania ulic: Tadeusza Kościuszki, Legii Wrzesińskiej, Opieszyn i 3 Maja we Wrześni.
541 / 2013 z dnia 28.05.2013 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w ramach przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą i rozładunkiem drogowych materiałów budowlanych na terenie powiatu wrzesińskiego.
540 / 2013 z dnia 28.05.2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczenia garażowego nr 12 usytuowanego w budynku przy ul. Kaliskiej 1a we Wrześni.
539 / 2013 z dnia 28.05.2013 r.
w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych limitów kwotowych na korzystanie z usług telefonii komórkowej.
538 / 2013 z dnia 28.05.2013 r.
w sprawie przystąpienia Powiatu Wrzesińskiego do partnerstwa na rzecz wykorzystania instrumentów ekonomii społecznej do rozwiązywania problemów społecznych w środowisku lokalnym.
537 / 2013 z dnia 21.05.2013 r.
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2013 rok.
536 / 2013 z dnia 21.05.2013 r.
w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
535 / 2013 z dnia 21.05.2013 r.
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność powiatu wrzesińskiego, położonych w miejscowości Bierzglinek.
534 / 2013 z dnia 21.05.2013 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
533 / 2013 z dnia 21.05.2013 r.
w sprawie unieważnienia przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa używanego remontera drogowego.
532 / 2013 z dnia 21.05.2013 r.
w sprawie przyznania środków budżetowych na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2013.
531 / 2013 z dnia 21.05.2013 r.
w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu o przepadku.
530 / 2013 z dnia 21.05.2013 r.
w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu o przepadku
529 / 2013 z dnia 21.05.2013 r.
w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu o przepadku.
528 / 2013 z dnia 14.05.2013 r.
w sprawie udzielania pełnomocnictwa wynikającego z umowy nr WBŚ.2.2013 z dnia 22.04.2013r. zawartej pomiędzy Powiatem Wrzesińskim a EKOSTANDARD Pracowania Analiz Środowiskowych.
527 / 2013 z dnia 14.05.2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczenia garażowego nr 16 usytuowanego w budynku przy ul. Kaliskiej 1a we Wrześni.
526 / 2013 z dnia 14.05.2013 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
525 / 2013 z dnia 14.05.2013 r.
w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie dokumentacji projektowej pt.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo – Września”.
524 / 2013 z dnia 14.05.2013 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie dokumentacji projektowej pt.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo – Września”.
523 / 2013 z dnia 14.05.2013 r.
w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup wraz z dostawą i rozładunkiem drogowych materiałów budowlanych.
522 / 2013 z dnia 14.05.2013 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup wraz z dostawą i rozładunkiem drogowych materiałów budowlanych.
521 / 2013 z dnia 14.05.2013 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia panu Jerzemu Nowaczykowi Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do realizacji w imieniu Powiatu Wrzesińskiego pilotażowego programu „Aktywny samorząd ”realizowanego przez Powiat Wrzesiński na podstawie umowy nr AS3/000033/15/D z dnia 5 kwietnia 2013 r.
520 / 2013 z dnia 07.05.2013 r.
w sprawie ustalenia dotacji w roku 2013 dla szkół niepublicznych dla dorosłych prowadzonych przez Stowarzyszenie Oświatowców Polskich Oddział we Wrześni.
519 / 2013 z dnia 07.05.2013 r.
w sprawie ustalenia dotacji w roku 2013 dla szkół niepublicznych dla dorosłych prowadzonych przez pana Pawła Dziobę
518 / 2013 z dnia 07.05.2013 r.
w sprawie ustalenia dotacji w roku 2013 dla szkoły niepublicznej dla dorosłych prowadzonej przez panią Elżbietę Prentką.
517 / 2013 z dnia 07.05.2013 r.
w sprawie powierzenia Panu Maciejowi Mielczarkowi stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni.
516 / 2013 z dnia 07.05.2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczenia garażowego nr 14, usytuowanego w budynku zlokalizowanym we Wrześni przy ul. Kaliskiej 1a, posadowionego na działce nr 3703/14 będącej w posiadaniu Powiatu Wrzesińskiego, z Panem Zbigniewem Studziennym *.
515 / 2013 z dnia 07.05.2013 r.
w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są bieżące remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie powiatu wrzesińskiego.
514 / 2013 z dnia 07.05.2013 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są bieżące remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie powiatu wrzesińskiego.
513 / 2013 z dnia 07.05.2013 r.
w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup i dostawa remontera drogowego.
512 / 2013 z dnia 07.05.2013 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup i dostawa remontera drogowego.
511 / 2013 z dnia 07.05.2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację programów komputerowych będących w posiadaniu Domu Pomocy Społecznej we Wrześni.
510 / 2013 z dnia 25.04.2013 r.
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2013 rok.
509 / 2013 z dnia 25.04.2013 r.
w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
508 / 2013 z dnia 25.04.2013 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.
507 / 2013 z dnia 25.04.2013 r.
w sprawie udzielania pełnomocnictw wynikających z Umowy Nr 273.14.2013 z dnia 19.04.2013r. zawartej pomiędzy Powiatem Wrzesińskim a Polską Telefonią Komórkową Centertel Sp. z o.o. na usługę telefonii komórkowej z internetem mobilnym.
506 / 2013 z dnia 25.04.2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zamontowanie monitoringu, systemu alarmowego na klatce schodowej i w lokalu użytkowym znajdującym się na parterze, w budynku przy ul. Kaliskiej 1 we Wrześni przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrześni oraz na odliczenie poniesionych nakładów od czynszu najmu.
505 / 2013 z dnia 25.04.2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem w celu umieszczenia rurociągu kablowego na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego, położonej we Wrześni, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 440/1.
504 / 2013 z dnia 25.04.2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem w celu zasilania w energię elektryczną działki budowlanej nr 1271/12 na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego, położonej we Wrześni, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1271/13.
503 / 2013 z dnia 25.04.2013 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w ramach przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego.
502 / 2013 z dnia 15.04.2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczenia garażowego nr 9 zlokalizowanego we Wrześni przy ul. Kaliskiej 1a na działce nr 3703/14, będącej w posiadaniu Powiatu Wrzesińskiego, dotychczasowemu najemcy.
501 / 2013 z dnia 10.04.2013 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w ramach przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest serwis wentylacji i klimatyzacji w siedzibie Starostwa Powiatowego oraz serwis i obsługa powiatowych kotłowni gazowych – cz. II.
500 / 2013 z dnia 10.04.2013 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w ramach przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest serwis wentylacji i klimatyzacji w siedzibie Starostwa Powiatowego oraz serwis i obsługa powiatowych kotłowni gazowych – cz. I.
499 / 2013 z dnia 10.04.2013 r.
w sprawie ogłoszenia i zorganizowania I przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością powiatu wrzesińskiego, położonej we Wrześni przy ul. Kościuszki, oznaczonej geodezyjnie działką nr 3896/24 o powierzchni 0,4514 ha.
498 / 2013 z dnia 10.04.2013 r.
w sprawie ogłoszenia i zorganizowania III przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością powiatu wrzesińskiego, położonej we Wrześni przy ul. Opieszyn, oznaczonej geodezyjnie działką nr 3703/17 o powierzchni 0,2642 ha.
497 / 2013 z dnia 10.04.2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na czas oznaczony części nieruchomości, stanowiącej własność powiatu wrzesińskiego, przekazanej w trwały zarząd Powiatowemu Urzędowi Pracy we Wrześni .
496 / 2013 z dnia 10.04.2013 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni
495 / 2013 z dnia 10.04.2013 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w ramach przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia są usługi telefonii komórkowej z Internetem mobilnym.
494 / 2013 z dnia 10.04.2013 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie do realizacji wniosku oraz umowy o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku.
493 / 2013 z dnia 03.04.2013 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2013.
492 / 2013 z dnia 26.03.2013 r.
w sprawie przekazania upoważnienia dla Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni do zaciągania zobowiązań.
491 / 2013 z dnia 26.03.2013 r.
w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni do zaciągania zobowiązań.
490 / 2013 z dnia 26.03.2013 r.
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2013 rok
489 / 2013 z dnia 26.03.2013 r.
w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
488 / 2013 z dnia 25.03.2013 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w ramach przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze gminy Miłosław, Nekla i Września – cz. II, III i IV.
487 / 2013 z dnia 25.03.2013 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w ramach przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze gminy Kołaczkowo – cz. I.
486 / 2013 z dnia 25.03.2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas oznaczony części nieruchomości, stanowiącej własność powiatu wrzesińskiego, przekazanej w trwały zarząd Liceum Ogólnokształcącemu im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni.
485 / 2013 z dnia 25.03.2013 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 461/2013 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie przyznania środków budżetowych na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2013.
484 / 2013 z dnia 25.03.2013 r.
w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Wrzesińskiego na dzień 31 grudzień 2012 roku.
483 / 2013 z dnia 25.03.2013 r.
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2012 rok.
482 / 2013 z dnia 18.03.2013 r.
w sprawie przyjęcia „Regulaminu finansowania likwidacji wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego w 2013 roku” w związku z realizacją Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego.
481 / 2013 z dnia 18.03.2013 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni.
480 / 2013 z dnia 18.03.2013 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w ramach przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest zakup kationowej emulsji szybkorozpadowej K1-65.
479 / 2013 z dnia 12.03.2013 r.
w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
478 / 2013 z dnia 12.03.2013 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok.
477 / 2013 z dnia 12.03.2013 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa firmie Maximus Broker sp. z o.o. ul. Szosa Chełmińska 164, 87-100 Toruń reprezentowanej przez brokera - Katarzynę Zubek - Gołębiewską.
476 / 2013 z dnia 06.03.2013 r.
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2013 rok.
475 / 2013 z dnia 06.03.2013 r.
w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
474 / 2013 z dnia 05.03.2013 r.
w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest serwis wentylacji i klimatyzacji w siedzibie Starostwa Powiatowego oraz serwis i obsługa powiatowych kotłowni gazowych.
473 / 2013 z dnia 05.03.2013 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest serwis wentylacji i klimatyzacji w siedzibie Starostwa Powiatowego oraz serwis i obsługa powiatowych kotłowni gazowych.
472 / 2013 z dnia 05.03.2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie lokalu użytkowego usytuowanego na II piętrze w budynku położonym we Wrześni przy ul. Kaliskiej 1, posadowionym na działce nr 3703/16, na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża Oddział Rejonowy we Wrześni w celu wykonywania obowiązków statutowych.
471 / 2013 z dnia 05.03.2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ułożenie płytek podłogowych na klatce schodowej w budynku przy ul. Kaliskiej 1 we Wrześni przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrześni oraz na odliczenie poniesionych nakładów od czynszu najmu.
470 / 2013 z dnia 26.02.2013 r.
w sprawie przeznaczenia do oddania w najem pomieszczeń garażowych nr 12, 14, 15 i 16, usytuowanych w budynku zlokalizowanym we Wrześni przy ul. Kaliskiej 1a, posadowionym na działce nr 3703/14, będącej w posiadaniu Powiatu Wrzesińskiego.
469 / 2013 z dnia 26.02.2013 r.
w sprawie nadania regulaminu Pracy komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego.
468 / 2013 z dnia 26.02.2013 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego.
467 / 2013 z dnia 19.02.2013 r.
w sprawie zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2013 rok.
466 / 2013 z dnia 19.02.2013 r.
w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
465 / 2013 z dnia 19.02.2013 r.
w sprawie wyznaczenia dwóch przedstawicieli Zarządu Powiatu do Komisji Inwentaryzacyjnej powołanej dla przeprowadzenia inwentaryzacji mienia Skarbu Państwa przekazywanego Powiatowi Wrzesińskiemu.
464 / 2013 z dnia 19.02.2013 r.
w sprawie udzielenia projektantowi z firmy Gnieźnieńskie Biuro Projektowe „ROADS&BRIDGES” pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Wrzesińskiego przy podejmowaniu czynności mających na celu wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej oraz zgłoszenia wykonania robót dla inwestycji " Przebudowa skrzyżowania ulic: Tadeusza Kościuszki, Legii Wrzesińskiej, Opieszyn i 3 Maja we Wrześni - Budowa oświetlenia przejść dla pieszych”.
463 / 2013 z dnia 19.02.2013 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w ramach przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia są prace związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na obszarze gminy Miłosław.
462 / 2013 z dnia 19.02.2013 r.
w sprawie upoważnienia Pana Włodzimierza Wawrzyniaka dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni do podpisania wniosku o dofinansowanie projektu „Our Identity: National and European? – A Research of National and European Landmarks” (Narodowa i europejska tożsamość: poszukiwanie śladów między narodowymi i europejskimi kamieniami milowymi) finansowanego w ramach programu Comenius Partnerskie Projekty Szkół „Uczenie się przez całe życie”.
461 / 2013 z dnia 19.02.2013 r.
w sprawie przyznania środków budżetowych na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2013.
460 / 2013 z dnia 19.02.2013 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Rodzinnego Domu Dziecka w Pyzdrach.
459 / 2013 z dnia 12.02.2013 r.
w sprawie unieważnienia przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą kationowej emulsji szybkorozpadowej K1-65.
458 / 2013 z dnia 12.02.2013 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w ramach przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia są bieżące remonty cząstkowe nawierzchni dróg i chodników na terenie Powiatu Wrzesińskiego.
457 / 2013 z dnia 12.02.2013 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
456 / 2013 z dnia 05.02.2013 r.
w sprawie zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2013 rok.
455 / 2013 z dnia 05.02.2013 r.
w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
454 / 2013 z dnia 05.02.2013 r.
w sprawie upoważnienia Pani Izabeli Karpińskiej, Kierownika Referatu Dróg Powiatowych, do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
453 / 2013 z dnia 05.02.2013 r.
w sprawie: wyboru wykonawcy w ramach przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 tys. euro, którego przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze gminy Pyzdry.
452 / 2013 z dnia 05.02.2013 r.
w sprawie nadania Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia są usługi telefonii komórkowej z internetem mobilnym.
451 / 2013 z dnia 05.02.2013 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia są usługi telefonii komórkowej z internetem mobilnym.
450 / 2013 z dnia 05.02.2013 r.
w sprawie nadania Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego którego przedmiotem zamówienia jest przebudowa skrzyżowania ulic: Tadeusza Kościuszki, Legii Wrzesińskiej, Opieszyn i 3 Maja we Wrześni.
449 / 2013 z dnia 05.02.2013 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego którego przedmiotem zamówienia jest przebudowa skrzyżowania ulic: Tadeusza Kościuszki, Legii Wrzesińskiej, Opieszyn i 3 Maja we Wrześni.
448 / 2013 z dnia 31.01.2013 r.
w sprawie zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2013 rok.
447 / 2013 z dnia 31.01.2013 r.
w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
446 / 2013 z dnia 31.01.2013 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1) ustawy o finansach publicznych.
445 / 2013 z dnia 22.01.2013 r.
w sprawie: wyboru wykonawcy w ramach przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 tys. euro, którego przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Września.
444 / 2013 z dnia 22.01.2013 r.
w sprawie nadania Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia jest zakup kationowej emulsji szybkorozpadowej K1 - 65.
443 / 2013 z dnia 22.01.2013 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia jest zakup kationowej emulsji szybkorozpadowej K1 - 65.
442 / 2013 z dnia 22.01.2013 r.
w sprawie nadania Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego którego przedmiotem zamówienia są bieżące remonty cząstkowe nawierzchni dróg i chodników na terenie Powiatu Wrzesińskiego.
441 / 2013 z dnia 22.01.2013 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego którego przedmiotem zamówienia są bieżące remonty cząstkowe nawierzchni dróg i chodników na terenie Powiatu Wrzesińskiego.
440 / 2013 z dnia 22.01.2013 r.
w sprawie ustalenia zasad gospodarowania drewnem pozyskanym w ramach usuwania drzew rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych stanowiących własność Powiatu Wrzesińskiego.
439 / 2013 z dnia 22.01.2013 r.
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2013.
438 / 2013 z dnia 22.01.2013 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2013.
437 / 2013 z dnia 22.01.2013 r.
w sprawie ogłoszenia i zorganizowania IX przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 5, położonej w budynku znajdującym się przy ulicy 3 Maja 8 we Wrześni, na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 1542/2 o powierzchni 0,0624 ha.
436 / 2013 z dnia 22.01.2013 r.
w sprawie ogłoszenia i zorganizowania II przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością powiatu wrzesińskiego, położonej we Wrześni przy ul. Opieszyn, oznaczonej geodezyjnie działką nr 3703/17 o powierzchni 0,2642 ha.
435 / 2013 z dnia 08.01.2013 r.
w sprawie nadania Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego którego przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych.
434 / 2013 z dnia 08.01.2013 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego którego przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych.
433 / 2013 z dnia 08.01.2013 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania Zespołowi Szkół Politechnicznych we Wrześni mienia w postaci dokumentacji budowlanej „Budowy boisk wielofunkcyjnych z bieżnią i skocznią w dal dla ZSP we Wrześni”.