AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Zarząd Powiatu we Wrześni » Uchwały zarządu powiatu » Uchwały Zarządu 2012 (IV kadencja)

409 / 2012 z dnia 28.12.2012 r.

UCHWAŁA NR 409/2012

ZARZĄDU POWIATU WE WRZEŚNI

z dnia 28 grudnia 2012 r.


w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci sprzętu sportowego Zespołowi Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zmianami) uchwala się, co następuje:


§ 1. Zarząd Powiatu we Wrześni przekazuje nieodpłatnie Zespołowi Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni, jako jednostce organizacyjnej Powiatu, mienie będące własnością Powiatu, stanowiące wyposażenie dla szkół oraz sprzęt sportowy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.


§ 2. Mienie o którym mowa w § 1 zostało zakupione w ramach Grantów Edukacyjnych realizowanych w ramach „Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży” (Uchwała nr 121/XIX/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dn. 05.06.2012 r.).


§ 3. Wykaz składników mienia, o których mowa w § 1, zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu i Sekretarzowi Powiatu.


§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Łukasz Jakubowski (10/01/2013 09:56:52)
  • zaakceptowanie treści informacji: Łukasz Jakubowski (28/01/2013 09:01:42)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Łukasz Jakubowski (28/01/2013 09:01:42)
Lista wiadomości
432 / 2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2012 rok.
431 / 2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2012 rok.
430 / 2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2012 rok.
429 / 2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2012 rok.
428 / 2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2012 rok.
427 / 2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2012 rok.
426 / 2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2012 rok.
425 / 2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2012 rok.
424 / 2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2012 rok.
423 / 2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2012 rok.
422 / 2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2012 rok.
421 / 2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2012 rok.
420 / 2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2012 rok.
419 / 2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2012 rok.
418 / 2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2013 rok.
417 / 2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
416 / 2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie: zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2012 rok.
415 / 2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2012 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
414 / 2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w ramach przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 tys. euro, którego przedmiotem zamówienia jest obsługa przeprawy promowej w Nowej Wsi Podgórnej w roku 2013.
413 / 2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci sprzętu sportowego Zespołowi Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni.
412 / 2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci sprzętu sportowego Zespołowi Szkół Specjalnych we Wrześni.
411 / 2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci sprzętu sportowego Zespołowi Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni.
410 / 2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci sprzętu sportowego Liceum Ogólnokształcącemu im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni.
409 / 2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci sprzętu sportowego Zespołowi Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni.
408 / 2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci pomocy edukacyjnych Zespołowi Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni.
407 / 2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci pomocy edukacyjnych Zespołowi Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni.
406 / 2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci pomocy edukacyjnych Zespołowi Szkół Specjalnych we Wrześni.
405 / 2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2013.
404 / 2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie przyjęcia planu Audytu Wewnętrznego dla Powiatu Wrzesińskiego na rok 2013
403 / 2012 z dnia 18.12.2012 r.
w sprawie nadania Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego którego przedmiotem zamówienia jest obsługa przeprawy promowej w Nowej Wsi Podgórnej w roku 2013.
402 / 2012 z dnia 18.12.2012 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego którego przedmiotem zamówienia jest obsługa przeprawy promowej w Nowej Wsi Podgórnej w roku 2013.
401 / 2012 z dnia 18.12.2012 r.
w sprawie powołania składu osobowego Powiatowej Rady Sportu.
400 / 2012 z dnia 18.12.2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego nr 8, stanowiącego własność Powiatu Wrzesińskiego, usytuowanego w budynku zlokalizowanym we Wrześni przy ul. Gnieźnieńskiej 29, posadowionym na działce nr 440/1.
399 / 2012 z dnia 18.12.2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie prac remontowych na klatce schodowej w budynku przy ul. Kaliskiej 1 we Wrześni przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrześni oraz na odliczenie poniesionych nakładów od czynszu najmu.
398 / 2012 z dnia 18.12.2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wymianę balustrady na klatce schodowej w budynku przy ul. Kaliskiej 1 we Wrześni przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrześni oraz na odliczenie poniesionych nakładów od czynszu najmu.
397 / 2012 z dnia 18.12.2012 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.
396 / 2012 z dnia 17.12.2012 r.
w sprawie: zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2012 rok.
395 / 2012 z dnia 17.12.2012 r.
w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2012 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
394 / 2012 z dnia 17.12.2012 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2012 rok.
393 / 2012 z dnia 11.12.2012 r.
w sprawie przyznania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym.
392 / 2012 z dnia 11.12.2012 r.
w sprawie przyznania środków finansowych dla nauczycieli na częściowe pokrycie kosztów związanych z prowadzonym leczeniem.
391 / 2012 z dnia 11.12.2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego, stanowiącego własność Powiatu Wrzesińskiego, usytuowanego na parterze w budynku zlokalizowanym we Wrześni przy ul. Kaliskiej 1, posadowionym na działce nr 3703/16
390 / 2012 z dnia 11.12.2012 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny.
389 / 2012 z dnia 07.12.2012 r.
w sprawie: zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2012 rok.
388 / 2012 z dnia 07.12.2012 r.
w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2012 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
387 / 2012 z dnia 07.12.2012 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2012 rok.
386 / 2012 z dnia 06.12.2012 r.
w sprawie: zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2012 rok.
385 / 2012 z dnia 06.12.2012 r.
w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2012 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
384 / 2012 z dnia 04.12.2012 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci pomocy edukacyjnych Zespołowi Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni.
383 / 2012 z dnia 04.12.2012 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 239/2012 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 21.02.2012 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2012.
382 / 2012 z dnia 23.11.2012 r.
w sprawie zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2012 rok.
381 / 2012 z dnia 23.11.2012 r.
w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2012 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
380 / 2012 z dnia 23.11.2012 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2012 rok.
379 / 2012 z dnia 23.11.2012 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego.
378 / 2012 z dnia 23.11.2012 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w ramach postępowania o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 200.000 euro na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego – cz. II.
377 / 2012 z dnia 23.11.2012 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w ramach postępowania o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 200.000 EURO na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego cz. I.
376 / 2012 z dnia 23.11.2012 r.
w sprawie cofnięcia upoważnień dla Pana Marcina Nowaka – pełniącego obowiązki Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg we Wrześni.
375 / 2012 z dnia 23.11.2012 r.
dotycząca zmiany uchwały Nr 228/2012 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 10 stycznia 2012r. w sprawie powierzenia Panu Marcinowi Nowakowi – inspektorowi ds. technicznych Powiatowego Zarządu Dróg, pełnienia obowiązków Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg we Wrześni.
374 / 2012 z dnia 23.11.2012 r.
w sprawie ogłoszenia i zorganizowania VIII przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 5, położonej w budynku znajdującym się przy ulicy 3 Maja 8 we Wrześni, na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 1542/2 o powierzchni 0,0624 ha.
373 / 2012 z dnia 19.11.2012 r.
w sprawie: zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2012 rok.
372 / 2012 z dnia 19.11.2012 r.
w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2012 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
371 / 2012 z dnia 19.11.2012 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2012 rok.
370 / 2012 z dnia 13.11.2012 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Bogdanowi Nowakowi Dyrektorowi Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni.
369 / 2012 z dnia 13.11.2012 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Włodzimierzowi Wawrzyniakowi Dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni.
368 / 2012 z dnia 13.11.2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczenia garażowego nr 3 zlokalizowanego we Wrześni przy ul. Kaliskiej 1 na działce nr 3703/17, stanowiącego własność Powiatu Wrzesińskiego, z dotychczasowym najemcą.
367 / 2012 z dnia 13.11.2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego, usytuowanego na I piętrze w budynku zlokalizowanym we Wrześni przy ul. Kaliskiej 1, posadowionym na działce nr 3703/16, z dotychczasowym najemcą.
366 / 2012 z dnia 13.11.2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użyczenia, zawartej w dniu 28 października 2010r. pomiędzy Powiatem Wrzesińskim a Powiatowym Zarządem Dróg we Wrześni, pomieszczeń socjalno – magazynowych, pomieszczeń warsztatowych i wiaty warsztatowej, położonych we Wrześni przy ul. Kaliskiej 1, na działce nr 3703/14, za porozumieniem stron.
365 / 2012 z dnia 09.11.2012 r.
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2013-2025.
364 / 2012 z dnia 09.11.2012 r.
w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok.
363 / 2012 z dnia 06.11.2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wymianę drzwi wejściowych zewnętrznych od strony ul. Kaliskiej i okien na klatce schodowej w budynku przy ul. Kaliskiej 1 we Wrześni przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrześni oraz na odliczenie poniesionych nakładów od czynszu najmu.
362 / 2012 z dnia 06.11.2012 r.
w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu powiatu wrzesińskiego.
361 / 2012 z dnia 06.11.2012 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Magdalenie Zając Dyrektorowi Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie.
360 / 2012 z dnia 06.11.2012 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Zbigniewowi Dworczakowi Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej we Wrześni.
359 / 2012 z dnia 06.11.2012 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Elżbiecie Tomczak Dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni.
358 / 2012 z dnia 06.11.2012 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Maciejowi Mielczarkowi Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni.
357 / 2012 z dnia 06.11.2012 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Ewie Kaczmarek Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych im. J. Korczaka we Wrześni.
356 / 2012 z dnia 06.11.2012 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Markowi Dybie Dyrektorowi Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni.
355 / 2012 z dnia 06.11.2012 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Włodzimierzowi Wawrzyniakowi Dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr Romana Abrahama we Wrześni.
354 / 2012 z dnia 06.11.2012 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Bognie Skoraszewskiej Dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza we Wrześni.
353 / 2012 z dnia 06.11.2012 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Eugeniuszowi Wiśniewskiemu Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni.
352 / 2012 z dnia 06.11.2012 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Jerzemu Nowaczykowi Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.
351 / 2012 z dnia 06.11.2012 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Bogdanowi Nowakowi Dyrektorowi Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni.
350 / 2012 z dnia 06.11.2012 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia panu Jerzemu Nowaczykowi Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do zawierania w imieniu Powiatu Wrzesińskiego umów cywilno-prawnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, realizowanego przez Powiat Wrzesiński na podstawie umowy nr ASM/00019/15/D z dnia 22 sierpnia 2012 r.
349 / 2012 z dnia 30.10.2012 r.
w sprawie upoważnienia Pana Bogdana Nowaka dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni do dokonywania wszystkich czynności związanych z realizacją projektu, składania oświadczeń woli, w tym zaciągania zobowiązań finansowych do wysokości planu projektu „Students teach students the world of recycling” (Uczniowie pokazują uczniom świat recyklingu) w ramach programu „Comenius – Partnerskie Projekty Szkół”.
348 / 2012 z dnia 30.10.2012 r.
w sprawie: przekazania upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni do zaciągania zobowiązań.
347 / 2012 z dnia 30.10.2012 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1) ustawy o finansach publicznych.
346 / 2012 z dnia 30.10.2012 r.
w sprawie: zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2012 rok.
345 / 2012 z dnia 30.10.2012 r.
w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2012 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
344 / 2012 z dnia 30.10.2012 r.
w sprawie powołania Powiatowej Rady Sportu, ustalania zasad powoływania jej członków oraz ustalenia Regulaminu jej działania.
343 / 2012 z dnia 23.10.2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy użyczenia, lokalu użytkowego usytuowanego na II piętrze w budynku położonym we Wrześni przy ul. Kaliskiej 1, posadowionym na działce nr 3703/16, ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych „Drogowskaz” w celu wykonywania obowiązków statutowych.
342 / 2012 z dnia 16.10.2012 r.
w sprawie powołania biegłego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia powiatu wrzesińskiego.
341 / 2012 z dnia 16.10.2012 r.
w sprawie nadania Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia powiatu wrzesińskiego.
340 / 2012 z dnia 16.10.2012 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia powiatu wrzesińskiego.
339 / 2012 z dnia 08.10.2012 r.
w sprawie powołania likwidatora Powiatowego Zarządu Dróg we Wrześni.
338 / 2012 z dnia 08.10.2012 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 261/2012 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 11 kwietnia 2012r. dotyczącej przyjęcia Planu Audytu Wewnętrznego dla Powiatu Wrzesińskiego na rok 2012.
337 / 2012 z dnia 08.10.2012 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 r.”
336 / 2012 z dnia 08.10.2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu, zawartej w dniu 28 października 2010r. pomiędzy Powiatem Wrzesińskim a Panem Ryszardem Zastawą, pomieszczenia garażowego nr 15 o powierzchni 15 m2 zlokalizowanego w budynku położonym we Wrześni przy ul. Kaliskiej 1a na działce nr 3703/14, za porozumieniem stron.
335 / 2012 z dnia 08.10.2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy podnajmu wieży kościoła ewangelickiego, położonego w Miłosławiu przy ul. Zamkowej 21 na działce nr 609, w celu dystrybucji usług telekomunikacyjnych przez firmę SAROCOM NETWORK Robert Konopa.
334 / 2012 z dnia 08.10.2012 r.
w sprawie ogłoszenia i zorganizowania I przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością powiatu wrzesińskiego, położonej we Wrześni przy ul. Opieszyn, oznaczonej geodezyjnie działką nr 3703/17 o powierzchni 0,2642 ha.
333 / 2012 z dnia 26.09.2012 r.
w sprawie: przekazania upoważnienia dla p.o. Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg we Wrześni do zaciągania zobowiązań.
332 / 2012 z dnia 26.09.2012 r.
w sprawie: zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2012 rok.
331 / 2012 z dnia 26.09.2012 r.
w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2012 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
330 / 2012 z dnia 19.09.2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczenia garażowego nr 2 zlokalizowanego we Wrześni przy ul. Kaliskiej 1 na działce nr 3703/17, stanowiącego własność Powiatu Wrzesińskiego, z dotychczasowym najemcą.
329 / 2012 z dnia 19.09.2012 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej we Wrześni oraz nadania tekstu jednolitego.
328 / 2012 z dnia 11.09.2012 r.
w sprawie ogłoszenia i zorganizowania VII przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 5, położonej w budynku znajdującym się przy ulicy 3 Maja 8 we Wrześni, na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 1542/2 o powierzchni 0,0624 ha.
327 / 2012 z dnia 11.09.2012 r.
w sprawie ogłoszenia i zorganizowania VII przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność powiatu wrzesińskiego, położonej we Wrześni przy ulicy Szosa Witkowska, oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 1271/12 o powierzchni 1,1103 ha.
326 / 2012 z dnia 31.08.2012 r.
w sprawie założeń do opracowania projektu Budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2025.
325 / 2012 z dnia 31.08.2012 r.
w sprawie: zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2012 rok.
324 / 2012 z dnia 31.08.2012 r.
w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2012 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
323 / 2012 z dnia 31.08.2012 r.
w sprawie wyznaczenia dodatkowego - ostatecznego terminu zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność powiatu wrzesińskiego, położonej we Wrześni, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 3896/23.
322 / 2012 z dnia 23.08.2012 r.
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za pierwsze półrocze 2012 roku oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2012-2025.
321 / 2012 z dnia 23.08.2012 r.
zmieniająca uchwałę nr 302/2012 Zarządu Powiatu z we Wrześni z dnia 18 lipca 2012 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1) ustawy o finansach publicznych.
320 / 2012 z dnia 23.08.2012 r.
w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Nr 307/2012 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia z zasobu nieruchomości powiatu wrzesińskiego.
319 / 2012 z dnia 23.08.2012 r.
w sprawie upoważnienia do kontroli prawidłowości wykonywania przez spółki wodne zadań dotowanych z budżetu powiatu wrzesińskiego.
318 / 2012 z dnia 23.08.2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację sprzętu będącego w posiadaniu Domu Pomocy Społecznej we Wrześni.
317 / 2012 z dnia 13.08.2012 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego.
316 / 2012 z dnia 13.08.2012 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego.
315 / 2012 z dnia 13.08.2012 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego.
314 / 2012 z dnia 13.08.2012 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w ramach przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 tys. euro, którego przedmiotem zamówienia jest pełnienie przez Wykonawcę obowiązków inspektora nadzoru ds.: konstrukcyjno – budowlanych, instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. nr 243, poz. 1623 ze zm.) przy realizacji zadania pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wrzesińskiego” współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze” Działania 3.2 „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku”, Schematu 2 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. – Dotyczy części IV.
313 / 2012 z dnia 13.08.2012 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w ramach przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 tys. euro, którego przedmiotem zamówienia jest pełnienie przez Wykonawcę obowiązków inspektora nadzoru ds.: konstrukcyjno – budowlanych, instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. nr 243, poz. 1623 ze zm.) przy realizacji zadania pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wrzesińskiego” współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze” Działania 3.2 „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku”, Schematu 2 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. – Dotyczy części II, III, V.
312 / 2012 z dnia 13.08.2012 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w ramach przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wrzesińskiego” współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze” Działania 3.2 „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku”, Schematu 2 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. W ramach niniejszego postępowania zostaną objęte 2 budynki stanowiące własność powiatu wrzesińskiego.
311 / 2012 z dnia 13.08.2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użyczenia sprzętu medycznego z dnia 28.03.2008 r.
310 / 2012 z dnia 13.08.2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu, zawartej w dniu 01 stycznia 1999r. pomiędzy Powiatem Wrzesińskim a Panem Stefanem Szczepańskim, pomieszczenia garażowego zlokalizowanego w budynku składającym się z 6 garaży, położonego we Wrześni przy ul. Kaliskiej 1 na działce nr 3703/14, za porozumieniem stron.
309 / 2012 z dnia 30.07.2012 r.
w sprawie nie wyrażenia zgody na ustawienie reklamy na działce 440/1 stanowiącej własność powiatu wrzesińskiego, położonej we Wrześni przy ul. Gnieźnieńskiej 29.
308 / 2012 z dnia 30.07.2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wymianę stolarki okiennej i parapetów wewnętrznych w lokalu użytkowym znajdującym się w budynku położonym przy ul. Kaliskiej 1 we Wrześni przez najemcę Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz na odliczenie poniesionych nakładów od czynszu najmu.
307 / 2012 z dnia 18.07.2012 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia z zasobu nieruchomości powiatu wrzesińskiego.
306 / 2012 z dnia 18.07.2012 r.
w sprawie składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Wrzesińskiego.
305 / 2012 z dnia 18.07.2012 r.
w sprawie: zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2012 rok.
304 / 2012 z dnia 18.07.2012 r.
w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2012 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
303 / 2012 z dnia 18.07.2012 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2012 rok.
302 / 2012 z dnia 18.07.2012 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust 1 pkt 1) ustawy o finansach publicznych.
301 / 2012 z dnia 18.07.2012 r.
w sprawie przyznania środków budżetowych na zlecanie realizacji zadania publicznego powiatu wrzesińskiego w roku 2012.
300 / 2012 z dnia 06.07.2012 r.
w sprawie powierzenia Panu Markowi Dybie stanowiska dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni.
299 / 2012 z dnia 06.07.2012 r.
w sprawie powierzenia Panu Włodzimierzowi Wawrzyniakowi stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni.
298 / 2012 z dnia 06.07.2012 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w ramach przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wrzesińskiego” współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze” Działania 3.2 „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku”, Schematu 2 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 - część I.
297 / 2012 z dnia 06.07.2012 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w ramach przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 tys. euro, którego przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.
296 / 2012 z dnia 06.07.2012 r.
w sprawie unieważnienia części II przetargu, którego przedmiotem zamówienia jest „termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wrzesińskiego” współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze” Działania 3.2 „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku”, Schematu 2 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.
295 / 2012 z dnia 27.06.2012 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2012 - 2025.
294 / 2012 z dnia 27.06.2012 r.
w sprawie: zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2012 rok.
293 / 2012 z dnia 27.06.2012 r.
w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2012 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
292 / 2012 z dnia 27.06.2012 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w ramach przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 tys. euro, którego przedmiotem zamówienia jest pełnienie przez Wykonawcę obowiązków inspektora nadzoru ds.: konstrukcyjno – budowlanych, instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. nr 243, poz. 1623 ze zm.) przy realizacji zadania pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wrzesińskiego” współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze” Działania 3.2 „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku ”, Schematu 2 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. – Dotyczy części I.
291 / 2012 z dnia 27.06.2012 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w ramach zamówienia z wolnej reki, którego przedmiotem zamówienia jest pełnienie przez Wykonawcę obowiązków inspektora nadzoru instalacji cieplnych i wodociągowych zgodnie z art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane przy realizacji zadania pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wrzesińskiego” współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „ Środowisko Przyrodnicze ” Działania 3.2 „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku ”, Schematu 2 „ Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.
290 / 2012 z dnia 20.06.2012 r.
w sprawie przyznania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym.
289 / 2012 z dnia 20.06.2012 r.
w sprawie przyznania środków finansowych dla nauczycieli na częściowe pokrycie kosztów związanych z prowadzonym leczeniem.
288 / 2012 z dnia 20.06.2012 r.
w sprawie unieważnienia przetargu, którego przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wrzesińskiego” współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze” Działania 3.2 „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku”, Schematu 2 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.
287 / 2012 z dnia 20.06.2012 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w ramach zamówienia z wolnej reki, którego przedmiotem zamówienia jest pełnienie przez Wykonawcę obowiązków inspektora nadzoru instalacji cieplnych i wodociągowych zgodnie z art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane przy realizacji zadania pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wrzesińskiego” współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „ Środowisko Przyrodnicze ” Działania 3.2 „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku ”, Schematu 2 „ Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.
286 / 2012 z dnia 20.06.2012 r.
w sprawie wyboru wykonawcy, wykluczenia wykonawcy, odrzuceniu oferty, w ramach przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 tys. euro, którego przedmiotem zamówienia jest pełnienie przez Wykonawcę obowiązków inspektora nadzoru ds. budowlanych i instalacji cieplnych i wodociągowych zgodnie z art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane przy realizacji zadania pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wrzesińskiego” współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „ Środowisko Przyrodnicze ” Działania 3.2 „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku ”, Schematu 2 „ Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 – Dotyczy części I.
284 / 2012 z dnia 12.06.2012 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 162/2011 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 22 września 2011 r. dotyczącej udzielenia pełnomocnictwa dla Pana Eugeniusza Wiśniewskiego Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni do realizacji projektu konkursowego „Kadra plus”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.
283 / 2012 z dnia 12.06.2012 r.
w sprawie ustalenia dotacji w roku 2012 dla szkół niepublicznych dla dorosłych prowadzonych przez Stowarzyszenie Oświatowców Polskich Oddział we Wrześni.
282 / 2012 z dnia 12.06.2012 r.
w sprawie ustalenia dotacji w roku 2012 dla szkół niepublicznych dla dorosłych prowadzonych przez pana Pawła Dziobę.
281 / 2012 z dnia 12.06.2012 r.
w sprawie ustalenia dotacji w roku 2012 dla szkoły niepublicznej dla dorosłych prowadzonej przez panią Elżbietę Prentką.
280 / 2012 z dnia 12.06.2012 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr Romana Abrahama we Wrześni i dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej.
279 / 2012 z dnia 12.06.2012 r.
w sprawie wzorów wniosków o stypendia i granty edukacyjne składanych w ramach „Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży”.
278 / 2012 z dnia 05.06.2012 r.
w sprawie nadania Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego którego przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.
277 / 2012 z dnia 05.06.2012 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego którego przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.
276 / 2012 z dnia 05.06.2012 r.
w sprawie: zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2012 rok.
275 / 2012 z dnia 28.05.2012 r.
w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2012 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
274 / 2012 z dnia 28.05.2012 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust 1 pkt 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.).
273 / 2012 z dnia 28.05.2012 r.
w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2012 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
272 / 2012 z dnia 28.05.2012 r.
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu powiatu wrzesińskiego spółkom wodnym.
271 / 2012 z dnia 28.05.2012 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie realizacji zadania publicznego powiatu wrzesińskiego w roku 2012.
270 / 2012 z dnia 21.05.2012 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr Romana Abrahama we Wrześni i dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni.
269 / 2012 z dnia 8.05.2012 r.
w sprawie unieważnienia części I, II, III, IV przetargu, którego przedmiotem zamówienia jest pełnienie przez Wykonawcę obowiązków inspektora nadzoru ds. budowlanych i instalacji cieplnych i wodociągowych zgodnie z art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane przy realizacji zadania pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wrzesińskiego” współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „ Środowisko Przyrodnicze ” Działania 3.2 „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku ”, Schematu 2 „ Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.
268 / 2012 z dnia 26.04.2012 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2012 - 2025.
267 / 2012 z dnia 26.04.2012 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1) ustawy o finansach publicznych
266 / 2012 z dnia 26.04.2012 r.
w sprawie: zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2012 rok
265 / 2012 z dnia 26.04.2012 r.
w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2012 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
264 / 2012 z dnia 26.04.2012 r.
w sprawie unieważnienia części II, III, IV, V przetargu, którego przedmiotem zamówienia jest pełnienie przez Wykonawcę obowiązków inspektora nadzoru ds. budowlanych i instalacji cieplnych i wodociągowych zgodnie z art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane przy realizacji zadania pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wrzesińskiego” współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „ Środowisko Przyrodnicze ” Działania 3.2 „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku ”, Schematu 2 „ Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.
263 / 2012 z dnia 17.04.2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia pomieszczenia piwniczego znajdującego się w budynku położonym we Wrześni przy ulicy Kaliskiej 1, stanowiącego własność powiatu wrzesińskiego.
262 / 2012 z dnia 11.04.2012 r.
w sprawie przyjęcia „Regulaminu finansowania likwidacji wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego w 2012 roku” w związku z realizacją Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego.
261 / 2012 z dnia 11.04.2012 r.
w sprawie przyjęcia Planu Audytu Wewnętrznego dla Powiatu Wrzesińskiego na rok 2012.
260 / 2012 z dnia 11.04.2012 r.
w sprawie ogłoszenia VI przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność powiatu wrzesińskiego, położonej we Wrześni przy ulicy Szosa Witkowska, oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 1271/12 o powierzchni 1,1103 ha .
259 / 2012 z dnia 11.04.2012 r.
w sprawie ogłoszenia VI przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 5, położonej w budynku znajdującym się przy ulicy 3 Maja 8 we Wrześni, na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 1542/2 o powierzchni 0,0624 ha.
258 / 2012 z dnia 29.03.2012 r.
w sprawie: zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2012 rok.
257 / 2012 z dnia 29.03.2012 r.
w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2012 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
256 / 2012 z dnia 29.03.2012 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2012 - 2025.
255 / 2012 z dnia 27.03.2012 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla p.o. Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg we Wrześni.
254 / 2012 z dnia 27.03.2012 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż, złomowanie lub utylizację środków trwałych, będących na wyposażeniu Powiatowego Zarządu Dróg we Wrześni.
253 / 2012 z dnia 27.03.2012 r.
w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Wrzesińskiego.
252 / 2012 z dnia 27.03.2012 r.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2011 rok.
251 / 2012 z dnia 20.03.2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie pomiędzy Powiatem Wrzesińskim a Panem Romualdem Juścińskim umowy najmu sali zabiegowej o powierzchni 51,60 m² oraz sali operacyjnej o powierzchni 87,80 m² położonych na parterze budynku przy ulicy Kaliskiej 1 na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 3703/16.
250 / 2012 z dnia 20.03.2012 r.
w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu należnych z tytułu najmu, dzierżawy lokali użytkowych znajdujących się w budynkach stanowiących własność powiatu wrzesińskiego oraz dzierżawy gruntów powiatowych.
249 / 2012 z dnia 20.03.2012 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Bogdanowi Nowakowi dyrektorowi Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni do podpisywania dokumentacji projektu „Students teach students the world of recycling” finansowanego w ramach programu Comenius Partnerskie Projekty Szkół „Uczenie się przez całe życie” oraz do podpisania wniosku o dofinansowanie, a także zawarcia, wykonania i rozliczenia umowy finansowej, w tym do dysponowania środkami finansowymi przyznanymi na realizację projektu zgodnie z warunkami umowy i do pełnej kwoty określonej w umowie.
248 / 2012 z dnia 06.03.2012 r.
w sprawie ogłoszenia V rokowań na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego, położonej we Wrześni, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 3896/23 oraz w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań.
247 / 2012 z dnia 28.02.2012 r.
w sprawie: zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2012 rok.
246 / 2012 z dnia 28.02.2012 r.
w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2012 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
245 / 2012 z dnia 28.02.2012 r.
w sprawie wyboru wykonawcy, wykluczenia wykonawcy, odrzuceniu oferty, w ramach przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 tys. euro, którego przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wrzesińskiego współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze” Działania 3.2 „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku ”, Schematu 2 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. W ramach niniejszego postępowania zostaną objęte 4 budynki stanowiące własność powiatu wrzesińskiego. Dotyczy cz. VI.
244 / 2012 z dnia 28.02.2012 r.
w sprawie wyboru wykonawcy, wykluczenia wykonawcy, odrzuceniu oferty, w ramach przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 tys. euro, którego przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wrzesińskiego współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze” Działania 3.2 „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku ”, Schematu 2 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. W ramach niniejszego postępowania zostaną objęte 4 budynki stanowiące własność powiatu wrzesińskiego. Dotyczy cz. V.
243 / 2012 z dnia 28.02.2012 r.
w sprawie wyboru wykonawcy, wykluczenia wykonawcy, odrzuceniu oferty, w ramach przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 tys. euro, którego przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wrzesińskiego współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze” Działania 3.2 „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku ”, Schematu 2 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. W ramach niniejszego postępowania zostaną objęte 4 budynki stanowiące własność powiatu wrzesińskiego. Dotyczy cz. IV.
242 / 2012 z dnia 28.02.2012 r.
w sprawie wyboru wykonawcy, wykluczenia wykonawcy, odrzuceniu oferty, w ramach przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 tys. euro, którego przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wrzesińskiego współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze” Działania 3.2 „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku ”, Schematu 2 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. W ramach niniejszego postępowania zostaną objęte 4 budynki stanowiące własność powiatu wrzesińskiego. Dotyczy cz. III.
241 / 2012 z dnia 28.02.2012 r.
w sprawie wyboru wykonawcy, wykluczenia wykonawcy, odrzuceniu oferty, w ramach przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 tys. euro, którego przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wrzesińskiego współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze” Działania 3.2 „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku ”, Schematu 2 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. W ramach niniejszego postępowania zostaną objęte 4 budynki stanowiące własność powiatu wrzesińskiego. Dotyczy cz. II.
240 / 2012 z dnia 28.02.2012 r.
w sprawie wyboru wykonawcy, wykluczenia wykonawcy, odrzuceniu oferty, w ramach przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 tys. euro, którego przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wrzesińskiego współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze” Działania 3.2 „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku ”, Schematu 2 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. W ramach niniejszego postępowania zostaną objęte 4 budynki stanowiące własność powiatu wrzesińskiego. Dotyczy cz. I.
239 / 2012 z dnia 21.02.2012 r.
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2012.
238 / 2012 z dnia 21.02.2012 r.
w sprawie przyznania środków budżetowych na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2012.
237 / 2012 z dnia 31.01.2012 r.
w sprawie haromonogramu realizacji dochodów i wydatków Powiatu Wrzesińskiego na 2012 rok.
236 / 2012 z dnia 31.01.2012 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1) ustawy o finansach publicznych.
235 / 2012 z dnia 31.01.2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Powiatowemu Zarządowi Dróg we Wrześni mienia ruchomego w postaci mebli biurowych.
234 / 2012 z dnia 24.01.2012 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2012.
233 / 2012 z dnia 24.01.2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wyłączenie z umowy użyczenia zawartej w dniu 28.10.2010 r. pomiędzy Powiatem Wrzesińskim a Powiatowym Zarządem Dróg we Wrześni pomieszczeń biurowych, dwóch garaży nr 4 i 6 oraz wiaty garażowej położonych we Wrześni przy ulicy Kaliskiej 1 na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 3703/17.
232 / 2012 z dnia 10.01.2012 r.
w sprawie upoważnienia Pana Marcina Nowaka, p.o. Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg we Wrześni do składania oświadczeń woli.
231 / 2012 z dnia 10.01.2012 r.
w sprawie upoważnienia Pana Marcina Nowaka, p.o. Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg we Wrześni, do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
230 / 2012 z dnia 10.01.2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na odliczenie od czynszu nakładów poniesionych przez najemcę – Wrzesińską Grupę Zbożowo Rzepakową na remont lokalu użytkowego stanowiącego własność Powiatu Wrzesińskiego.
229 / 2012 z dnia 10.01.2012 r.
w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu w budynku stanowiącym własność Powiatu Wrzesińskiego.
228 / 2012 z dnia 10.01.2012 r.
w sprawie powierzenia Panu Marcinowi Nowakowi – inspektorowi ds. technicznych Powiatowego Zarządu Dróg, pełnienia obowiązków Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg we Wrześni.
227 / 2012 z dnia 10.01.2012 r.
w sprawie odwołania Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg we Wrześni.
226 / 2012 z dnia 10.01.2012 r.
w sprawie ogłoszenia V przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 5, położonej w budynku znajdującym się przy ulicy 3 Maja 8 we Wrześni, na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 1542/2 o powierzchni 0,0624 ha.
225 / 2012 z dnia 10.01.2012 r.
w sprawie ogłoszenia V przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność powiatu wrzesińskiego, położonej we Wrześni przy ulicy Szosa Witkowska, oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 1271/12 o powierzchni 1,1103 ha.
224 / 2012 z dnia 05.01.2012 r.
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2012 rok.
223 / 2012 z dnia 05.01.2012 r.
w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2012 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.