AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Zarząd Powiatu we Wrześni » Uchwały zarządu powiatu » Uchwały Zarządu 2009 (III kadencja)

367 / 2009 z dnia 19.05.2009 r.

Uchwała nr 367/2009

Zarządu Powiatu we Wrześni

z dnia 19.05.2009 r.

 

 

w sprawie przyjęcia do dalszego uzgadniania:

1. Prognozy oddziaływania na środowisko aktualizacji programu ochrony środowiska dla Powiatu Wrzesińskiego;

2. Projektu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wrzesińskiego;

3. Prognozy oddziaływania na środowisko Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Wrzesińskiego;

4. Projektu Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Wrzesińskiego;

5. Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Wrzesińskiego

 

Na podstawie art.32, ust.1 i 2 pkt 2 w związku z art.4, ust.1, pkt 13 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, j.t. ze zmianami) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Uchwala się projekty ww. dokumentów, które zostaną przekazane do zaopiniowania i uzgodnienia: Burmistrzom i Wójtowi Gmin Powiatu Wrzesińskiego, Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego, Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska, Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu.

 

§ 2. Organ opracowujący projekty ww. dokumentów zapewni możliwość udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko

 

§ 3. Ww. opracowania stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego we Wrześni.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Starosta

(-) Dionizy Jaśniewicz

Prognoza oddziaływania na środowisko aktualizacji programu ochrony środowiska dla Powiatu Wrzesińskiego

Projekt aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wrzesińskiego

Prognoza oddziaływania na środowisko aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Wrzesińskiego

Projekt aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Wrzesińskiego

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Wrzesińskiego

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Kamil Perlik (09/06/2009 07:48:58)
  • zaakceptowanie treści informacji: Kamil Perlik (09/06/2009 07:49:45)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Kamil Perlik (09/06/2009 07:49:45)
Lista wiadomości
491 / 2009 z dnia 29.12.2009 r.
w sprawie: planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2010 rok
490 / 2009 z dnia 29.12.2009 r.
w sprawie: nieodpłatnego przekazania mienia w postaci pomocy edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i wyposażenia szkół dla których Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym
489 / 2009 z dnia 29.12.2009 r.
w sprawie: nieodpłatnego przekazania mienia w postaci pomocy edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i wyposażenia szkół dla których Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym
488 / 2009 z dnia 29.12.2009 r.
w sprawie: nieodpłatnego przekazania mienia w postaci pomocy edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i wyposażenia szkół dla których Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym
487 / 2009 z dnia 29.12.2009 r.
w sprawie: nieodpłatnego przekazania mienia w postaci pomocy edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i wyposażenia szkół dla których Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym
486 / 2009 z dnia 29.12.2009 r.
w sprawie: nieodpłatnego przekazania mienia w postaci pomocy edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i wyposażenia szkół dla których Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym
485 / 2009 z dnia 29.12.2009 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2009
484 / 2009 z dnia 15.12.2009 r.
w sprawie: nieodpłatnego przekazania mienia w postaci pomocy edukacyjnych Zespołowi Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni
483 / 2009 z dnia 15.12.2009 r.
w sprawie: nieodpłatnego przekazania mienia w postaci pomocy edukacyjnych Zespołowi Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni
482 / 2009 z dnia 15.12.2009 r.
w sprawie: nieodpłatnego przekazania mienia w postaci pomocy edukacyjnych Zespołowi Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr Romana Abrahama we Wrześni
481 / 2009 z dnia 15.12.2009 r.
w sprawie: nieodpłatnego przekazania mienia w postaci pomocy edukacyjnych Powiatowemu Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni
480 / 2009 z dnia 15.12.2009 r.
w sprawie: nieodpłatnego przekazania mienia w postaci pomocy edukacyjnych Zespołowi Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni
479 / 2009 z dnia 15.12.2009 r.
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej we Wrześni w rejonie ulicy Kościuszki
478 / 2009 z dnia 15.12.2009 r.
w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni
477 / 2009 z dnia 08.12.2009 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2009
476 / 2009 z dnia 08.12.2009 r.
w sprawie: przyznania dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli oświatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Wrzesińskiego
475 / 2009 z dnia 08.12.2009 r.
w sprawie: przyznania świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
474 / 2009 z dnia 08.12.2009 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr 452/2009 z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego
473 / 2009 z dnia 01.12.2009 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
472 / 2009 z dnia 01.12.2009 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
471 / 2009 z dnia 01.12.2009 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
470 / 2009 z dnia 01.12.2009 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
469 / 2009 z dnia 01.12.2009 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
468 / 2009 z dnia 01.12.2009 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
467 / 2009 z dnia 01.12.2009 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
466 / 2009 z dnia 01.12.2009 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
465 / 2009 z dnia 01.12.2009 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
464 / 2009 z dnia 01.12.2009 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
463 / 2009 z dnia 01.12.2009 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
462 / 2009 z dnia 01.12.2009 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
461 / 2009 z dnia 01.12.2009 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
460 / 2009 z dnia 01.12.2009 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
459 / 2009 z dnia 01.12.2009 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
458 / 2009 z dnia 01.12.2009 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
457 / 2009 z dnia 26.11.2009 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2009
456 / 2009 z dnia 17.11.2009 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pana Zbigniewa Dworczaka Dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wrześni do działania w imieniu powiatu wrzesińskiego i dokonywania wszelkich niezbędnych czynności przed organami administracyjnymi, instytucjami i sądami w związku z realizacją zadania polegającego na : „Poszerzeniu bazy rehabilitacji w Domu Pomocy Społecznej we Wrześni oraz zapewnienie dostępu osobom niepełnosprawnym do pomieszczeń służących rehabilitacji mieszkańcom DPS jak i innym osobom ze środowiska lokalnego”
455 / 2009 z dnia 17.11.2009 r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w bezpłatne używanie garażu o powierzchni 15 m2 położonego we Wrześni przy ul. Kaliskiej 1
454 / 2009 z dnia 17.11.2009 r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddania w bezpłatne używanie części nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Kościuszki 14
453 / 2009 z dnia 17.11.2009 r.
w sprawie: przyznania Stypendiów edukacyjno-socjalnych Rady Powiatu we Wrześni dla studentów
452 / 2009 z dnia 17.11.2009 r.
w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego
451 / 2009 z dnia 17.11.2009 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2009
450 / 2009 z dnia 12.11.2009 r.
w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem portierni, położonej we Wrześni przy ulicy Kościuszki
449 / 2009 z dnia 12.11.2009 r.
w sprawie: projektu uchwały budżetowej na 2010 rok
448 / 2009 z dnia 3.11.2009 r.
w sprawie: przekazania Powiatowemu Zarządowi Dróg we Wrześni środka trwałego – chodnika w miejscowości Grabowo Królewskie w ciągu drogi powiatowej nr 2919
447 / 2009 z dnia 3.11.2009 r.
w sprawie: przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Kołaczkowo w formie realizacji zadania jakim jest „Remont nawierzchni chodnika w miejscowości Grabowo Królewskie w ciągu drogi powiatowej nr 2919”
446 / 2009 z dnia 03.11.2009 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie i montaż systemu parkingowego we Wrześni przy ulicy Chopina 9 we Wrześni
445 / 2009 z dnia 3.11.2009 r.
w sprawie unieważnienia postępowania o zamówienie publiczne oznaczonego nr 3433-3/09 prowadzonego w formie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 tys. euro, którego przedmiotem zamówienia jest docieplenie 3 budynków wraz z salą gimnastyczną Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni w ramach realizacji przedsięwzięcia pt. „Odnawialne źródła energii i termomodernizacja wybranych budynków Powiatu Wrzesińskiego”
444 / 2009 z dnia 30.10.2009 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2009
443 / 2009 z dnia 27.10.2009 r.
w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104 ze zm.)
442 / 2009 z dnia 27.10.2009 r.
w sprawie: zmiany Regulaminu udzielenia pomocy finansowej w 2009r. w związku z realizacją Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego
441 / 2009 z dnia 19.10.2009 r.
w sprawie: przyznania Stypendiów edukacyjno-socjalnych Rady Powiatu we Wrześni dla uczniów
440 / 2009 z dnia 19.10.2009 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego samochodu osobowego marki Fiat Seicento o nr rej. PWR V600, będącego w posiadaniu Powiatowego Zarządu Dróg we Wrześni
439 / 2009 z dnia 09.10.2009 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pana Eugeniusza Wiśniewskiego Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni do realizacji projektu konkursowego „Pomocna dłoń II”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie
438 / 2009 z dnia 06.10.2009 r.
w sprawie: przyznania stypendiów edukacyjno – motywacyjnych za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe
437 / 2009 z dnia 30.09.2009 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2009
436 / 2009 z dnia 23.09.2009 r.
w sprawie powołania komisji do współpracy z kosztorysantami w sprawie ustalenia wykazu ulepszeń podlegających wycenie, wykonanych bezumownie przez dzierżawcę Waldemara Józwiaka w hali produkcyjnej położonej we Wrześni przy ul. Kościuszki 14
435 / 2009 z dnia 18.09.2009 r.
w sprawie: wytycznych do opracowania projektu budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2010 rok
434 / 2009 z dnia 04.09.2009 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2009
433 / 2009 z dnia 31.08.2009 r.
w sprawie: udzielenia upoważnienia dla Pani Ewy Matuszak p. o. Dyrektora Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie do podpisania wniosku aplikacyjnego, dokonywania wszystkich czynności związanych z zarządzaniem projektem, składania oświadczeń woli, w tym zaciągania zobowiązań finansowych do wysokości planu oraz podpisywania umów o dofinansowanie projektu pn. „Im więcej nas łączy, tym mniej dzieli - integracja lokalnej społeczności w gminie Kołaczkowo” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa
432 / 2009 z dnia 31.08.2009 r.
w sprawie wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 8.000.000,00 zł (słownie:osiemmilionówzłotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych i remontowych z zakresu przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych oraz na budowę, rozbudowę i modernizację obiektów powiatowych użyteczności publicznej
431 / 2009 z dnia 25.08.2009 r.
w sprawie: przekazania Powiatowemu Zarządowi Dróg we Wrześni środka trwałego – chodnika w miejscowości Grabowo Królewskie w ciągu drogi powiatowej nr 2919
430 / 2009 z dnia 25.08.2009 r.
w sprawie: przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Kołaczkowo w formie realizacji zadania jakim jest „Remont nawierzchni chodnika w miejscowości Grabowo Królewskie w ciągu drogi powiatowej nr 2919”
429 / 2009 z dnia 25.08.2009 r.
w sprawie: akceptacji przyjęcia darowizny od Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w Warszawie
428 / 2009 z dnia 25.08.2009 r.
w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za I półrocze 2009 roku
427 / 2009 z dnia 21.08.2009 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2009
426 / 2009 z dnia 21.08.2009 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2009
425 / 2009 z dnia 18.08.2009 r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w bezpłatne używanie pomieszczenia magazynowego w nieruchomości powiatowej położonej we Wrześni przy ul. Gnieźnieńskiej 29
424 / 2009 z dnia 18.08.2009 r.
w sprawie odrzucenia protestu wniesionego w postępowaniu o zamówienie publiczne oznaczonym nr 3433-3/09 prowadzonym w formie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 tys. euro, którego przedmiotem zamówienia jest docieplenie 3 budynków wraz z salą gimnastyczną Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni w ramach realizacji przedsięwzięcia pt. „Odnawialne źródła energii i termomodernizacja wybranych budynków Powiatu Wrzesińskiego”
423 / 2009 z dnia 14.08.2009 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 tys. euro na budowę boiska wielofunkcyjnego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni
422 / 2009 z dnia 04.08.2009 r.
w sprawie sprostowania wielkości udziałów Powiatu Wrzesińskiego dla nieruchomości oznaczonej działką nr 3703/16 położoną we Wrześni, zapisaną w KW 14725
421 / 2009 z dnia 04.08.2009 r.
w sprawie wyboru formy przetargu oraz powołania komisji przetargowej do postępowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem portierni o powierzchni 95 m2, oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 3896/20 o powierzchni 1418 m2
420 / 2009 z dnia 04.08.2009 r.
w sprawie wyboru formy przetargu oraz powołania komisji przetargowej do postępowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem garażu o powierzchni 264,60 m2, oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 3839/8 o powierzchni 5987 m2
419 / 2009 z dnia 04.08.2009 r.
w sprawie: przekazania Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni urządzenia do zbierania i pompowania paliw
418 / 2009 z dnia 04.08.2009 r.
w sprawie wykluczenia wykonawcy, odrzucenia ofert oraz unieważnienia przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 tys. euro na na docieplenie 3 budynków wraz z salą gimnastyczną Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni w ramach realizacji przedsięwzięcia pt.” Odnawialne źródła energii i termomodernizacja wybranych budynków Powiatu Wrzesińskiego”
417 / 2009 z dnia 30.07.2009 r.
w sprawie wykluczenia wykonawcy, odrzucenia ofert oraz unieważnienia przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 tys. euro na budowę boiska wielofunkcyjnego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni
416 / 2009 z dnia 21.07.2009 r.
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Pani Bognie Skoraszewskiej dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni
415 / 2009 z dnia 21.07.2009 r.
w sprawie: zatrudnienia Pani Bogny Skoraszewskiej na stanowisku nauczyciela w Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza we Wrześni i powierzenia jej stanowiska dyrektora szkoły
414 / 2009 z dnia 21.07.2009 r.
w sprawie: powierzenia Panu Bogdanowi Nowakowi stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni
413 / 2009 z dnia 21.07.2009 r.
w sprawie: powierzenia Pani Elżbiecie Tomczak stanowiska Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej we Wrześni
412 / 2009 z dnia 21.07.2009 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pana Jerzego Nowaczyka – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do działania w ramach Projektu systemowego pn. Program aktywizacji społecznej i zawodowej „Bądźmy aktywni” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2008-2013
411 / 2009 z dnia 21.07.2009 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Jerzemu Nowaczykowi Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni
410 / 2009 z dnia 21.07.2009 r.
w sprawie cofnięcia upoważnień dla Pana Wojciecha Móla – dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni
409 / 2009 z dnia 21.07.2009 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Powiatowemu Zarządowi Dróg we Wrześni samochodu osobowego marki Skoda Octavia, nr rejestracyjny PWR 10KV
408 / 2009 z dnia 21.07.2009 r.
w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz.U. nr 249 poz. 2104 ze zm.)
407 / 2009 z dnia 21.07.2009 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2009
406 / 2009 z dnia 21.07.2009 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2009
405 / 2009 z dnia 07.07.2009 r.
w sprawie: udzielenia upoważnienia dla Pana Marka Dyby Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni do podpisania wniosku aplikacyjnego, dokonywania wszystkich czynności związanych z zarządzaniem projektem, składania oświadczeń woli, w tym zaciągania zobowiązań finansowych do wysokości planu oraz podpisywania umów o dofinansowanie projektu „Certyfikat na Twoje umiejętności” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego
404 / 2009 z dnia 07.07.2009 r.
w sprawie: przyznania dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli oświatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Wrzesińskiego
403 / 2009 z dnia 07.07.2009 r.
w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego
402 / 2009 z dnia 07.07.2009 r.
w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego
401 / 2009 z dnia 07.07.2009 r.
w sprawie: przyznania świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
400 / 2009 z dnia 07.07.2009 r.
w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale nr 345/2009 Zarządu Powiatu we Wrześni
399 / 2009 z dnia 07.07.2009 r.
w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu wieży byłego kościoła ewangelickiego w Miłosławiu, użyczonego Powiatowi Wrzesińskiemu przez Gminę Miłosław
398 / 2009 z dnia 07.07.2009 r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w bezpłatne używanie dwóch garaży położonych we Wrześni przy ul. Kaliskiej 1.
397 / 2009 z dnia 07.07.2009 r.
w sprawie nadania Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej
396 / 2009 z dnia 07.07.2009 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia sprzedaży samochodu marki Skoda
395 / 2009 z dnia 07.07.2009 r.
w sprawie: przyznania środków budżetowych na wspieranie realizacji zadań publicznych Powiatu Wrzesińskiego w roku 2009 r.
394 / 2009 z dnia 07.07.2009 r.
w sprawie przeniesienia Pana Jerzego Nowaczyka do pracy na stanowisko dyrektora w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni
393 / 2009 z dnia 07.07.2009 r.
w sprawie zmiany warunków pracy i płacy Pana Wojciecha Móla – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni
392 / 2009 z dnia 07.07.2009 r.
w sprawie upoważnienia Pana Marcina Nowaka pracownika Powiatowego Zarządu Dróg we Wrześni do składania oświadczeń woli
391 / 2009 z dnia 25.06.2009 r.
w sprawie nadania Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej
390 / 2009 z dnia 25.06.2009 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
389 / 2009 z dnia 25.06.2009 r.
w sprawie nadania Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej
388 / 2009 z dnia 25.06.2009 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
387 / 2009 z dnia 25.06.2009 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2009
386 / 2009 z dnia 18.06.2009 r.
w sprawie: powierzenia Pani Ewie Matuszak – starszemu inspektorowi, pełnienie obowiązków Dyrektora Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie
385 / 2009 z dnia 18.06.2009 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2009
384 / 2009 z dnia 18.06.2009 r.
w sprawie: przekazania Powiatowemu Zarządowi Dróg we Wrześni środka trwałego – chodnika położonego w miejscowości Krzywa Góra
383 / 2009 z dnia 18.06.2009 r.
w sprawie: przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Kołaczkowo w formie realizacji zadania jakim jest budowa chodnika w miejscowości Krzywa Góra w ciągu drogi powiatowej nr 2918
382 / 2009 z dnia 18.06.2009 r.
w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino Wrześni
381 / 2009 z dnia 18.06.2009 r.
w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Wrześni
380 / 2009 z dnia 18.06.2009 r.
w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni
379 / 2009 z dnia 18.06.2009 r.
w sprawie: nieodpłatnego przekazania szkołom pojemników wewnętrznych i zewnętrznych do selektywnej zbiórki odpadów
378 / 2009 z dnia 02.06.2009 r.
w sprawie nadania Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej
377 / 2009 z dnia 02.06.2009 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
376 / 2009 z dnia 02.06.2009 r.
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Powiatu Wrzesińskiego w roku 2009 r.
375 / 2009 z dnia 02.06.2009 r.
w sprawie: przekazania Zespołowi Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni dokumentacji projektowej inwestycji rozpoczętej
374 / 2009 z dnia 02.06.2009 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie mienia stanowiącego własność Powiatu Wrzesińskiego.
373 / 2009 z dnia 02.06.2009 r.
w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 5, położonej w budynku zlokalizowanym we Wrześni przy ulicy 3 Maja 8
372 / 2009 z dnia 26.05.2009 r.
w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 14 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104 ze zm.)
371 / 2009 z dnia 26.05.2009 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2009
370 / 2009 z dnia 26.05.2009 r.
w sprawie: zatwierdzenie zmian na liście stypendystów stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych w roku szkolnym 2008/2009
369 / 2009 z dnia 26.05.2009 r.
w sprawie przekazania dwóch sztuk grzejników Zespołowi Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni
367 / 2009 z dnia 19.05.2009 r.
w sprawie przyjęcia do dalszego uzgadniania: 1. Prognozy oddziaływania na środowisko aktualizacji programu ochrony środowiska dla Powiatu Wrzesińskiego; 2. Projektu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wrzesińskiego; 3. Prognozy oddziaływania na środowisko Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Wrzesińskiego; 4. Projektu Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Wrzesińskiego; 5. Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Wrzesińskiego
366 / 2009 z dnia 19.05.2009 r.
w sprawie: zatwierdzenie zmian na liście stypendystów stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych w roku szkolnym 2008/2009
365 / 2009 z dnia 19.05.2009 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr 346/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. o przystąpieniu Powiatu Wrzesińskiego do realizacji projektu stypendialnego „Stypendia unijne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – Priorytet 2, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa
364 / 2009 z dnia 19.05.2009 r.
w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni
363 / 2009 z dnia 19.05.2009 r.
w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Wrześni
362 / 2009 z dnia 19.05.2009 r.
w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni
361 / 2009 z dnia 11.05.2009 r.
w sprawie: wprowadzenia w uchwale budżetowej na rok 2009 środków budżetowych na wykonanie monitoringu wizyjnego w szkołach prowadzonych przez Powiat Wrzesiński
360 / 2009 z dnia 11.05.2009 r.
w sprawie: zatwierdzenie listy stypendystów - stypendia na wyrównywanie szans edukacyjnych w roku szkolnym 2008/2009 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą
359 / 2009 z dnia 11.05.2009 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na wspólne sfinansowanie wykonania i montażu ogrodzenia panelowego nieruchomości położonej we Wrześni, przy ul. Kościuszki
358 / 2009 z dnia 11.05.2009 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na wykonanie i montaż ogrodzenia panelowego nieruchomości położonych we Wrześni przy ul. Kościuszki, przez Waldemara Józwiaka, właściciela firmy ZPHU „TECH-WAL”
357 / 2009 z dnia 11.05.2009 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na dysponowanie dwoma miejscami parkingowymi znajdującymi się na działce nr 1515/5, położonej we Wrześni
356 / 2009 z dnia 11.05.2009 r.
w sprawie: przekazania Powiatowemu Zarządowi Dróg we Wrześni dokumentacji projektowej inwestycji rozpoczętej
355 / 2009 z dnia 5.05.2009 r.
w sprawie: przyznania środków budżetowych na wspieranie realizacji zadań publicznych Powiatu Wrzesińskiego w roku 2009 r.
354 / 2009 z dnia 5.05.2009 r.
w sprawie: ustalenia dotacji w roku 2009 dla szkoły niepublicznej dla dorosłych prowadzonej przez firmę ECAL POLSKA Sp. z o.o.
353 / 2009 z dnia 05.05.2009 r.
w sprawie: ustalenia dotacji w roku 2009 dla szkół niepublicznych dla dorosłych prowadzonych przez pana Pawła Dziobę.
352 / 2009 z dnia 5.05.2009 r.
w sprawie: ustalenia dotacji w roku 2009 dla szkół niepublicznych dla dorosłych prowadzonych przez Stowarzyszenie Oświatowców Polskich Oddział we Wrześni.
351 / 2009 z dnia 05.05.2009 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na udostępnienie dwóch pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej w pałacu w Zielińcu
350 / 2009 z dnia 29.04.2009 r.
w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104 ze zm.)
349 / 2009 z dnia 21.04.2009 r.
w sprawie: nieodpłatnego przekazania mienia przez Zespół Szkół Politechnicznych na rzecz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni.
348 / 2009 z dnia 21.04.2009 r.
w sprawie: przyznania środków budżetowych na wspieranie realizacji zadań publicznych Powiatu Wrzesińskiego w roku 2009 r.
347 / 2009 z dnia 21.04.2009 r.
w sprawie: przyjęcia Regulaminu udzielenia pomocy finansowej w 2009r. w związku z realizacją Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Wrzesińskiego.
346 / 2009 z dnia 7.04.2009 r.
w sprawie: zatwierdzenia przystąpienia Powiatu Wrzesińskiego do realizacji projektu stypendialnego „Stypendia unijne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – Priorytet 2, (Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa.
345 / 2009 z dnia 7.04.2009 r.
w sprawie: ustalenia stawek czynszu najmu, dzierżawy w lokalach użytkowych w budynkach stanowiących własność powiatu wrzesińskiego
344 / 2009 z dnia 7.04.2009 r.
w sprawie: wydania opinii w sprawie zaliczenia dróg znajdujących się na terenie Gminy Kołaczkowo do kategorii dróg gminnych
343 / 2009 z dnia 7.04.2009 r.
w sprawie: wydania opinii w sprawie zaliczenia dróg znajdujących się na terenie Gminy Września do kategorii dróg gminnych
342 / 2009 z dnia 31.03.2009 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2009
341 / 2009 z dnia 24.03.2009 r.
w sprawie: wyboru inspektora nadzoru inwestorskiego inwestycji: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 32455 (2948P) Bierzglinek – Gozdowo”
340 / 2009 z dnia 24.03.2009 r.
w sprawie: udzielenia upoważnienia dla Pani Magdaleny Zając Dyrektora Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie do podpisania wniosku aplikacyjnego, dokonywania wszystkich czynności związanych z zarządzaniem projektem, składania oświadczeń woli, w tym zaciągania zobowiązań finansowych do wysokości planu oraz podpisywania umów o dofinansowanie projektu „Im więcej nas łączy, tym mniej dzieli - integracja lokalnej społeczności w gminie Kołaczkowo” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji
339 / 2009 z dnia 17.03.2009 r.
w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2008 rok
338 / 2009 z dnia 17.03.2008 r.
w sprawie: zatwierdzenia bilansu z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2008 rok
337 / 2009 z dnia 17.03.2009 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2009
335 / 2009 z dnia 17.03.2009 r.
w sprawie: powołania komisji do przejęcia zabytkowego kościoła poewangelickiego w miejscowości Miłosław, przy ulicy Zamkowej 21, gmina Miłosław, powiat wrzesiński, położonego na działce nr 609 o pow.0,0996 ha, zapisanego w księdze wieczystej KW Nr 15322
334 / 2009 z dnia 17.03.2009 r.
w sprawie wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na „Przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 32 455 (2948P) Bierzglinek – Gozdowo”
333 / 2009 z dnia 3.03.2009 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie mienia stanowiącego własność Powiatu Wrzesińskiego
332 / 2009 z dnia 3.03.2009 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie mienia stanowiącego własność Powiatu Wrzesińskiego
331 / 2009 z dnia 3.03.2009 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w bezpłatne używanie części nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Kościuszki 14
330 / 2009 z dnia 3.03.2009 r.
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Powiatu Wrzesińskiego w roku 2009
329 / 2009 z dnia 3.03.2009 r.
w sprawie: nieodpłatnego przekazania mienia w postaci pomocy edukacyjnych Zespołowi Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni
328 / 2009 z dnia 3.03.2009 r.
w sprawie: nieodpłatnego przekazania mienia w postaci pomocy edukacyjnych Zespołowi Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr Romana Abrahama we Wrześni
327 / 2009 z dnia 3.03.2009 r.
w sprawie: nieodpłatnego przekazania mienia w postaci pomocy edukacyjnych Zespołowi Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni
326 / 2009 z dnia 3.03.2009 r.
w sprawie: nieodpłatnego przekazania mienia w postaci pomocy edukacyjnych Zespołowi Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni
325 / 2009 z dnia 3.03.2009 r.
w sprawie: nieodpłatnego przekazania mienia w postaci pomocy edukacyjnych Powiatowemu Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni
324 / 2009 z dnia 3.03.2009 r.
w sprawie: nieodpłatnego przekazania mienia w postaci pomocy edukacyjnych Zespołowi Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni
323 / 2009 z dnia 3.03.2009 r.
w sprawie: nieodpłatnego przekazania mienia w postaci pomocy edukacyjnych Zespołowi Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr Romana Abrahama we Wrześni
322 / 2009 z dnia 3.03.2009 r.
w sprawie: nieodpłatnego przekazania mienia w postaci pomocy edukacyjnych Zespołowi Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni
321 / 2009 z dnia 3.03.2009 r.
w sprawie: nieodpłatnego przekazania mienia w postaci pomocy edukacyjnych Zespołowi Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni
320 / 2009 z dnia 3.03.2009 r.
w sprawie: nieodpłatnego przekazania mienia w postaci pomocy edukacyjnych Powiatowemu Centrum Edukacji Zawodowej
319 / 2009 z dnia 3.03.2009 r.
w sprawie: nieodpłatnego przekazania mienia w postaci pomocy edukacyjnych Liceum Ogólnokształcącemu im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni.
318 / 2009 z dnia 3.03.2009 r.
w sprawie: udzielenia upoważnienia dla Pana Marka Dyby Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni do podpisania wniosku aplikacyjnego, dokonywania wszystkich czynności związanych z zarządzaniem projektem, składania oświadczeń woli, w tym zaciągania zobowiązań finansowych do wysokości planu oraz podpisywania umów o dofinansowanie projektu „Wyższe kwalifikacje gwarancją sukcesu zawodowego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.
317 / 2009 z dnia 17.02.2009 r.
w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2009
316 / 2009 z dnia 10.02.2009 r.
w sprawie nadania Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej
315 / 2009 z dnia 10.02.2009 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
314 / 2009 z dnia 10.02.2009 r.
w sprawie: powołania komisji konkursowej celem wyłonienia inspektora nadzoru inwestorskiego projektu „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 32455 (2948 P) Bierzglinek – Gozdowo”.
313 / 2009 z dnia 10.02.2009 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2009
312 / 2009 z dnia 10.02.2009 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2009
311 / 2009 z dnia 27.01.2009 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie mienia stanowiącego własność Powiatu Wrzesińskiego.
310 / 2009 z dnia 27.01.2009 r.
w sprawie: udzielenia upoważnienia dla Pana Bogdana Nowaka Dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni do podpisania wniosku aplikacyjnego, dokonywania wszystkich czynności związanych z zarządzaniem projektem, składania oświadczeń woli, w tym zaciągania zobowiązań finansowych do wysokości planu oraz podpisywania umów o dofinansowanie projektu „Mobilność w procesie kształcenia zawodowego to zwiększenie szans zatrudnienia” w ramach Programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”.
309 / 2009 z dnia 27.01.2009 r.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wrzesińskiego.
308 / 2009 z dnia 27.01.2009 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2009
307 / 2009 z dnia 14.01.2009 r.
w sprawie: uchylenia Uchwały nr 290/2008 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 18.11.2008 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu powiatu wrzesińskiego.