AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Zarząd Powiatu we Wrześni » Uchwały zarządu powiatu » Uchwały Zarządu 2008 (III kadencja)

Uchwały Zarządu 2008 (III kadencja)

Lista wiadomości
306 / 2008 z dnia 30.12.2008 r.
w sprawie: układu wykonawczego budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2009
305 / 2008 z dnia 30.12.2008 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2008
304 / 2008 z dnia 16.12.2008 r.
w sprawie: wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na wybór banku, który udzieli kredytu długoterminowego w kwocie 1 mln zł na okres 2 lat
303 / 2008 z dnia 16.12.2008 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych, będących w posiadaniu Powiatowego Zarządu Dróg we Wrześni
302 / 2008 z dnia 16.12.2008 r.
zmieniająca Uchwałę nr 141/2007 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 19.11.2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Rodzinnego Domu Dziecka w Pyzdrach, ul. Farna 71
301 / 2008 z dnia 16.12.2008 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zaliczenie na poczet należnego czynszu najmu nakładów poniesionych na wymianę okien przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrześni
300 / 2008 z dnia 16.12.2008 r.
w sprawie wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Wrzesińskiego w zakresie: ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia szyb od stłuczenia, ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenia casco promu, ubezpieczenia komunikacyjnego (OC, NNW, AC)
299 / 2008 z dnia 11.12.2008 r.
w sprawie: przyznania Stypendiów edukacyjno-socjalnych Rady Powiatu we Wrześni dla studentów
298 / 2008 z dnia 11.12.2008 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2008
297 / 2008 z dnia 9.12.2008 r.
w sprawie: przyznania świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
296 / 2008 z dnia 9.12.2008 r.
w sprawie: przyznania dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli oświatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Wrzesińskiego
295 / 2008 z dnia 09.12.2008 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczenia o powierzchni 52,8m2 usytuowanego na I piętrze budynku posadowionego na działce nr 3703/16 we Wrześni ul. Kaliska 1
294 / 2008 z dnia 2.12.2008 r.
w sprawie nadania Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej
293 / 2008 z dnia 2.12.2008 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
292 / 2008 z dnia 26.11.2008 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2008
291 / 2008 z dnia 26.11.2008 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2008
290 / 2008 z dnia 18.11.2008 r.
w sprawie: ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu powiatu wrzesińskiego
289 / 2008 z dnia 18.11.2008 r.
w sprawie nadania Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania nr NI 3433/4/2008 obejmującego swym zakresem ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Wrzesińskiego w zakresie: ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia mienia od kradzieży, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od szkód materialnych, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia szyb od stłuczenia, ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenia CASCO promu, ubezpieczenia komunikacyjnego (OC, NNW, AC).
288 / 2008 z dnia 18.11.2008 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego obejmującego swym zakresem ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Wrzesińskiego w zakresie: ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia mienia od kradzieży, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od szkód materialnych, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia szyb od stłuczenia, ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenia CASCO promu, ubezpieczenia komunikacyjnego (OC, NNW, AC).
287 / 2008 z dnia 18.11.2008 r.
w sprawie: uchylenia uchwały nr 197/2008 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Powiat Wrzesiński
286 / 2008 z dnia 18.11.2008 r.
w sprawie: przyznania Stypendiów edukacyjno-socjalnych Rady Powiatu we Wrześni dla uczniów
285 / 2008 z dnia 18.11.2008 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr 60/2007 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 8 maja 2007 r. w sprawie ustalenia składu Powiatowej Rady Sportu
284 / 2008 z dnia 18.11.2008 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2008
283 / 2008 z dnia 7.11.2008 r.
w sprawie: projektu uchwały budżetowej na rok 2009
282 / 2008 z dnia 4.11.2008 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż samochodu FORD TRANSIT FT 100L
281 / 2008 z dnia 4.11.2008 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż mienia
280 / 2008 z dnia 4.11.2008 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrześni w likwidacji
279 / 2008 z dnia 28.10.2008 r.
w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104 ze zm.)
278 / 2008 z dnia 28.10.2008 r.
w sprawie wyboru formy przetargu oraz powołania komisji przetargowej do postępowania na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 5, położonej w budynku zlokalizowanym we Wrześni przy ulicy 3 Maja 8, na działce nr 1542/2 o pow.0,0624 ha
277 / 2008 z dnia 23.10.2008 r.
w sprawie: wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na wykonanie aktualizacji audytów energetycznych i pozyskanie środków krajowych oraz środków pomocowych na dofinansowanie termomodernizacji budynków będących własnością Powiatu Wrzesińskiego
276 / 2008 z dnia 14.10.2008 r.
w sprawie nadania Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania nr NI 3433/3/2008 obejmującego swym zakresem aktualizację audytów energetycznych i pozyskanie środków krajowych oraz środków pomocowych na dofinansowanie termomodernizacji budynków będących własnością Powiatu Wrzesińskiego
275 / 2008 z dnia 14.10.2008 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego obejmującego swym zakresem aktualizację audytów energetycznych i pozyskanie środków krajowych oraz środków pomocowych na dofinansowanie termomodernizacji budynków będących własnością Powiatu Wrzesińskiego
274 / 2008 z dnia 14.10.2008 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2008
273 / 2008 z dnia 14.10.2008 r.
w sprawie: przyznania środków budżetowych na wspieranie realizacji zadań publicznych Powiatu Wrzesińskiego w roku 2008 r.
272 / 2008 z dnia 14.10.2008 r.
w sprawie: udzielenia upoważnienia dla Pana Marka Dyby Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni do podpisania wniosku aplikacyjnego, dokonywania wszystkich czynności związanych z zarządzaniem projektem, składania oświadczeń woli, w tym zaciągania zobowiązań finansowych do wysokości planu oraz podpisywania umów o dofinansowanie projektu „Moja kariera w moich rękach” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw
271 / 2008 z dnia 30.09.2008 r.
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Panu Maciejowi Mielczarkowi dyrektorowi Zespołu Szkól Zawodowych nr 2
270 / 2008 z dnia 30.09.2008 r.
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Panu Markowi Dybie dyrektorowi Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni
269 / 2008 z dnia 30.09.2008 r.
w sprawie: przyznania Nagród Starosty za szczególne osiągnięcia sportowe.
268 / 2008 z dnia 30.09.2008 r.
w sprawie nadania Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania nr NI 3433/3/2008 obejmującego swym zakresem pozyskanie środków krajowych oraz środków pomocowych na dofinansowanie termomodernizacji budynków będących własnością Powiatu Wrzesińskiego.
267 / 2008 z dnia 30.09.2008 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego obejmującego swym zakresem pozyskanie środków krajowych oraz środków pomocowych na dofinansowanie termomodernizacji budynków będących własnością Powiatu Wrzesińskiego.
266 / 2008 z dnia 30.09.2008 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2008
265 / 2008 z dnia 16.09.2008 r.
w sprawie: wytycznych do opracowania projektu budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2009 rok
264 / 2008 z dnia 16.09.2008 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
263 / 2008 z dnia 16.09.2008 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
262 / 2008 z dnia 16.09.2008 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
261 / 2008 z dnia 16.09.2008 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
260 / 2008 z dnia 16.09.2008 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
259 / 2008 z dnia 16.09.2008 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
258 / 2008 z dnia 16.09.2008 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
257 / 2008 z dnia 16.09.2008 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
256 / 2008 z dnia 16.09.2008 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
255 / 2008 z dnia 16.09.2008 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
254 / 2008 z dnia 16.09.2008 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
253 / 2008 z dnia 16.09.2008 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
252 / 2008 z dnia 16.09.2008 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
250 / 2008 z dnia 09.09.2008 r.
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Powiatu Wrzesińskiego w roku 2008.
251 / 2008 z dnia 9.09.2008 r.
w sprawie: zatwierdzenia przystąpienia Powiatu Wrzesińskiego do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działanie 9.2 „Efektywna edukacja zawodowa to wysoka zdolność do zatrudniania”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
249 / 2008 z dnia 2.09.2008 r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wrześni do realizacji programu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Program Wyrównywania Różnic Między Regionami”.
248 / 2008 z dnia 2.09.2008 r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni do realizacji programu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Program Wyrównywania Różnic Między Regionami”.
247 / 2008 z dnia 21.08.2008 r.
w sprawie: wzoru wniosków do Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży
246 / 2008 z dnia 21.08.2008 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2008
245 / 2008 z dnia 21.08.2008 r.
w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za I półrocze 2008 roku
244 / 2008 z dnia 12.08.2008 r.
w sprawie: powierzenia Panu Maciejowi Mielczarkowi stanowiska Dyrektora Zespołu Szkól Zawodowych nr 2 we Wrześni
243 / 2008 z dnia 12.08.2008 r.
w sprawie: powierzenia Panu Zenonowi Suchorskiemu stanowiska Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni
242 / 2008 z dnia 12.08.2008 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zaliczenie na poczet należnego czynszu najmu nakładów, poniesionych przez Joannę Stanisławską na wymianę drzwi wejściowych w najmowanym lokalu mieszkalnym w budynku stanowiącym własność powiatu wrzesińskiego przy ul. Koszarowej 12a we Wrześni
241 / 2008 z dnia 12.08.2008 r.
w sprawie: wydania opinii w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych na terenie Powiatu Jarocińskiego
240 / 2008 z dnia 12.08.2008 r.
w sprawie: wydania opinii w sprawie zaliczenia dróg na terenie Powiatu Jarocińskiego do kategorii dróg powiatowych
239 / 2008 z dnia 1.08.2008 r.
w sprawie: zatwierdzenia realizacji projektu „Pomocna dłoń” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie
238 / 2008 z dnia 16.07.2008 r.
w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz.U. nr 249 poz. 2104 ze zm.)
237 / 2008 z dnia 16.07.2008 r.
w sprawie: termin składania wniosków do Nagrody Starosty za osiągnięcia sportowe.
236 / 2008 z dnia 16.07.2008 r.
w sprawie: przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy finansowej przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Wrzesińskiego
235 / 2008 z dnia 16.07.2008 r.
w sprawie: udzielenia upoważnienia dla Pana Pawła Radnieckiego Wicedyrektora Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni do podpisania umowy oraz załączników do umowy o dofinansowanie projektu „Nabywam nowe umiejętności i źródła dochodu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
234 / 2008 z dnia 30.06.2008 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni Panu Wojciechowi Mól do podejmowania wszelkich działań, w tym zaciągania zobowiązań finansowych do wysokości planu w ramach Projektu systemowego pn. Program aktywizacji społecznej i zawodowej ,,Bądźmy aktywni” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2008 – 2013 oraz w sprawie zatwierdzenie przystąpienia do realizacji ww. projektu
233 / 2008 z dnia 30.06.2008 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2008
231 / 2008 z dnia 30.06.2008 r.
w sprawie: zatwierdzenia przystąpienia Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa
230 / 2008 z dnia 30.06.2008 r.
w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni
229 / 2008 z dnia 30.06.2008 r.
w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni
228 / 2008 z dnia 24.06.2008 r.
w sprawie: przyznania dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli
227 / 2008 z dnia 24.06.2008 r.
w sprawie: przyznania świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
226 / 2008 z dnia 24.06.2008 r.
w sprawie: zatwierdzenia realizacji projektu „Pomocna dłoń” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie
225 / 2008 z dnia 24.06.2008 r.
w sprawie: zatwierdzenia realizacji projektu „Człowiek najlepszą inwestycją” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych
224 / 2008 z dnia 24.06.2008 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrześni w likwidacji
223 / 2008 z dnia 17.06.2008 r.
w sprawie: przyznania środków budżetowych na wspieranie realizacji zadań publicznych Powiatu Wrzesińskiego w roku 2008 r.
222 / 2008 z dnia 10.06.2008 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zmianę wielkości powierzchni użytkowej istniejących lokali mieszkalnych nr 1 i nr 2, w budynku będącym własnością Powiatu Wrzesińskiego położonym przy ul. 3 Maja 8 we Wrześni.
221 / 2008 z dnia 10.06.2008 r.
w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 2
220 / 2008 z dnia 10.06.2008 r.
w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im H. Sienkiewicza we Wrześni
219 / 2008 z dnia 10.06.2008 r.
w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni
218 / 2008 z dnia 10.06.2008 r.
w sprawie: przejęcia obsługi finansowo – księgowej oraz kadr Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni i Rodzinnego Domu Dziecka w Pyzdrach przez Starostwo Powiatowe we Wrześni
217 / 2008 z dnia 27.05.2008 r.
w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 14 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104 ze zm.)
216 / 2008 z dnia 27.05.2008 r.
w sprawie powołania likwidatora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrześni.
215 / 2008 z dnia 27.05.2008 r.
w sprawie odwołania likwidatora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrześni.
214 / 2008 z dnia 13.05.2008 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2008
213 / 2008 z dnia 13.05.2008 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2008
212 / 2008 z dnia 13.05.2008 r.
w sprawie: wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na wybór banku do obsługi Powiatu Wrzesińskiego
211 / 2008 z dnia 13.05.2008 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni Panu Wojciechowi Mól do zaciągania zobowiązań finansowych do wysokości planu w ramach Projektu systemowego pn. Program aktywizacji społecznej i zawodowej „Bądźmy aktywni” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2008 - 2013.
210 / 2008 z dnia 13.05.2008 r.
w sprawie: udzielenia upoważnienia dla Pana Wojciecha Mól Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do podpisania umów o dofinansowanie Projektu systemowego pn. Program aktywizacji społecznej i zawodowej "Bądźmy aktywni” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
209 / 2008 z dnia 29.04.2008 r.
w sprawie: zmiany Uchwały nr 7/2006 z dnia 7 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.
208 / 2008 z dnia 29.04.2008 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2008
207 / 2008 z dnia 29.04.2008 r.
w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104 ze zm.)
206 / 2008 z dnia 29.04.2008 r.
w sprawie: udzielenia upoważnienia dla Pana Marka Dyby Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni do podpisania wniosku aplikacyjnego, dokonywania wszystkich czynności związanych z zarządzaniem projektem, składania oświadczeń woli w tym zaciągania zobowiązań finansowych do wysokości planu oraz podpisywania umów o dofinansowanie projektu Nabywam nowe umiejętności i źródła dochodu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
205 / 2008 z dnia 22.04.2008 r.
w sprawie: udzielenia upoważnienia dla Pana Wojciecha Mól Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do podpisania wniosku aplikacyjnego, dokonywania wszystkich czynności związanych z zarządzaniem projektem, składania oświadczeń woli w tym zaciągania zobowiązań finansowych do wysokości planu oraz podpisywania umów o dofinansowanie projektu pt. Partnerstwo na Rzecz Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych „Gotowi do Pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Podziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
204 / 2008 z dnia 17.04.2008 r.
w sprawie: wyboru inspektora nadzoru inwestorskiego inwestycji: „Rozbudowa odcinka Mała Górka – Targowa Górka drogi powiatowej nr 2932 Zasutowo – Targowa Górka” – na długości 230 m
203 / 2008 z dnia 17.04.2008 r.
w sprawie zatwierdzenia planu finansowego oraz planu inwestycyjnego na rok 2008 SPZOZ we Wrześni w likwidacji
202 / 2008 z dnia 17.04.2008 r.
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Powiatu Wrzesińskiego w roku 2008
201 / 2008 z dnia 8.04.2008 r.
w sprawie: przyznania środków budżetowych na wspieranie realizacji zadań publicznych Powiatu Wrzesińskiego w roku 2008 r.
200 / 2008 z dnia 8.04.2008 r.
w sprawie nadania Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej powołanej uchwałą nr 199/2008 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia kwietnia 2008 r., określającego organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Komisji Przetargowej stanowiący załącznik do Uchwały
199 / 2008 z dnia 8.04.2008 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej przygotowującej i przeprowadzającej postępowanie przetargowe obejmujące swym zakresem wybór banku do obsługi budżetu Powiatu Wrzesińskiego
198 / 2008 z dnia 8.04.2008 r.
w sprawie: wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na „rozbudowę odcinka Mała Górka – Targowa Górka drogi powiatowej nr 2932 Zasutowo – Targowa Górka” – na długości 230 m.
197 / 2008 z dnia 1.04.2008 r.
w sprawie: ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Powiat Wrzesiński
196 / 2008 z dnia 1.04.2008 r.
w sprawie nieodpłatnego użycia przez Wielkopolską Radę Koordynacyjną Związek Organizacji Charytatywnych w Poznaniu Herbu Powiatu Wrzesińskiego
195 / 2008 z dnia 31.03.2008 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2008
194 / 2008 z dnia 11.03.2008 r.
w sprawie: sprawozdania rocznego wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2007 rok
193 / 2008 z dnia 11.03.2008 r.
w sprawie: rozłożenia na raty zaległości z tytułu czynszu najmu i opłat niezależnych od właściciela za lokal mieszkalny * względem Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 we Wrześni
192 / 2008 z dnia 11.03.2008 r.
w sprawie: wynajęcia lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku stanowiącym własność Powiatu Wrzesińskiego przy ul. Koszarowej 12a we Wrześni
191 / 2008 z dnia 11.03.2008 r.
w sprawie: ustalenia dotacji w roku 2008 dla szkoły niepublicznej dla dorosłych prowadzonej przez firmę ECAL POLSKA Sp. z o.o.
190 / 2008 z dnia 11.03.2008 r.
w sprawie: ustalenia dotacji w roku 2008 dla szkół niepublicznych dla dorosłych prowadzonych przez pana Pawła Dziobę
189 / 2008 z dnia 11.03.2008 r.
w sprawie: ustalenia dotacji w roku 2008 dla szkół niepublicznych dla dorosłych prowadzonych przez Stowarzyszenie Oświatowców Polskich Oddział we Wrześni
188 / 2008 z dnia 11.03.2008 r.
w sprawie: upoważnienia Inspektora ds. technicznych w Powiatowym Zarządzie Dróg we Wrześni, do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
187 / 2008 z dnia 11.03.2008 r.
w sprawie zlecenia realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Gorzycach jako placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego oraz przeprowadzenia konkursu ofert
186 / 2008 z dnia 29.02.2008 r.
w sprawie nadania Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania nr 01/P/2008 obejmującego swym zakresem „rozbudowę odcinka Mała Górka – Targowa Górka drogi powiatowej nr 2932 Zasutowo – Targowa Górka” – na długości 230 m
185 / 2008 z dnia 29.02.2008 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania nr 01/P/2008 obejmującego swym zakresem „rozbudowę odcinka Mała Górka – Targowa Górka drogi powiatowej nr 2932 Zasutowo – Targowa Górka” – na długości 230 m
184 / 2008 z dnia 29.02.2008 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2008
183 / 2008 z dnia 29.02.2008 r.
w sprawie: powierzenia Panu Markowi Dybie stanowiska Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni
182 / 2008 z dnia 19.02.2008 r.
w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2008 rok
181 / 2008 z dnia 19.02.2008 r.
w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Wrzesińskiego na 2008 rok
180 / 2008 z dnia 19.02.2008 r.
w sprawie: przyznania Nagród Starosty za szczególne osiągnięcia sportowe
179 / 2008 z dnia 19.02.2008 r.
w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2008
178 / 2008 z dnia 19.02.2008 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na rozszerzenie umowy najmu lokalu użytkowego o powierzchni 14,6 m2 położonego w nieruchomości przy ul. Kaliskiej 1 we Wrześni, o współnajemcę - Zrzeszenie Producentów Trzody Chlewnej Grupa Września
177 / 2008 z dnia 07.02.2008 r.
w sprawie: postanowienia o przeznaczeniu do wynajmu lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku stanowiącym własność Powiatu Wrzesińskiego przy ul. Koszarowej 12a we Wrześni
176 / 2008 z dnia 07.02.2008 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę lokalu mieszkalnego nr 3 wynajmowanego przez Mirosława Przewoźnego na lokal nr 1 w budynku stanowiącym własność Powiatu Wrzesińskiego przy ul. Koszarowej 12a we Wrześni
175 / 2008 z dnia 7.02.2008 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego samochodu ciężarowego Avia A30, nr rej. PWR 67JY, będącego w posiadaniu Powiatowego Zarządu Dróg we Wrześni
174 / 2008 z dnia 29.01.2008 r.
w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni
173 / 2008 z dnia 29.01.2008 r.
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu Tomaszowi Skoczyńskiemu oraz radcy prawnemu Kosmie Strykowskiemu do występowania i podejmowania wszelkich czynności przed wszelkimi osobami, sądami powszechnymi i administracyjnymi wszelkich instancji i Sądem Najwyższym, organami egzekucyjnymi oraz organami administracji publicznej w sprawie prowadzonej przeciwko Spółce Biuro Konsultingowe Fundacji Akademii Ekonomicznej w Poznaniu Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, o zapłatę
172 / 2008 z dnia 29.01.2008 r.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wrzesińskiego
171 / 2008 z dnia 22.01.2008 r.
w sprawie: kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Wrzesińskiego
170 / 2008 z dnia 22.01.2008 r.
w sprawie: powołania komisji społecznej opiniującej wybór najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Wrzesińskiego
169 / 2008 z dnia 22.01.2008 r.
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Powiatu Wrzesińskiego w roku 2008
168 / 2008 z dnia 22.01.2008 r.
w sprawie: wydania opinii w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Dominowo, Gminy Krzykosy, Gminy Nowe Miasto, Gminy Środa Wlkp. oraz Gminy Zaniemyśł znajdujących w Powiecie Średzkim
167 / 2008 z dnia 15.01.2008 r.
w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej
166 / 2008 z dnia 08.01.2008 r.
w sprawie nieodpłatnego użycia przez Powiatowe Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych we Wrześni Herbu Powiatu Wrzesińskiego
165 / 2008 z dnia 08.01.2008 r.
w sprawie: upoważnienia likwidatora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrześni w likwidacji do wyboru biegłego rewidenta w celu zbadania sprawozdania finansowego jednostki