AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Zarząd Powiatu we Wrześni » Uchwały zarządu powiatu » Uchwały Zarządu 2007 (III kadencja)

Uchwały Zarządu 2007 (III kadencja)

59 / 2007 z dnia 8.05.2007 r.

Uchwała nr 59/2007

Zarządu Powiatu we Wrześni

z dnia 8 maja 2007 r.


w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania członków Powiatowej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania


Na podstawie art. 18a i art. 18c ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 ze zm.) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), uchwala się, co następuje:


§ 1.1. Powołuje się Powiatową Radę Sportu we Wrześni zwaną dalej Radą.

2. Rada jest organem opiniodawczym i doradczym organów Powiatu w zakresie kultury fizycznej i sportu.

3. Do zadań Rady należy:

 1. opiniowanie:

 2. strategii rozwoju Powiatu w zakresie kultury fizycznej,

 3. projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej,

 4. projektów uchwał dotyczących rozwoju kultury fizycznej,

 5. programów bazy sportowej na terenie Powiatu,

 6. planów imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez różne organizacje na terenie Powiatu, dofinansowywanych przez Powiat,

 7. współorganizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie Powiatu,

 8. koordynacja imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie Powiatu,

 9. inspirowanie działań w sferze ogólnie pojętej kultury fizycznej oraz pomaganie w ustalaniu programu imprez, których współorganizatorem lub organizatorem jest Powiat,

 10. ustalanie zasad współpracy z towarzystwami kultury fizycznej, stowarzyszeniami, związkami i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w kulturze fizycznej,

 11. dokonywanie bieżących ocen imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych w Powiecie,

 12. propagowanie przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych.


§ 2.1. W skład Powiatowej Rady Sportu wchodzi 9- 13 członków powoływanych przez Zarząd Powiatu według następujących zasad:

 1. 1 przedstawiciel Gminy Kołaczkowo,

 2. 1 przedstawiciel Miasta i Gminy Miłosław,

 3. 1 przedstawiciel Miasta i Gminy Nekla,

 4. 1 przedstawiciel Gminy i Miasta Pyzdry,

 5. 2 przedstawicieli Miasta i Gminy Września,

 6. 1 przedstawiciel Szkolnego Związku Sportowego Powiatu Wrzesińskiego,

 7. 1 przedstawiciel Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu we Wrześni.

 8. 1-5 przedstawicieli organizacji i instytucji realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, wskazanych przez Komisję Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu we Wrześni.”

2. Skład osobowy Powiatowej Rady Sportu Zarząd powołuje oddzielną uchwałą.

3. Kadencja Rady trwa 4 lata.

4. Zarząd odwołuje członków Rady w przypadku:

 1. cofnięcia rekomendacji przez podmiot delegujący,

 2. rezygnacji członka Rady,

 3. innej ważnej przyczyny.


§ 3.1. Rada ze swego grona wybiera i odwołuje:

 1. Przewodniczącego,

 2. zastępcę przewodniczącego,

 3. sekretarza.

2. Członkowie Rady wykonują swoje funkcje społecznie. Za udział w posiedzeniach nie przysługuje wynagrodzenie, ani też rekompensata za utracone zarobki.

3. Rada składa Zarządowi Powiatu coroczne sprawozdanie ze swojej działalności.


§ 4.1. Rada obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego, nie rzadziej niż raz na 3 miesięce.

2. Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady co najmniej 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia, podając proponowany porządek obrad lub zakres problemów, mających być przedmiotem obrad.

3. Rada sama ustala porządek obrad. Rada jest zobowiązana zająć się sprawami przedłożonymi przez Zarząd Powiatu i Radę Powiatu.

4. Przewodniczący jest zobowiązany zwołać posiedzenie Rady w terminie 14 dni na żądanie:

 1. Zarządu Powiatu,

 2. 1/3 członków Rady,

 3. Rady Powiatu.


§ 5.1. Przewodniczący kieruje pracą Rady, prowadzi obrady, reprezentuje Radę na zewnątrz oraz zapewnia wykonanie uchwał podjętych przez Radę.

2. W razie przemijającej przeszkody w wykonywaniu zadań, Przewodniczącego zastępuje Zastępca Przewodniczącego.

3. Rada obraduje i podejmuje uchwały w obecności co najmniej połowy członków.


§ 6 . Obsługę administracyjną Rady zapewnia Starostwo Powiatowe.


§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty i Sportu.


§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Starosta

(-0 Dionizy Jaśniewicz

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Kamil Perlik (11/05/2007 00:00:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Kamil Perlik (11/05/2007 12:22:20)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Kamil Perlik (11/05/2007 12:22:20)
Lista wiadomości
164 / 2007 z dnia 31.12.2007 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2007
163 / 2007 z dnia 31.12.2007 r.
w sprawie: układu wykonawczego budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2008
162 / 2007 z dnia 18.12.2007 r.
w sprawie zatwierdzenia korekty do planu finansowego oraz planu inwestycyjnego na rok 2007 SPZOZ we Wrześni
161 / 2007 z dnia 18.12.2007 r.
w sprawie: nieodpłatnego przekazania mienia powiatu po zlikwidowanym Rodzinnym Domu Dziecka we Wrześni
160 / 2007 z dnia 18.12.2007 r.
w sprawie: termin składania wniosków do Nagrody Starosty za osiągnięcia sportowe
159 / 2007 z dnia 18.12.2007 r.
w sprawie: przyznania świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
158 / 2007 z dnia 18.12.2007 r.
w sprawie: przyznania dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli
157 / 2007 z dnia 18.12.2007 r.
w sprawie zaopiniowania aktualizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012 -2019”
156 / 2007 z dnia 18.12.2007 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2007
155 / 2007 z dnia 18.12.2007 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie mienia stanowiącego własność Powiatu Wrzesińskiego
154 / 2007 z dnia 18.12.2007 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie mienia stanowiącego własność Powiatu Wrzesińskiego
153 / 2007 z dnia 10.12.2007 r.
w sprawie: wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na wybór banku, który udzieli kredytu długoterminowego w kwocie 2,5 mln zł na okres 3 lat z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Wrzesińskiego
152 / 2007 z dnia 29.11.2007 r.
w sprawie: użyczenia Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu 3 sztuk zestawów komputerowych z oprogramowaniem
151 / 2007 z dnia 29.11.2007 r.
w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego
150 / 2007 z dnia 29.11.2007 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrześni
149 / 2007 z dnia 29.11.2007 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2007
148 / 2007 z dnia 29.11.2007 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2007 rok
147 / 2007 z dnia 19.11.2007 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2007
146 / 2007 z dnia 19.11.2007 r.
w sprawie: ustalenia stawki czynszu najmu za 1m2 powierzchni reklamowej na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu Wrzesińskiego
145 / 2007 z dnia 19.11.2007 r.
w sprawie: ustalenia stawek czynszu z tytułu najmu: garaży oraz gruntu pod garaże na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego położonej we Wrześni, przy ul. Gnieźnieńskiej 29
144 / 2007 z dnia 19.11.2007 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w bezpłatne używanie części nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Kościuszki 14
143 / 2007 z dnia 19.11.2007 r.
w sprawie: nieodpłatnego użycia przez Wrzesiński Uniwersytet Trzeciego Wieku Herbu Powiatu Wrzesińskiego
142 / 2007 z dnia 19.11.2007 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Ochrony Środowiska  dla Powiatu Wrzesińskiego
141 / 2007 z dnia 19.11.2007 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Rodzinnego Domu Dziecka w Pyzdrach, ul. Farna 71
140 / 2007 z dnia 12.11.2007 r.
w sprawie: projektu uchwały budżetowej na rok 2008
139 / 2007 z dnia 12.11.2007 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2007 rok
138 / 2007 z dnia 12.11.2007 r.
w sprawie zlecenia realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie działań osłonowych w stosunku do byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych z terenu powiatu wrzesińskiego i ich rodzin oraz przeprowadzenia konkursu ofert
137 / 2007 z dnia 12.11.2007 r.
w sprawie nadania Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej
136 / 2007 z dnia 12.11.2007 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
135 / 2007 z dnia 02.11.2007 r.
w sprawie: umorzenia wierzytelności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrześni – w likwidacji, powstałych z tytułu poniesienia kosztów leczenia osób nieubezpieczonych
134 / 2007 z dnia 30.10.2007 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż samochodu ciężarowo-osobowego Tarpan
133 / 2007 z dnia 30.10.2007 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2007
132 / 2007 z dnia 30.10.2007 r.
w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz.U. nr 249 poz. 2104 ze zm.)
131 / 2007 z dnia 23.10.2007 r.
w sprawie: podziału środków na wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących zatwierdzone zajęcia pozalekcyjne
130 / 2007 z dnia 23.10.2007 r.
w sprawie: przyznania Stypendiów Starosty Wrzesińskiego.
129 / 2007 z dnia 23.10.2007 r.
w sprawie: odwołania Dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka we Wrześni
128 / 2007 z dnia 19.10.2007 r.
w sprawie: przekazania Burmistrzowi Miasta i Gminy Września do realizacji zadania Zarządu Powiatu dotyczącego zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Września w sezonie 2007/2008
127 / 2007 z dnia 19.10.2007 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
126 / 2007 z dnia 19.10.2007 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
125 / 2007 z dnia 19.10.2007 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
124 / 2007 z dnia 19.10.2007 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
123 / 2007 z dnia 19.10.2007 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
122 / 2007 z dnia 19.10.2007 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
121 / 2007 z dnia 19.10.2007 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
120 / 2007 z dnia 19.10.2007 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
119 / 2007 z dnia 19.10.2007 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
118 / 2007 z dnia 19.10.2007 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
117 / 2007 z dnia 19.10.2007 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
116 / 2007 z dnia 19.10.2007 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
115 / 2007 z dnia 19.10.2007 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
114 / 2007 z dnia 08.10.2007 r.
w sprawie: przyznania Nagród Starosty za szczególne osiągnięcia sportowe
113 / 2007 z dnia 02.10.2007 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 102/2007 z dnia 7.08.2007 roku o ogłoszeniu o sprzedaży w drodze rokowań działki nr 3846/4 położonej we Wrześni, powołania komisji oraz ustalenia ceny wywoławczej
112 / 2007 z dnia 02.10.2007 r.
w sprawie: umorzenia odsetek wraz z kosztami upomnienia od nieterminowych wpłat Pani Bogusławy Wilińskiej
111 / 2007 z dnia 02.10.2007 r.
w sprawie: powołania komisji społecznej opiniującej wybór najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Wrzesińskiego
110 / 2007 z dnia 02.10.2007 r.
w sprawie: kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Wrzesińskiego
109 / 2007 z dnia 28.09.2007 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2007
108 / 2007 z dnia 18.09.2007 r.
w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni
107 / 2007 z dnia 18.09.2007 r.
w sprawie: umorzenia wierzytelności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrześni z tytułu zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego.
106 / 2007 z dnia 18.09.2007 r.
w sprawie: wydania opinii w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych na terenie Powiatu Jarocińskiego oraz wydania opinii w sprawie propozycji zaliczenia dróg na terenie Powiatu Jarocińskiego do kategorii dróg powiatowych.
105 / 2007 z dnia 31.08.2007 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2007
104 / 2007 z dnia 21.08.2007 r.
w sprawie: wydania opinii w sprawie zaliczenia dróg gminnych znajdujących się na terenie Powiatu Jarocińskiego do kategorii dróg powiatowych
103 / 2007 z dnia 21.08.2007 r.
w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za I półrocze 2007 roku
102 / 2007 z dnia 7.08.2007 r.
w sprawie ogłoszenia o sprzedaży w drodze rokowań działki nr 3846/4 położonej we Wrześni, powołania komisji oraz ustalenia ceny wywoławczej
101 / 2007 z dnia 7.08.2007 r.
w sprawie: przyznania Nagród Starosty Wrzesińskiego.
100 / 2007 z dnia 7.08.2007 r.
w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego
99 / 2007 z dnia 31.07.2007 r.
w sprawie powołania likwidatora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrześni
98 / 2007 z dnia 31.07.2007 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Dyrektorem SP ZOZ we Wrześni Panem Zbyszko Przybylskim
97 / 2007 z dnia 24.07.2007 r.
w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz.U. nr 249 poz. 2104 ze zm.)
96 / 2007 z dnia 17.07.2007 r.
w sprawie: termin składania wniosków do Nagrody Starosty za osiągnięcia sportowe
95 / 2007 z dnia 17.07.2007 r.
w sprawie: zatwierdzenie zmian na liście stypendystów stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych w roku szkolnym 2006/2007
94 / 2007 z dnia 17.07.2007 r.
w sprawie: zatwierdzenie zmian na liście stypendystów stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych w roku szkolnym 2006/2007
93 / 2007 z dnia 17.07.2007 r.
w sprawie: wykonania nowego przyłącza wody wykorzystując istniejącą instalację wodną w budynku przy ul. Koszarowej nr 1 we Wrześni
92 / 2007 z dnia 17.07.2007 r.
w sprawie: wyboru oferty dotyczącej wykonania projektu budowlanego przebudowy mostu w miejscowości Zapowiednia w ciągu drogi powiatowej nr 2900 Pyzdry – Sporne
91 / 2007 z dnia 17.07.2007 r.
w sprawie: upoważnienia dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrześni do wyboru biegłego rewidenta do zbadania bilansu jednostki
90 / 2007 z dnia 06.07.2007 r.
w sprawie: wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na wykonanie projektu budowlanego przebudowy mostu w miejscowości Goniczki w ciągu drogi powiatowej nr 2943 Węgierki – Goniczki
89 / 2007 z dnia 29.06.2007 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2007
88 / 2007 z dnia 26.06.2007 r.
w sprawie: przyznania świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
87 / 2007 z dnia 26.06.2007 r.
w sprawie uchylenia uchwały nr 63/2007 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 08.05.2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz uchwały nr 64/2007 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 08.05.2007r. w sprawie nadania Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej
86 / 2007 z dnia 19.06.2007 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Wrzesińskiego
85 / 2007 z dnia 19.06.2007 r.
w sprawie: powierzenia Panu Włodzimierzowi Wawrzyniakowi stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni
84 / 2007 z dnia 5.06.2007 r.
w sprawie: przyznania nagrody rocznej dla Dyrektora SP ZOZ we Wrześni Pana Zbyszko Przybylskiego
83 / 2007 z dnia 5.06.2007 r.
w sprawie: powierzenia zadań doradcy metodycznego pani Małgorzacie Bielskiej
82 / 2007 z dnia 5.06.2007 r.
w sprawie: powierzenia zadań doradcy metodycznego
81 / 2007 z dnia 5.06.2007 r.
w sprawie: zatwierdzenie zmian na liście stypendystów stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych w roku szkolnym 2006/2007
80 / 2007 z dnia 5.06.2007 r.
w sprawie: unieważnienia postępowania przetargowego na wykonanie projektu budowlanego przebudowy odcinka drogi w m. Goniczki wraz z mostem przez rzekę Struga w ciągu drogi powiatowej nr 2943 Węgierki – Goniczki oraz wszczęcia kolejnego postępowania przetargowego
79 / 2007 z dnia 5.06.2007 r.
w sprawie: wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na wykonanie projektu budowlanego rozbudowy odcinka Mała Górka – Targowa Górka drogi powiatowej nr 2932 Zasutowo – Targowa Górka zlokalizowanej na obszarze powiatu wrzesińskiego
78 / 2007 z dnia 5.06.2007 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny przez SP ZOZ we Wrześni
77 / 2007 z dnia 5.06.2007 r.
w sprawie zaopiniowania planu przychodów i wydatków oraz planu inwestycyjnego na 2007 r. SP ZOZ we Wrześni
76 / 2007 z dnia 5.06.2007 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrześni za 2006 rok
75 / 2007 z dnia 31.05.2007 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2007
74 / 2007 z dnia 22.05.2007 r.
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Pani Wiesławie Leciejewskiej
73 / 2007 z dnia 22.05.2007 r.
w sprawie udzielenie upoważnienia p. Mirosławowi Karolakowi, reprezentującemu firmę „eMWu Karolak” do złożenia wniosku o zaopiniowanie przez Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, projektu dotyczącego wykonania dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy odcinka Tarnowa – Spławie – Nowa Wieś Podgórna drogi powiatowej nr 2904 Pyzdry – Nowa Wieś Podgórna
72 / 2007 z dnia 22.05.2007 r.
w sprawie: przyznania dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli
71 / 2007 z dnia 15.05.2007 r.
w sprawie: zatwierdzenie zmian na liście stypendystów stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych w roku szkolnym 2006/2007
70 / 2007 z dnia 15.05.2007 r.
w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni
69 / 2007 z dnia 15.05.2007 r.
w sprawie wyboru formy przetargu, ustalenia ceny wywoławczej oraz powołania komisji przetargowej do postępowania na sprzedaż działki nr: 3846/4 położonej we Wrześni
68 / 2007 z dnia 15.05.2007 r.
w sprawie przyjęcia do realizacji programu naprawczego dla Domu Pomocy Społecznej we Wrześni
67 / 2007 z dnia 8.05.2007 r.
w sprawie przekazania ogrodzenia Zespołowi Szkół Politechnicznych we Wrześni
66 / 2007 z dnia 8.05.2007 r.
w sprawie nadania Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej
65 / 2007 z dnia 8.05.2007 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
64 / 2007 z dnia 8.05.2007 r.
w sprawie nadania Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej
63 / 2007 z dnia 8.05.2007 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
62 / 2007 z dnia 8.05.2007 r.
w sprawie nadania Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej
61 / 2007 z dnia 8.05.2007 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
60 / 2007 z dnia 8.05.2007 r.
w sprawie ustalenia składu Powiatowej Rady Sportu
59 / 2007 z dnia 8.05.2007 r.
w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania członków Powiatowej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania
58 / 2007 z dnia 8.05.2007 r.
w sprawie skreślenia i przyznania studentom stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych
57 / 2007 z dnia 8.05.2007 r.
w sprawie: zatwierdzenia realizacji projektu „Szansa na sukces” dla „Działania 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia – schemat a) Wspieranie osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
56 / 2007 z dnia 8.05.2007 r.
w sprawie: zatwierdzenia realizacji projektu „Pracujesz - zyskujesz” dla „Działania 1.2 Perspektywy dla młodzieży – schemat a) Wspieranie młodzieży na rynku pracy w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
55 / 2007 z dnia 27.04.2007 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2007
54 / 2007 z dnia 24.04.2007 r.
w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 14 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104 ze zm.)
53 / 2007 z dnia 24.04.2007 r.
w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104 ze zm.)
52 / 2007 z dnia 17.04.2007 r.
w sprawie: przyznania środków budżetowych na wspieranie realizacji zadań publicznych Powiatu Wrzesińskiego w roku 2007 r.
51 / 2007 z dnia 17.04.2007 r.
w sprawie: zatwierdzenie zmian na liście stypendystów stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych w roku szkolnym 2006/2007
50 / 2007 z dnia 17.04.2007 r.
w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni
49 / 2007 z dnia 17.04.2007 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny przez SP ZOZ we Wrześni
48 / 2007 z dnia 17.04.2007 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny przez SP ZOZ we Wrześni
47 / 2007 z dnia 11.04.2007 r.
w sprawie: określenia wzorów wniosków o przyznanie środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
46 / 2007 z dnia 11.04.2007 r.
w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektów finansowanych z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego
45 / 2007 z dnia 11.04.2007 r.
w sprawie: utraty mocy obowiązującej Uchwały Zarządu Powiatu we Wrześni Nr 9/99 z dnia 02 marca 1999 roku, zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu Nr 339/2006 z dnia 23.01.2006 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Powiatowemu Ośrodkowi Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Wrześni
44 / 2007 z dnia 11.04.2007 r.
w sprawie: odwołania Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Wrześni
43 / 2007 z dnia 11.04.2007 r.
w sprawie zlecenia realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Gorzycach jako placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego oraz przeprowadzenia konkursu ofert
42 / 2007 z dnia 30.03.2007 r.
w sprawie: układu wykonawczego budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2007
41 / 2007 z dnia 27.03.2007 r.
w sprawie: wyboru inspektora nadzoru inżynierskiego inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 32525 (2910 P) Kołaczkowo - Wszembórz”
40 / 2007 z dnia 20.03.2007 r.
w sprawie: zmiany uchwały o ustaleniu planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2007
39 / 2007 z dnia 20.03.2007 r.
w sprawie wyboru formy przetargu, oraz powołania komisji przetargowej do postępowania na sprzedaż działki nr 139/67 położonej w Bierzglinku
38 / 2007 z dnia 20.03.2007 r.
w sprawie: rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na przebudowę drogi powiatowej nr 32 525 (2910P) Kołaczkowo - Wszembórz
37 / 2007 z dnia 13.03.2007 r.
w sprawie: sprawozdania rocznego wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2006 rok
36 / 2007 z dnia 6.03.2007 r.
w sprawie udzielenia Pani Annie Wolskiej Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami pełnomocnictwa do występowania w imieniu powiatu na zebraniach wspólnoty mieszkaniowej budynku przy ulicy Koszarowej 1 we Wrześni
35 / 2007 z dnia 6.03.2007 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na rozbiórkę budynku znajdującego się na gruncie należącym do zasobu powiatu
34 / 2007 z dnia 6.03.2007 r.
w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu „Droga do kariery” dla „Działania 1.2 Perspektywy dla młodzieży – Schemat a) Wspieranie młodzieży na rynku pracy w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
33 / 2007 z dnia 6.03.2007 r.
w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu „Gotowi do pracy” dla „Działania 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia – schemat a) Wspieranie osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
32 / 2007 z dnia 27.02.2007 r.
w sprawie: prognozy kwoty długu Powiatu Wrzesińskiego na 01.01.2007 roku i lata następne
31 / 2007 z dnia 27.02.2007 r.
w sprawie: zatwierdzenie zmian na liście stypendystów stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych w roku szkolnym 2006/2007
30 / 2007 z dnia 27.02.2007 r.
w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2007
29 / 2007 z dnia 27.02.2007 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż tokarki uniwersalnej
28 / 2007 z dnia 27.02.2007 r.
w sprawie: układu wykonawczego budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2007
27 / 2007 z dnia 13.02.2007 r.
w sprawie: powołania Komisji konkursowej celem wyłonienia inżyniera nadzoru budowlanego projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 32525 (2910P) Kołaczkowo-Wszembórz”
26 / 2007 z dnia 13.02.2007 r.
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Powiatu Wrzesińskiego w roku 2007
25 / 2007 z dnia 13.02.2007 r.
w sprawie wyboru formy III przetargu, obniżenia ceny oraz powołania komisji przetargowej do postępowania na sprzedaż działki nr: 3846/4 położonej we Wrześni
24 / 2007 z dnia 13.02.2007 r.
w sprawie: zaopiniowania wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi powiatowej nr 2904 Pyzdry – Nowa Wieś Podgórna w zakresie rozbudowy odcinka Spławie – Nowa Wieś Podgórna
23 / 2007 z dnia 7.02.2007 r.
w sprawie: ustalenia dotacji w roku 2007 dla szkoły niepublicznej dla dorosłych prowadzonej przez firmę ECAL POLSKA Sp. z o.o.
22 / 2007 z dnia 7.02.2007 r.
w sprawie: ustalenia dotacji w roku 2007 dla szkół niepublicznych dla dorosłych prowadzonych przez pana Pawła Dziobę
21 / 2007 z dnia 7.02.2007 r.
w sprawie: ustalenia dotacji w roku 2007 dla szkół niepublicznych dla dorosłych prowadzonych przez Stowarzyszenie Oświatowców Polskich Oddział w Poznaniu
20 / 2007 z dnia 23.01.2007 r.
w sprawie wyznaczenia dwóch przedstawicieli Zarządu Powiatu do Komisji Inwentaryzacyjnej powołanej dla przeprowadzenia inwentaryzacji mienia Skarbu Państwa przekazywanego Powiatowi Wrzesińskiemu
19 / 2007 z dnia 09.01.2007 r.
w sprawie zawarcia aneksu do umowy dzierżawy z dnia 2.01.2004 roku zawartej pomiędzy Miastem i Gminą Września a Panią Aleksandrą Radoszewską- Rogowską