AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Zarząd Powiatu we Wrześni » Uchwały zarządu powiatu » Uchwały Zarządu 2006 (III kadencja)

Uchwały Zarządu 2006 (III kadencja)

2 / 2006 z dnia 1.12.2006 r.

Uchwała nr 2/2006

Zarządu Powiatu we Wrześni

z dnia 1 grudnia 2006 r.
w sprawie nadania Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej
Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2006 r., Nr 164 poz. 1163 z póź. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. Nadaje się Regulamin Pracy Komisji Przetargowej powołanej uchwałą nr 1/2006 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 1 grudnia 2006 r. określający organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Komisji Przetargowej stanowiący załącznik do Uchwały.


§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Zarządu

(-) Dionizy JaśniewiczZałącznik do uchwały nr 2./2006

Zarządu Powiatu we we Wrześni

z dnia 1 grudnia 2006 r.


Regulamin pracy komisji przetargowej


Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 Nr164 poz.1163 z póź. zm.), nadaje się Komisji przetargowej Regulamin pracy.


§ 1.1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Ustawie, rozumie się przez to ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.).

2.Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Komisji, rozumie się przez to Komisję Przetargową powołaną Uchwałą nr 1/2006 z dnia 1 grudnia 2006 r. Zarządu Powiatu we Wrześni w sprawie powołania Komisji Przetargowej.


§ 2. Komisja realizuje zadania wynikające z Uchwały Zarządu Powiatu we Wrześni nr 1/2006 z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.


§ 3.1. Komisja podlega Zarządowi Powiatu we Wrześni.

2. Członkowie Komisji są powoływani i odwoływani przez Zarząd Powiatu we Wrześni.


§ 4.1. Członkowie Komisji podlegają wyłączeniu z postępowania o zamówienie publiczne w przypadku zaistnienia okoliczności, o jakich mowa w art. 17 Ustawy.

2.Wyłączenie następuje wskutek: złożenia stosownego oświadczenia przez osobę podlegającą wyłączeniu albo wskutek decyzji Przewodniczącego Komisji.

3.Decyzję o wyłączeniu Przewodniczącego Komisji podejmuje Zarząd Powiatu we Wrześni.

4. Zarząd Powiatu we Wrześni powołuje nowego Przewodniczącego Komisji, może też powołać nowego członka Komisji na miejsce innego wyłączonego z postępowania.

5.Decyzje w sprawach, o których mowa wyżej, podejmowane są na piśmie i niezwłocznie doręczane Przewodniczącemu Komisji oraz członkom, których dotyczą bezpośrednio.


§ 5. Do zadań Przewodniczącego Komisji należy:

  1. Zwoływanie posiedzeń Komisji - według potrzeb.

  2. Przewodniczenie obradom Komisji w tym udzielanie i odbieranie głosu.

  3. Odbieranie oświadczeń, o jakich mowa w art. 17 ust.2 Ustawy od członków Komisji oraz biegłych i rzeczoznawców, a także osób podpisujących umowy z wykonawcami i włączanie tych oświadczeń do dokumentacji postępowania.

  4. Dokonywanie podziału zadań między członków Komisji i wydawanie im poleceń związanych z udziałem w pracach Komisji.

  5. Nadzorowanie prawidłowego przebiegu postępowania w tym prowadzenia dokumentacji, a w szczególności protokołu postępowania o zamówienie publiczne.

  6. Informowanie Zarządu Powiatu we Wrześni o problemach związanych z pracą komisji oraz istnieniu okoliczności wyłączających poszczególne osoby z udziału w postępowaniu.

  7. Przedkładanie Zarządowi Powiatu we Wrześni:

- dokumentacji do Urzędu Zamówień Publicznych w tym dokumentów dotyczących ogłoszeń i odwołań

 • wniosków w sprawie odrzucenia ofert lub wykluczenia wykonawców,

 • wniosków w przedmiocie unieważnienia postępowania,

 • propozycji rozstrzygnięcia protestu

 • propozycji wyboru oferty najkorzystniejszej

  1. Występowanie do Zarządu Powiatu we Wrześni z wnioskiem o powołanie biegłych lub rzeczoznawców.


§ 6 Do zadań Sekretarza Komisji należy prowadzenie i przechowywanie dokumentacji postępowania o zamówienie publiczne, w tym:

1.Przygotowanie niezbędnych druków w tym wzorów oświadczeń, o jakich mowa w art. 17 ust.2 Ustawy.

2.Przygotowanie pism przedkładanych Zarządowi Powiatu we Wrześni przez Przewodniczącego Komisji.

3.Przygotowywanie pism do wykonawców.

4.Przygotowywanie kompletu dokumentacji do Urzędu Zamówień Publicznych w tym dotyczących ogłoszeń.

5.Przygotowywanie wszelkich innych materiałów niezbędnych do odbywania posiedzeń Komisji.


§ 7. Do zadań członka Komisji Przetargowej należy czuwanie nad poprawnością prowadzonych działań w zakresie realizacji wymagań ZPORR związanych z procedurą udzielania zamówienia publicznego.


§ 8.1. Komisja obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Komisji.

2. Posiedzenia odbywają się w Starostwie Powiatowym we Wrześni, ul. Chopina 10.


§ 9. Członkowie Komisji obowiązani są wykonywać powierzone im zadania ze szczególną starannością – mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa i interesy Zamawiającego.

§ 10.1. Decyzje Komisji zapadają zwykłą większością głosów.

2. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.


§ 11 Przygotowując postępowanie o zamówienie publiczne Komisja w szczególności:

 1. Zapoznaje się z dokumentami przygotowanymi przez Skarbnika Powiatu Wrzesińskiego, stanowiącymi podstawę do ustalenia kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację wartości zamówienia.

 2. Zapoznaje się z przedmiotem zamówienia.

 3. Określa wysokość kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia i przedstawia ją do zatwierdzenia Zarządowi.

 4. Określa, czy zachodzi konieczność powołania biegłych i rzeczoznawców w tym osób, których pomoc będzie niezbędna przy sporządzaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 5. Przygotowuje Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia.

6. Ogłasza postępowanie w sposób zgodny z Ustawą.


§ 12. Jeżeli dana czynność dokonana przez Komisję nie jest potwierdzona za pomocą dokumentów o wzorach urzędowych, z czynności tej sporządza się odrębny protokół podpisywany przez wszystkich jej uczestników.


§ 13. Indywidualnej oceny ofert członkowie Komisji dokonują wyłącznie w oparciu o Ustawę i kryteria wyboru ofert zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


§ 14.1. W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających odrzucenie oferty, wykluczenie wykonawcy albo unieważnienia postępowania, Komisja występuje ze stosownym wnioskiem do Zarządu Powiatu we Wrześni.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 winien posiadać uzasadnienie faktyczne i prawne.


§ 15. W przypadku unieważnienia przez Zarząd Powiatu we Wrześni, czynności podjętej z naruszeniem prawa, Komisja wykonuje ją ponownie.


§ 16. Po zakończeniu badania ofert, Komisja przedstawia Zarządowi Powiatu we Wrześni propozycję wyboru najkorzystniejszej oferty.


§ 17. Regulamin obowiązuje od dnia podjęcia Uchwały wprowadzającej niniejszy regulamin przez Zarząd Powiatu we Wrześni.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Kamil Perlik (06/12/2006 00:00:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Kamil Perlik (06/12/2006 11:33:48)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Kamil Perlik (06/12/2006 11:33:48)
Lista wiadomości
18 / 2006 z dnia 29.12.2006 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2006
17 / 2006 z dnia 28.12.2006 r.
w sprawie: zmiana uchwały nr 13/2006 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenie zmian na liście stypendystów stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych w roku szkolnym 2006/2007
16 / 2006 z dnia 28.12.2006 r.
w sprawie: zatwierdzenia korekty do planu finansowego oraz planu inwestycyjnego na rok 2006 SPZOZ we Wrześni
15 / 2006 z dnia 20.12.2006 r.
w sprawie: umorzenia wierzytelności Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących za usługę przerobu mleka
14 / 2006 z dnia 20.12.2006 r.
w sprawie: odrzucenia oferty oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na wybór banku, który udzieli kredytu długoterminowego w kwocie 1,4 mln zł na okres 2 lat z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Wrzesińskiego
13 / 2006 z dnia 20.12.2006 r.
w sprawie: zatwierdzenie zmian na liście stypendystów stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych w roku szkolnym 2006/2007
12 / 2006 z dnia 20.12.2006 r.
w sprawie: przyznania Nagród Starosty za szczególne osiągnięcia sportowe
11 / 2006 z dnia 14.12.2006 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2006
10 / 2006 z dnia 14.12.2006 r.
w sprawie: określenia prognozy kwoty długu Powiatu Wrzesińskiego na koniec roku 2006 i lata następne
9 / 2006 z dnia 7.12.2006 r.
w sprawie: udzielenia upoważnienia dla Pana Wojciecha Mól Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do dokonania wszystkich czynności związanych z zarządzaniem projektu, składania oświadczeń woli w tym zaciągania zobowiązań finansowych do wysokości planu oraz podpisywania umów o dofinansowanie Działań 2 i 3 w ramach Programu Operacyjnego Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL pod nazwą „Partnerstwo na Rzecz Rozwoju – Spółdzielnia Socjalna UL”
8 / 2006 z dnia 7.12.2006 r.
w sprawie: przyznania świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
7 / 2006 z dnia 7.12.2006 r.
w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni
6 / 2006 z dnia 7.12.2006 r.
w sprawie nadania Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej
5 / 2006 z dnia 7.12.2006 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
4 / 2006 z dnia 1.12.2006 r.
w sprawie: wzoru wniosków do Nagrody Starosty za osiągnięcia sportowe
3 / 2006 z dnia 1.12.2006 r.
w sprawie: zatwierdzenie zmian na liście stypendystów stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych w roku szkolnym 2006/2007
2 / 2006 z dnia 1.12.2006 r.
w sprawie nadania Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej
1 / 2006 z dnia 1.12.2006 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej