AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Zarząd Powiatu we Wrześni » Uchwały zarządu powiatu » Uchwały Zarządu 2006 (II kadencja)

Uchwały Zarządu 2006 (II kadencja)

351 / 2006 z dnia 07.02.2006 r.

Uchwała nr 351/2006

Zarządu Powiatu we Wrześni

z dnia 7 lutego 2006 r.w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Powiatu Wrzesińskiego w roku 2006Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96 poz. 873 z póź. zm.) uchwala się, co następuje:§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Powiatu Wrzesińskiego w roku 2006.


§ 2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 3. Treść załącznika do niniejszej uchwały podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej, biuletynie ”Przegląd Powiatowy”, prasie lokalnej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni.


§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty i Sportu oraz  Naczelnikowi Wydziału Promocji, Kultury i Integracji Europejskiej.


§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Zarządu Powiatu

(-) Dionizy Jaśniewicz


Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu we Wrześni

nr 351./2006 z dnia 7 lutego 2006 r.


Zarząd Powiatu we Wrześni


na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr 158/XXV/2005 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia Programu Współpracy Powiatu Wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006


ogłasza


otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

Powiatu Wrzesińskiego w roku 2006


I. Rodzaj zadania


I.1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców powiatu wrzesińskiego, organizacja wypoczynku i czasu wolnego dzieci i młodzieży..

Zadania szczegółowe:

 1. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Wrzesińskiego

 2. Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych promujących aktywność ruchową i zdrowy styl życia, (festyny, konkursy, biegi, crossy, rajdy, spływy itp.).

 3. Organizacja imprez stanowiących atrakcyjną i wartościową ofertę wypoczynku i spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży powiatu wrzesińskiego.

 4. Wspomaganie rozwoju bazy turystyczno-rekreacyjnej na terenach nadwarciańskich Powiatu Wrzesińskiego (zagospodarowanie skrajnego pasa skarpy wzdłuż rzeki Warty w okolicach Pyzdr).


I.2. Zadania z zakresu kultury, sztuki i ochrony tradycji

Zadania szczegółowe:

  1. Propagowanie kultury poprzez organizację konkursów, przeglądów, festiwali: recytatorskich, literackich, muzycznych, wiedzy o Europie, plastycznych, fotograficznych, teatralnych i filmowych.

2. Kultywowanie tradycji ludowych poprzez wspieranie działalności zespołów folklorystycznych, organizację warsztatów folklorystycznych, organizację konkursów gwary poznańskiej.

3. Upowszechnianie kultury poprzez organizację imprez i festynów plenerowych, połączonych z występami scenicznymi i koncertami.

4. Kultywowanie tradycji muzycznych poprzez wspieranie działalności chóralnej.


II Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadań:


w roku 2006

dla zadania I.1 – 50 000,00 zł,

dla zadania I.2 – 30 000,00 zł


w roku 2005

dla zadania I.1 – 34 900,00 zł,

dla zadania I.2 – 15 000,00 zł


III Zasady przyznawania dotacji

 1. W otwartym konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, o których mowa w art.3.ust. 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 2. Przy rozpatrywaniu ofert i ich wyborze stosuje się zasady określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w szczególności przepisy zawarte w art. 5 oraz art. 11-15 ustawy.


IV. Terminy i warunki realizacji zadania

1. Termin realizacji zadań ustala się do dnia 10 grudnia 2006 r.

2. Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie wspierania wykonania zadania.

3. Uchwała Zarządu Powiatu Wrzesińskiego jest podstawą do zawarcia umowy z podmiotem, którego oferta została wybrana w konkursie. Umowa określa zakres i warunki realizacji zadania publicznego. Wzór umowy został przyjęty w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy wykonania zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

4. Kontroli i oceny realizacji zadania dokonuje się zgodnie z art.17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


V Terminy składania ofert

 1. Oferty należy złożyć na obowiązujących formularzach wg wzoru zawartego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. (Dz. U. Nr 193, poz.1891).

 2. Wnioski można pobrać w Starostwie Powiatowym we Wrześni, ul. Chopina 10 w Biurze Obsługi Interesanta lub ze strony internetowej Powiatu ( www.wrzesnia.powiat.pl ).

 3. Oferta musi spełniać wszystkie warunki formalne zgodne z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 4. Do oferty należy dołączyć:

 • aktualny odpis z rejestru (ważny 3 miesiące od daty wystawienia),

 • sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok,

 • odpis statutu organizacji.

 1. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2006 r. w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 60-300 Września lub przesłać drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego).

 2. Dodatkowe informacje na temat zadań można uzyskać w Wydziale Oświaty i Sportu, nr tel. 061 640-44-38, 061 640-44-72.


VI Terminy, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

 1. Złożone oferty są oceniane pod względem formalnym i merytorycznym. Oferty posiadające błędy formalne zostają odrzucone i nie podlegają analizie merytorycznej.

 2. Zarząd Powiatu we Wrześni, w formie uchwały, podejmuje decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji.

 3. Podmioty składające ofertę zostaną pisemnie poinformowane o podjętej decyzji.

 4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 20 dni od upływu terminu składania ofert.

 5. Przyjmuje się następujące kryteria wyboru ofert:

 • wiarygodność organizacji,

 • wykazana efektywność działania,

 • skuteczność realizacji założonych celów,

 • metody działania oraz posiadane zasoby rzeczowe i kadrowe,

 • zgodność tematyki i zakresu zadania z celami statutowymi wnioskodawcy,

 • zasięg terytorialny, korzyści społeczne realizacji zadania, liczba osób objętych projektem,

 • udział środków własnych oraz innych źródeł finansowania,

 • wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania. 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Kamil Perlik (23/02/2006 00:00:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Kamil Perlik (23/02/2006 12:56:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Kamil Perlik (23/02/2006 12:56:13)
Lista wiadomości
457 / 2006 z dnia 27.11.2006 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2006
456 / 2006 z dnia 21.11.2006 r.
w sprawie: ujęcia w projekcie uchwały budżetowej na rok 2007 środków budżetowych na wykonanie adaptacji pomieszczeń po byłej kotłowni i siłowni z przeznaczeniem na salę rehabilitacyjną dla osób niepełnosprawnych przy ul. Wojska Polskiego 1
455 / 2006 z dnia 21.11.2006 r.
w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego
454 / 2006 z dnia 21.11.2006 r.
w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej we Wrześni
453 / 2006 z dnia 14.11.2006 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2006
452 / 2006 z dnia 14.11.2006 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2006 rok
451 / 2006 z dnia 14.11.2006 r.
w sprawie: projektu uchwały budżetowej na rok 2007
450 / 2006 z dnia 14.11.2006 r.
w sprawie wyboru formy II przetargu oraz powołania komisji przetargowej do postępowania na sprzedaż działki nr: 3846/4 położonej we Wrześni
449 / 2006 z dnia 8.11.2006 r.
w sprawie: zatwierdzenie listy stypendystów - stypendia na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2006/2007
448 / 2006 z dnia 8.11.2006 r.
w sprawie: nieodpłatnego przekazania mienia stanowiącego wyposażenie dwóch pokoi gościnnych oraz sali sesyjnej
447 / 2006 z dnia 8.11.2006 r.
w sprawie: umorzenia wierzytelności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrześni powstałych z tytułu poniesienia kosztów leczenia osób nieubezpieczonych
446 / 2006 z dnia 8.11.2006 r.
w sprawie: zaopiniowania zmiany planu inwestycyjnego na 2006 r. SP ZOZ we Wrześni
445 / 2006 z dnia 24.10.2006 r.
w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104 ze zm.)
444 / 2006 z dnia 24.10.2006 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2006
443 / 2006 z dnia 24.10.2006 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2006 rok
442 / 2006 z dnia 24.10.2006 r.
w sprawie: określenia prognozy kwoty długu Powiatu Wrzesińskiego na koniec roku 2006 i lata następne
441 / 2006 z dnia 24.10.2006 r.
w sprawie: przyznania Nagród Starosty Wrzesińskiego
440 / 2006 z dnia 24.10.2006 r.
w sprawie: przyznania Stypendiów Starosty Wrzesińskiego
439 / 2006 z dnia 24.10.2006 r.
w sprawie: podziału środków na wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących zatwierdzone zajęcia pozalekcyjne
438 / 2006 z dnia 24.10.2006 r.
w sprawie: wykluczenia wykonawcy oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy odcinka Tarnowa – Spławie – Nowa Wieś Podgórna, drogi powiatowej nr 2904 Pyzdry – Nowa Wieś Podgórna
437 / 2006 z dnia 10.10.2006 r.
w sprawie: powołania Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Wrześni
436 / 2006 z dnia 10.10.2006 r.
w sprawie: zatwierdzenie listy stypendystów - stypendia na wyrównywanie szans edukacyjnych w roku szkolnym 2006/2007 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą
435 / 2006 z dnia 10.10.2006 r.
w sprawie: powołania komisji w celu przygotowania listy kandydatów do stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2006/2007
434 / 2006 z dnia 10.10.2006 r.
w sprawie oddania w najem pomieszczeń biurowych na rzecz Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Wrześni
433 / 2006 z dnia 29.09.2006 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2006
432 / 2006 z dnia 29.09.2006 r.
w sprawie: przyznania nagrody rocznej dla Dyrektora SP ZOZ we Wrześni Pana Zbyszko Przybylskiego
431 / 2006 z dnia 21.09.2006 r.
w sprawie: przekazania Burmistrzowi Miasta i Gminy Września do realizacji zadania Zarządu Powiatu dotyczącego zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Września w sezonie 2006/2007
430 / 2006 z dnia 21.09.2006 r.
w sprawie: upoważnienia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrześni do wyboru biegłego rewidenta do zbadania bilansu jednostki za rok 2006
429 / 2006 z dnia 21.09.2006 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pana Wojciecha Móla Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do zawarcia porozumienia w imieniu Powiatu Wrzesińskiego na realizację programu z zakresu „funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi”
428 / 2006 z dnia 21.09.2006 r.
w sprawie: umorzenia wierzytelności Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie powstałych z tytułu noclegów pracowników Zakładów Produkcyjno – Usługowych „TECH-AGRO-MOSTY” Sp. z p.o. we Wrocławiu ul. Bednarska 7A
427 / 2006 z dnia 12.09.2006 r.
w sprawie: budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej i gminnej
426 / 2006 z dnia 12.09.2006 r.
w sprawie nadania Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej
425 / 2006 z dnia 12.09.2006 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
424 / 2006 z dnia 12.09.2006 r.
w sprawie: zmiany kwoty stypendium określonej w uchwale Rady Powiatu we Wrześni nr 220/XXXII/2005 z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: uchwalenia zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości w roku szkolnym 2005/2006
423 / 2006 z dnia 12.09.2006 r.
w sprawie: wzoru wniosków do Powiatowego Programu Wspierania Edukacji i Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży
422 / 2006 z dnia 12.09.2006 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na likwidację Gospodarstwa Pomocniczego przy Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrześni
421 / 2006 z dnia 12.09.2006 r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrześni do realizacji programu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Program Wyrównywania Różnic Między Regionami”
420 / 2006 z dnia 12.09.2006 r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni do realizacji programu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Program Wyrównywania Różnic Między Regionami”
419 / 2006 z dnia 29.08.2006 r.
w sprawie: przedstawienia Radzie Powiatu we Wrześni i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2006 roku
418 / 2006 z dnia 29.08.2006 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2006
417 / 2006 z dnia 29.08.2006 r.
w sprawie: zatrudnienia na podstawie umowy o pracę Dyrektora Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie
416 / 2006 z dnia 16.08.2006 r.
w sprawie: zatwierdzenia przystąpienia Powiatu Wrzesińskiego do realizacji projektu w ramach Priorytetu II Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji –promocja kształcenia przez całe życie, schemat a) Zmniejszenie dysproporcji pomiędzy wsią a miastem SPO RZL 2004-2006, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa
415 / 2006 z dnia 16.08.2006 r.
w sprawie: unieważnienia postępowania na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy odcinka Tarnowa – Spławie – Nowa Wieś Podgórna drogi powiatowej nr 2904 Pyzdry – Nowa Wieś Podgórna
414 / 2006 z dnia 16.08.2006 r.
w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni
413 / 2006 z dnia 25.07.2006 r.
w sprawie użyczenia i oddania w bezpłatne używanie części nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Kościuszki 14
412 / 2006 z dnia 25.07.2006 r.
w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104 ze zm.)
411 / 2006 z dnia 25.07.2006 r.
w sprawie nadania Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej
410 / 2006 z dnia 25.07.2006 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
409 / 2006 z dnia 25.07.2006 r.
w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego
408 / 2006 z dnia 25.07.2006 r.
w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego
407 / 2006 z dnia 05.07.2006 r.
w sprawie: zmiany warunków umowy o pracę w części dot. pracy i płacy Dyrektorowi Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie – Piotrowi Michalakowi
406 / 2006 z dnia 05.07.2006 r.
w sprawie wyboru formy przetargu oraz powołania komisji przetargowej do postępowania na sprzedaż działki nr: 3846/4 położonej we Wrześni
405 / 2006 z dnia 05.07.2006 r.
w sprawie: zatwierdzenia przystąpienia Powiatu Wrzesińskiego do realizacji projektu Stypendia unijne w roku akademickim 2006/2007 szansą studentów z powiatu wrzesińskiego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa
404 / 2006 z dnia 05.07.2006 r.
w sprawie: zatwierdzenia przystąpienia Powiatu Wrzesińskiego do realizacji projektu Ułatwiony dostęp do edukacji - stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu wrzesińskiego w roku szkolnym 2006/2007 w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa
403 / 2006 z dnia 30.06.2006 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2006
402 / 2006 z dnia 21.06.2006 r.
w sprawie: przekazania w nieodpłatne użytkowanie tomografu komputerowego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej we Wrześni
401 / 2006 z dnia 21.06.2006 r.
w sprawie przeprowadzenia robót remontowo – elewacyjno – dachowych budynku garażowo – mieszkalnego ul. 3 Maja 12 we Wrześni
400 / 2006 z dnia 14.06.2006 r.
w sprawie: ujęcia w projekcie uchwały budżetowej na rok 2007 środków budżetowych dla Powiatowego Zarządu Dróg we Wrześni
399 / 2006 z dnia 14.06.2006 r.
w sprawie: przyznania świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
398 / 2006 z dnia 14.06.2006 r.
w sprawie: regulaminu przyznawania godzin na prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych z młodzieżą szkolną na terenie powiatu wrzesińskiego
397 / 2006 z dnia 14.06.2006 r.
w sprawie: użyczenia Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrześni sprzętu służącego edukacji stanowiącego wyposażenie pracowni elektrycznej, elektronicznej i „spawalniczej”, zakupionego ze środków Programu Phare 2003
396 / 2006 z dnia 14.06.2006 r.
w sprawie udzielenia Panu Eugeniuszowi Wiśniewskiemu Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych powiatu
395 / 2006 z dnia 14.06.2006 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na złomowanie pojazdu samochodowego
394 / 2006 z dnia 30.05.2006 r.
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie garażu zlokalizowanego na nieruchomości oznaczonej nr 3703/14, położonej we Wrześni przy ulicy Kaliskiej
393 / 2006 z dnia 30.05.2006 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2006
392 / 2006 z dnia 30.05.2006 r.
w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 14 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104 ze zm.)
391 / 2006 z dnia 30.05.2006 r.
w sprawie: w sprawie: zatwierdzenia podziału środków budżetowych na wspieranie realizacji zadań publicznych Powiatu Wrzesińskiego w roku 2006 r.
390 / 2006 z dnia 30.05.2006 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na przeprowadzenie przez wspólnotę mieszkaniową właścicieli lokali w nieruchomości stanowiącej działkę nr 1271/10, której jednym z członków jest Powiat Wrzesiński, wspólnie z Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych we Wrześni, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego swym zakresem remont elewacji budynków znajdujących się na sąsiednich nieruchomościach o nr 1271/10 i 1271/11
389 / 2006 z dnia 30.05.2006 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na przeprowadzenie przez wspólnotę mieszkaniową właścicieli lokali w nieruchomości stanowiącej działkę nr 1271/10, której jednym z członków jest Powiat Wrzesiński postępowania o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego swym zakresem wykonanie elewacji na budynku znajdującym się na nieruchomości o nr 1271/10 oraz wyboru Powiatu Wrzesińskiego do występowania w imieniu wspólnoty mieszkaniowej w prowadzonym przez wspólnotę lokali w nieruchomości stanowiącej działkę nr 1271/10, postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego swym zakresem wykonanie elewacji budynku znajdującego się na nieruchomości o nr 1271/10
388 / 2006 z dnia 30.05.2006 r.
w sprawie wyrażenia zgody na adaptację strychu na cele mieszkalne w nieruchomości oznaczonej działką nr 3800/48
387 / 2006 z dnia 30.05.2006 r.
w sprawie wyboru formy przetargu oraz powołania komisji przetargowej do postępowania na sprzedaż działek nr: 375/10, 375/11, 375/13, 375/14, położonych w Bierzglinku, gmina Września
386 / 2006 z dnia 16.05.2006 r.
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Powiatu Wrzesińskiego w roku 2006
385 / 2006 z dnia 16.05.2006 r.
w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie zakup i dostawę sprzętu stanowiącego wyposażenie pracowni elektrycznej Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrześni
384 / 2006 z dnia 16.05.2006 r.
w sprawie: zaopiniowania planu przychodów i wydatków oraz planu inwestycyjnego na 2006 r. SP ZOZ we Wrześni
383 / 2006 z dnia 16.05.2006 r.
w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrześni za 2005 rok
382 / 2006 z dnia 04.05.2006 r.
w sprawie: ustalenia dotacji w roku 2006 dla Technikum Ekonomicznego prowadzonego przez Stowarzyszenie Oświatowców Polskich Oddział w Poznaniu
381 / 2006 z dnia 04.05.2006 r.
w sprawie zlecenia realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie działań osłonowych w stosunku do pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz przeprowadzenia konkursu ofert
380 / 2006 z dnia 27.04.2006 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2006
379 / 2006 z dnia 20.04.2006 r.
w sprawie: uchwalenia regulaminu określającego organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej powołanej uchwałą nr 378/2006 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 20 kwietnia 2006 r.
378 / 2006 z dnia 20.04.2006 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie zakup i dostawa sprzętu stanowiącego wyposażenie pracowni elektrycznej Centrum Kształcenia Praktycznego
377 / 2006 z dnia 20.04.2006 r.
w sprawie: wykluczenia wykonawcy,odrzucenia oferty oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na zakup i dostawę wraz z instalacją sprzętu stanowiącego wyposażenie pracowni spawalniczej Centrum Kształcenia Praktycznego
376 / 2006 z dnia 30.03.2006 r.
w sprawie: zatwierdzenia projektu „Kolejna szansa” dla „Działania 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia – schemat a) Wspieranie osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
375 / 2006 z dnia 30.03.2006 r.
w sprawie: zatwierdzenia projektu „Droga do kariery” dla „Działania 1.2 Perspektywy dla młodzieży – schemat a) Wspieranie młodzieży na rynku pracy w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
374 / 2006 z dnia 30.03.2006 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2006
373 / 2006 z dnia 28.03.2006 r.
w sprawie: powołania Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Wrześni
372 / 2006 z dnia 28.03.2006 r.
w sprawie upoważnienia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej do zakupu samochodu ratownictwa wysokościowego – podnośnik PMT 25 D na podwoziu Volvo FL6
371 / 2006 z dnia 28.03.2006 r.
w sprawie: odrzucenia oferty, unieważnienia postępowania oraz wszczęcia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki w postępowaniu przetargowym na zakup i dostawę wraz z instalacją sprzętu stanowiącego wyposażenie pracowni elektrycznej CKP.
370 / 2006 z dnia 21.03.2006 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr 351/2006 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Powiatu Wrzesińskiego w roku 2006
369 / 2006 z dnia 21.03.2006 r.
w sprawie: uchwalenia regulaminu określającego organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej powołanej uchwałą nr 368/2006 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 21 marca 2006 r.
368 / 2006 z dnia 21.03.2006 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie zakup i dostawa wraz z instalacją sprzętu stanowiącego wyposażenie pracowni spawalniczej Centrum Kształcenia Praktycznego
367 / 2006 z dnia 14.03.2006 r.
w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2005 rok
366 / 2006 z dnia 14.03.2006 r.
w sprawie: nieodpłatnego przekazania 1 sztuki drzwi wejściowych pochodzących z demontażu w budynku byłego internatu ZSP znajdującym się przy ul. Wojska Polskiego 2 we Wrześni oraz 2 sztuk drzwi wewnętrznych
365 / 2006 z dnia 07.03.2006 r.
w sprawie: unieważnienia części C postępowania przetargowego na zakup i dostawę wraz z instalacją sprzętu stanowiącego wyposażenie pracowni elektrycznej, elektronicznej, spawalniczej CKP
364 / 2006 z dnia 28.02.2006 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2006
363 / 2006 z dnia 28.02.2006 r.
w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gimnazjum Specjalnego nr 2 w Kołaczkowie
362 / 2006 z dnia 28.02.2006 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Ochotniczej Straży Pożarnej Mikuszewo - Chlebowo drzew w ilości 24 szt. o łącznej wartości 2 940,00zł.
361 / 2006 z dnia 28.02.2006 r.
w sprawie: wydania opinii w sprawie propozycji pozbawienia kategorii dróg powiatowych na terenie Powiatu Jarocińskiego
360 / 2006 z dnia 28.02.2006 r.
w sprawie: nieodpłatnego przekazania 2 sztuk okien pochodzących z demontażu w budynku byłego internatu ZSP znajdującym się przy ul. Wojska Polskiego 2 we Wrześni
359 / 2006 z dnia 28.02.2006 r.
w sprawie: uchwalenia regulaminu określającego organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej powołanej uchwałą nr 358/2006 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 28 lutego 2006 r.
358 / 2006 z dnia 28.02.2006 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie zakup i dostawa wraz z instalacją sprzętu stanowiącego wyposażenie pracowni elektrycznej Centrum Kształcenia Praktycznego
357 / 2006 z dnia 28.02.2006 r.
w sprawie zlecenia realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Gorzycach jako placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego oraz przeprowadzenia konkursu ofert
356 / 2006 z dnia 28.02.2006 r.
w sprawie: zatwierdzenia przystąpienia Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrześni do realizacji projektu w ramach Działania 2.1 ZPORR 2004-2006, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa
355 / 2006 z dnia 16.02.2006 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2006
354 / 2006 z dnia 16.02.2006 r.
w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na zakup i dostawę wraz z instalacją sprzętu stanowiącego wyposażenie pracowni elektrycznej, elektronicznej, spawalniczej CKP – dot. części B postępowania (pracowni elektronicznej)
353 / 2006 z dnia 7.02.2006 r.
w sprawie: odwołania Kierownika „Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Wrześni”
352 / 2006 z dnia 07.022006 r.
w sprawie: przyjęcia regulaminu przyznawania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
351 / 2006 z dnia 07.02.2006 r.
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Powiatu Wrzesińskiego w roku 2006
350 / 2006 z dnia 07.02.2006 r.
w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2006
349 / 2006 z dnia 07.02.2006 r.
w sprawie: wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na zakup i dostawę wraz z instalacją sprzętu stanowiącego wyposażenie pracowni elektrycznej, elektronicznej, spawalniczej CKP – dot. części C postępowania (pracowni spawalniczej)
348 / 2006 z dnia 07.02.2006 r.
w sprawie: unieważnienia części A postępowania (dot. pracowni elektrycznej) postępowania przetargowego na zakup i dostawę wraz z instalacją sprzętu stanowiącego wyposażenie pracowni elektrycznej, elektronicznej, spawalniczej CKP
347 / 2006 z dnia 07.02.2006 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie darowizny przebudowanych elementów sieci elektroenergetycznej przez Powiat Wrzesiński na rzecz ENEA S.A. Zakład Dystrybucji Energii, Rejon Dystrybucji Września
346 / 2006 z dnia 07.02.2006 r.
w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrześni nieruchomości stanowiące własność Powiatu Wrzesińskiego
345 / 2006 z dnia 23.01.2006 r.
w sprawie: nieodpłatnego przekazania 2 sztuk okien pochodzących z demontażu w budynku byłego internatu ZSP znajdującym się przy ul. Wojska Polskiego 2 we Wrześni
344 / 2006 z dnia 23.01.2006 r.
w sprawie: użyczenia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej we Wrześni tomografu komputerowego Emotion Duo wraz z oprzyrządowaniem
343 / 2006 z dnia 23.01.2006 r.
w sprawie: ustalenia dotacji w roku 2006 dla szkół niepublicznych dla dorosłych prowadzonych przez Towarzystwo Wiedzy Rolniczej w Poznaniu
342 / 2006 z dnia 23.01.2006 r.
w sprawie: ustalenia dotacji w roku 2006 dla szkół niepublicznych dla dorosłych prowadzonych przez pana Pawła Dziobę
341 / 2006 z dnia 23.01.2006 r.
w sprawie: ustalenia dotacji w roku 2006 dla szkół niepublicznych dla dorosłych prowadzonych przez Stowarzyszenie Oświatowców Polskich Oddział w Poznaniu
340 / 2006 z dnia 23.01.2006 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Gminie Nekla drewna pozyskanego wycinki w ilości 52 szt. o łącznej wartości 13 809.68 zł.
339 / 2006 z dnia 23.01.2006 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 9/99 Zarządu Powiatu z dnia 02 marca 1999 r w sprawie nadania Powiatowemu Ośrodkowi Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Wrześni „Regulaminu Organizacyjnego”
338 / 2006 z dnia 23.01.2006 r.
w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni
337 / 2006 z dnia 10.01.2006 r.
w sprawie: układu wykonawczego budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2006
336 / 2006 z dnia 10.01.2006 r.
w sprawie: wydania opinii przebiegu istniejących dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Wrzesińskiego