AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Zarząd Powiatu we Wrześni » Uchwały zarządu powiatu » Uchwały Zarządu 2006 (II kadencja)

Uchwały Zarządu 2006 (II kadencja)

421 / 2006 z dnia 12.09.2006 r.

Uchwała Nr 421/2006

Zarządu Powiatu we Wrześni

z dnia 12.09.2006 r.w sprawie upoważnienia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrześni do realizacji programu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Program Wyrównywania Różnic Między Regionami”Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, Nr 102, poz.1055) w związku z art. 35a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn .zm. w związku z realizacją przez Powiat Wrzesiński na podstawie umowy nr WRR/000031/15/D z dnia 04 września 2006 r. programu „Program Wyrównywania Różnic Między Regionami” zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uchwałą nr 27/2003 zmienionego uchwałą nr 13/2005 z dnia 19 lipca 2005r., Zarząd Powiatu we Wrześni uchwala co następuje:


§ 1. Upoważnia się Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrześni do wykonania czynności związanych z realizacją umowy nr WRR/000031/15/D z dnia 04 września 2006 r. zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Powiatem Wrzesińskim w zakresie likwidacji barier architektonicznych w SP ZOZ – budynek Szpitala Powiatowego we Wrześni.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrześni.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Zarządu Powiatu

(-) Dionizy Jaśniewicz

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Kamil Perlik (18/09/2006 00:00:00)
  • zaakceptowanie treści informacji: Kamil Perlik (18/09/2006 12:04:35)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Kamil Perlik (18/09/2006 12:04:35)
Lista wiadomości
457 / 2006 z dnia 27.11.2006 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2006
456 / 2006 z dnia 21.11.2006 r.
w sprawie: ujęcia w projekcie uchwały budżetowej na rok 2007 środków budżetowych na wykonanie adaptacji pomieszczeń po byłej kotłowni i siłowni z przeznaczeniem na salę rehabilitacyjną dla osób niepełnosprawnych przy ul. Wojska Polskiego 1
455 / 2006 z dnia 21.11.2006 r.
w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego
454 / 2006 z dnia 21.11.2006 r.
w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej we Wrześni
453 / 2006 z dnia 14.11.2006 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2006
452 / 2006 z dnia 14.11.2006 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2006 rok
451 / 2006 z dnia 14.11.2006 r.
w sprawie: projektu uchwały budżetowej na rok 2007
450 / 2006 z dnia 14.11.2006 r.
w sprawie wyboru formy II przetargu oraz powołania komisji przetargowej do postępowania na sprzedaż działki nr: 3846/4 położonej we Wrześni
449 / 2006 z dnia 8.11.2006 r.
w sprawie: zatwierdzenie listy stypendystów - stypendia na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2006/2007
448 / 2006 z dnia 8.11.2006 r.
w sprawie: nieodpłatnego przekazania mienia stanowiącego wyposażenie dwóch pokoi gościnnych oraz sali sesyjnej
447 / 2006 z dnia 8.11.2006 r.
w sprawie: umorzenia wierzytelności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrześni powstałych z tytułu poniesienia kosztów leczenia osób nieubezpieczonych
446 / 2006 z dnia 8.11.2006 r.
w sprawie: zaopiniowania zmiany planu inwestycyjnego na 2006 r. SP ZOZ we Wrześni
445 / 2006 z dnia 24.10.2006 r.
w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104 ze zm.)
444 / 2006 z dnia 24.10.2006 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2006
443 / 2006 z dnia 24.10.2006 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2006 rok
442 / 2006 z dnia 24.10.2006 r.
w sprawie: określenia prognozy kwoty długu Powiatu Wrzesińskiego na koniec roku 2006 i lata następne
441 / 2006 z dnia 24.10.2006 r.
w sprawie: przyznania Nagród Starosty Wrzesińskiego
440 / 2006 z dnia 24.10.2006 r.
w sprawie: przyznania Stypendiów Starosty Wrzesińskiego
439 / 2006 z dnia 24.10.2006 r.
w sprawie: podziału środków na wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących zatwierdzone zajęcia pozalekcyjne
438 / 2006 z dnia 24.10.2006 r.
w sprawie: wykluczenia wykonawcy oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy odcinka Tarnowa – Spławie – Nowa Wieś Podgórna, drogi powiatowej nr 2904 Pyzdry – Nowa Wieś Podgórna
437 / 2006 z dnia 10.10.2006 r.
w sprawie: powołania Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Wrześni
436 / 2006 z dnia 10.10.2006 r.
w sprawie: zatwierdzenie listy stypendystów - stypendia na wyrównywanie szans edukacyjnych w roku szkolnym 2006/2007 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą
435 / 2006 z dnia 10.10.2006 r.
w sprawie: powołania komisji w celu przygotowania listy kandydatów do stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2006/2007
434 / 2006 z dnia 10.10.2006 r.
w sprawie oddania w najem pomieszczeń biurowych na rzecz Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Wrześni
433 / 2006 z dnia 29.09.2006 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2006
432 / 2006 z dnia 29.09.2006 r.
w sprawie: przyznania nagrody rocznej dla Dyrektora SP ZOZ we Wrześni Pana Zbyszko Przybylskiego
431 / 2006 z dnia 21.09.2006 r.
w sprawie: przekazania Burmistrzowi Miasta i Gminy Września do realizacji zadania Zarządu Powiatu dotyczącego zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Września w sezonie 2006/2007
430 / 2006 z dnia 21.09.2006 r.
w sprawie: upoważnienia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrześni do wyboru biegłego rewidenta do zbadania bilansu jednostki za rok 2006
429 / 2006 z dnia 21.09.2006 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pana Wojciecha Móla Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do zawarcia porozumienia w imieniu Powiatu Wrzesińskiego na realizację programu z zakresu „funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi”
428 / 2006 z dnia 21.09.2006 r.
w sprawie: umorzenia wierzytelności Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie powstałych z tytułu noclegów pracowników Zakładów Produkcyjno – Usługowych „TECH-AGRO-MOSTY” Sp. z p.o. we Wrocławiu ul. Bednarska 7A
427 / 2006 z dnia 12.09.2006 r.
w sprawie: budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej i gminnej
426 / 2006 z dnia 12.09.2006 r.
w sprawie nadania Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej
425 / 2006 z dnia 12.09.2006 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
424 / 2006 z dnia 12.09.2006 r.
w sprawie: zmiany kwoty stypendium określonej w uchwale Rady Powiatu we Wrześni nr 220/XXXII/2005 z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: uchwalenia zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości w roku szkolnym 2005/2006
423 / 2006 z dnia 12.09.2006 r.
w sprawie: wzoru wniosków do Powiatowego Programu Wspierania Edukacji i Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży
422 / 2006 z dnia 12.09.2006 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na likwidację Gospodarstwa Pomocniczego przy Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrześni
421 / 2006 z dnia 12.09.2006 r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrześni do realizacji programu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Program Wyrównywania Różnic Między Regionami”
420 / 2006 z dnia 12.09.2006 r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni do realizacji programu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Program Wyrównywania Różnic Między Regionami”
419 / 2006 z dnia 29.08.2006 r.
w sprawie: przedstawienia Radzie Powiatu we Wrześni i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2006 roku
418 / 2006 z dnia 29.08.2006 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2006
417 / 2006 z dnia 29.08.2006 r.
w sprawie: zatrudnienia na podstawie umowy o pracę Dyrektora Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie
416 / 2006 z dnia 16.08.2006 r.
w sprawie: zatwierdzenia przystąpienia Powiatu Wrzesińskiego do realizacji projektu w ramach Priorytetu II Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji –promocja kształcenia przez całe życie, schemat a) Zmniejszenie dysproporcji pomiędzy wsią a miastem SPO RZL 2004-2006, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa
415 / 2006 z dnia 16.08.2006 r.
w sprawie: unieważnienia postępowania na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy odcinka Tarnowa – Spławie – Nowa Wieś Podgórna drogi powiatowej nr 2904 Pyzdry – Nowa Wieś Podgórna
414 / 2006 z dnia 16.08.2006 r.
w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni
413 / 2006 z dnia 25.07.2006 r.
w sprawie użyczenia i oddania w bezpłatne używanie części nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Kościuszki 14
412 / 2006 z dnia 25.07.2006 r.
w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104 ze zm.)
411 / 2006 z dnia 25.07.2006 r.
w sprawie nadania Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej
410 / 2006 z dnia 25.07.2006 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
409 / 2006 z dnia 25.07.2006 r.
w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego
408 / 2006 z dnia 25.07.2006 r.
w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego
407 / 2006 z dnia 05.07.2006 r.
w sprawie: zmiany warunków umowy o pracę w części dot. pracy i płacy Dyrektorowi Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie – Piotrowi Michalakowi
406 / 2006 z dnia 05.07.2006 r.
w sprawie wyboru formy przetargu oraz powołania komisji przetargowej do postępowania na sprzedaż działki nr: 3846/4 położonej we Wrześni
405 / 2006 z dnia 05.07.2006 r.
w sprawie: zatwierdzenia przystąpienia Powiatu Wrzesińskiego do realizacji projektu Stypendia unijne w roku akademickim 2006/2007 szansą studentów z powiatu wrzesińskiego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa
404 / 2006 z dnia 05.07.2006 r.
w sprawie: zatwierdzenia przystąpienia Powiatu Wrzesińskiego do realizacji projektu Ułatwiony dostęp do edukacji - stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu wrzesińskiego w roku szkolnym 2006/2007 w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa
403 / 2006 z dnia 30.06.2006 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2006
402 / 2006 z dnia 21.06.2006 r.
w sprawie: przekazania w nieodpłatne użytkowanie tomografu komputerowego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej we Wrześni
401 / 2006 z dnia 21.06.2006 r.
w sprawie przeprowadzenia robót remontowo – elewacyjno – dachowych budynku garażowo – mieszkalnego ul. 3 Maja 12 we Wrześni
400 / 2006 z dnia 14.06.2006 r.
w sprawie: ujęcia w projekcie uchwały budżetowej na rok 2007 środków budżetowych dla Powiatowego Zarządu Dróg we Wrześni
399 / 2006 z dnia 14.06.2006 r.
w sprawie: przyznania świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
398 / 2006 z dnia 14.06.2006 r.
w sprawie: regulaminu przyznawania godzin na prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych z młodzieżą szkolną na terenie powiatu wrzesińskiego
397 / 2006 z dnia 14.06.2006 r.
w sprawie: użyczenia Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrześni sprzętu służącego edukacji stanowiącego wyposażenie pracowni elektrycznej, elektronicznej i „spawalniczej”, zakupionego ze środków Programu Phare 2003
396 / 2006 z dnia 14.06.2006 r.
w sprawie udzielenia Panu Eugeniuszowi Wiśniewskiemu Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych powiatu
395 / 2006 z dnia 14.06.2006 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na złomowanie pojazdu samochodowego
394 / 2006 z dnia 30.05.2006 r.
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie garażu zlokalizowanego na nieruchomości oznaczonej nr 3703/14, położonej we Wrześni przy ulicy Kaliskiej
393 / 2006 z dnia 30.05.2006 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2006
392 / 2006 z dnia 30.05.2006 r.
w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 14 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104 ze zm.)
391 / 2006 z dnia 30.05.2006 r.
w sprawie: w sprawie: zatwierdzenia podziału środków budżetowych na wspieranie realizacji zadań publicznych Powiatu Wrzesińskiego w roku 2006 r.
390 / 2006 z dnia 30.05.2006 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na przeprowadzenie przez wspólnotę mieszkaniową właścicieli lokali w nieruchomości stanowiącej działkę nr 1271/10, której jednym z członków jest Powiat Wrzesiński, wspólnie z Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych we Wrześni, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego swym zakresem remont elewacji budynków znajdujących się na sąsiednich nieruchomościach o nr 1271/10 i 1271/11
389 / 2006 z dnia 30.05.2006 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na przeprowadzenie przez wspólnotę mieszkaniową właścicieli lokali w nieruchomości stanowiącej działkę nr 1271/10, której jednym z członków jest Powiat Wrzesiński postępowania o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego swym zakresem wykonanie elewacji na budynku znajdującym się na nieruchomości o nr 1271/10 oraz wyboru Powiatu Wrzesińskiego do występowania w imieniu wspólnoty mieszkaniowej w prowadzonym przez wspólnotę lokali w nieruchomości stanowiącej działkę nr 1271/10, postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego swym zakresem wykonanie elewacji budynku znajdującego się na nieruchomości o nr 1271/10
388 / 2006 z dnia 30.05.2006 r.
w sprawie wyrażenia zgody na adaptację strychu na cele mieszkalne w nieruchomości oznaczonej działką nr 3800/48
387 / 2006 z dnia 30.05.2006 r.
w sprawie wyboru formy przetargu oraz powołania komisji przetargowej do postępowania na sprzedaż działek nr: 375/10, 375/11, 375/13, 375/14, położonych w Bierzglinku, gmina Września
386 / 2006 z dnia 16.05.2006 r.
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Powiatu Wrzesińskiego w roku 2006
385 / 2006 z dnia 16.05.2006 r.
w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie zakup i dostawę sprzętu stanowiącego wyposażenie pracowni elektrycznej Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrześni
384 / 2006 z dnia 16.05.2006 r.
w sprawie: zaopiniowania planu przychodów i wydatków oraz planu inwestycyjnego na 2006 r. SP ZOZ we Wrześni
383 / 2006 z dnia 16.05.2006 r.
w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrześni za 2005 rok
382 / 2006 z dnia 04.05.2006 r.
w sprawie: ustalenia dotacji w roku 2006 dla Technikum Ekonomicznego prowadzonego przez Stowarzyszenie Oświatowców Polskich Oddział w Poznaniu
381 / 2006 z dnia 04.05.2006 r.
w sprawie zlecenia realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie działań osłonowych w stosunku do pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz przeprowadzenia konkursu ofert
380 / 2006 z dnia 27.04.2006 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2006
379 / 2006 z dnia 20.04.2006 r.
w sprawie: uchwalenia regulaminu określającego organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej powołanej uchwałą nr 378/2006 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 20 kwietnia 2006 r.
378 / 2006 z dnia 20.04.2006 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie zakup i dostawa sprzętu stanowiącego wyposażenie pracowni elektrycznej Centrum Kształcenia Praktycznego
377 / 2006 z dnia 20.04.2006 r.
w sprawie: wykluczenia wykonawcy,odrzucenia oferty oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na zakup i dostawę wraz z instalacją sprzętu stanowiącego wyposażenie pracowni spawalniczej Centrum Kształcenia Praktycznego
376 / 2006 z dnia 30.03.2006 r.
w sprawie: zatwierdzenia projektu „Kolejna szansa” dla „Działania 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia – schemat a) Wspieranie osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
375 / 2006 z dnia 30.03.2006 r.
w sprawie: zatwierdzenia projektu „Droga do kariery” dla „Działania 1.2 Perspektywy dla młodzieży – schemat a) Wspieranie młodzieży na rynku pracy w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
374 / 2006 z dnia 30.03.2006 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2006
373 / 2006 z dnia 28.03.2006 r.
w sprawie: powołania Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Wrześni
372 / 2006 z dnia 28.03.2006 r.
w sprawie upoważnienia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej do zakupu samochodu ratownictwa wysokościowego – podnośnik PMT 25 D na podwoziu Volvo FL6
371 / 2006 z dnia 28.03.2006 r.
w sprawie: odrzucenia oferty, unieważnienia postępowania oraz wszczęcia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki w postępowaniu przetargowym na zakup i dostawę wraz z instalacją sprzętu stanowiącego wyposażenie pracowni elektrycznej CKP.
370 / 2006 z dnia 21.03.2006 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr 351/2006 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Powiatu Wrzesińskiego w roku 2006
369 / 2006 z dnia 21.03.2006 r.
w sprawie: uchwalenia regulaminu określającego organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej powołanej uchwałą nr 368/2006 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 21 marca 2006 r.
368 / 2006 z dnia 21.03.2006 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie zakup i dostawa wraz z instalacją sprzętu stanowiącego wyposażenie pracowni spawalniczej Centrum Kształcenia Praktycznego
367 / 2006 z dnia 14.03.2006 r.
w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2005 rok
366 / 2006 z dnia 14.03.2006 r.
w sprawie: nieodpłatnego przekazania 1 sztuki drzwi wejściowych pochodzących z demontażu w budynku byłego internatu ZSP znajdującym się przy ul. Wojska Polskiego 2 we Wrześni oraz 2 sztuk drzwi wewnętrznych
365 / 2006 z dnia 07.03.2006 r.
w sprawie: unieważnienia części C postępowania przetargowego na zakup i dostawę wraz z instalacją sprzętu stanowiącego wyposażenie pracowni elektrycznej, elektronicznej, spawalniczej CKP
364 / 2006 z dnia 28.02.2006 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2006
363 / 2006 z dnia 28.02.2006 r.
w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gimnazjum Specjalnego nr 2 w Kołaczkowie
362 / 2006 z dnia 28.02.2006 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Ochotniczej Straży Pożarnej Mikuszewo - Chlebowo drzew w ilości 24 szt. o łącznej wartości 2 940,00zł.
361 / 2006 z dnia 28.02.2006 r.
w sprawie: wydania opinii w sprawie propozycji pozbawienia kategorii dróg powiatowych na terenie Powiatu Jarocińskiego
360 / 2006 z dnia 28.02.2006 r.
w sprawie: nieodpłatnego przekazania 2 sztuk okien pochodzących z demontażu w budynku byłego internatu ZSP znajdującym się przy ul. Wojska Polskiego 2 we Wrześni
359 / 2006 z dnia 28.02.2006 r.
w sprawie: uchwalenia regulaminu określającego organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej powołanej uchwałą nr 358/2006 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 28 lutego 2006 r.
358 / 2006 z dnia 28.02.2006 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie zakup i dostawa wraz z instalacją sprzętu stanowiącego wyposażenie pracowni elektrycznej Centrum Kształcenia Praktycznego
357 / 2006 z dnia 28.02.2006 r.
w sprawie zlecenia realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Gorzycach jako placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego oraz przeprowadzenia konkursu ofert
356 / 2006 z dnia 28.02.2006 r.
w sprawie: zatwierdzenia przystąpienia Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrześni do realizacji projektu w ramach Działania 2.1 ZPORR 2004-2006, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa
355 / 2006 z dnia 16.02.2006 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2006
354 / 2006 z dnia 16.02.2006 r.
w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na zakup i dostawę wraz z instalacją sprzętu stanowiącego wyposażenie pracowni elektrycznej, elektronicznej, spawalniczej CKP – dot. części B postępowania (pracowni elektronicznej)
353 / 2006 z dnia 7.02.2006 r.
w sprawie: odwołania Kierownika „Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Wrześni”
352 / 2006 z dnia 07.022006 r.
w sprawie: przyjęcia regulaminu przyznawania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
351 / 2006 z dnia 07.02.2006 r.
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Powiatu Wrzesińskiego w roku 2006
350 / 2006 z dnia 07.02.2006 r.
w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2006
349 / 2006 z dnia 07.02.2006 r.
w sprawie: wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na zakup i dostawę wraz z instalacją sprzętu stanowiącego wyposażenie pracowni elektrycznej, elektronicznej, spawalniczej CKP – dot. części C postępowania (pracowni spawalniczej)
348 / 2006 z dnia 07.02.2006 r.
w sprawie: unieważnienia części A postępowania (dot. pracowni elektrycznej) postępowania przetargowego na zakup i dostawę wraz z instalacją sprzętu stanowiącego wyposażenie pracowni elektrycznej, elektronicznej, spawalniczej CKP
347 / 2006 z dnia 07.02.2006 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie darowizny przebudowanych elementów sieci elektroenergetycznej przez Powiat Wrzesiński na rzecz ENEA S.A. Zakład Dystrybucji Energii, Rejon Dystrybucji Września
346 / 2006 z dnia 07.02.2006 r.
w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrześni nieruchomości stanowiące własność Powiatu Wrzesińskiego
345 / 2006 z dnia 23.01.2006 r.
w sprawie: nieodpłatnego przekazania 2 sztuk okien pochodzących z demontażu w budynku byłego internatu ZSP znajdującym się przy ul. Wojska Polskiego 2 we Wrześni
344 / 2006 z dnia 23.01.2006 r.
w sprawie: użyczenia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej we Wrześni tomografu komputerowego Emotion Duo wraz z oprzyrządowaniem
343 / 2006 z dnia 23.01.2006 r.
w sprawie: ustalenia dotacji w roku 2006 dla szkół niepublicznych dla dorosłych prowadzonych przez Towarzystwo Wiedzy Rolniczej w Poznaniu
342 / 2006 z dnia 23.01.2006 r.
w sprawie: ustalenia dotacji w roku 2006 dla szkół niepublicznych dla dorosłych prowadzonych przez pana Pawła Dziobę
341 / 2006 z dnia 23.01.2006 r.
w sprawie: ustalenia dotacji w roku 2006 dla szkół niepublicznych dla dorosłych prowadzonych przez Stowarzyszenie Oświatowców Polskich Oddział w Poznaniu
340 / 2006 z dnia 23.01.2006 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Gminie Nekla drewna pozyskanego wycinki w ilości 52 szt. o łącznej wartości 13 809.68 zł.
339 / 2006 z dnia 23.01.2006 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 9/99 Zarządu Powiatu z dnia 02 marca 1999 r w sprawie nadania Powiatowemu Ośrodkowi Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Wrześni „Regulaminu Organizacyjnego”
338 / 2006 z dnia 23.01.2006 r.
w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni
337 / 2006 z dnia 10.01.2006 r.
w sprawie: układu wykonawczego budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2006
336 / 2006 z dnia 10.01.2006 r.
w sprawie: wydania opinii przebiegu istniejących dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Wrzesińskiego