AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Zarząd Powiatu we Wrześni » Uchwały zarządu powiatu » Uchwały Zarządu 2004 (II kadencja)

Uchwały Zarządu 2004 (II kadencja)

Lista wiadomości
218 / 2004 z dnia 30.12.2004 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2004
217 / 2004 z dnia 28.12.2004 r.
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Pani Elżbiecie Tomczak
216 / 2004 z dnia 23.12.2004 r.
w sprawie: rozstrzygnięcia przetargu na ubezpieczenie mienia powiatu wrzesińskiego
215 / 2004 z dnia 14.12.2004 r.
w sprawie: zatwierdzenia Programu naprawczego Domu Pomocy Społecznej we Wrześni
214 / 2004 z dnia 14.12.2004 r.
w sprawie: przyznania świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
213 / 2004 z dnia 14.12.2004 r.
w sprawie: umorzenia wierzytelności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrześni powstałych z tytułu poniesienia kosztów leczenia osób nieubezpieczonych
212 / 2004 z dnia 07.12.2004 r.
w sprawie: zatwierdzenia przystąpienia Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrześni do realizacji projektu w ramach Działania 2.1 ZPORR 2004-2006, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa
211 / 2004 z dnia 07.12.2004 r.
w sprawie: zorganizowania obsługi finansowej szkół i placówek
210 / 2004 z dnia 7.12.2004 r.
w sprawie: powołania przewodniczącego komisji egzaminacyjnej w Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni w roku szkolnym 2004/2005
209 / 2004 z dnia 7.12.2004 r.
w sprawie: uchwalenia regulaminu określającego organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej powołanej uchwałą nr 208 z dnia 7 grudnia 2004
208 / 2004 z dnia 7.12.2004 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie wybór ubezpieczyciela mienia powiatu wrzesińskiego.
207 / 2004 z dnia 07.12.2004 r.
zmieniająca uchwałę nr 77/2003 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 09.09.2003 r. w sprawie nadania jednostce organizacyjnej – Rodzinny Dom Dziecka we Wrześni, z siedzibą przy ul. Bohaterów Monte Cassino 3, „Regulaminu Organizacyjnego”
206 / 2004 z dnia 30.11.2004 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2004
205 / 2004 z dnia 30.11.2004 r.
w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego
204 / 2004 z dnia 30.11.2004 r.
w sprawie zaopiniowania projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Września
203 / 2004 z dnia 30.11.2004 r.
w sprawie zaopiniowania projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy i Miasta Pyzdry
202 / 2004 z dnia 30.11.2004 r.
w sprawie zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Pyzdry
201 / 2004 z dnia 23.11.2004 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na podział nieruchomości zabudowanej, oznaczonej działką nr 1271/7, będącej współwłasnością Powiatu Wrzesińskiego w 338226/370452 części oraz uchylenia uchwały Nr 156/2004 z 22 czerwca 2004
200 / 2004 z dnia 23.11.2004 r.
w sprawie: przyjęcia regulaminu przyznawania świadczeń z ubezpieczania zdrowotnego z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
199 / 2004 z dnia 12.11.2004 r.
w sprawie: projektu uchwały budżetowej na rok 2005
198 / 2004 z dnia 28.10.2004 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2004
197 / 2004 z dnia 27.10.2004 r.
zmieniająca uchwałę nr 232/2001 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 17.07.2001r. w sprawie nadania jednostce organizacyjnej – Rodzinny Dom Dziecka w Pyzdrach - „Regulaminu Organizacyjnego”
196 / 2004 z dnia 18.10.2004 r.
w sprawie: powołania komisji w celu sprawdzenia prawidłowości złożonych wniosków i przedstawienia Zarządowi Powiatu listy kandydatów do stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2004/2005 i rozpatrzenia listy kandydatów do stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości w roku szkolnym 2004/2005
195 / 2004 z dnia 18.10.2004 r.
w sprawie: zatwierdzenia korekty do planu finansowego na 2004 r. SP ZOZ we Wrześni
194 / 2004 z dnia 18.10.2004 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny przez SP ZOZ we Wrześni
193 / 2004 z dnia 18.10.2004 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny przez SP ZOZ we Wrześni
192 / 2004 z dnia 12.10.2004 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr 188/2004 z dnia 5 października 2004r w sprawie przyznania Nagród Starosty dla nauczycieli
191 / 2004 z dnia 12.10.2004 r.
w sprawie przystąpienia do programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL w ramach opracowanego projektu społecznego objętego wnioskiem o finansowanie w obszarze tematycznym „D” pod nazwą „Partnerstwo na rzecz Rozwoju – Spółdzielnia Socjalna – UL”
190 / 2004 z dnia 05.10.2004 r.
w sprawie: nieodpłatnego przekazania mienia po zlikwidowanym internacie przy Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni
189 / 2004 z dnia 05.10.2004 r.
w sprawie zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Września
188 / 2004 z dnia 5.10.2004 r.
w sprawie: przyznania Nagród Starosty dla nauczycieli
187 / 2004 z dnia 30.09.2004 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2004
186 / 2004 z dnia 14.09.2004 r.
w sprawie: nieodpłatnego przekazania Komendzie Powiatowej Policji we Wrześni psa patrolowego „Tinol„ z wyposażeniem
185 / 2004 z dnia 14.09.2004 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu
184 / 2004 z dnia 14.09.2004 r.
w sprawie: umorzenia wierzytelności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrześni powstałych z tytułu poniesienia kosztów leczenia osób nieubezpieczonych
183 / 2004 z dnia 14.09.2004 r.
w sprawie: przekształcenia z mocy prawa stosunku pracy z Panem Piotrem Michalakiem z powołania na stosunek pracy na podstawie umowy o pracę
182 / 2004 z dnia 14.09.2004 r.
w sprawie: ustalenia kwoty stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości w roku szkolnym 2004/2005
181 / 2004 z dnia 14.09.2004 r.
w sprawie: ustalenia kwoty stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2004/2005
180 / 2004 z dnia 14.09.2004 r.
w sprawie przyjęcia projektu Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wrzesińskiego
179 / 2004 z dnia 26.08.2004 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2004
178 / 2004 z dnia 24.08.2004 r.
w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gimnazjum Specjalnego w Kołaczkowie
177 / 2004 z dnia 24.08.2004 r.
w sprawie: przystąpienia do opracowania „Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Wrzesińskiego na lata 2004-2006”
176 / 2004 z dnia 12.08.2004 r.
w sprawie: przedstawienia Radzie Powiatu we Wrześni informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2004 roku
175 / 2004 z dnia 12.08.2004 r.
w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej powierzenia zadań doradcy metodycznego
174 / 2004 z dnia 12.08.2004 r.
w sprawie: wydania opinii w sprawie zniesienia kategorii drogi powiatowej dla drogi powiatowej na terenie miasta Pobiedziska
173 / 2004 z dnia 30.07.2004 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2004
172 / 2004 z dnia 30.07.2004 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2004 rok
171 / 2004 z dnia 20.07.2004 r.
w sprawie: nieodpłatnego przekazania Komendzie Powiatowej Państwowe Straży Pożarnej we Wrześni puszki sterylizacyjnej PSG – 40.
170 / 2004 z dnia 20.07.2004 r.
w sprawie: upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 do zawierania umów związanych z zagospodarowaniem pomieszczeń
169 / 2004 z dnia 20.07.2004r.
w sprawie: wydania opinii w sprawie zniesienia kategorii drogi powiatowej dla dróg powiatowych na terenie miasta Środa Wielkopolska
168 / 2004 z dnia 06.07.2004 r.
w sprawie: zaciągnięcia przez Powiat Wrzesiński w roku 2004 kredytu krótkoterminowego
167 / 2004 z dnia 6.07.2004 r.
w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego
166 / 2004 z dnia 6.07.2004 r.
w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego
165 / 2004 z dnia 6.07.2004 r.
w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego
164 / 2004 z dnia 6.07.2004 r.
w sprawie zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kołaczkowo
163 / 2004 z dnia 6.07.2004 r.
w sprawie zaopiniowania projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kołaczkowo
162 / 2004 z dnia 5.07.2004 r.
w sprawie: zmiany uchwały o ustaleniu liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych
161 / 2004 z dnia 29.06.2004 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2004
160 / 2004 z dnia 29.06.2004 r.
w sprawie: powierzenia zadań doradcy metodycznego
159 / 2004 z dnia 29.06.2004 r.
w sprawie: upoważnienia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrześni do wyboru biegłego rewidenta do zbadania bilansu jednostki za rok 2004
158 / 2004 z dnia 25.06.2004 r.
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia planu i zasad dofinansowania form szkolenia zawodowego nauczycieli w roku 2004
157 / 2004 z dnia 22.06.2004 r.
w sprawie: promesy dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrześni
156 / 2004 z dnia 22.06.2004 r.
w sprawie: oddania w użyczenie i bezpłatne używanie na rzecz Województwa Wielkopolskiego udział 338226/370452 cz. w nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 1271/7 o pow.0,3114 ha, położonej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1
155 / 2004 z dnia 16.06.2004 r.
w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni
154 / 2004 z dnia 16.06.2004 r.
w sprawie: powierzenia zadań doradcy metodycznego
153 / 2004 z dnia 1.06.2004 r.
w sprawie: haromonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2004 rok
152 / 2004 z dnia 1.06.2004 r.
w sprawie: wskazania szkoły, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów
151 / 2004 z dnia 01.06.2004 r.
w sprawie: zaopiniowania planu przychodów i wydatków na 2004 r. SP ZOZ we Wrześni
150 / 2004 z dnia 01.06.2004 r.
w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrześni za 2003 rok
149 / 2004 z dnia 30.04.2004 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2004.
148 / 2004 z dnia 29.04.2004 r.
w sprawie: zawarcia umów w sprawie dotacji dla szkół niepublicznych z siedzibą na terenie powiatu wrzesińskiego.
147 / 2004 z dnia 20.04.2004 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Piotrowi Michalakowi
146 / 2004 z dnia 20.04.2004 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Wojciechowi Mólowi
145 / 2004 z dnia 20.04.2004 r.
w sprawie: ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych
144 / 2004 z dnia 20.04.2004 r.
w sprawie: ustalenia profili kształcenia ogólnozawodowego prowadzonego w liceach profilowanych
143 / 2004 z dnia 20.04.2004 r.
w sprawie: ustalenia zawodów w jakich kształci szkoła
142 / 2004 z dnia 14.04.2004 r.
w sprawie: cofnięcia powierzenia zadań doradcy metodycznego
141 / 2004 z dnia 14.04.2004 r.
w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni
140 / 2004 z dnia 14.04.2004 r.
w sprawie: zatwierdzenia planu i zasad dofinansowania form szkolenia zawodowego nauczycieli w roku 2004
139 / 2004 z dnia 29.03.2004 r.
w sprawie: powołania Dyrektora – Pełnomocnika ds. Przekształceń Turnusowego Ośrodka Socjoterapii w Kołaczkowie
138 / 2004 z dnia 29.03.2004 r.
w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2003 rok
137 / 2004 z dnia 29.03.2004 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2004
136 / 2004 z dnia 29.03.2004 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2004 rok
135 / 2004 z dnia 29.03.2004 r.
w sprawie: upoważnienia Starszego Specjalisty ds. Drogownictwa do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
134 / 2004 z dnia 29.03.2004 r.
w sprawie wyboru formy przetargu oraz powołania komisji przetargowej do postępowania na sprzedaż działki nr 129/5 o pow.35,0433 ha, położonej w Bierzglinku
133 / 2004 z dnia 29.03.2004 r.
w sprawie zaopiniowania projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Nekla
132 / 2004 z dnia 17.03.2004 r.
w sprawie: układu wykonawczego budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2004
131 / 2004 z dnia 17.03.2004 r.
w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni
130 / 2004 z dnia 17.03.2004 r.
w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni
129 / 2004 z dnia 9.03.2004 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 39/2003 z dnia 6 maja 2003 roku dotyczącej wyznaczenia dwóch przedstawicieli Zarządu Powiatu do Komisji Inwentaryzacyjnej powołanej dla przeprowadzenia inwentaryzacji mienia Skarbu Państwa przekazywanego Powiatowi Wrzesińskiemu
128 / 2004 z dnia 9.03.2004 r.
w sprawie: powołania przewodniczących komisji egzaminacyjnych w Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni w roku szkolnym 2003/2004
127 / 2004 z dnia 9.03.2004 r.
w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrześni nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wrzesińskiego
126 / 2004 z dnia 02.03.2004 r.
w sprawie: powołania Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni
125 / 2004 z dnia 2.03.2004 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wrześni na okres do 10 lat
124 / 2004 z dnia 2.03.2004 r.
w sprawie: powołania przewodniczących komisji egzaminacyjnych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni w roku szkolnym 2003/2004
123 / 2004 z dnia 2.03.2004 r.
w sprawie: upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni do powołania przewodniczących komisji egzaminacyjnych
122 / 2004 z dnia 25.02.2004 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr 120/2004 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni
121 / 2004 z dnia 17.02.2004 r.
w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Wrześni
120 / 2004 z dnia 10.02.2004 r.
w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni
119 / 2004 z dnia 5.02.2004 r.
w sprawie: nieodpłatnego przekazania Komendzie Powiatowej Policji we Wrześni powielacza cyfrowego „RISO” model GR 1700
118 / 2004 z dnia 29.01.2004 r.
w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni
117 / 2004 z dnia 29.01.2004r.
w sprawie: odwołania Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni
116 / 2004 z dnia 21.01.2004 r.
w sprawie: zatwierdzenia specyfikacji technicznej i materiałów przetargowych inwestycji budowy drogi powiatowej Szczodrzejewo - Czeszewo
115 / 2004 z dnia 21.01.2004 r.
w sprawie przyjęcia projektu Planu Gospodarki Odpadami dla powiatu wrzesińskiego
114 / 2004 z dnia 14.01.2004 r.
w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni
113 / 2004 z dnia 12.01.2004 r.
w sprawie: opinii dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi dla „Likwidacji skrzyżowania z drogą krajową nr 2 poprzez przełożenie drogi gminnej z Nekielki do skrzyżowania w Starczanowie”
112 / 2004 z dnia 12.01.2004 r.
w sprawie: oddania w użyczenie i bezpłatne używanie na rzecz Gminy Kołaczkowo - terenu w zespole parkowym w Zielińcu, gmina Kołaczkowo zlokalizowanym na części działki nr 235/15
111 / 2004 z dnia 12.01.2004 r.
w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego
110 / 2004 z dnia 06.01.2004 r.
w sprawie: umorzenia wierzytelności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrześni powstałych z tytułu poniesienia kosztów leczenia osób nieubezpieczonych
109 / 2004 z dnia 6.01.2004 r.
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia procedury przetargowej dot. Wyboru wykonawcy inwestycji budowy drogi powiatowej Szczodrzejewo – Czeszewo