AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Starostwo Powiatowe » Ogłoszenia i komunikaty » 2011

Starosta wrzesiński informuje

DECYZJA Nr 563/2011


Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4, art. 36 i art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz.1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pani Małgorzaty Walczak z dnia 19 lipca 2011 r., zatwierdzam projekt budowlany i udzielam inwestorowi:


Pani Małgorzacie Walczak


pozwolenia na budowę inwestycji pn.

BUDOWA BUDYNKU WARSZTATU MECHANIKI POJAZDOWEJ

obejmującej:

- budynek warsztatu / kat. obiektu XVIII /,

- zjazd z drogi publicznej / kat. obiektu IV /,

- oczyszczalnię ścieków / kat. obiektu VIII /,

- zbiornik retencji wód opadowych i roztopowych / kat. obiektu VIII /


w miejscowości Gutowo Małe, na działce oznaczonej nr ewid. gruntu 205/3, obręb Gutowo Małe.

Parametry powierzchniowo - kubaturowe budynku warsztatu:

Kubatura 4 267,00 m3

Powierzchnia zabudowy 669,80 m2

Powierzchnia użytkowa 727,96 m2


autorzy projektu:

technik budowlany Bogdan Łysiak posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej i konstrukcyjno – inżynieryjnej nr 115/74/Pw, członek WOIIB o nr ewidencyjnym WKP/BO/2941/01, mgr inż. Małgorzata Pawłowska posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej nr WKP/-183/PWOK/05, członek WOIIB o nr ewid. WKP/BO/0147/06, mgr inż. Ryszard Przybył posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno – inżynieryjnej w zakresie dróg i lotniskowych dróg startowych i manipulacyjnych nr 285/PW/90, członek WOIIB o nr ewid. WKP/BD/0691/03


z zachowaniem następujących warunków, zgodnie z treścią art. 36 ust.1 oraz art. 42 ust. 2 i 3 ustawy Prawo budowlane :

1. Szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych:

1) budowę należy prowadzić zgodnie z warunkami pozwolenia, zatwierdzonym projektem budowlanym

i obowiązującymi przepisami w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia,

2) przed przystąpieniem do robót oraz w trakcie ich wykonywania należy przestrzegać oraz spełniać

warunki i wymogi zawarte w opiniach, uzgodnieniach i decyzjach organów i instytucji opiniujących i

uzgadniających projekt budowlany, a każdą zmianę opinii, uzgodnień i decyzji organów i instytucji

dotyczącą realizowanego projektu należy niezwłocznie przedłożyć w Wydziale Administracji

Architektoniczno - Budowlanej, Środowiska i Rolnictwa, Starostwa Powiatowego we Wrześni z

wnioskiem o wprowadzenie zmian w niniejszej decyzji, jeżeli taka konieczność będzie wynikała z

treści w/w dokumentów,

3) geodezyjne wyznaczenie obiektu oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej należy powierzyć

uprawnionemu geodecie.


2. Czas użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych.

Obiekty tymczasowe postawione na czas budowy mogą być użytkowane nie dłużej niż 30 dni od daty

zawiadomienia o zakończeniu budowy.


3. Terminy rozbiórki:

1) istniejących obiektów budowlanych nie przewidzianych do dalszego użytkowania  –  nie dotyczy,

2) tymczasowych obiektów budowlanych - 30 dni od daty zawiadomienia o zakończeniu robót.


4. Kierownik budowy (robót) jest zobowiązany:

1) prowadzić dziennik budowy oraz umieścić na budowie w widocznym miejscu tablicę

informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia,

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika

budowy, montażu i rozbiórki ...(Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953 ze zm.)

2) sporządzić lub zapewnić sporządzenie,  przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony

zdrowia, uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót

budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony

zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126),

3) protokolarnie przejąć od inwestora i odpowiednio zabezpieczyć teren budowy wraz ze znajdującymi

się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy

geodezyjnej oraz przestrzegać pozostałych obowiązków określonych w art. 22 ustawy Prawo

budowlane.


5. Szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie.

Obiekt budowlany (jego część) objęty przedmiotem decyzji jest wyszczególniony w § 3 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19.11.2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy realizacji których jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. z 2001 r. nr 138, poz. 1554), dlatego na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy Prawo budowlane nakłada się na inwestora obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego w odpowiedniej specjalności.


6. Inwestor jest zobowiązany :

1) zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, co najmniej 21 dni przed

zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania, załączając dokumenty wymienione w art. 57

ust. 1 Prawa budowlanego – nie dotyczy,

2) przed przystąpieniem do użytkowania, uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.


7. Warunki w zakresie ochrony środowiska:

1) w trakcie prac budowlanych inwestor jest obowiązany, zgodnie z art. 75 ustawy z dn. 27 kwietnia

2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. nr 25 poz. 150 ze zm.) uwzględnić ochronę

środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego

ukształtowania terenu i stosunków wodnych poprzez wykorzystywanie i przekształcenie

wymienionych elementów przyrodniczych wyłącznie w takim zakresie w jakim jest to objęte

zatwierdzonym projektem budowlanym, wymogami uzgodnień, decyzji organów oraz instytucji

opiniujących i uzgadniających projekt budowlany, a w szczególności uwzględnić warunki

zawarte w decyzji burmistrza miasta i gminy Września o środowiskowych uwarunkowaniach nr

WGA.7624/6-10/2010 z dnia 9.09.2010 r.,

2) na 30 dni przed planowanym terminem oddania przedmiotowej inwestycji do użytku należy

powiadomić Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska – Delegatura w Koninie, ul. Kard.

Wyszyńskiego 3A, o planowanym terminie – zgodnie z art. 76 ust. 4 ustawy Prawo ochrony

środowiska,

3) należy także podejmować działania mając na celu naprawienie wyrządzonych szkód, w

szczególności przez kompensację przyrodniczą.


8. Warunki w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego.

Na etapie prac ziemnych zapewnić nadzór archeologiczny w zakresie uzgodnionym z Wielkopolskim

Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków – nie dotyczy.

Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane obejmuje działki o nr ewid. gruntu: 205/3, 205/4, 205/8, 49, 39, 51/5, obręb Gutowo Małe.


Uzasadnienie


Projekt spełnia warunki określone w ostatecznych decyzjach burmistrza miasta i gminy Września: o

warunkach zabudowy nr WGA-7331/301-8/2010 z dnia 20.01.2010 r., o środowiskowych uwarunkowaniach nr WGA.7624/6-10/2010 z dnia 9.09.2010 r., ustawie Prawo budowlane i innych przepisach. Inwestor przedłożył oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. W toczonym postępowaniu skutecznie zawiadomione strony nie złożyły wniosków i nie zgłosiły zastrzeżeń pisemnie lub do protokołu. W związku ze spełnieniem wymogów określonych w


art. 32 ustawy Prawo budowlane wniosek inwestora – Pani Małgorzaty Walczak został rozpatrzony pozytywnie i orzeczono jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do wojewody wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18 za pośrednictwem starosty wrzesińskiego w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.Pouczenie


1. Inwestor jest zobowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych właściwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem, dołączając na piśmie:

1) oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i

ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), wraz z

zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego ( art.12 ust.7 ustawy

Prawo budowlane ),

2) oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia

nadzoru inwestorskiego nad budową (robotami budowlanymi), wraz z zaświadczeniem o

przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego ( art.12 ust.7 ustawy Prawo budowlane).


2. Inwestor zobowiązany jest wystąpić o wydanie dziennika budowy do organu, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę w terminie jej ostateczności.

3. Do użytkowania obiektu można przystąpić po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie o którego wydanie występuje inwestor do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.


4. Przed wydaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przeprowadzi obowiązkową kontrolę budowy, zgodnie z art. 59 a ustawy Prawo budowlane. Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie stanowi wezwanie właściwego organu do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli.


5. Do użytkowania obiektu można przystąpić po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji – nie dotyczy.


6. Inwestor zobowiązany jest zachować, a w razie zniszczenia odtworzyć wszystkie napotkane urządzenia

melioracyjne i zgłosić Wielkopolskiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu,

Inspektorat we Wrześni, ul. Czerniejewska 7.


7. Niniejsza decyzja wygasa, jeżeli budowa nie zostanie rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym stała się ona ostateczna lub budowa zostanie przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.


Przed rozpoczęciem robót należy uzyskać klauzulę ostateczności niniejszej decyzji.


Otrzymują strony postępowania administracyjnego:

1. Pani Małgorzata Walczak, ul. Kopernika 6a, 62-300 Września

2. Pan Jan Walczak, ul. Kopernika 6a, 62-300 Września

3. Pan Przemysław Pol, ul. Powidzka 45, Gutowo Małe, 62-300 Września

4. Burmistrz miasta i gminy Września, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września

5. Zarząd Powiatu we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września (wydział NG)

6. Pan Marian Maćkowiak, ul. Powidzka 39, Gutowo Małe, 62-300 Września

7. Pani Helena Szczepaniak, ul. Powidzka 47, Gutowo Małe, 62-300 Września

8. Pan Zdzisław Szczepaniak, ul. Powidzka 47, Gutowo Małe, 62-300 Września


Do wiadomości:

1. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska - Delegatura Konin, ul. Kard. Wyszyńskiego 3A, 62 - 510 Konin

2. PINB w/m wraz z 1egz. zatw. proj. budowlanego

3. WB a/a

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Stefan Tłoczek
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Łukasz Jakubowski (07/09/2011 09:50:33)
  • zaakceptowanie treści informacji: Łukasz Jakubowski (07/09/2011 09:50:58)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Łukasz Jakubowski (07/09/2011 09:50:58)
Lista wiadomości
Starosta Wrzesiński zawiadamia
że w dniu 28 grudnia 2011 r. wpłynęło odwołanie od decyzji starosty wrzesińskiego z dnia 8 grudnia 2011 r. nr 779/2011, znak: WB. 6740.779.2011 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie skrzyżowania dróg gminnych, ulic: Kosynierów, Powstańców Wlkp. i Wojska Polskiego we Wrześni.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 21.12.2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Powiatowego Zarządu Dróg w Słupcy z siedzibą w Słomczycach 22, 62-420 Strzałkowo.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 21.12.2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Powiatowego Zarządu Dróg w Słupcy z siedzibą w Słomczycach 22, 62-420 Strzałkowo.
Starosta Wrzesiński informuje
że w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ul. Chopina 10, pok. 17, w terminie od 11 stycznia 2012 roku do 31 stycznia 2012 roku (tylko w dni robocze), w godzinach od 8.00 do 15.00, zostanie wyłożony do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, projekt modernizacji operatu opisowo-kartograficznego gruntów i budynków dla miasta Września - arkusze map: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 i 9 .
Starosta Wrzesiński zawiadamia
że w dniu 14 grudnia 2011 r.zostało wszczęte na żądanie burmistrza miasta i gminy Września postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji pn. BUDOWA DRÓG GMINNYCH – ulic Koralowej i Szafirowej we Wrześni.
Zarząd Powiatu we Wrześni podaje do publicznej wiadomości
że: dniu 16 grudnia 2011 roku na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ulicy Chopina 10 wykaz dotyczący oddania w najem lokalu użytkowego na cele biurowe, mieszczącego się w budynku położonym przy ulicy Kaliskiej 1 we Wrześni – działka nr 3703/16, stanowiącego własność Powiatu Wrzesińskiego, KW nr PO1F/00040485/9.
Zarząd Powiatu we Wrześni podaje do publicznej wiadomości
że: dniu 16 grudnia 2011 roku na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ulicy Chopina 10 wykaz dotyczący oddania w najem pomieszczenia garażowego, usytuowanego we Wrześni przy ulicy Kaliskiej 1 na działce nr 3703/17, stanowiącego własność Powiatu Wrzesińskiego wykazanej w KW nr PO1F/00014725/3.
Starosta wrzesiński zawiadamia
że dnia 12 grudnia 2011 r. została wydana decyzja nr 791/2011 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie skrzyżowania dróg gminnych – wlotu ulicy zlokalizowanej między ul. Sądową a Szkolną do ulicy Szkolnej we Wrześni na działkach nr ewid.: 961, 962/3, 4435/6 obręb Września.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 29.11.2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Wiesławy Kamińskiej, zam. Osowo 13, 62-304 Nowa Wieś Królewska .
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 30.11.2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Shell Polska sp. z o.o, ul. Bitwy Warszawskiej 1920r., 02-366 Warszawa – Stacja Paliw nr R4029 we Wrześni, ul. Wrocławska 1a.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 18.11.2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla TARKETT-POLSKA sp. z o.o, ul. Miłosławska 13 A , 62-322 Orzechowo.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 18.11.2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Września, ul. Ratuszowa ,1 62-300 Września.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 18.11.2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Września, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 17.11.2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Pana Dariusza Krenz zam. Bierzglin 44 62-300 Września.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 16.11.2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Pani Renaty Misch-Andrzejewskiej zam. Bierzglin 45 62-300 Września.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 16.11.2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Szpitala Powiatowego we Wrześni sp. z o. o ul. Słowackiego 2, 62-300 Wrzesnia w następującym zakresie: Wykonanie urządzenia wodnego –– obiektu służącego do ujmowania wody podziemnej tj. jednej studni głębinowej o głębokości 150, 0 m na działce nr ewid. 1557/6 obręb Września.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 14.11.2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Telekomunikacja Polska S.A Pion Sieci i Platform Usługowych Grupy TP Departament Operacyjnego Rozwoju Sieci Wydział Inwestycji Sieci Stacjonarnej – Zachód ul. Bernardyńska 4, 50-156 Wrocław - Dział Realizacji Inwestycji os. Przyjaźni 116, 61-685 Poznań w następującym zakresie: Przejścia linią kablową światłowodową wody powierzchniowej płynącej – Kanału Gutowskiego w miejscowości Gutowo Małe (działka nr ewid. 152/4 obręb Gutowo Małe).
Starostwo Powiatowe ogłasza
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO ASYSTENT/ASYSTENTKA - WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, SPRAW OBYWATELSKICH I ZDROWIA
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 02.11.2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Orzechowskich Zakładów Przemysłu Sklejek w Orzechowie w następującym zakresie: 1. Szczególnego korzystania z wód - w zakresie poboru wód powierzchniowych z rzeki Warty w km 334+480 istniejącym ujęciem brzegowym na cele produkcyjne zakładu. 2. Wygaszania pozwolenia wodnoprawnego CR-6223-33/2000/2001 z dnia 17.12.2001 r.
Starosta Wrzesiński zawiadamia
że w dniu 6 października 2011 r. zostało wszczęte na żądanie burmistrza miasta i gminy Września postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg gminnych - wlot ulicy zlokalizowanej między ul. Sądową a Szkolną do ulicy Szkolnej".
Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 18 października 2011 r., została wydana decyzja nr 661/2011 o pozwoleniu na budowę inwestycji pn.: BUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO / kat. obiektu XVII / ORAZ ZBIORNIKA b/o NA ŚCIEKI BYTOWE / kat. obiektu XVII / w miejscowości Rataje, na działce oznaczonej nr ewid. gruntu 1/3 obręb Rataje. Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane obejmuje działkę o nr ewid. gruntu: 1/3 obręb Rataje.
Zarząd Powiatu we Wrześni podaje do publicznej wiadomości
podaje do publicznej wiadomości, że zostały przeznaczone do sprzedaży w trybie IV przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, stanowiące własność Powiatu Wrzesińskiego
Starostwo Powiatowe informuje
o wynikach naboru na stanowisko INSPEKTOR W WYDZIALE GEODEZJI KARTOGRAFII I NIERUCHOMOŚCI
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
w dniu 13 października 2011 roku na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ulicy Chopina 10 wykaz dotyczący oddania w najem lokalu mieszkalnego, mieszczącego się w budynku położonym przy ulicy 3 Maja 3 we Wrześni - działka nr 1535, stanowiącego własność Skarbu Państwa, KW nr PO1F/00008654/9.
Zarząd Powiatu we Wrześni podaje do publicznej wiadomości
że: w dniu 13 października 2011 roku na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ulicy Chopina 10 wykaz dotyczący oddania w najem lokalu użytkowego na cele biurowe, mieszczącego się w budynku położonym przy ulicy Kaliskiej 1 we Wrześni – działka nr 3703/16, stanowiącego własność Powiatu Wrzesińskiego, KW nr PO1F/00014725/3.
Zarząd Powiatu we Wrześni ogłasza
rokowania na sprzedaż następującej nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w rejonie ulicy Kościuszki.
Starostwo Powiatowe informuje
o rozpoczęciu prac geodezyjno - kartograficznych związanych z modernizacją operatu ewidencji gruntów i budynków dla części obrębu ewidencyjnego miasta Września ark. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 i 9.
Starosta wrzesiński zawiadamia
że w dniu 11 października 2011 r. została wydana dla Gminy Pyzdry decyzja – pozwolenie wodnoprawne nr WB.6341.41.2011 na szczególne korzystanie z wód (piętrzenie i retencjonowanie śródlądowych wód powierzchniowych) w stawach zlokalizowanych w m. Pyzdry na działkach o nr ewid. 1156/1, 1284/4, 2177, 2178/1 obręb Pyzdry.
Starosta wrzesiński informuje
że w dniu 04.10.2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Trailway Polska sp. z o.o ul. Poznańska 30A, 63-200 Jarocin w następującym zakresie: szczególnego korzystania z wód – w zakresie poboru wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z istniejącego ujęcia wód podziemnych dwoma studniami (nr 1 o głębokości 66,0 m i nr 2 o głębokości 65,0 m) w m. Węgierki (działka nr ewid. 331 obręb Węgierki) na potrzeby zaopatrzenia w wodę hotel z zapleczem gastronomicznym oraz myjnię samochodową.
Starosta wrzesiński zawiadamia
że w dniu 20 września 2011 r. zostało wszczęte na żądanie gminy Września postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg gminnych, ulic Kosynierów, Powstańców Wlkp. i Wojska Polskiego we Wrześni ” na działkach nr ewid.: 1153, 1093, 629/2, 640, 1172, 1171/26, 1130/3, obręb Września.
Starosta wrzesiński informuje
że w dniu 04.10.2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Wheelabrator Schlick sp. z o.o Zakład Produkcyjny Września ul. Słowackiego 53,62-300 Września w następującym zakresie: szczególnego korzystania z wód – przez wprowadzanie do wód lub do ziemi wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych i dachów Wheelabrator Schlick sp. z o.o Zakład Produkcyjny Września (działka nr ewid. 4442/43) do rowu melioracyjnego G-1 w jego km. 2+640.
Starosta wrzesiński zawiadamia
że w dniu 20 września 2011 r. zostało wszczęte na żądanie gminy Września postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi dojazdowej do terenów AG w miejscowości Sokołowo km 0+ 000,00 do km 0 + 084,00 ” na działkach nr ewid.: 256/2, 255, 243, obręb Sokołowo.
Starosta wrzesiński informuje
że w dniu 22.09.2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Telekomunikacja Polska S.A Departament Wsparcia i Kontroli Produkcji Wydział Inwestycji we Wrocławiu ul. Purkyniego 2, 50-155 Wrocław w następującym zakresie: Prowadzenia przez wody powierzchniowe płynące (Kanał Kołaczkowski) linii światłowodowej w km 8+465 w/w cieku (działka nr ewid.39/1 obręb Kołaczkowo).
Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 1 września 2011 r., została wydana decyzja nr 621/2011 o pozwoleniu na budowę inwestycji pn.: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ / kat. obiektu XXVI / w miejscowości Bugaj, na działkach oznaczonych nr ewid. gruntu 42, 55, 235/3, 51/13 obręb Bugaj. Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane obejmuje działki o nr ewid. gruntu: 42, 55, 235/3, 51/13 obręb Bugaj.
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 27 września 2011 r., została wydana decyzja nr 597/2011 o pozwoleniu na budowę inwestycji pn.: ROZBUDOWA FERMY DROBIU
Starosta Wrzesiński ogłasza
nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości.
Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 20 września 2011 r., została wydana decyzja nr 597/2011 o pozwoleniu na budowę inwestycji pn.: Przebudowa parkingu przy cmentarzu komunalnym przy ul. Kościuszki we Wrześni.
Starosta wrzesiński informuje
że w dniu 15.09.2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Nekla ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla.
Starosta wrzesiński informuje
że w dniu 09.09.2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Nadleśnictwa Czerniejewo Głożyna 5, 62-250 Czerniejewo.
Starostwo Powiatowe informuje
że w dniu 19.08.2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Pana Krzysztofa Kołodziejczaka zam. Grzybowo 48
Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 08.08.2011 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Pyzdry dla: stawów rekreacyjno-melioracyjnych.
Starosta wrzesiński informuje
o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu inwestorowi: Pani Małgorzacie Walczak pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Budowa budynku warsztatu mechaniki pojazdowej.
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 1 września 2011 roku na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ul. Chopina 10 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEPRZETARGOWEJ dotyczący nieruchomości gruntowej zabudowanej (budynki – odrębny przedmiot własności) będącej w użytkowaniu wieczystym, położonej we Wrześni, gmina Września, stanowiącej własność Skarbu Państwa, zapisanej w księdze wieczystej PO1F/00031994/4.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 03.08.2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Pani Małgorzaty Walczak zam. ul. Kopernika 6a, 62-300 Września.
Zarząd Powiatu we Wrześni informuje
o możliwości uzyskania dotacji z budżetu powiatu wrzesińskiego dla spółek wodnych z przeznaczeniem na realizację robót na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych oraz budowę i remont zastawek na  systemach melioracji wodnych szczegółowych. Wnioski należy składać w biurze obsługi interesanta Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ul. Chopina 10, w terminie od 5.08.2011r. do 15.08.2011r.
Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 26 lipca 2011 r., została wydana decyzja nr 450/2011 o pozwoleniu na budowę inwestycji pn.: Budowa Budynku Inwentarskiego - Obory / kat. obiektu II / na działce oznaczonej nr ewid. gruntu 56 obręb Lisewo.
Zarząd Powiatu we Wrześni podaje do publicznej wiadomości
że zostały przeznaczone do sprzedaży w trybie III przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, stanowiące własność Powiatu Wrzesińskiego
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 07.07.2011 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 05.07.2011 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla CERES INTERNATIONAL sp. z o.o. ul. Polna 29, 62-310 Pyzdry.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 01.07.2011 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Września ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września w następującym zakresie Wykonania urządzenia wodnego – wylotu betonowego (dla potrzeb rurociągu melioracyjnego) o średnicy Ø 300 mm, w km 2+030 rowu melioracyjnego W-22 w m.. Września (działka nr ewid. 1318/3 ), rzędna dna wylotu 102,50 m npm,
Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 19 lipca 2011 r., została wydana decyzja nr 435/2011 o pozwoleniu na budowę inwestycji pn.: BUDOWA SIEDMIU ZASTAWEK PIĘTRZĄCYCH NA ROWACH MELIORACJI WODNEJ SZCZEGÓŁOWEJ na działkach oznaczonych nr ewid. gruntu: 705, 647, obręb Czeszewo, 264, 283, 314, 301, 263, obręb Bugaj. Obszar oddziaływania obiektu obejmuje działek o nr ewid. gruntu: 705, 647, obręb Czeszewo, 264, 283, 314, 301, 263, obręb Bugaj.
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
informacje o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości składającej się z działki nr 196, położonej w Targowej Górce, gmina Nekla, powiat wrzesiński, województwo wielkopolskie, dla której Sąd Rejonowy we Wrześni prowadzi księgę wieczystą nr PO1F/00029386/2, o nieuregulowanym stanie prawnym poprzez zezwolenie wnioskodawcy na założenie i przeprowadzenie napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 400kV Kromolice – Pątnów, w tym na podwieszenie napowietrznych przewodów, po trasie istniejącej linii 220kV Plewiska – Konin przeznaczonej do rozbiórki, a także na funkcjonowanie linii po wybudowaniu na części nieruchomości o powierzchni 1,3723 ha, opisanej powyżej.
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
informację o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości składającej się z działki nr 196, położonej w Targowej Górce, gmina Nekla, powiat wrzesiński, województwo wielkopolskie, dla której Sąd Rejonowy we Wrześni prowadzi księgę wieczystą nr PO1F/00029386/2, o nieuregulowanym stanie prawnym poprzez zezwolenie wnioskodawcy na założenie i przeprowadzenie napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 400kV Kromolice – Pątnów, w tym na podwieszenie napowietrznych przewodów, po trasie istniejącej linii 220kV Plewiska – Konin przeznaczonej do rozbiórki, a także na funkcjonowanie linii po wybudowaniu na części nieruchomości o powierzchni 1,3723 ha, opisanej powyżej.
Informacja o wynikach naboru
na stanowisko INFORMATYK w Wydziale Organizacyjnym, Spraw Obywatelskich i Zdrowia
Informacja o wynikach naboru
na stanowisko PODINSPEKTOR w Wydziale Finansowym
Starosta wrzesiński zawiadamia
że w dniu 26 maja 2011 r. zostało wszczęte na żądanie Gminy Września postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi gminnej łączącej ul. Wrocławską i ul. Kaliską we Wrześni km 0+ 000,00 do km 1 + 020,60”.
Starosta wrzesiński zawiadamia
że dnia 28 czerwca 2011 r. została wydana decyzja nr 370/2011 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie odcinka drogi gminnej w miejscowości Psary Polskie km 0+000 do km 0+150,47, wraz ze zjazdami indywidualnymi obejmujacej: budowę jezdni z poboczem, budowę zjazdów indywidualnych, budowę rowów odparowujących na działkach nr ewid.: 321/51, 318, 315, 314/2, 313, 309, 321/50, 291/6, 337/6, 304 obręb Psary Polskie, gm. Września.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 24.06.2011 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Pana Jacka Wojciechowskiego zam. ul. Miłosławska 20, 62-310 Pyzdry.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 17 .06.2011 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Pana Andrzeja Trzcińskiego Gospodarstwo Rolne zam. ul. ks. Budzyńskiego 6, 62-301 Marzenin.
Starosta Wrzesiński ogłasza
nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor, Wydział Finansowy
Starosta Wrzesiński ogłasza
nabór na wolne stanowisko urzędnicze INFORMATYK Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Zdrowia
Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 21 czerwca 2011 r., została wydana decyzja nr 349/2011 o pozwoleniu na budowę inwestycji pn.: Budowa zespołu budynków produkcyjno-magazynowych wraz z obiektami towarzyszącymi, na działkach oznaczonych nr ewid. gruntu 1316/10, 1316/8, 1317/5 obręb Września.
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 9 czerwca 2011 r., została wydana decyzja nr 320/2011 Państwu Grażynie i Romanowi Leszczyńskim pozwolenia na budowę inwestycji pn.: ROZBUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO
Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 8 czerwca 2011 r., została wydana decyzja nr 318/2011 Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Miłosławska 8, 62-300 Września pozwolenia na budowę inwestycji pn.: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ w miejscowości Września, na działkach oznaczonych nr ewid. gruntu: 1294/4, 1294/3, 1294/5, 1294/6, 1294/7, 1294/8, 1294/9, 1294/1, 1294/17, 1294/18, 1294/19, 1294/20, 4442/30, 1294/15, 1294/14, 1294/13, 1294/12, 1294/11, 1294/10
Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 8 czerwca 2011 r., została wydana decyzja nr 303/2011 Panu Wiesławowi Dekowskiemu dot. pozwolenia na budowę inwestycji pn.: 1. BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO ELEMENTÓW POCHODZĄCYCH Z DEMONTAŻU POJAZDÓW / kat. obiektu XVII /., 2. BUDOWA WIATY DO MAGAZYNOWANIA ODPADÓW PRZY STACJI DEMONTAŻU POJAZDÓW / kat. obiektu XVII /. 3. UTWARDZENIE TERENU.
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 7 czerwca 2011 roku na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ul. Chopina 10 wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej dotyczący nieruchomości ( części ) gruntowej niezabudowanej położonej w Psarach Polskich, gmina Września, stanowiącej własność Skarbu Państwa, zapisanej w księdze wieczystej PO1F/00028365/2.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 31.05.2011 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Miłosław, ul. Wrzesińska 19, 62-320 Miłosław w następującym zakresie: Szczególnego korzystania z wód – przez wprowadzanie do ziemi ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych z terenu rozbudowy kanalizacji deszczowej w Orzechowie ul. Wiązowa, Klonowa, Świerkowa, Jabłoniowa, Grabowa, Bukowa, Akacjowa, Kolejowa oraz ul. Średzkiej poprzez istniejący wylot Ø 300 mm zlokalizowany w studni betonowej (rzędna dna wylotu 68,40 m npm, przy rzędnej dna studni 67,90 m npm) na działce nr ewid.173 w Orzechowie do rowu melioracji szczegółowej bez nazwy w km 3+260 (działka nr ewid. 87/1 w m. Orzechowo)
Starosta wrzesiński informuje
że w dniu 25.05.2011 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla ENEA Operator sp. z o.o Oddział Dystrybucji w Poznaniu ul. Strzeszyńska 58 60-479 Poznań w następującym zakresie: przejścia linią kablową napowietrzną SN-15kV relacji Miłosław-Kołaczkowo w m. Kołaczkowo działka nr 21 przez wody powierzchniowe płynące – Kanał Kołaczkowski
Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 25 maja 2011 r., została wydana decyzja nr 282/2011 o zmianie pozwolenia na budowę nr 760/2010 z dnia 09.11.2010 r., zatwierdzająca projekt zamienny inwestycji pn.: Rozbudowa ciepłowni o układ kogeneracji (kat. obiektu XVIII) w miejscowości Września, na działce oznaczonej nr ewid. gruntu 3809/3 - obręb Września
Starosta wrzesiński informuje
że w dniu 19.05.2011 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego WB. 6341.2.2011 z dnia 16.02.2011 r. dla Gminy Września ul. Ratuszowa 1 62-300 Września
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 17 maja 2011 r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ulicy Chopina 10 wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej: część niezabudowanej nieruchomości, położonej w Psarach Polskich
Starosta wrzesiński informuje
że w dniu 13.05.2011 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla firmy „Gibowski „sp. z o.o ul. Wiejska 12 B, C Przyborki 62-300 Września
Starosta wrzesiński informuje
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2005 nr 239 poz. 2019 ze zmianami) starosta wrzesiński informuje, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Września ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września
Starosta wrzesiński informuje
że w dniu 28.04.2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Spółdzielni Mleczarskiej ul. Czerniejewska 1, 62-300 Września
Starosta wrzesiński zawiadamia
o wszczęciu postępowania w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości składającej się z działki nr 196, położonej w Targowej Górce, gmina Nekla, powiat wrzesiński, województwo wielkopolskie, dla której Sąd Rejonowy we Wrześni prowadzi księgę wieczystą nr PO1F/00029386/2, o nieuregulowanym stanie prawnym poprzez zezwolenie wnioskodawcy na założenie i przeprowadzenie napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 400kV Kromolice – Pątnów, w tym na podwieszenie napowietrznych przewodów, po trasie istniejącej linii 220kV Plewiska – Konin przeznaczonej do rozbiórki, a także na funkcjonowanie linii po wybudowaniu na części nieruchomości o powierzchni 1,3723 ha, opisanej powyżej.
Starosta wrzesiński informuje
że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Września ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września w następującym zakresie: przebudowa mostu na rzece Wrześnica w m. Nadarzyce (naprawa elementów ceglanych mostu, wykonanie odciążenia płyty pomostowej oraz remont dojazdów do mostu)
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 22 kwietnia 2011 roku na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ulicy Chopina 10 wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej: nieruchomość gruntowa położona w Gutowie Wielkim, gmina Września
Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 21 kwietnia 2011 r., została wydana decyzja nr 185/2011 o pozwoleniu na budowę inwestycji pn.: Budowa zakładu produkcji folii plastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Września
Starosta wrzesiński zawiadamia
że w dniu  01 kwietnia 2011 r.  zostało wszczęte na żądanie Gminy Września postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Psary Polskie km 0+000 do km 0 + 150,47, wraz ze zjazdami indywidualnymi” na działkach nr ewid.: 321/51, 318, 315, 314/2, 313, 309, 321/50, 291/6, 304,  obręb Psary Polskie, gm. Września.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 06.04.2011 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla INEA S.A ul. Kolejowa 19/21 60-717 Poznań w następującym zakresie: przejście przyłączem światłowodowym.
Starosta wrzesiński informuje
że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla FLEX FILMS EUROPa sp. z o.o ul. Strusia 10, 60-711 Poznań
Starosta wrzesiński informuje
że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Mateusza Szafraniaka Zasutowo ul. Ogrodowa 62-330 Nekla oraz Łukasza Szafraniaka Zasutowo ul. Ogrodowa 62-330 Nekla.
Starosta wrzesiński informuje
że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Produkcyjno-Handlowego AGROPOL sp. z o.o w Sokołowie ul. Szlachecka 26, 62-300 Września.
Starosta wrzesiński informuje
że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Mariusza Kurzymskiego Najem Pomieszczeń –Stacje Paliw 62-561 Ślesin pl. Wolności 7.
Starosta wrzesiński informuje
że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Moniki Staniszewskiej Salon Fryzjersko-Kosmetyczny „BEAUTY” 62-230 Witkowo ul. Czerniejewska 4.
Zarząd Powiatu we Wrześni ogłasza
otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2011 z zakresu pomocy dla osób starszych i niepełnosprawnych, które zakończyły okres aktywności zawodowej.
Zarząd Powiatu we Wrześni ogłasza
drugie rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej we Wrześni, w rejonie ulicy Kościuszki, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 3896/23 o pow. 0,2461 ha (Księga Wieczysta nr PO1F/00033375/3)
Zarząd Powiatu we Wrześni ogłasza
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: 1. Nieruchomości położonej we Wrześni, przy ul. Witkowskiej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1271/12 o powierzchni 1,1103 ha, stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego, zapisanej w Księdze Wieczystej nr PO1F/00006340/1. 2. Nieruchomości położonej we Wrześni, przy ulicy Objazdowej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 3839/8 o powierzchni 0,5987 ha, stanowiącej własność powiatu wrzesińskiego, zapisanej w Księdze Wieczystej nr PO1F/00028469/1. 3. Nieruchomości lokalowej nr 5 o charakterze użytkowym, zlokalizowanej w budynku użytkowo – mieszkalnym położonym we Wrześni przy ulicy 3 Maja 8, wraz z udziałem w działce nr 1542/2 o powierzchni 0,0624 ha, stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego, zapisanej w Księdze Wieczystej nr PO1F/00030243/8. 4. Nieruchomości zabudowanej budynkiem o funkcji biurowo – magazynowej położonej we Wrześni, w rejonie ulic Kościuszki, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 3896/24 o powierzchni 0,4514 ha, stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego, zapisanej w Księdze Wieczystej nr PO1F/00033375/3.
Starosta wrzesiński informuje
o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu inwestorowi: Państwu Wieńczysławie i Krzysztofowi Kowal pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Budowa budynku usługowego (sklepu motoryzacyjnego z punktem wymiany opon)
Starosta wrzesiński informuje
że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Wojciecha Walkowskiego zam. Zasutowo ul. Kwiatowa 3, 62-330 Nekla oraz Wiesławy Walkowskiej zam. ul. Harcerska 11/9, 62-300 Września w następującym zakresie: wykonania urządzenia wodnego – budowa niespuszczalnego stawu ziemnego zasilanego przez wody gruntowe oraz opadowe i roztopowe z możliwością chowu ryb (działka nr ewid.15/2) w miejscowości Zasutowo gm. Nekla
Starosta wrzesiński informuje
że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Pana Mieczysława Zehnera ul. Gnieźnieńska 20B, 62-300 Września w następującym zakresie: wykonania urządzeń wodnych – budowa 3 niespuszczalnych stawów ziemnych zasilanych przez wody gruntowe oraz opadowe i roztopowe z możliwością chowu ryb (działka nr ewid. 214/5) w miejscowości Marzenin gm. Września
Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie wydania  decyzji o  pozwoleniu na budowę inwestycji pn.”Budowa biogazowni o mocy 1,0 MW” na działce nr ewid. gruntu 163, obręb Goniczki, gm. Września.
Starosta Wrzesiński zawiadamia
że w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ul.Chopina 10 pok. nr 17 w dniach roboczych od 07.03.2011 r. do 25.03.2011 r. zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego m.Pyzdry gmina Pyzdry
Starosta wrzesiński informuje
że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Nadleśnictwa Jarocin ul. Kościuszki 43, 63-200 Jarocin.
Starosta wrzesiński informuje
że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Września ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września
Starosta wrzesiński informuje
że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Lokalnej Grupy Działania „Z Nami Warto” pl. Reymonta 1, 62-306 Kołaczkowo, Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek” ul. Mickiewicza 5, 63-210 Żerków, Lokalnej Grupy Działania” Unia Nadwarciańska” ul. Poznańska 15a 62-400 Słupca
Postanowienie nr 1/11 Komisarza Wyborczego w Koninie
z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie rozwiązania terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
Zarząd Powiatu we Wrześni ogłasza
otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2011 roku z zakresu edukacji, kultury fizycznej i sportu
Zarząd Powiatu we Wrześni ogłasza
otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2011 z zakresu kultury, sztuki i ochrony tradycji
Starosta wrzesiński informuje
że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla PPH AGROPOL sp. z o.o w Sokołowie ul. Szlachecka 26, 62-300 Września
Starosta wrzesiński informuje
że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Spółdzielni Mleczarskiej ul. Czerniejewska 1, 62-300 Września