AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Starostwo Powiatowe » Ogłoszenia i komunikaty » 2011

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

DECYZJA   Nr  320/2011

 

Na  podstawie  art. 28,   art. 33 ust. 1,  art. 34  ust.  4, art. 36 i art.  82 ust.  2  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.  Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz.1071 ze zm.), po rozpatrzeniu  wniosku  Państwa Grażyny i Romana Leszczyńskich z dnia 12 maja 2011 r., zatwierdzam  projekt  budowlany i udzielam inwestorowi:

 

Państwu  Grażynie  i  Romanowi  Leszczyńskim

pozwolenia na budowę inwestycji pn.:

ROZBUDOWA  BUDYNKU  WARSZTATOWEGO

/ kat. obiektu XVII /

 

Kubatura                                   531,52 m3        

Powierzchnia zabudowy           151,21 m2        

Powierzchnia użytkowa            132,88 m2 

      

w miejscowości Nekla, przy ul. Wiosny Ludów 29, na działce oznaczonej nr ewid. gruntu 584, obręb Nekla.

 

autor projektu:

inż. Ryszard Wroński posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, w zakresie konstrukcji budowlanych nr 602/PW/94 , członek WOIIB o nr ewidencyjnym  WKP/BO/5739/01

 

z zachowaniem następujących warunków, zgodnie z treścią art.36 ust.1 oraz art. 42 ust.2 i 3 ustawy Prawo budowlane :

1.  Szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych:

    1) budowę  należy   prowadzić  zgodnie  z  warunkami  pozwolenia,  zatwierdzonym  projektem  

         budowlanym i obowiązującymi przepisami w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi  i

         mienia,

    2) przed  przystąpieniem  do robót  oraz  w  trakcie  ich wykonywania  należy przestrzegać oraz

         spełniać   warunki   i   wymogi  zawarte  w  opiniach,  uzgodnieniach  i  decyzjach   organów

         i   instytucji   opiniujących  i  uzgadniających   projekt   budowlany,  a  każdą  zmianę opinii,

         uzgodnień   i   decyzji   organów   i   instytucji   dotyczącą   realizowanego   projektu  należy

         niezwłocznie    przedłożyć   w   Wydziale   Administracji   Architektoniczno  -  Budowlanej,

         Środowiska i Rolnictwa, Starostwa  Powiatowego we Wrześni z wnioskiem o wprowadzenie

         zmian   w   niniejszej  decyzji,   jeżeli   taka  konieczność   będzie   wynikała   z   treści   w/w

         dokumentów,  

    3)  geodezyjne  wyznaczenie  obiektu  oraz  wykonanie  inwentaryzacji  powykonawczej należy

         powierzyć uprawnionemu geodecie.

 

2.  Czas użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych. 

     Obiekty  tymczasowe  postawione  na  czas  budowy  mogą  być użytkowane  nie dłużej  niż 30

     dni od daty zawiadomienia o zakończeniu budowy.     

 

3.  Terminy rozbiórki:

     1) istniejących  obiektów  budowlanych  nie  przewidzianych  do  dalszego użytkowania  -  nie

        dotyczy,

     2) tymczasowych  obiektów   budowlanych  -  30  dni  od  daty  zawiadomienia  o  zakończeniu 

         robót.

 

- 2 -

 

4. Kierownik budowy (robót) jest zobowiązany:

    1) prowadzić   dziennik  budowy  oraz   umieścić  na  budowie  w  widocznym   miejscu  tablicę

        informacyjną  oraz  ogłoszenie  zawierające  dane dotyczące bezpieczeństwa  pracy i ochrony

        zdrowia,  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dn.  26 czerwca 2002 r. w  

        sprawie dziennika  budowy, montażu i rozbiórki ...(Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953 ze zm.),

    2) sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i

        ochrony zdrowia, uwzględniającego specyfikę obiektu  budowlanego i warunki prowadzenia

        robót  budowlanych   zgodnie z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury z dn. 23 czerwca  

        2003 r. w  sprawie   informacji  dotyczącej   bezpieczeństwa  i  ochrony zdrowia  oraz  planu

        bezpieczeństwa i ochrony zdrowia   (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126),

    3) protokolarnie  przejąć  od  inwestora  i  odpowiednio  zabezpieczyć  teren  budowy  wraz  ze

        znajdującymi  się  na  nim  obiektami  budowlanymi,  urządzeniami  technicznymi  i  stałymi

        punktami  osnowy  geodezyjnej  oraz  przestrzegać  pozostałych obowiązków określonych w

        art. 22 ustawy Prawo budowlane.

 

5.  Szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie - nie dotyczy. 

 

6. Inwestor jest zobowiązany :

    1) zawiadomić  właściwy  organ  nadzoru  budowlanego o zakończeniu budowy, co najmniej 21

        dni  przed  zamierzonym  terminem   przystąpienia  do  użytkowania,  załączając  dokumenty

        wymienione w art. 57 ust. 1 Prawa budowlanego - nie dotyczy,

    2) przed   przystąpieniem   do   użytkowania,   uzyskać  ostateczną  decyzję  o   pozwoleniu   na

        użytkowanie.

 

7. Warunki w zakresie ochrony środowiska:

  - w trakcie prac budowlanych inwestor jest obowiązany, zgodnie z art. 75 ustawy z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r.  nr 25 poz. 150 ze zm.)  uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych poprzez wykorzystywanie i przekształcenie wymienionych elementów przyrodniczych wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to objęte zatwierdzonym projektem budowlanym, wymogami uzgodnień, decyzji organów oraz instytucji opiniujących i uzgadniających projekt budowlany, a w szczególności uwzględnić warunki zawarte w decyzji burmistrza miasta i gminy Nekla o środowiskowych uwarunkowaniach nr OŚ. 7624-1-12/3/2010 z dnia 5 sierpnia 2010 r.,

-     na 30 dni przed planowanym terminem oddania przedmiotowej inwestycji do użytku należy powiadomić Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska - Delegatura w Koninie, ul. Kard. Wyszyńskiego 3A, o planowanym terminie - zgodnie z art. 76 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska,

 - należy także podejmować działania mające na celu naprawienie wyrządzonych szkód, w      szczególności przez kompensację przyrodniczą.

 

8. Warunki w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego.

     Na  etapie  prac   ziemnych   zapewnić  nadzór   archeologiczny  w   zakresie   uzgodnionym   z

     Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków - nie dotyczy.

    

Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane obejmuje działkę o nr ewid. gruntu 584, 582/3, 583/6, obręb Nekla.

 

Uzasadnienie

Projekt spełnia  warunki określone w ostatecznych decyzjach burmistrza  miasta i  gminy Nekla: o

warunkach zabudowy nr 69 z dnia 16.09.2010 r., o zmianie decyzji o warunkach zabudowy nr PP.

7331-69/2010 z dnia 02.11.2010 r., o środowiskowych uwarunkowaniach  nr OŚ. 7624- 12/3/2010

     z dnia 5 sierpnia 2010 r., ustawie Prawo budowlane i innych przepisach. Inwestor przedłożył oświadczenie o prawie do dysponowania  nieruchomością   na cele  budowlane. W toczonym postępowaniu skutecznie zawiadomione strony nie złożyły wniosków i nie zgłosiły zastrzeżeń  pisemnie  lub  do   protokołu.  W   związku   ze   spełnieniem   wymogów  określonych  w  art.  32  ustawy Prawo budowlane wniosek inwestora - Państwa Grażyny i Romana Leszczyńskich został rozpatrzony pozytywnie i orzeczono jak  w  sentencji  decyzji.

Od   niniejszej  decyzji   służy  stronom  odwołanie  do  wojewody  wielkopolskiego  w  Poznaniu,

al. Niepodległości 16/18  za pośrednictwem starosty wrzesińskiego w terminie czternastu dni od dnia  jej doręczenia.

 

Pouczenie

 

1.  Inwestor jest zobowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych właściwy organ  nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem,  dołączając na piśmie:

     1) oświadczenie   kierownika   budowy  (robót),  stwierdzające   sporządzenie   planu   bezpieczeństwa  i

         ochrony  zdrowia  oraz  przyjęcie obowiązku  kierowania  budową  (robotami budowlanymi),  wraz  z

         zaświadczeniem  o przynależności  do  właściwej  izby  samorządu zawodowego ( art.12 ust.7 ustawy

         Prawo budowlane ),

     2) oświadczenie   inspektora   nadzoru  inwestorskiego,   stwierdzające  przyjęcie  obowiązku   pełnienia

          nadzoru    inwestorskiego   nad    budową   (robotami budowlanymi),    wraz    z   zaświadczeniem   o

          przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego ( art.12 ust.7 ustawy Prawo budowlane) -

          nie dotyczy.

 

2. Inwestor zobowiązany jest wystąpić o wydanie dziennika budowy do organu, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę w terminie jej ostateczności.

              

3.  Do użytkowania obiektu można przystąpić po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie o którego wydanie występuje inwestor do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

 

4. Przed wydaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przeprowadzi obowiązkową kontrolę budowy, zgodnie z art. 59 a ustawy Prawo   budowlane. Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie stanowi wezwanie właściwego organu do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli.

 

5.  Do użytkowania obiektu można przystąpić po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji - nie dotyczy.

 

6.  Inwestor zobowiązany jest zachować, a w razie zniszczenia odtworzyć wszystkie  napotkane urządzenia

     melioracyjne i  zgłosić  Wielkopolskiemu   Zarządowi   Melioracji  i   Urządzeń  Wodnych w  Poznaniu,    

     Inspektorat we Wrześni, ul. Czerniejewska 7.

 

7. Niniejsza decyzja wygasa, jeżeli budowa nie zostanie rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym  stała się  ona  ostateczna lub budowa zostanie przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.

 

Przed rozpoczęciem robót należy uzyskać klauzulę ostateczności niniejszej decyzji.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Dionizy Jaśniewicz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Orwat (10/06/2011 16:11:39)
  • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Orwat (10/06/2011 16:12:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Orwat (10/06/2011 16:12:00)
Lista wiadomości
Starosta Wrzesiński zawiadamia
że w dniu 28 grudnia 2011 r. wpłynęło odwołanie od decyzji starosty wrzesińskiego z dnia 8 grudnia 2011 r. nr 779/2011, znak: WB. 6740.779.2011 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie skrzyżowania dróg gminnych, ulic: Kosynierów, Powstańców Wlkp. i Wojska Polskiego we Wrześni.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 21.12.2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Powiatowego Zarządu Dróg w Słupcy z siedzibą w Słomczycach 22, 62-420 Strzałkowo.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 21.12.2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Powiatowego Zarządu Dróg w Słupcy z siedzibą w Słomczycach 22, 62-420 Strzałkowo.
Starosta Wrzesiński informuje
że w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ul. Chopina 10, pok. 17, w terminie od 11 stycznia 2012 roku do 31 stycznia 2012 roku (tylko w dni robocze), w godzinach od 8.00 do 15.00, zostanie wyłożony do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, projekt modernizacji operatu opisowo-kartograficznego gruntów i budynków dla miasta Września - arkusze map: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 i 9 .
Starosta Wrzesiński zawiadamia
że w dniu 14 grudnia 2011 r.zostało wszczęte na żądanie burmistrza miasta i gminy Września postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji pn. BUDOWA DRÓG GMINNYCH – ulic Koralowej i Szafirowej we Wrześni.
Zarząd Powiatu we Wrześni podaje do publicznej wiadomości
że: dniu 16 grudnia 2011 roku na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ulicy Chopina 10 wykaz dotyczący oddania w najem lokalu użytkowego na cele biurowe, mieszczącego się w budynku położonym przy ulicy Kaliskiej 1 we Wrześni – działka nr 3703/16, stanowiącego własność Powiatu Wrzesińskiego, KW nr PO1F/00040485/9.
Zarząd Powiatu we Wrześni podaje do publicznej wiadomości
że: dniu 16 grudnia 2011 roku na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ulicy Chopina 10 wykaz dotyczący oddania w najem pomieszczenia garażowego, usytuowanego we Wrześni przy ulicy Kaliskiej 1 na działce nr 3703/17, stanowiącego własność Powiatu Wrzesińskiego wykazanej w KW nr PO1F/00014725/3.
Starosta wrzesiński zawiadamia
że dnia 12 grudnia 2011 r. została wydana decyzja nr 791/2011 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie skrzyżowania dróg gminnych – wlotu ulicy zlokalizowanej między ul. Sądową a Szkolną do ulicy Szkolnej we Wrześni na działkach nr ewid.: 961, 962/3, 4435/6 obręb Września.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 29.11.2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Wiesławy Kamińskiej, zam. Osowo 13, 62-304 Nowa Wieś Królewska .
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 30.11.2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Shell Polska sp. z o.o, ul. Bitwy Warszawskiej 1920r., 02-366 Warszawa – Stacja Paliw nr R4029 we Wrześni, ul. Wrocławska 1a.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 18.11.2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla TARKETT-POLSKA sp. z o.o, ul. Miłosławska 13 A , 62-322 Orzechowo.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 18.11.2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Września, ul. Ratuszowa ,1 62-300 Września.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 18.11.2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Września, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 17.11.2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Pana Dariusza Krenz zam. Bierzglin 44 62-300 Września.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 16.11.2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Pani Renaty Misch-Andrzejewskiej zam. Bierzglin 45 62-300 Września.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 16.11.2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Szpitala Powiatowego we Wrześni sp. z o. o ul. Słowackiego 2, 62-300 Wrzesnia w następującym zakresie: Wykonanie urządzenia wodnego –– obiektu służącego do ujmowania wody podziemnej tj. jednej studni głębinowej o głębokości 150, 0 m na działce nr ewid. 1557/6 obręb Września.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 14.11.2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Telekomunikacja Polska S.A Pion Sieci i Platform Usługowych Grupy TP Departament Operacyjnego Rozwoju Sieci Wydział Inwestycji Sieci Stacjonarnej – Zachód ul. Bernardyńska 4, 50-156 Wrocław - Dział Realizacji Inwestycji os. Przyjaźni 116, 61-685 Poznań w następującym zakresie: Przejścia linią kablową światłowodową wody powierzchniowej płynącej – Kanału Gutowskiego w miejscowości Gutowo Małe (działka nr ewid. 152/4 obręb Gutowo Małe).
Starostwo Powiatowe ogłasza
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO ASYSTENT/ASYSTENTKA - WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, SPRAW OBYWATELSKICH I ZDROWIA
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 02.11.2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Orzechowskich Zakładów Przemysłu Sklejek w Orzechowie w następującym zakresie: 1. Szczególnego korzystania z wód - w zakresie poboru wód powierzchniowych z rzeki Warty w km 334+480 istniejącym ujęciem brzegowym na cele produkcyjne zakładu. 2. Wygaszania pozwolenia wodnoprawnego CR-6223-33/2000/2001 z dnia 17.12.2001 r.
Starosta Wrzesiński zawiadamia
że w dniu 6 października 2011 r. zostało wszczęte na żądanie burmistrza miasta i gminy Września postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg gminnych - wlot ulicy zlokalizowanej między ul. Sądową a Szkolną do ulicy Szkolnej".
Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 18 października 2011 r., została wydana decyzja nr 661/2011 o pozwoleniu na budowę inwestycji pn.: BUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO / kat. obiektu XVII / ORAZ ZBIORNIKA b/o NA ŚCIEKI BYTOWE / kat. obiektu XVII / w miejscowości Rataje, na działce oznaczonej nr ewid. gruntu 1/3 obręb Rataje. Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane obejmuje działkę o nr ewid. gruntu: 1/3 obręb Rataje.
Zarząd Powiatu we Wrześni podaje do publicznej wiadomości
podaje do publicznej wiadomości, że zostały przeznaczone do sprzedaży w trybie IV przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, stanowiące własność Powiatu Wrzesińskiego
Starostwo Powiatowe informuje
o wynikach naboru na stanowisko INSPEKTOR W WYDZIALE GEODEZJI KARTOGRAFII I NIERUCHOMOŚCI
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
w dniu 13 października 2011 roku na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ulicy Chopina 10 wykaz dotyczący oddania w najem lokalu mieszkalnego, mieszczącego się w budynku położonym przy ulicy 3 Maja 3 we Wrześni - działka nr 1535, stanowiącego własność Skarbu Państwa, KW nr PO1F/00008654/9.
Zarząd Powiatu we Wrześni podaje do publicznej wiadomości
że: w dniu 13 października 2011 roku na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ulicy Chopina 10 wykaz dotyczący oddania w najem lokalu użytkowego na cele biurowe, mieszczącego się w budynku położonym przy ulicy Kaliskiej 1 we Wrześni – działka nr 3703/16, stanowiącego własność Powiatu Wrzesińskiego, KW nr PO1F/00014725/3.
Zarząd Powiatu we Wrześni ogłasza
rokowania na sprzedaż następującej nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w rejonie ulicy Kościuszki.
Starostwo Powiatowe informuje
o rozpoczęciu prac geodezyjno - kartograficznych związanych z modernizacją operatu ewidencji gruntów i budynków dla części obrębu ewidencyjnego miasta Września ark. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 i 9.
Starosta wrzesiński zawiadamia
że w dniu 11 października 2011 r. została wydana dla Gminy Pyzdry decyzja – pozwolenie wodnoprawne nr WB.6341.41.2011 na szczególne korzystanie z wód (piętrzenie i retencjonowanie śródlądowych wód powierzchniowych) w stawach zlokalizowanych w m. Pyzdry na działkach o nr ewid. 1156/1, 1284/4, 2177, 2178/1 obręb Pyzdry.
Starosta wrzesiński informuje
że w dniu 04.10.2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Trailway Polska sp. z o.o ul. Poznańska 30A, 63-200 Jarocin w następującym zakresie: szczególnego korzystania z wód – w zakresie poboru wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z istniejącego ujęcia wód podziemnych dwoma studniami (nr 1 o głębokości 66,0 m i nr 2 o głębokości 65,0 m) w m. Węgierki (działka nr ewid. 331 obręb Węgierki) na potrzeby zaopatrzenia w wodę hotel z zapleczem gastronomicznym oraz myjnię samochodową.
Starosta wrzesiński zawiadamia
że w dniu 20 września 2011 r. zostało wszczęte na żądanie gminy Września postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg gminnych, ulic Kosynierów, Powstańców Wlkp. i Wojska Polskiego we Wrześni ” na działkach nr ewid.: 1153, 1093, 629/2, 640, 1172, 1171/26, 1130/3, obręb Września.
Starosta wrzesiński informuje
że w dniu 04.10.2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Wheelabrator Schlick sp. z o.o Zakład Produkcyjny Września ul. Słowackiego 53,62-300 Września w następującym zakresie: szczególnego korzystania z wód – przez wprowadzanie do wód lub do ziemi wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych i dachów Wheelabrator Schlick sp. z o.o Zakład Produkcyjny Września (działka nr ewid. 4442/43) do rowu melioracyjnego G-1 w jego km. 2+640.
Starosta wrzesiński zawiadamia
że w dniu 20 września 2011 r. zostało wszczęte na żądanie gminy Września postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi dojazdowej do terenów AG w miejscowości Sokołowo km 0+ 000,00 do km 0 + 084,00 ” na działkach nr ewid.: 256/2, 255, 243, obręb Sokołowo.
Starosta wrzesiński informuje
że w dniu 22.09.2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Telekomunikacja Polska S.A Departament Wsparcia i Kontroli Produkcji Wydział Inwestycji we Wrocławiu ul. Purkyniego 2, 50-155 Wrocław w następującym zakresie: Prowadzenia przez wody powierzchniowe płynące (Kanał Kołaczkowski) linii światłowodowej w km 8+465 w/w cieku (działka nr ewid.39/1 obręb Kołaczkowo).
Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 1 września 2011 r., została wydana decyzja nr 621/2011 o pozwoleniu na budowę inwestycji pn.: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ / kat. obiektu XXVI / w miejscowości Bugaj, na działkach oznaczonych nr ewid. gruntu 42, 55, 235/3, 51/13 obręb Bugaj. Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane obejmuje działki o nr ewid. gruntu: 42, 55, 235/3, 51/13 obręb Bugaj.
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 27 września 2011 r., została wydana decyzja nr 597/2011 o pozwoleniu na budowę inwestycji pn.: ROZBUDOWA FERMY DROBIU
Starosta Wrzesiński ogłasza
nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości.
Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 20 września 2011 r., została wydana decyzja nr 597/2011 o pozwoleniu na budowę inwestycji pn.: Przebudowa parkingu przy cmentarzu komunalnym przy ul. Kościuszki we Wrześni.
Starosta wrzesiński informuje
że w dniu 15.09.2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Nekla ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla.
Starosta wrzesiński informuje
że w dniu 09.09.2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Nadleśnictwa Czerniejewo Głożyna 5, 62-250 Czerniejewo.
Starostwo Powiatowe informuje
że w dniu 19.08.2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Pana Krzysztofa Kołodziejczaka zam. Grzybowo 48
Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 08.08.2011 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Pyzdry dla: stawów rekreacyjno-melioracyjnych.
Starosta wrzesiński informuje
o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu inwestorowi: Pani Małgorzacie Walczak pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Budowa budynku warsztatu mechaniki pojazdowej.
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 1 września 2011 roku na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ul. Chopina 10 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEPRZETARGOWEJ dotyczący nieruchomości gruntowej zabudowanej (budynki – odrębny przedmiot własności) będącej w użytkowaniu wieczystym, położonej we Wrześni, gmina Września, stanowiącej własność Skarbu Państwa, zapisanej w księdze wieczystej PO1F/00031994/4.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 03.08.2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Pani Małgorzaty Walczak zam. ul. Kopernika 6a, 62-300 Września.
Zarząd Powiatu we Wrześni informuje
o możliwości uzyskania dotacji z budżetu powiatu wrzesińskiego dla spółek wodnych z przeznaczeniem na realizację robót na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych oraz budowę i remont zastawek na  systemach melioracji wodnych szczegółowych. Wnioski należy składać w biurze obsługi interesanta Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ul. Chopina 10, w terminie od 5.08.2011r. do 15.08.2011r.
Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 26 lipca 2011 r., została wydana decyzja nr 450/2011 o pozwoleniu na budowę inwestycji pn.: Budowa Budynku Inwentarskiego - Obory / kat. obiektu II / na działce oznaczonej nr ewid. gruntu 56 obręb Lisewo.
Zarząd Powiatu we Wrześni podaje do publicznej wiadomości
że zostały przeznaczone do sprzedaży w trybie III przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, stanowiące własność Powiatu Wrzesińskiego
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 07.07.2011 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 05.07.2011 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla CERES INTERNATIONAL sp. z o.o. ul. Polna 29, 62-310 Pyzdry.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 01.07.2011 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Września ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września w następującym zakresie Wykonania urządzenia wodnego – wylotu betonowego (dla potrzeb rurociągu melioracyjnego) o średnicy Ø 300 mm, w km 2+030 rowu melioracyjnego W-22 w m.. Września (działka nr ewid. 1318/3 ), rzędna dna wylotu 102,50 m npm,
Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 19 lipca 2011 r., została wydana decyzja nr 435/2011 o pozwoleniu na budowę inwestycji pn.: BUDOWA SIEDMIU ZASTAWEK PIĘTRZĄCYCH NA ROWACH MELIORACJI WODNEJ SZCZEGÓŁOWEJ na działkach oznaczonych nr ewid. gruntu: 705, 647, obręb Czeszewo, 264, 283, 314, 301, 263, obręb Bugaj. Obszar oddziaływania obiektu obejmuje działek o nr ewid. gruntu: 705, 647, obręb Czeszewo, 264, 283, 314, 301, 263, obręb Bugaj.
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
informacje o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości składającej się z działki nr 196, położonej w Targowej Górce, gmina Nekla, powiat wrzesiński, województwo wielkopolskie, dla której Sąd Rejonowy we Wrześni prowadzi księgę wieczystą nr PO1F/00029386/2, o nieuregulowanym stanie prawnym poprzez zezwolenie wnioskodawcy na założenie i przeprowadzenie napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 400kV Kromolice – Pątnów, w tym na podwieszenie napowietrznych przewodów, po trasie istniejącej linii 220kV Plewiska – Konin przeznaczonej do rozbiórki, a także na funkcjonowanie linii po wybudowaniu na części nieruchomości o powierzchni 1,3723 ha, opisanej powyżej.
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
informację o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości składającej się z działki nr 196, położonej w Targowej Górce, gmina Nekla, powiat wrzesiński, województwo wielkopolskie, dla której Sąd Rejonowy we Wrześni prowadzi księgę wieczystą nr PO1F/00029386/2, o nieuregulowanym stanie prawnym poprzez zezwolenie wnioskodawcy na założenie i przeprowadzenie napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 400kV Kromolice – Pątnów, w tym na podwieszenie napowietrznych przewodów, po trasie istniejącej linii 220kV Plewiska – Konin przeznaczonej do rozbiórki, a także na funkcjonowanie linii po wybudowaniu na części nieruchomości o powierzchni 1,3723 ha, opisanej powyżej.
Informacja o wynikach naboru
na stanowisko INFORMATYK w Wydziale Organizacyjnym, Spraw Obywatelskich i Zdrowia
Informacja o wynikach naboru
na stanowisko PODINSPEKTOR w Wydziale Finansowym
Starosta wrzesiński zawiadamia
że w dniu 26 maja 2011 r. zostało wszczęte na żądanie Gminy Września postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi gminnej łączącej ul. Wrocławską i ul. Kaliską we Wrześni km 0+ 000,00 do km 1 + 020,60”.
Starosta wrzesiński zawiadamia
że dnia 28 czerwca 2011 r. została wydana decyzja nr 370/2011 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie odcinka drogi gminnej w miejscowości Psary Polskie km 0+000 do km 0+150,47, wraz ze zjazdami indywidualnymi obejmujacej: budowę jezdni z poboczem, budowę zjazdów indywidualnych, budowę rowów odparowujących na działkach nr ewid.: 321/51, 318, 315, 314/2, 313, 309, 321/50, 291/6, 337/6, 304 obręb Psary Polskie, gm. Września.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 24.06.2011 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Pana Jacka Wojciechowskiego zam. ul. Miłosławska 20, 62-310 Pyzdry.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 17 .06.2011 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Pana Andrzeja Trzcińskiego Gospodarstwo Rolne zam. ul. ks. Budzyńskiego 6, 62-301 Marzenin.
Starosta Wrzesiński ogłasza
nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor, Wydział Finansowy
Starosta Wrzesiński ogłasza
nabór na wolne stanowisko urzędnicze INFORMATYK Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Zdrowia
Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 21 czerwca 2011 r., została wydana decyzja nr 349/2011 o pozwoleniu na budowę inwestycji pn.: Budowa zespołu budynków produkcyjno-magazynowych wraz z obiektami towarzyszącymi, na działkach oznaczonych nr ewid. gruntu 1316/10, 1316/8, 1317/5 obręb Września.
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 9 czerwca 2011 r., została wydana decyzja nr 320/2011 Państwu Grażynie i Romanowi Leszczyńskim pozwolenia na budowę inwestycji pn.: ROZBUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO
Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 8 czerwca 2011 r., została wydana decyzja nr 318/2011 Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Miłosławska 8, 62-300 Września pozwolenia na budowę inwestycji pn.: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ w miejscowości Września, na działkach oznaczonych nr ewid. gruntu: 1294/4, 1294/3, 1294/5, 1294/6, 1294/7, 1294/8, 1294/9, 1294/1, 1294/17, 1294/18, 1294/19, 1294/20, 4442/30, 1294/15, 1294/14, 1294/13, 1294/12, 1294/11, 1294/10
Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 8 czerwca 2011 r., została wydana decyzja nr 303/2011 Panu Wiesławowi Dekowskiemu dot. pozwolenia na budowę inwestycji pn.: 1. BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO ELEMENTÓW POCHODZĄCYCH Z DEMONTAŻU POJAZDÓW / kat. obiektu XVII /., 2. BUDOWA WIATY DO MAGAZYNOWANIA ODPADÓW PRZY STACJI DEMONTAŻU POJAZDÓW / kat. obiektu XVII /. 3. UTWARDZENIE TERENU.
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 7 czerwca 2011 roku na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ul. Chopina 10 wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej dotyczący nieruchomości ( części ) gruntowej niezabudowanej położonej w Psarach Polskich, gmina Września, stanowiącej własność Skarbu Państwa, zapisanej w księdze wieczystej PO1F/00028365/2.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 31.05.2011 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Miłosław, ul. Wrzesińska 19, 62-320 Miłosław w następującym zakresie: Szczególnego korzystania z wód – przez wprowadzanie do ziemi ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych z terenu rozbudowy kanalizacji deszczowej w Orzechowie ul. Wiązowa, Klonowa, Świerkowa, Jabłoniowa, Grabowa, Bukowa, Akacjowa, Kolejowa oraz ul. Średzkiej poprzez istniejący wylot Ø 300 mm zlokalizowany w studni betonowej (rzędna dna wylotu 68,40 m npm, przy rzędnej dna studni 67,90 m npm) na działce nr ewid.173 w Orzechowie do rowu melioracji szczegółowej bez nazwy w km 3+260 (działka nr ewid. 87/1 w m. Orzechowo)
Starosta wrzesiński informuje
że w dniu 25.05.2011 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla ENEA Operator sp. z o.o Oddział Dystrybucji w Poznaniu ul. Strzeszyńska 58 60-479 Poznań w następującym zakresie: przejścia linią kablową napowietrzną SN-15kV relacji Miłosław-Kołaczkowo w m. Kołaczkowo działka nr 21 przez wody powierzchniowe płynące – Kanał Kołaczkowski
Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 25 maja 2011 r., została wydana decyzja nr 282/2011 o zmianie pozwolenia na budowę nr 760/2010 z dnia 09.11.2010 r., zatwierdzająca projekt zamienny inwestycji pn.: Rozbudowa ciepłowni o układ kogeneracji (kat. obiektu XVIII) w miejscowości Września, na działce oznaczonej nr ewid. gruntu 3809/3 - obręb Września
Starosta wrzesiński informuje
że w dniu 19.05.2011 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego WB. 6341.2.2011 z dnia 16.02.2011 r. dla Gminy Września ul. Ratuszowa 1 62-300 Września
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 17 maja 2011 r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ulicy Chopina 10 wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej: część niezabudowanej nieruchomości, położonej w Psarach Polskich
Starosta wrzesiński informuje
że w dniu 13.05.2011 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla firmy „Gibowski „sp. z o.o ul. Wiejska 12 B, C Przyborki 62-300 Września
Starosta wrzesiński informuje
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2005 nr 239 poz. 2019 ze zmianami) starosta wrzesiński informuje, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Września ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września
Starosta wrzesiński informuje
że w dniu 28.04.2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Spółdzielni Mleczarskiej ul. Czerniejewska 1, 62-300 Września
Starosta wrzesiński zawiadamia
o wszczęciu postępowania w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości składającej się z działki nr 196, położonej w Targowej Górce, gmina Nekla, powiat wrzesiński, województwo wielkopolskie, dla której Sąd Rejonowy we Wrześni prowadzi księgę wieczystą nr PO1F/00029386/2, o nieuregulowanym stanie prawnym poprzez zezwolenie wnioskodawcy na założenie i przeprowadzenie napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 400kV Kromolice – Pątnów, w tym na podwieszenie napowietrznych przewodów, po trasie istniejącej linii 220kV Plewiska – Konin przeznaczonej do rozbiórki, a także na funkcjonowanie linii po wybudowaniu na części nieruchomości o powierzchni 1,3723 ha, opisanej powyżej.
Starosta wrzesiński informuje
że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Września ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września w następującym zakresie: przebudowa mostu na rzece Wrześnica w m. Nadarzyce (naprawa elementów ceglanych mostu, wykonanie odciążenia płyty pomostowej oraz remont dojazdów do mostu)
Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 22 kwietnia 2011 roku na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ulicy Chopina 10 wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej: nieruchomość gruntowa położona w Gutowie Wielkim, gmina Września
Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 21 kwietnia 2011 r., została wydana decyzja nr 185/2011 o pozwoleniu na budowę inwestycji pn.: Budowa zakładu produkcji folii plastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Września
Starosta wrzesiński zawiadamia
że w dniu  01 kwietnia 2011 r.  zostało wszczęte na żądanie Gminy Września postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Psary Polskie km 0+000 do km 0 + 150,47, wraz ze zjazdami indywidualnymi” na działkach nr ewid.: 321/51, 318, 315, 314/2, 313, 309, 321/50, 291/6, 304,  obręb Psary Polskie, gm. Września.
Starosta Wrzesiński informuje
że w dniu 06.04.2011 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla INEA S.A ul. Kolejowa 19/21 60-717 Poznań w następującym zakresie: przejście przyłączem światłowodowym.
Starosta wrzesiński informuje
że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla FLEX FILMS EUROPa sp. z o.o ul. Strusia 10, 60-711 Poznań
Starosta wrzesiński informuje
że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Mateusza Szafraniaka Zasutowo ul. Ogrodowa 62-330 Nekla oraz Łukasza Szafraniaka Zasutowo ul. Ogrodowa 62-330 Nekla.
Starosta wrzesiński informuje
że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Produkcyjno-Handlowego AGROPOL sp. z o.o w Sokołowie ul. Szlachecka 26, 62-300 Września.
Starosta wrzesiński informuje
że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Mariusza Kurzymskiego Najem Pomieszczeń –Stacje Paliw 62-561 Ślesin pl. Wolności 7.
Starosta wrzesiński informuje
że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Moniki Staniszewskiej Salon Fryzjersko-Kosmetyczny „BEAUTY” 62-230 Witkowo ul. Czerniejewska 4.
Zarząd Powiatu we Wrześni ogłasza
otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2011 z zakresu pomocy dla osób starszych i niepełnosprawnych, które zakończyły okres aktywności zawodowej.
Zarząd Powiatu we Wrześni ogłasza
drugie rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej we Wrześni, w rejonie ulicy Kościuszki, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 3896/23 o pow. 0,2461 ha (Księga Wieczysta nr PO1F/00033375/3)
Zarząd Powiatu we Wrześni ogłasza
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: 1. Nieruchomości położonej we Wrześni, przy ul. Witkowskiej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1271/12 o powierzchni 1,1103 ha, stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego, zapisanej w Księdze Wieczystej nr PO1F/00006340/1. 2. Nieruchomości położonej we Wrześni, przy ulicy Objazdowej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 3839/8 o powierzchni 0,5987 ha, stanowiącej własność powiatu wrzesińskiego, zapisanej w Księdze Wieczystej nr PO1F/00028469/1. 3. Nieruchomości lokalowej nr 5 o charakterze użytkowym, zlokalizowanej w budynku użytkowo – mieszkalnym położonym we Wrześni przy ulicy 3 Maja 8, wraz z udziałem w działce nr 1542/2 o powierzchni 0,0624 ha, stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego, zapisanej w Księdze Wieczystej nr PO1F/00030243/8. 4. Nieruchomości zabudowanej budynkiem o funkcji biurowo – magazynowej położonej we Wrześni, w rejonie ulic Kościuszki, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 3896/24 o powierzchni 0,4514 ha, stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego, zapisanej w Księdze Wieczystej nr PO1F/00033375/3.
Starosta wrzesiński informuje
o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu inwestorowi: Państwu Wieńczysławie i Krzysztofowi Kowal pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Budowa budynku usługowego (sklepu motoryzacyjnego z punktem wymiany opon)
Starosta wrzesiński informuje
że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Wojciecha Walkowskiego zam. Zasutowo ul. Kwiatowa 3, 62-330 Nekla oraz Wiesławy Walkowskiej zam. ul. Harcerska 11/9, 62-300 Września w następującym zakresie: wykonania urządzenia wodnego – budowa niespuszczalnego stawu ziemnego zasilanego przez wody gruntowe oraz opadowe i roztopowe z możliwością chowu ryb (działka nr ewid.15/2) w miejscowości Zasutowo gm. Nekla
Starosta wrzesiński informuje
że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Pana Mieczysława Zehnera ul. Gnieźnieńska 20B, 62-300 Września w następującym zakresie: wykonania urządzeń wodnych – budowa 3 niespuszczalnych stawów ziemnych zasilanych przez wody gruntowe oraz opadowe i roztopowe z możliwością chowu ryb (działka nr ewid. 214/5) w miejscowości Marzenin gm. Września
Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości
że prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie wydania  decyzji o  pozwoleniu na budowę inwestycji pn.”Budowa biogazowni o mocy 1,0 MW” na działce nr ewid. gruntu 163, obręb Goniczki, gm. Września.
Starosta Wrzesiński zawiadamia
że w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ul.Chopina 10 pok. nr 17 w dniach roboczych od 07.03.2011 r. do 25.03.2011 r. zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego m.Pyzdry gmina Pyzdry
Starosta wrzesiński informuje
że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Nadleśnictwa Jarocin ul. Kościuszki 43, 63-200 Jarocin.
Starosta wrzesiński informuje
że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Września ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września
Starosta wrzesiński informuje
że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Lokalnej Grupy Działania „Z Nami Warto” pl. Reymonta 1, 62-306 Kołaczkowo, Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek” ul. Mickiewicza 5, 63-210 Żerków, Lokalnej Grupy Działania” Unia Nadwarciańska” ul. Poznańska 15a 62-400 Słupca
Postanowienie nr 1/11 Komisarza Wyborczego w Koninie
z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie rozwiązania terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
Zarząd Powiatu we Wrześni ogłasza
otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2011 roku z zakresu edukacji, kultury fizycznej i sportu
Zarząd Powiatu we Wrześni ogłasza
otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2011 z zakresu kultury, sztuki i ochrony tradycji
Starosta wrzesiński informuje
że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla PPH AGROPOL sp. z o.o w Sokołowie ul. Szlachecka 26, 62-300 Września
Starosta wrzesiński informuje
że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Spółdzielni Mleczarskiej ul. Czerniejewska 1, 62-300 Września