AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Uchwały rady powiatu » Uchwały Rady 2006 (III kadencja)

Uchwały Rady 2006 (III kadencja)

21 / III / 2006 z dnia 28.12.2006 r.

Uchwała nr 21/III/2006

Rady Powiatu we Wrześni

z dnia 28.12.2006 r.


w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2006 rok.


Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592 ze zmianami), art.182 i art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104 ze zmianami), Rada Powiatu we Wrześni uchwala co następuje:


§ 1. W uchwale nr 252/XXXVIII/2005 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu na 2006 rok zmienionej uchwałą nr 258/XXXIX/2006 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 23.02.2006 r., uchwałą nr 271/XLI/2006 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 30.03.2006 r., uchwałą nr 275/XLII/2006 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 27.04.2006 r. uchwałą nr 282/XLIII/2006 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 25.05.2006 r., uchwałą nr 291/XLIV/2006 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 30.06.2006 r., uchwałą nr 296/XLV/2006 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 24.08.2006r., uchwałą nr 305/XLVI/2006 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 29.09.2006 r., uchwałą nr 307/XLVII/2006 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 19.10.2006 r., uchwałą nr 443/2006 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 24.10.2006 r., uchwałą nr 452/2006 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 14.11.2006 r., uchwałą nr 9/I/2006 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 27.11.2006 r. i uchwałą nr 18/II/2006 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 14.12.2006 r. dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust 1 uchwały budżetowej dochody

zwiększa się o kwotę - 117.105,00 zł

to jest do kwoty - 42.873.942,00 zł

w tym:

2) dotacje na zadania realizowane w ramach programu

ZPORR zwiększa się o kwotę - 290.099,00 zł

to jest do kwoty - 950.866,00 zł

4) dotacje z Funduszu Pracy na finansowanie wydatków

dotyczących zatrudnienia w PUP zwiększa się o kwotę - 35,00 zł

to jest do kwoty - 217.000,00 zł

6) dotacje na zadania realizowane w ramach Programu

Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL finansowane z EFS

zmniejsza się o kwotę - 179.029,00 zł

to jest do kwoty - 654.896,00 zł

2. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej obejmującym dochody budżetu, zwiększa się łączne dochody budżetowe o kwotę 117.105,00 zł poprzez wprowadzenie zmian w/g załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

3. W § 1 ust. 2 uchwały budżetowej wydatki

zwiększa się o kwotę - 117.105,00 zł

to jest do kwoty - 46.244.253,00 zł

w tym :

4) wydatki na wypłatę stypendiów realizowanych

w ramach programu ZPORR zwiększa się o kwotę - 290.099,00 zł

to jest do kwoty - 818.762,00 zł

7) wydatki na wypłatę wynagrodzeń i składek na

ubezpieczenie społeczne pracowników PUP

zwiększa się o kwotę - 35,00 zł

to jest do kwoty - 217.000,00 zł

9) wydatki na realizowane w ramach Programu

Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL finansowane

z EFS zmniejsza się o kwotę - 179.029,00 zł

to jest do kwoty - 654.896,00 zł

4. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej obejmującym wydatki budżetu, zwiększa się łączne wydatki budżetowe o kwotę 117.105,00 zł poprzez wprowadzenie zmian w/g załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

5. W § 2 uchwały budżetowej wprowadza się niżej wymienione zmiany:

a) dotacje dla powiatów na przekazane do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z Powiatu Wrzesińskiego w placówkach opiekuńczo wychowawczych i w rodzinach zastępczychz tego:

- w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo –

wychowawcze zmniejsz się o kwotę - 190.000,00 zł

to jest do kwoty - 135.000,00 zł.

6. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej zawierający plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego na 2006 r. przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku nr 8 do uchwały budżetowej zawierającym plan wydatków majątkowych wprowadza się niżej wymienione zmiany:

a) w pkt I kolumnę nr 3 zwiększa się o kwotę - 1.299.486,00 zł

to jest do kwoty - 3.091.317,00 zł

b) w pkt I ppkt 2 kolumnę nr 3 zwiększa się o kwotę - 1.315.866,00 zł

to jest do kwoty - 1.755.577,00 zł

c) w pkt I ppkt 2 dodaje się litery od „i” do „l” w brzmieniu:

i) modernizacja budynku Starostwa (niski parter) - 510.073,00 zł j) wykonanie elewacji budynku Starostwa Powiatowego - 383.294,00 zł k) wymiana pokrycia dachowego na budynku Starostwa

Powiatowego - 235.105,00 zł

l) modernizacja budynku przy ul. 3-go maja 12 - 187.394,00 zł

d) w pkt I ppkt 8 kolumnę nr 3 zmniejsza się o kwotę - 16.380,00 zł

to jest do kwoty - 51.654,00 zł

e) w pkt I ppkt 8 litera „a” kolumnę nr 3

zmniejsza się o kwotę - 16.380,00 zł

to jest do kwoty - 51.654,00 zł

f) w pkt II kolumnę nr 3 zwiększa się o kwotę - 16.380,00 zł

to jest do kwoty - 1.470.569,00 zł

g) w pkt II ppkt 10 kolumnę nr 3 zwiększa się o kwotę - 16.380,00 zł

to jest do kwoty - 28.346,00 zł

h) w pkt II ppkt 10 litera „a” kolumnę nr 3

zwiększa się o kwotę - 10.800,00 zł

to jest do kwoty - 22.766,00 zł

i) w pkt II ppkt 10 dodaje się literę „b” w brzmieniu:

a) zakup lasera do rehabilitacji - 5.580,00 zł”

j) wiersz „Ogółem wydatki majątkowe”

zwiększa się o kwotę - 1.315.866,00 zł

to jest do kwoty - 4.561.886,00 zł

8. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

9. W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej zawierającym plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym wprowadza się niżej wymienione zmiany:

a) w pkt. II kolumnę nr 3 zwiększa się o kwotę - 29.000,00 zł

to jest do kwoty - 499.000,00 zł

b) w pkt. II dodaje się § 2960 w brzmieniu:

§ 2960 – Przelewy redystrybucyjne - 29.000,00 zł”

c) w pkt. IV kolumnę nr 3 zwiększa się o kwotę - 29.000,00 zł

to jest do kwoty - 97.532,00 zł

10. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

11. W załączniku nr 6 do uchwały budżetowej zawierającym plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków finansowanych z tych środków na 2006 rok wprowadza się niżej wymienione zmiany:

a) w wierszu nr 3 kolumnę nr 4 zwiększa się o kwotę - 205.000,00 zł

to jest do kwoty - 467.730,00 zł

b) w wierszu nr 3 kolumnę nr 5 zwiększa się o kwotę - 205.000,00 zł

to jest do kwoty - 467.730,00 zł

12. Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu we Wrześni.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Powiatu

(-) Grzegorz Kaźmierczak

Zalaczniki__URP_21-III-06.pdf (Załączniki do Uchwały Rady Powiatu nr 21 / III / 2006)
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Kamil Perlik (05/01/2007 00:00:00)
  • zaakceptowanie treści informacji: Kamil Perlik (05/01/2007 12:56:15)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Kamil Perlik (05/01/2007 12:56:15)
Lista wiadomości
23 / III / 2006 z dnia 28.12.2006 r.
w sprawie: powołania Skarbnika Powiatu Wrzesińskiego
22 / III / 2006 z dnia 28.12.2006 r.
w sprawie: odwołania Skarbnika Powiatu Wrzesińskiego
21 / III / 2006 z dnia 28.12.2006 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2006 rok
20 / III / 2006 z dnia 28.12.2006 r.
w sprawie: ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2006
19 / III / 2006 z dnia 28.12.2006 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 265/XLI/2006 z dnia 30.03.2006 r. z późniejszymi zmianami o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
18 / II / 2006 z dnia 14.12.2006 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2006 rok
17 / II / 2006 z dnia 14.12.2006 r.
w sprawie: zmiany Uchwały nr 7/II/2002 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 5.12.2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wrzesińskiego
16 / II / 2006 z dnia 14.12.2006 r.
w sprawie: przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wrzesiński
15 / II / 2006 z dnia 14.12.2006 r.
w sprawie: powołania Komisji Budżetowo – Finansowej Rozwoju Gospodarczego oraz Promocji, wyboru przewodniczącego Komisji i ustalenia składu osobowego
14 / II / 2006 z dnia 14.12.2006 r.
w sprawie: powołania Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa, wyboru przewodniczącego Komisji i ustalenia składu osobowego
13 / II / 2006 z dnia 14.12.2006 r.
w sprawie: powołania Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, wyboru przewodniczącego Komisji i ustalenia składu osobowego
12 / II / 2006 z dnia 14.12.2006 r.
w sprawie: powołania Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, wyboru przewodniczącego Komisji i ustalenia składu osobowego
11 / II / 2006 z dnia 14.12.2006 r.
w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej, wyboru przewodniczącego Komisji i ustalenia składu osobowego
10 / II / 2006 z dnia 14.12.2006 r.
w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Powiatu we Wrześni
9 / I / 2006 z dnia 27.11.2006 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2006 rok
8 / I / 2006 z dnia 27.11.2006 r.
w sprawie: zaciągnięcia przez Powiat Wrzesiński w roku 2006 kredytu długoterminowego
7 / I / 2006 z dnia 27.11.2006 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 265/XLI/2006 z dnia 30.03.2006 r. zmienioną uchwałami nr 279/XLIII/2006 z dnia 25.05.2006 r., nr 302/XLVI/2006 z dnia 29.09.2006 r. i nr 306/XLVII/2006 z dnia 19.10.2006 r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
6 / I / 2006 z dnia 27.11.2006 r.
w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. opracowania zmian Statutu Powiatu Wrzesińskiego
5 / I / 2006 z dnia 27.11.2006 r.
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Wrzesińskiego
4 / I / 2006 z dnia 27.11.2006 r.
w sprawie wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu
3 / I / 2006 z dnia 27.11.2006 r.
w sprawie wyboru wicestarosty wrzesińskiego
2 / I / 2006 z dnia 27.11.2006 r.
w sprawie wyboru starosty wrzesińskiego
1 / I / 2006 z dnia 27.11.2006 r.
w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Powiatu we Wrześni