AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Uchwały rady powiatu » Uchwały Rady 2006 (III kadencja)

Uchwały Rady 2006 (III kadencja)

18 / II / 2006 z dnia 14.12.2006 r.

Uchwała nr 18/II/2006

Rady Powiatu we Wrześni

z dnia 14.12.2006 r.


w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2006 rok.


Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592 ze zmianami), art.182 i art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104 ze zmianami), Rada Powiatu we Wrześni uchwala co następuje:


§ 1. W uchwale nr 252/XXXVIII/2005 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu na 2006 rok zmienionej uchwałą nr 258/XXXIX/2006 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 23.02.2006 r., uchwałą nr 271/XLI/2006 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 30.03.2006 r., uchwałą nr 275/XLII/2006 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 27.04.2006 r. uchwałą nr 282/XLIII/2006 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 25.05.2006 r., uchwałą nr 291/XLIV/2006 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 30.06.2006 r., uchwałą nr 296/XLV/2006 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 24.08.2006r., uchwałą nr 305/XLVI/2006 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 29.09.2006 r., uchwałą nr 307/XLVII/2006 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 19.10.2006 r., uchwałą nr 443/2006 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 24.10.2006 r., uchwałą nr 452/2006 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 14.11.2006 r. i uchwałą nr 9/I/2006 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 27.11.2006 r. dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust 1 uchwały budżetowej dochody

zmniejsza się o kwotę - 1.400.000,00 zł

to jest do kwoty - 42.756.837,00 zł

2. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej obejmującym dochody budżetu, zmniejsza się łączne dochody budżetowe o kwotę 1.400.000,00 zł poprzez wprowadzenie zmian w/g załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

3. W § 1 ust. 2 uchwały budżetowej wydatki

w tym :

3) rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę - 83.330,00 zł

to jest do kwoty - 377.000,00 zł

4. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej obejmującym wydatki budżetu, wprowadza się zmiany w/g załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Deficyt budżetowy zostanie sfinansowany przychodami z kredytu długoterminowego.

6. W załączniku nr 9 do uchwały budżetowej zawierającym przychody i rozchody budżetu na rok 2006 dokonuje się następujących zmian:

a) w „Przychodach budżetu” dodaje się § 952 w brzmieniu:

§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 1.400.000,00 zł”

7. Załącznik nr 9 po dokonaniu zmian otrzymuje nr 3 do niniejszej uchwały.

8. W § 2 uchwały budżetowej wprowadza się niżej wymienione zmiany:

a) dodaje się punkt 16 w brzmieniu :

16. dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu pomocy społecznej - 15.000,00 zł”

9. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej zawierający plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego na 2006 r. przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

10.W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej zawierającym plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym wprowadza się niżej wymienione zmiany:

a) w pkt II kolumnę nr 3 zwiększa się o kwotę - 60.000,00 zł

to jest do kwoty - 470.000,00 zł

b) w pkt II § 0690 kolumnę nr 3 zwiększa się o kwotę - 60.000,00 zł

to jest do kwoty - 470.000,00 zł

c) w pkt III kolumnę nr 3 zwiększa się o kwotę - 6.000,00 zł

to jest do kwoty - 451.000,00 zł

d) w pkt III ppkt 1 kolumnę nr 3 zwiększa się o kwotę - 21.000,00 zł

to jest do kwoty - 451.000,00 zł

e) w pkt III ppkt 1§ 4210 kolumnę nr 3 zmniejsza się o kwotę - 1.000,00 zł

to jest do kwoty - 9.000,00 zł

f) w pkt III ppkt 1§ 4210 litera „a” kolumnę nr 3

zmniejsza się o kwotę - 1.000,00 zł

to jest do kwoty - 9.000,00 zł

g) w pkt III ppkt 1§ 4270 kolumnę nr 3 zmniejsza się o kwotę - 7.000,00 zł

to jest do kwoty - 3.000,00 zł

h) w pkt III ppkt 1§ 4270 litera „a” kolumnę nr 3

zmniejsza się o kwotę - 7.000,00 zł

to jest do kwoty - 3.000,00 zł

i) w pkt III ppkt 1§ 4300 kolumnę nr 3 zwiększa się o kwotę - 17.000,00 zł

to jest do kwoty - 345.000,00 zł

j) w pkt III ppkt 1§ 4300 litera „a” kolumnę nr 3

zwiększa się o kwotę - 17.000,00 zł

to jest do kwoty - 345.000,00 zł

k) w pkt III ppkt 1§ 2960 kolumnę nr 3 zwiększa się o kwotę - 12.000,00 zł

to jest do kwoty - 94.000,00 zł

l) w pkt III ppkt 2 kolumnę nr 3 zmniejsza się o kwotę - 15.000,00 zł

to jest do kwoty - 0

ł) w pkt III ppkt 2§ 6120 kolumnę nr 3 zmniejsza się o kwotę - 15.000,00 zł

to jest do kwoty - 0

m) w pkt III ppkt 2§ 6120 litera „a” kolumnę nr 3

zmniejsza się o kwotę - 15.000,00 zł

to jest do kwoty - 0

n) w pkt IV kolumnę nr 3 zwiększa się o kwotę - 54.000,00 zł

to jest do kwoty - 68.532,00 zł

11. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

12. W załączniku nr 6 do uchwały budżetowej zawierającym plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych wprowadza się niżej wymienione zmiany :

a) w wierszu nr 2 kolumnę nr 4 zwiększa się o kwotę - 66.016,00 zł

to jest do kwoty - 1.027.046,00 zł

b) w wierszu nr 2 kolumnę nr 6 zwiększa się o kwotę - 66.016,00 zł

to jest do kwoty - 1.027.046,00 zł

13. Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

14. W załączniku nr 8 do uchwały budżetowej zawierającym plan wydatków majątkowych wprowadza się niżej wymienione zmiany :

a) w pkt I kolumnę nr 3 zwiększasza się o kwotę - 10.161,00 zł

to jest do kwoty - 1.791.831,00 zł

b) w pkt I ppkt 5 kolumnę nr 3 zmniejsza się o kwotę - 17.873,00 zł

to jest do kwoty - 111.127,00 zł

c) w pkt I ppkt 5 litera „b” kolumnę nr 3

zmniejsza się o kwotę - 17.873,00 zł

to jest do kwoty - 102.127,00 zł

d) w pkt I ppkt 6 litera „a”kolumnę nr 3 zmniejsza się o kwotę - 13.400,00 zł

to jest do kwoty - 15.600,00 zł

e) w pkt I ppkt 6 litera „b”kolumnę nr 3 zwiększa się o kwotę - 13.400,00 zł

to jest do kwoty - 353.054,00 zł

f) w pkt I ppkt 8 kolumnę nr 3 zwiększa się o kwotę - 28.034,00 zł

to jest do kwoty - 68.034,00 zł

g) w pkt I ppkt 8 litera „a” otrzymuje nowe brzmienie:

a) modernizacja podłóg w budynku DPS - 68.034,00 zł”

h) w pkt II kolumnę nr 3 zwiększa się o kwotę - 9.899,00 zł

to jest do kwoty - 1.454.189,00 zł

i) w pkt II ppkt 9 kolumnę nr 3 zmniejsza się o kwotę - 2.067,00 zł

to jest do kwoty - 32.933,00 zł

j) w pkt II ppkt 9 litera „a” kolumnę nr 3

zmniejsza się o kwotę - 2.067,00 zł

to jest do kwoty - 32.933,00 zł

k) w pkt II dodaje się ppkt 10 w brzmieniu:

10.Dział 852 Rozdział 85202 - 11.966,00 zł

z tego:

a) zakup zestawów meblowych - 11.966,00 zł”

l) wiersz „Ogółem wydatki majątkowe”

zwiększa się o kwotę - 20.060,00 zł

to jest do kwoty - 3.246.020,00 zł

15. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu we Wrześni.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Powiatu

(-) Grzegorz Kaźmierczak

Zalaczniki_URP_18-II-06.pdf (Załączniki do Uchwały Rady Powiatu nr 18 / II / 2006)
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Kamil Perlik (05/01/2007 00:00:00)
  • zaakceptowanie treści informacji: Kamil Perlik (05/01/2007 12:50:20)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Kamil Perlik (05/01/2007 12:50:20)
Lista wiadomości
23 / III / 2006 z dnia 28.12.2006 r.
w sprawie: powołania Skarbnika Powiatu Wrzesińskiego
22 / III / 2006 z dnia 28.12.2006 r.
w sprawie: odwołania Skarbnika Powiatu Wrzesińskiego
21 / III / 2006 z dnia 28.12.2006 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2006 rok
20 / III / 2006 z dnia 28.12.2006 r.
w sprawie: ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2006
19 / III / 2006 z dnia 28.12.2006 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 265/XLI/2006 z dnia 30.03.2006 r. z późniejszymi zmianami o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
18 / II / 2006 z dnia 14.12.2006 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2006 rok
17 / II / 2006 z dnia 14.12.2006 r.
w sprawie: zmiany Uchwały nr 7/II/2002 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 5.12.2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wrzesińskiego
16 / II / 2006 z dnia 14.12.2006 r.
w sprawie: przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wrzesiński
15 / II / 2006 z dnia 14.12.2006 r.
w sprawie: powołania Komisji Budżetowo – Finansowej Rozwoju Gospodarczego oraz Promocji, wyboru przewodniczącego Komisji i ustalenia składu osobowego
14 / II / 2006 z dnia 14.12.2006 r.
w sprawie: powołania Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa, wyboru przewodniczącego Komisji i ustalenia składu osobowego
13 / II / 2006 z dnia 14.12.2006 r.
w sprawie: powołania Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, wyboru przewodniczącego Komisji i ustalenia składu osobowego
12 / II / 2006 z dnia 14.12.2006 r.
w sprawie: powołania Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, wyboru przewodniczącego Komisji i ustalenia składu osobowego
11 / II / 2006 z dnia 14.12.2006 r.
w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej, wyboru przewodniczącego Komisji i ustalenia składu osobowego
10 / II / 2006 z dnia 14.12.2006 r.
w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Powiatu we Wrześni
9 / I / 2006 z dnia 27.11.2006 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2006 rok
8 / I / 2006 z dnia 27.11.2006 r.
w sprawie: zaciągnięcia przez Powiat Wrzesiński w roku 2006 kredytu długoterminowego
7 / I / 2006 z dnia 27.11.2006 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 265/XLI/2006 z dnia 30.03.2006 r. zmienioną uchwałami nr 279/XLIII/2006 z dnia 25.05.2006 r., nr 302/XLVI/2006 z dnia 29.09.2006 r. i nr 306/XLVII/2006 z dnia 19.10.2006 r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
6 / I / 2006 z dnia 27.11.2006 r.
w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. opracowania zmian Statutu Powiatu Wrzesińskiego
5 / I / 2006 z dnia 27.11.2006 r.
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Wrzesińskiego
4 / I / 2006 z dnia 27.11.2006 r.
w sprawie wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu
3 / I / 2006 z dnia 27.11.2006 r.
w sprawie wyboru wicestarosty wrzesińskiego
2 / I / 2006 z dnia 27.11.2006 r.
w sprawie wyboru starosty wrzesińskiego
1 / I / 2006 z dnia 27.11.2006 r.
w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Powiatu we Wrześni