AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Uchwały rady powiatu » Uchwały Rady 2004 (II kadencja)

Uchwały Rady 2004 (II kadencja)

150 / XXII / 2004 z dnia 29.09.2004 r.

Uchwała nr 150/XXII/2004

Rady Powiatu we Wrześni

z dnia 29.09.2004 r.


w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2004 rok.


Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592 ze zmianami), art.109 i art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. nr 15 poz.148 ze zmianami) Rada Powiatu we Wrześni uchwala co następuje:


§ 1.W uchwale nr 110/XVIII/2004 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 26 lutego 2004 roku w sprawie budżetu na 2004 rok zmienionej Uchwałą nr 136/2004 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 29.03.2004 r., Uchwałą nr 120/XIX/2004 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 29.04.2004 r., Uchwałą nr 136/XX/2004 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28.06.2004 r. Uchwałą nr 172/2004 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 30.07.2004 r i Uchwałą nr 145/XXI/2004 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 26.08.2004 r. dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 uchwały budżetowej

1) DOCHODY zwiększa się o kwotę - 15.161,00 zł

to jest do kwoty - 33.778.266,00 zł

2) WYDATKI zwiększa się o kwotę - 18.461,00 zł

to jest do kwoty - 34.913.313,00 zł

w tym :

f) rezerwę celową zmniejsza się o kwotę - 397.097,00 zł

to jest do kwoty - 235.375,00 zł

g) rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę - 108.500,00 zł

to jest do kwoty - 58.252,00 zł

3) Deficyt budżetowy zostanie sfinansowany przychodami z emisji obligacji komunalnych

i wolnych środków z 2003 roku.

Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 9 do uchwały budżetowej .

2. W załączniku nr 9 dokonuje się następujących zmian :

  1. w § 955 – Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych

kolumnę nr 3 zwiększa się o kwotę - 3.300,00 zł

to jest do kwoty - 135.047,00 zł

3. Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 1

do niniejszej uchwały.

4. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej obejmującym dochody budżetu, zwiększa się

łączne dochody budżetowe o kwotę 15.161,00 zł poprzez wprowadzenie zmian w/g

załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej obejmującym wydatki budżetu, zwiększa się

łączne wydatki budżetowe o kwotę 18.461,00 zł poprzez wprowadzenie zmian w/g

załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej zawierającym plan przychodów i wydatków

Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska na 2004 rok wprowadza się niżej

wymienione zmiany :

a) w pkt III ppkt 1 kolumnę nr 3 zwiększa się o kwotę - 3.640,00 zł

to jest do kwoty - 128.400,00 zł

b) w pkt III ppkt 1 § 4210 kolumnę nr 3 zwiększa się o kwotę - 3.640,00 zł

to jest do kwoty - 55.640,00 zł

c) w pkt III ppkt 1 § 4210

dodaje się literę „c” w brzmieniu :

„c) zakup materiałów do obróbki okien w Starostwie Powiatowym - 3.640,00 zł”

d) w pkt III ppkt 2 kolumnę nr 3 zmniejsza się o kwotę - 3.640,00 zł

to jest do kwoty - 127.740,00 zł

e) w pkt III ppkt 2 § 6120 kolumnę nr 3 zmniejsza się o kwotę - 3.640,00 zł

to jest do kwoty - 102.740,00 zł

f) w pkt III ppkt 2 § 6120 litera „c” kolumnę nr 3

zmniejsza się o kwotę - 3.640,00 zł

to jest do kwoty - 41.740,00 zł

7. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 4

do niniejszej uchwały

8. W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej zawierającym plan przychodów i wydatków

środków specjalnych na 2004 rok wprowadza się niżej wymienione zmiany :

a) w pkt 7 kolumnę nr 3 zwiększa się o kwotę - 142,00 zł

to jest do kwoty - 142,00 zł

  1. w pkt 7 kolumnę nr 4 zwiększa się o kwotę - 33.000,00 zł

to jest do kwoty - 43.000,00 zł

  1. w pkt 7 kolumnę nr 5 zwiększa się o kwotę - 33.000,00 zł

to jest do kwoty - 43.000,00 zł

d) w pkt 7 kolumnę nr 7 zwiększa się o kwotę - 142,00 zł

to jest do kwoty - 142,00 zł

9. Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 5

do niniejszej uchwały

10. W załączniku nr 8 do uchwały budżetowej zawierającym wykaz wydatków majątkowych

na 2004 rok wprowadza się niżej wymienione zmiany :

a) w pkt I kolumnę nr 3 zwiększa się o kwotę - 8.899,00 zł

to jest do kwoty - 2.265.941,00 zł

b) w pkt I ppkt 3 kolumnę nr 3 zwiększa się o kwotę - 8.899,00 zł

to jest do kwoty - 35.899,00 zł

c) w pkt I ppkt 3 dodaje się literę „b” w brzmieniu :

„b) instalacja systemu alarmowego w budynku Starostwa - 8.899,00 zł”

d) w pkt II kolumnę nr 3 zwiększa się o kwotę - 3.500,00 zł

to jest do kwoty - 193.247,00 zł

g)w pkt II dodaje się ppkt 5 w brzmieniu :

„5. Dział 852 Rozdział 85218 - 3.500,00 zł

z tego :

  1. zakup komputera - 3.500,00 zł”

h) wiersz „Ogółem wydatki majątkowe” w kolumnie nr 3

zwiększa się o kwotę - 12.399,00 zł

to jest do kwoty - 2.459.188,00 zł

12. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 6

do niniejszej uchwały.


§ 2. 1 W § 1 pkt 2 Uchwały nr 145/XXI/2004 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 26.08.2004 r.

w sprawie : zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2004 r. prostuje się błąd :

- w ppkt 1) jest - dodaje się przychody budżetu w § 957 – Nadwyżka z lat ubiegłych,

w wysokości 131.747,00 zł

winno być - dodaje się przychody budżetu w § 955 – Przychody z tytułu innych

rozliczeń krajowych, w wysokości 131.747,00 zł

2. W załączniku nr 1 do Uchwały nr 145/XXI/2004 Rady Powiatu we Wrześni z dnia

26.08.2004 r. w sprawie : zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2004 r. prostuje się

błąd w części dotyczącej „ Przychodów budżetu Powiatu na rok 2004 „

- w kolumnie nr 1 jest - § 957

winno być - § 955

- w kolumnie nr 2 jest - Nadwyżki z lat ubiegłych

winno być - Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu .


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Powiatu

(-) Tadeusz Świątkiewicz

 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Kamil Perlik (13/10/2004 00:00:00)
  • zaakceptowanie treści informacji: Kamil Perlik (13/10/2004 12:01:05)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Kamil Perlik (13/10/2004 12:01:05)
Lista wiadomości
167 / XXV / 2004 z dnia 28.12.2004 r.
w sprawie powierzenia Gminie Kołaczkowo wykonywania zadań publicznych powiatu z zakresu pomocy społecznej
166 / XXV / 2004 z dnia 28.12.2004 r.
w sprawie powierzenia Gminie Pyzdry wykonywania zadań publicznych powiatu z zakresu pomocy społecznej
165 / XXV / 2004 z dnia 28.12.2004 r.
w sprawie: budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2005
164 / XXV / 2004 z dnia 28.12.2004 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2004 rok
163 / XXV / 2004 z dnia 28.12.2004 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 117/XIX/2004 r. z dnia 29.04.2004 r. zmienionej uchwałami nr 147/XXII/2004 r. z dnia 29.09.2004 r., nr 154/XXIV/2004 z dnia 29.11.2004 r., o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
162 / XXV / 2004 z dnia 28.12.2004 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie przez Powiat Wrzesiński pomocy finansowej z budżetu Gminy Września oraz zawarcia w tej sprawie umowy pomiędzy Powiatem Wrzesińskim a Gminą Września
161 / XXV / 2004 z dnia 28.12.2004 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Września
160 / XXV / 2004 z dnia 28.12.2004 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr 77/XII/2003 z dnia 7 października 2003 roku dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż 2 lokali mieszkalnych w drodze przetargu, w budynku zlokalizowanym na działce nr 3800/48 we Wrześni
159 / XXV / 2004 z dnia 28.12.2004 r.
w sprawie: ustalenia numeru porządkowego dla Gimnazjum Specjalnego w Kołaczkowie
158 / XXV / 2004 z dnia 28.12.2004 r.
w sprawie ustalenia Programu Współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005
157 / XXV / 2004 z dnia 28.12.2004 r.
w sprawie: Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wrzesińskim na lata 2004 – 2015
156 / XXIV / 2004 z dnia 29.11.2004 r.
w sprawie: podjęcia działań w kierunku poprawy sytuacji finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrześni
155 / XXIV / 2004 z dnia 29.11.2004 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2004 rok
154 / XXIV / 2004 z dnia 29.11.2004 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni Nr 117/XIX/2004 r. z dnia 29.04.2004 r. zmienionej uchwałą nr 147/XXII/2004 r. z dnia 29.09.2004 r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
153 / XXIV / 2004 z dnia 29.11.2004 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Skarbu Państwa położonej we Wrześni, przy ulicy Słowackiego
152 / XXIII / 2004 z dnia 27.10.2004 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2004 rok
151 / XXIII / 2004 z dnia 27.10.2004 r.
zmieniająca uchwałę Nr 15/III/2002 z dnia 27.12.2002 r.
150 / XXII / 2004 z dnia 29.09.2004 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2004 rok
149 / XXII / 2004 z dnia 29.09.2004 r.
w sprawie: przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Wrzesińskiego na lata 2004-2006
148 / XXII / 2004 z dnia 29.09.2004 r.
w sprawie: uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wrzesińskiego
147 / XXII / 2004 z dnia 29.09.2004 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni Nr 117/XIX/2004 r. z dnia 29.04.2004 r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
146 / XXII / 2004 z dnia 29.09.2004 r.
w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia i zatwierdzenia wartości jednego punktu służących do ustalenia tabeli wynagrodzeń dla Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie
145 / XXI / 2004 z dnia 26.08.2004 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2004 rok
144 / XXI / 2004 z dnia 26.08.2004 r.
w sprawie: przekazania Gminie Września do realizacji zadania Powiatu dotyczącego zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Września
143 / XXI / 2004 z dnia 26.08.2004 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie przez Powiat Wrzesiński pomocy finansowej z budżetu Gminy Września oraz zawarcia w tej sprawie umowy pomiędzy Powiatem Wrzesińskim a Gminą Września
142 / XXI / 2004 z dnia 26.08.2004 r.
w sprawie: uchwalenia zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości w roku szkolnym 2004/2005
141 / XXI / 2004 z dnia 26.08.2004 r.
w sprawie: uchwalenia zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2004/2005
140 / XXI / 2004 z dnia 26.08.2004 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr 124/XX/2004 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28.06.2004 r. w sprawie: likwidacji Turnusowego Ośrodka Socjoterapii w Kołaczkowie
139 / XXI / 2004 z dnia 26.08.2004 r.
w sprawie: powołania Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie
138 / XXI / 2004 z dnia 26.08.2004 r.
w sprawie: uchwalenia warunków częściowego i całkowitego zwalniania rodziców dziecka lub rodziców osoby pełnoletniej z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej
137 / XXI / 2004 z dnia 26.08.2004 r.
w sprawie: uchwalenia warunków częściowego i całkowitego zwalniania rodziców dziecka lub rodziców osoby pełnoletniej z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej
136 / XX / 2004 z dnia 28.06.2004 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2004 rok
135 / XX / 2004 z dnia 28.06.2004 r.
o zmianie uchwały w sprawie emisji obligacji
134 / XX / 2004 z dnia 28.06.2004 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie przez Powiat Wrzesiński pomocy finansowej z budżetu Gminy Miłosław oraz zawarcia w tej sprawie umowy pomiędzy Powiatem Wrzesińskim a Gminą Miłosław
133 / XX / 2004 z dnia 28.06.2004 r.
w sprawie: trybu postępowania o udzielenie z budżetu Powiatu dotacji, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zleconego zadania na cele publiczne związane z realizacją innych zadań niż określone w ustawie z dnia 24.04.2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku
132 / XX / 2004 z dnia 29.06.2004 r.
w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie SP ZOZ Września
131 / XX / 2004 z dnia 28.06.2004 r.
w sprawie: współpracy w zakresie międzynarodowej wymiany młodzieży
130 / XX / 2004 z dnia 28.06.2004 r.
w sprawie: uchwalenia zasad udzielania Stypendium Starosty za szczególne osiągnięcia sportowe
129 / XX / 2004 z dnia 28.06.2004 r.
w sprawie: uchwalenia zasad udzielania Stypendium Starosty za szczególne osiągnięcia artystyczne i za wyróżniające wyniki w nauce
128 / XX / 2004 z dnia 28.06.2004 r.
w sprawie: ustalenia numerów porządkowych szkół
127 / XX / 2004 z dnia 28.06.2004 r.
w sprawie: przekształcenia szkół ponadpodstawowych dla dorosłych powadzonych przez Powiat Wrzesiński w technika i licea uzupełniające
126 / XX / 2004 z dnia 28.06.2004 r.
w sprawie: zamiaru likwidacji Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego we Wrześni
125 / XX / 2004 z dnia 28.06.2004 r.
w sprawie: likwidacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyzdrach
124 / XX /2004 z dnia 28.06.2004 r.
w sprawie: likwidacji Turnusowego Ośrodka Socjoterapii w Kołaczkowie
123 / XX / 2004 z dnia 28.06.2004 r.
w sprawie: uchwalenia warunków częściowego i całkowitego zwalniania rodziców dziecka lub rodziców osoby pełnoletniej z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej
122 / XX / 2004 z dnia 28.06.2004 r.
w sprawie: uchwalenia warunków częściowego i całkowitego zwalniania rodziców dziecka lub rodziców osoby pełnoletniej z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej
121 / XIX / 2004 z dnia 29.04.2004 r.
w sprawie: absolutorium dla Zarządu Powiatu Wrzesińskiego
120 / XIX / 2004 z dnia 29.04.2004 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2004 rok.
119 / XIX / 2004 z dnia 29.04.2004 r.
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2004
118 / XIX / 2004 r. z dnia 29.04.2004 r.
w sprawie Programu Współpracy Powiatu Wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2004.
117 / XIX / 2004 r. z dnia 29.04.2004 r.
w sprawie: podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
116 / XIX / 2004 z dnia 29.04.2004 r.
w sprawie: określenia zmiany warunków pracy i płacy Powiatowemu Rzecznikowi Konsumentów Powiatu Wrzesińskiego – Pani Elżbiecie Staszak-Małeckiej.
115 / XIX / 2004 z dnia 29.04.2004 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów we Wrześni w 2003 roku.
114 / XVIII / 2004 z dnia 26.02.2004 r.
w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Wrzesińskiego
113 / XVIII / 2004 z dnia 26.02.2004 r.
w sprawie: powołania Powiatowego Ośrodka Socjalizacyjnego w Kołaczkowie
112 / XVIII / 2004 z dnia 26.02.2004 r.
w sprawie: zamiaru likwidacji Turnusowego Ośrodka Socjoterapii w Kołaczkowie
111 / XVIII / 2004 z dnia 26.02.2004 r.
w sprawie: zamiaru likwidacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyzdrach
110 / XVIII / 2004 z dnia 26.02.2004 r.
w sprawie: budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2004
109 / XVII / 2004 z dnia 29.01.2004 r.
w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
108 / XVII / 2004 z dnia 29.01.2004 r.
w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa
107 / XVII / 2004 z dnia 29.01.2004 r.
w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Budżetowo – Finansowej, Rozwoju Gospodarczego oraz Promocji
106 / XVII / 2004 z dnia 29.01.2004 r.
w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
105 / XVII / 2004 z dnia 29.01.2004 r.
w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej
104 / XVII / 2004 z dnia 29.01.2004 r.
w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Powiatu we Wrześni na okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.
103 / XVII / 2004 z dnia 29.01.2004 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Skarbu Państwa położonej we Wrześni, przy ulicy Kościuszki
102 / XVII / 2004 z dnia 29.01.2004 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 193/XXXII/2001 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 24 października 2001 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będących własnością Powiatu Wrzesińskiego, położonych w Bierzglinku i Kaczanowie