AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Uchwały rady powiatu » Uchwały Rady 2004 (II kadencja)

Uchwały Rady 2004 (II kadencja)

131 / XX / 2004 z dnia 28.06.2004 r.

Uchwała nr 131/XX/2004

Rady Powiatu we Wrześni

z dnia 28 czerwca 2004 r.

 

 

w sprawie: współpracy w zakresie międzynarodowej wymiany młodzieży

 

 

 

 Na podstawie art. 12 pkt 9a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Rada Powiatu we Wrześni wyraża zgodę na nawiązanie współpracy w ramach określonych przez Kartę Wymiany Międzynarodowej o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu we Wrześni.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu

(-) Tadeusz Świątkiewicz

 

 

Załącznik do Uchwały nr 131/XX/2004

Rady Powiatu we Wrześni

z dnia 28 czerwca 2004 roku

 

COROCZNE MIĘDZYNARODOWE

SPOTKANIA MŁODZIEŻY

Z

WOLFENBÜTTEL, RHONDDA,

KRAKOWA, WRZEŚNI I CACHAN

 

 

ZADANIA NASZEJ AKCJI

 

 

Od wielu już lat inwestujemy w projekt angażujący młodzież z naszych czterech krajów. Ta międzynarodowa wymiana jest czymś więcej niż zwykłą podróżą turystyczną. Jest rezultatem wspólnej woli nadania naszej pracy dla młodzieży wymiaru europejskiego i międzynarodowego. Jako dorośli mieliśmy okazję pracować nad stworzeniem tożsamości europejskiej, dlatego też dziś życzymy sobie, by to młodzież z różnych krajów mogła być przygotowana do zapewnienia ciągłości tego procesu.

 

Świadomi naszych różnic kulturowych i językowych, traktujemy je bardziej jako bogactwo, aniżeli przeszkodę do pokonania. Pragniemy pomagać młodzieży krajów partnerskich w przyswajaniu i promowaniu tego zadania.

 

Ten tekst kładzie podstawy pod wspólną pracę. Jest projektem,  profesjonalnym działaniem, ale posiada również wymiar moralny  (pedagogiczny), potwierdzający nasze zaangażowanie w troskę o młodzież zarówno z naszego własnego kraju, jak i z innych krajów świata.

 

 

                        Karta Wymiany Międzynarodowej

 

1.      Młodzież jest w centrum wszelkich zajęć.

 

Musimy dołożyć wszelkich starań, by budować ten projekt dla młodzieży i z młodzieżą. Główną zasadą naszego działania jest przede wszystkim dostosowanie naszego projektu do cech charakterystycznych, życzeń i aspiracji młodzieży, a nie wymóg, by to młodzi ludzie dostosowywali się do niego.

 

2.      Praca międzykulturowa.

 

Pragniemy rozwijać przenikanie się kultur i języków przy jednoczesnym respektowaniu tożsamości młodzieży danego kraju. Chcemy temu sprzyjać i wspierać młodych w odkrywaniu innych kultur, pomagając im w jak najszerszym otwieraniu umysłów.

 

Aby osiągnąć te cele, zobowiązani jesteśmy – przed każdą wymianą – umożliwić młodzieży przyswojenie ogólnej wiedzy na temat kraju przyjmującego.

 

3.      Praca zbiorowa.

 

Pragniemy, by młodzież mogła angażować się w warsztaty i prace zbiorowe w celu rozwijania swoich umiejętności współdziałania w wymiarze międzynarodowym.

 

Celem tych warsztatów jest wspólne działanie, mające trwały charakter, potwierdzający współpracę młodzieży z krajów partnerskich.

 

4.      Słowo i dialog.

 

Ważne jest, by młodzi ludzie nauczyli się rozwiązywać wszelkie problemy poprzez dialog, a nie przemoc.

 

Dlatego też wykazujemy szczególną troskę, chcąc dostarczyć im niezbędnej pomocy, aby mogli rozwijać między sobą  kontakty oparte, przede wszystkim na  konstruktywnym dialogu.

 

Pragniemy również, by ta wymiana stała się obszarem debaty nie tylko między młodzieżą, ale również między młodzieżą a dorosłymi.

Uważamy, że nauka życia w społeczeństwie odbywa się głównie przez słuchanie i szacunek dla słowa drugiej osoby.

 

5.      Czas wolny / czas wakacji.

 

Jest niezwykle ważne, by w okresie, w którym odbywa się wymiana, młodzi ludzie otaczali się klimatem rozluźnienia i życzliwości, pozwalającym im spędzić miłe wakacje.

 

Dlatego też proponujemy, by czas pracy międzykulturowej i warsztaty przerywane były momentami rozrywki, relaksu, ćwiczeń sportowych i zwiedzania.

 

Będziemy również czuwać nad tym, by proponować im czas wolny, który będą mogli wykorzystać według własnego uznania.

 

6.      Rola dorosłych.

 

Uważamy, że dorosły powinien być tym, do którego można się odwołać, kimś w rodzaju pozytywnego modelu. Musimy również czuwać, by nasz obraz, który prezentujemy młodzieży, nie stał w sprzeczności z przekazywanymi przez nas wartościami.

 

7.      Cele profesjonalnego działania.

 

·        Prawo wyrażania siebie

Musimy umożliwić młodzieży wypowiadanie się na każdy temat, który ich dotyczy. Musimy tworzyć obszary dyskusji ułatwiające zabieranie głosu.

 

·        Uczestnictwo

Postrzegamy młodzież jako podmioty prawa zdolne do modyfikacji własnego otoczenia, potrafiące reagować w każdej sprawie, która ich dotyczy. Z tego tytułu musimy pozwolić jej na angażowanie się w tę wymianę pod każdym względem - również dotyczącym decyzji związanych z koncepcją, wdrażaniem i przebiegiem projektu.

 

8.      Funkcja wychowawcy.

 

Jako dorośli mamy obowiązek przekazywania wiedzy, którą posiadamy.

 

Przekazywanie tej wiedzy nie powinno opierać się jedynie na tym, co potrafimy zrobić, ale również na tym, kim potrafimy być w społeczeństwie.

 

Edukacja i wychowywanie młodzieży to również umożliwianie jej opanowania kodów komunikacji koniecznych do wspólnego funkcjonowania w organizacji społecznej.

 

Mamy obowiązek kształcenia i informowania młodzieży, ale nasza rola nie może ograniczać się do zwykłego przekazywania informacji. Musimy pracować z młodzieżą w taki sposób, by samodzielnie potrafiła znaleźć informacje. Musimy pomagać młodym w rozwijaniu ich zmysłu krytycznego i umiejętności obiektywnej oceny.

 

Przyznajemy, że  taki zabieg ma na celu umożliwienie młodzieży samodzielnego tworzenia własnej osobowości.

 

9.      Zaangażowanie.

 

Uznajemy, że ta karta świadczy o naszym zaangażowaniu moralnym. Wypada teraz, by każdy partner – zgodnie ze swoimi możliwościami – użył potencjału ludzkiego, środków technicznych, materialnych i finansowych, bez których projekt ten nie może być doprowadzony do końca.

 

 

Wolfenbüttel         .......................................

 

Rhondda         .......................................

 

Września         .......................................

 

Cachan                  .......................................

 

Kraków                      .......................................
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Kamil Perlik (05/07/2004 00:00:00)
  • zaakceptowanie treści informacji: Kamil Perlik (05/07/2004 14:10:28)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Kamil Perlik (05/07/2004 14:10:28)
Lista wiadomości
167 / XXV / 2004 z dnia 28.12.2004 r.
w sprawie powierzenia Gminie Kołaczkowo wykonywania zadań publicznych powiatu z zakresu pomocy społecznej
166 / XXV / 2004 z dnia 28.12.2004 r.
w sprawie powierzenia Gminie Pyzdry wykonywania zadań publicznych powiatu z zakresu pomocy społecznej
165 / XXV / 2004 z dnia 28.12.2004 r.
w sprawie: budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2005
164 / XXV / 2004 z dnia 28.12.2004 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2004 rok
163 / XXV / 2004 z dnia 28.12.2004 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 117/XIX/2004 r. z dnia 29.04.2004 r. zmienionej uchwałami nr 147/XXII/2004 r. z dnia 29.09.2004 r., nr 154/XXIV/2004 z dnia 29.11.2004 r., o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
162 / XXV / 2004 z dnia 28.12.2004 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie przez Powiat Wrzesiński pomocy finansowej z budżetu Gminy Września oraz zawarcia w tej sprawie umowy pomiędzy Powiatem Wrzesińskim a Gminą Września
161 / XXV / 2004 z dnia 28.12.2004 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Września
160 / XXV / 2004 z dnia 28.12.2004 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr 77/XII/2003 z dnia 7 października 2003 roku dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż 2 lokali mieszkalnych w drodze przetargu, w budynku zlokalizowanym na działce nr 3800/48 we Wrześni
159 / XXV / 2004 z dnia 28.12.2004 r.
w sprawie: ustalenia numeru porządkowego dla Gimnazjum Specjalnego w Kołaczkowie
158 / XXV / 2004 z dnia 28.12.2004 r.
w sprawie ustalenia Programu Współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005
157 / XXV / 2004 z dnia 28.12.2004 r.
w sprawie: Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wrzesińskim na lata 2004 – 2015
156 / XXIV / 2004 z dnia 29.11.2004 r.
w sprawie: podjęcia działań w kierunku poprawy sytuacji finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrześni
155 / XXIV / 2004 z dnia 29.11.2004 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2004 rok
154 / XXIV / 2004 z dnia 29.11.2004 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni Nr 117/XIX/2004 r. z dnia 29.04.2004 r. zmienionej uchwałą nr 147/XXII/2004 r. z dnia 29.09.2004 r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
153 / XXIV / 2004 z dnia 29.11.2004 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Skarbu Państwa położonej we Wrześni, przy ulicy Słowackiego
152 / XXIII / 2004 z dnia 27.10.2004 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2004 rok
151 / XXIII / 2004 z dnia 27.10.2004 r.
zmieniająca uchwałę Nr 15/III/2002 z dnia 27.12.2002 r.
150 / XXII / 2004 z dnia 29.09.2004 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2004 rok
149 / XXII / 2004 z dnia 29.09.2004 r.
w sprawie: przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Wrzesińskiego na lata 2004-2006
148 / XXII / 2004 z dnia 29.09.2004 r.
w sprawie: uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wrzesińskiego
147 / XXII / 2004 z dnia 29.09.2004 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni Nr 117/XIX/2004 r. z dnia 29.04.2004 r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
146 / XXII / 2004 z dnia 29.09.2004 r.
w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia i zatwierdzenia wartości jednego punktu służących do ustalenia tabeli wynagrodzeń dla Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie
145 / XXI / 2004 z dnia 26.08.2004 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2004 rok
144 / XXI / 2004 z dnia 26.08.2004 r.
w sprawie: przekazania Gminie Września do realizacji zadania Powiatu dotyczącego zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Września
143 / XXI / 2004 z dnia 26.08.2004 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie przez Powiat Wrzesiński pomocy finansowej z budżetu Gminy Września oraz zawarcia w tej sprawie umowy pomiędzy Powiatem Wrzesińskim a Gminą Września
142 / XXI / 2004 z dnia 26.08.2004 r.
w sprawie: uchwalenia zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości w roku szkolnym 2004/2005
141 / XXI / 2004 z dnia 26.08.2004 r.
w sprawie: uchwalenia zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2004/2005
140 / XXI / 2004 z dnia 26.08.2004 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr 124/XX/2004 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28.06.2004 r. w sprawie: likwidacji Turnusowego Ośrodka Socjoterapii w Kołaczkowie
139 / XXI / 2004 z dnia 26.08.2004 r.
w sprawie: powołania Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie
138 / XXI / 2004 z dnia 26.08.2004 r.
w sprawie: uchwalenia warunków częściowego i całkowitego zwalniania rodziców dziecka lub rodziców osoby pełnoletniej z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej
137 / XXI / 2004 z dnia 26.08.2004 r.
w sprawie: uchwalenia warunków częściowego i całkowitego zwalniania rodziców dziecka lub rodziców osoby pełnoletniej z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej
136 / XX / 2004 z dnia 28.06.2004 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2004 rok
135 / XX / 2004 z dnia 28.06.2004 r.
o zmianie uchwały w sprawie emisji obligacji
134 / XX / 2004 z dnia 28.06.2004 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie przez Powiat Wrzesiński pomocy finansowej z budżetu Gminy Miłosław oraz zawarcia w tej sprawie umowy pomiędzy Powiatem Wrzesińskim a Gminą Miłosław
133 / XX / 2004 z dnia 28.06.2004 r.
w sprawie: trybu postępowania o udzielenie z budżetu Powiatu dotacji, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zleconego zadania na cele publiczne związane z realizacją innych zadań niż określone w ustawie z dnia 24.04.2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku
132 / XX / 2004 z dnia 29.06.2004 r.
w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie SP ZOZ Września
131 / XX / 2004 z dnia 28.06.2004 r.
w sprawie: współpracy w zakresie międzynarodowej wymiany młodzieży
130 / XX / 2004 z dnia 28.06.2004 r.
w sprawie: uchwalenia zasad udzielania Stypendium Starosty za szczególne osiągnięcia sportowe
129 / XX / 2004 z dnia 28.06.2004 r.
w sprawie: uchwalenia zasad udzielania Stypendium Starosty za szczególne osiągnięcia artystyczne i za wyróżniające wyniki w nauce
128 / XX / 2004 z dnia 28.06.2004 r.
w sprawie: ustalenia numerów porządkowych szkół
127 / XX / 2004 z dnia 28.06.2004 r.
w sprawie: przekształcenia szkół ponadpodstawowych dla dorosłych powadzonych przez Powiat Wrzesiński w technika i licea uzupełniające
126 / XX / 2004 z dnia 28.06.2004 r.
w sprawie: zamiaru likwidacji Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego we Wrześni
125 / XX / 2004 z dnia 28.06.2004 r.
w sprawie: likwidacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyzdrach
124 / XX /2004 z dnia 28.06.2004 r.
w sprawie: likwidacji Turnusowego Ośrodka Socjoterapii w Kołaczkowie
123 / XX / 2004 z dnia 28.06.2004 r.
w sprawie: uchwalenia warunków częściowego i całkowitego zwalniania rodziców dziecka lub rodziców osoby pełnoletniej z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej
122 / XX / 2004 z dnia 28.06.2004 r.
w sprawie: uchwalenia warunków częściowego i całkowitego zwalniania rodziców dziecka lub rodziców osoby pełnoletniej z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej
121 / XIX / 2004 z dnia 29.04.2004 r.
w sprawie: absolutorium dla Zarządu Powiatu Wrzesińskiego
120 / XIX / 2004 z dnia 29.04.2004 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2004 rok.
119 / XIX / 2004 z dnia 29.04.2004 r.
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2004
118 / XIX / 2004 r. z dnia 29.04.2004 r.
w sprawie Programu Współpracy Powiatu Wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2004.
117 / XIX / 2004 r. z dnia 29.04.2004 r.
w sprawie: podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
116 / XIX / 2004 z dnia 29.04.2004 r.
w sprawie: określenia zmiany warunków pracy i płacy Powiatowemu Rzecznikowi Konsumentów Powiatu Wrzesińskiego – Pani Elżbiecie Staszak-Małeckiej.
115 / XIX / 2004 z dnia 29.04.2004 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów we Wrześni w 2003 roku.
114 / XVIII / 2004 z dnia 26.02.2004 r.
w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Wrzesińskiego
113 / XVIII / 2004 z dnia 26.02.2004 r.
w sprawie: powołania Powiatowego Ośrodka Socjalizacyjnego w Kołaczkowie
112 / XVIII / 2004 z dnia 26.02.2004 r.
w sprawie: zamiaru likwidacji Turnusowego Ośrodka Socjoterapii w Kołaczkowie
111 / XVIII / 2004 z dnia 26.02.2004 r.
w sprawie: zamiaru likwidacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyzdrach
110 / XVIII / 2004 z dnia 26.02.2004 r.
w sprawie: budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2004
109 / XVII / 2004 z dnia 29.01.2004 r.
w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
108 / XVII / 2004 z dnia 29.01.2004 r.
w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa
107 / XVII / 2004 z dnia 29.01.2004 r.
w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Budżetowo – Finansowej, Rozwoju Gospodarczego oraz Promocji
106 / XVII / 2004 z dnia 29.01.2004 r.
w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
105 / XVII / 2004 z dnia 29.01.2004 r.
w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej
104 / XVII / 2004 z dnia 29.01.2004 r.
w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Powiatu we Wrześni na okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.
103 / XVII / 2004 z dnia 29.01.2004 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Skarbu Państwa położonej we Wrześni, przy ulicy Kościuszki
102 / XVII / 2004 z dnia 29.01.2004 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 193/XXXII/2001 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 24 października 2001 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będących własnością Powiatu Wrzesińskiego, położonych w Bierzglinku i Kaczanowie