AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Uchwały rady powiatu » Uchwały Rady 2004 (II kadencja)

Uchwały Rady 2004 (II kadencja)

155 / XXIV / 2004 z dnia 29.11.2004 r.

Uchwała nr 155/XXIV/2004

Rady Powiatu we Wrześni

z dnia 29.11.2004 r.


w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2004 rok.


Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592 ze zmianami), art.109 , art. 124 ust.1 i art.134 ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. nr 15 poz.148 ze zmianami) oraz art.113 § KPA , Rada Powiatu we Wrześni uchwala co następuje:


§ 1.W uchwale nr 110/XVIII/2004 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 26 lutego 2004 roku w sprawie budżetu na 2004 rok zmienionej Uchwałą nr 136/2004 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 29.03.2004 r. , Uchwałą nr 120/XIX/2004 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 29.04.2004 r., Uchwałą nr 136/XX/2004 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28.06.2004 r. Uchwałą nr 172/2004 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 30.07.2004 r , Uchwałą nr 145/XXI/2004 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 26.08.2004 r , Uchwałą nr 150/XXII/2004 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 29.09.2004 r i Uchwałą nr 152/XXIII/2004 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 27.10.2004 r dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 uchwały budżetowej

1) DOCHODY zwiększa się o kwotę - 7.856.038,00 zł

to jest do kwoty - 41.652.809,00 zł

w tym :

a) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej

wykonywane przez powiat

zwiększa się o kwotę - 35.740,00 zł

to jest do kwoty - 3.372.489,00 zł

2) WYDATKI zwiększa się o kwotę - 777.288,00 zł

to jest do kwoty - 35.709.106,00 zł

w tym :

a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji

rządowej zwiększa się o kwotę - 35.740,00 zł

to jest do kwoty - 3.372.489,00 zł

b) dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach

szkół publicznych zmniejsza się o kwotę - 56.596,00 zł

to jest do kwoty - 283.404,00 zł

z tego :

- Niepublicznemu Policealnemu Studium Ekonomicznemu

i Liceum Ekonomicznemu Stowarzyszenia Oświatowców

Polskich we Wrześni zmniejsza się o kwotę - 20.384,00 zł

to jest do kwoty - 239.616,00 zł

- Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych

w Miłosławiu zmniejsza się o kwotę - 36.212,00 zł

to jest do kwoty - 43.788,00 zł

f) rezerwę celową zmniejsza się o kwotę - 180.245,00 zł

to jest do kwoty - 0

g) rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę - 32.948,00 zł

to jest do kwoty - 24.804,00 zł

3) Nadwyżkę budżetową przeznacza się na rozchody związane z lokatą środków pieniężnych .

Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 9 do uchwały budżetowej.

2. W załączniku nr 9 dokonuje się następujących zmian :

a) w rozchodach budżetu Powiatu na rok 2004 dodaje się nowy paragraf w brzmieniu :

„§ 994 – Lokaty - 7.078.750,00 zł „

3. Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 1

do niniejszej uchwały.

4. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej obejmującym dochody budżetu, zwiększa się

łączne dochody budżetowe o kwotę 7.856.038,00 zł poprzez wprowadzenie zmian w/g

załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej obejmującym wydatki budżetu, zwiększa się

łączne wydatki budżetowe o kwotę 777.288,00 zł poprzez wprowadzenie zmian w/g

załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej zawierający plan finansowy zadań z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami jednostkom samorządu

terytorialnego na 2004 rok przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 4 do niniejszej

uchwały.

7. W załączniku nr 6 zawierającym plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych

wprowadza się niżej wymienione zmiany :

a) w pkt 2, kolumnę nr 4 zwiększa się o kwotę - 10.000,00 zł

to jest do kwoty - 963.150,00 zł

b) w pkt 2, kolumnę nr 6 zwiększa się o kwotę - 10.000,00 zł

to jest do kwoty - 963.150,00 zł

8. Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 5

do niniejszej uchwały.

9. W załączniku nr 7 zawierającym plan przychodów i wydatków środków specjalnych

wprowadza się niżej wymienione zmiany :

a) w pkt 6, kolumnę nr 4 zwiększa się o kwotę - 102.300,00 zł

to jest do kwoty - 274.800,00 zł

b) w pkt 6, kolumnę nr 5 zwiększa się o kwotę - 102.300,00 zł

to jest do kwoty - 274.800,00 zł

10. Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 6

do niniejszej uchwały.

11. Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej zawierający prognozę kwoty długu Powiatu

Wrzesińskiego na 1.01 2004 roku i lata następne przyjmuje nowe brzmienie i stanowi

załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

12. Dotychczasową treść § 12 uchwały budżetowej oznacza się jako ust. 1 i dodaje się do § 12

ust. 2 w brzmieniu :

„ § 12 ust.2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu „.


§ 2. W załączniku nr 4 do uchwały nr 152/XXIII/2004 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 27.10.2004 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2004 rok prostuje się

błąd pisarski :

a) w poz. nr 1 w kolumnie nr 9 jest - 27.238,00 zł

winno być - 27.738,00 zł


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Powiatu

(-) Tadeusz Świątkiewicz 

Zalaczniki-155-XXIV-04.doc (Załączniki do Uchwały Rady Powiatu nr 155/XXIV/2004)
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Kamil Perlik (13/12/2004 00:00:00)
  • zaakceptowanie treści informacji: Kamil Perlik (13/12/2004 08:33:55)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Kamil Perlik (13/12/2004 08:33:55)
Lista wiadomości
167 / XXV / 2004 z dnia 28.12.2004 r.
w sprawie powierzenia Gminie Kołaczkowo wykonywania zadań publicznych powiatu z zakresu pomocy społecznej
166 / XXV / 2004 z dnia 28.12.2004 r.
w sprawie powierzenia Gminie Pyzdry wykonywania zadań publicznych powiatu z zakresu pomocy społecznej
165 / XXV / 2004 z dnia 28.12.2004 r.
w sprawie: budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2005
164 / XXV / 2004 z dnia 28.12.2004 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2004 rok
163 / XXV / 2004 z dnia 28.12.2004 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 117/XIX/2004 r. z dnia 29.04.2004 r. zmienionej uchwałami nr 147/XXII/2004 r. z dnia 29.09.2004 r., nr 154/XXIV/2004 z dnia 29.11.2004 r., o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
162 / XXV / 2004 z dnia 28.12.2004 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie przez Powiat Wrzesiński pomocy finansowej z budżetu Gminy Września oraz zawarcia w tej sprawie umowy pomiędzy Powiatem Wrzesińskim a Gminą Września
161 / XXV / 2004 z dnia 28.12.2004 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Września
160 / XXV / 2004 z dnia 28.12.2004 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr 77/XII/2003 z dnia 7 października 2003 roku dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż 2 lokali mieszkalnych w drodze przetargu, w budynku zlokalizowanym na działce nr 3800/48 we Wrześni
159 / XXV / 2004 z dnia 28.12.2004 r.
w sprawie: ustalenia numeru porządkowego dla Gimnazjum Specjalnego w Kołaczkowie
158 / XXV / 2004 z dnia 28.12.2004 r.
w sprawie ustalenia Programu Współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005
157 / XXV / 2004 z dnia 28.12.2004 r.
w sprawie: Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wrzesińskim na lata 2004 – 2015
156 / XXIV / 2004 z dnia 29.11.2004 r.
w sprawie: podjęcia działań w kierunku poprawy sytuacji finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrześni
155 / XXIV / 2004 z dnia 29.11.2004 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2004 rok
154 / XXIV / 2004 z dnia 29.11.2004 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni Nr 117/XIX/2004 r. z dnia 29.04.2004 r. zmienionej uchwałą nr 147/XXII/2004 r. z dnia 29.09.2004 r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
153 / XXIV / 2004 z dnia 29.11.2004 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Skarbu Państwa położonej we Wrześni, przy ulicy Słowackiego
152 / XXIII / 2004 z dnia 27.10.2004 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2004 rok
151 / XXIII / 2004 z dnia 27.10.2004 r.
zmieniająca uchwałę Nr 15/III/2002 z dnia 27.12.2002 r.
150 / XXII / 2004 z dnia 29.09.2004 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2004 rok
149 / XXII / 2004 z dnia 29.09.2004 r.
w sprawie: przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Wrzesińskiego na lata 2004-2006
148 / XXII / 2004 z dnia 29.09.2004 r.
w sprawie: uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wrzesińskiego
147 / XXII / 2004 z dnia 29.09.2004 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni Nr 117/XIX/2004 r. z dnia 29.04.2004 r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
146 / XXII / 2004 z dnia 29.09.2004 r.
w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia i zatwierdzenia wartości jednego punktu służących do ustalenia tabeli wynagrodzeń dla Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie
145 / XXI / 2004 z dnia 26.08.2004 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2004 rok
144 / XXI / 2004 z dnia 26.08.2004 r.
w sprawie: przekazania Gminie Września do realizacji zadania Powiatu dotyczącego zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Września
143 / XXI / 2004 z dnia 26.08.2004 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie przez Powiat Wrzesiński pomocy finansowej z budżetu Gminy Września oraz zawarcia w tej sprawie umowy pomiędzy Powiatem Wrzesińskim a Gminą Września
142 / XXI / 2004 z dnia 26.08.2004 r.
w sprawie: uchwalenia zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości w roku szkolnym 2004/2005
141 / XXI / 2004 z dnia 26.08.2004 r.
w sprawie: uchwalenia zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2004/2005
140 / XXI / 2004 z dnia 26.08.2004 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr 124/XX/2004 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28.06.2004 r. w sprawie: likwidacji Turnusowego Ośrodka Socjoterapii w Kołaczkowie
139 / XXI / 2004 z dnia 26.08.2004 r.
w sprawie: powołania Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie
138 / XXI / 2004 z dnia 26.08.2004 r.
w sprawie: uchwalenia warunków częściowego i całkowitego zwalniania rodziców dziecka lub rodziców osoby pełnoletniej z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej
137 / XXI / 2004 z dnia 26.08.2004 r.
w sprawie: uchwalenia warunków częściowego i całkowitego zwalniania rodziców dziecka lub rodziców osoby pełnoletniej z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej
136 / XX / 2004 z dnia 28.06.2004 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2004 rok
135 / XX / 2004 z dnia 28.06.2004 r.
o zmianie uchwały w sprawie emisji obligacji
134 / XX / 2004 z dnia 28.06.2004 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie przez Powiat Wrzesiński pomocy finansowej z budżetu Gminy Miłosław oraz zawarcia w tej sprawie umowy pomiędzy Powiatem Wrzesińskim a Gminą Miłosław
133 / XX / 2004 z dnia 28.06.2004 r.
w sprawie: trybu postępowania o udzielenie z budżetu Powiatu dotacji, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zleconego zadania na cele publiczne związane z realizacją innych zadań niż określone w ustawie z dnia 24.04.2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku
132 / XX / 2004 z dnia 29.06.2004 r.
w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie SP ZOZ Września
131 / XX / 2004 z dnia 28.06.2004 r.
w sprawie: współpracy w zakresie międzynarodowej wymiany młodzieży
130 / XX / 2004 z dnia 28.06.2004 r.
w sprawie: uchwalenia zasad udzielania Stypendium Starosty za szczególne osiągnięcia sportowe
129 / XX / 2004 z dnia 28.06.2004 r.
w sprawie: uchwalenia zasad udzielania Stypendium Starosty za szczególne osiągnięcia artystyczne i za wyróżniające wyniki w nauce
128 / XX / 2004 z dnia 28.06.2004 r.
w sprawie: ustalenia numerów porządkowych szkół
127 / XX / 2004 z dnia 28.06.2004 r.
w sprawie: przekształcenia szkół ponadpodstawowych dla dorosłych powadzonych przez Powiat Wrzesiński w technika i licea uzupełniające
126 / XX / 2004 z dnia 28.06.2004 r.
w sprawie: zamiaru likwidacji Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego we Wrześni
125 / XX / 2004 z dnia 28.06.2004 r.
w sprawie: likwidacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyzdrach
124 / XX /2004 z dnia 28.06.2004 r.
w sprawie: likwidacji Turnusowego Ośrodka Socjoterapii w Kołaczkowie
123 / XX / 2004 z dnia 28.06.2004 r.
w sprawie: uchwalenia warunków częściowego i całkowitego zwalniania rodziców dziecka lub rodziców osoby pełnoletniej z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej
122 / XX / 2004 z dnia 28.06.2004 r.
w sprawie: uchwalenia warunków częściowego i całkowitego zwalniania rodziców dziecka lub rodziców osoby pełnoletniej z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej
121 / XIX / 2004 z dnia 29.04.2004 r.
w sprawie: absolutorium dla Zarządu Powiatu Wrzesińskiego
120 / XIX / 2004 z dnia 29.04.2004 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2004 rok.
119 / XIX / 2004 z dnia 29.04.2004 r.
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2004
118 / XIX / 2004 r. z dnia 29.04.2004 r.
w sprawie Programu Współpracy Powiatu Wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2004.
117 / XIX / 2004 r. z dnia 29.04.2004 r.
w sprawie: podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
116 / XIX / 2004 z dnia 29.04.2004 r.
w sprawie: określenia zmiany warunków pracy i płacy Powiatowemu Rzecznikowi Konsumentów Powiatu Wrzesińskiego – Pani Elżbiecie Staszak-Małeckiej.
115 / XIX / 2004 z dnia 29.04.2004 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów we Wrześni w 2003 roku.
114 / XVIII / 2004 z dnia 26.02.2004 r.
w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Wrzesińskiego
113 / XVIII / 2004 z dnia 26.02.2004 r.
w sprawie: powołania Powiatowego Ośrodka Socjalizacyjnego w Kołaczkowie
112 / XVIII / 2004 z dnia 26.02.2004 r.
w sprawie: zamiaru likwidacji Turnusowego Ośrodka Socjoterapii w Kołaczkowie
111 / XVIII / 2004 z dnia 26.02.2004 r.
w sprawie: zamiaru likwidacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyzdrach
110 / XVIII / 2004 z dnia 26.02.2004 r.
w sprawie: budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2004
109 / XVII / 2004 z dnia 29.01.2004 r.
w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
108 / XVII / 2004 z dnia 29.01.2004 r.
w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa
107 / XVII / 2004 z dnia 29.01.2004 r.
w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Budżetowo – Finansowej, Rozwoju Gospodarczego oraz Promocji
106 / XVII / 2004 z dnia 29.01.2004 r.
w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
105 / XVII / 2004 z dnia 29.01.2004 r.
w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej
104 / XVII / 2004 z dnia 29.01.2004 r.
w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Powiatu we Wrześni na okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.
103 / XVII / 2004 z dnia 29.01.2004 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Skarbu Państwa położonej we Wrześni, przy ulicy Kościuszki
102 / XVII / 2004 z dnia 29.01.2004 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 193/XXXII/2001 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 24 października 2001 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będących własnością Powiatu Wrzesińskiego, położonych w Bierzglinku i Kaczanowie