AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Uchwały rady powiatu » Uchwały Rady 2004 (II kadencja)

Uchwały Rady 2004 (II kadencja)

145 / XXI / 2004 z dnia 26.08.2004 r.

Uchwała nr 145/XXI/2004

Rady Powiatu we Wrześni

z dnia 26.08.2004 r.

           

 

w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2004 rok.

 

 

            Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592 ze zmianami),  art.109 i art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2003 r. nr 15 poz.148 ze zmianami) Rada Powiatu  we Wrześni uchwala co następuje:                             

§ 1.W uchwale nr 110/XVIII/2004 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 26 lutego 2004 roku w sprawie budżetu na 2004 rok zmienionej Uchwałą nr 136/2004 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 29.03.2004 r. i Uchwałą nr 120/XIX/2004 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 29.04.2004 r., Uchwałą nr 136/XX/2004 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28.06.2004 r. i Uchwałą nr 172/2004 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 30.07.2004 r  dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 uchwały budżetowej

1) DOCHODY zwiększa się o kwotę                                  -                    267.540,00 zł

     to jest do kwoty                                                             -               33.763.105,00 zł

     w tym :

     a) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji

         rządowej wykonywane przez powiat

        zwiększa się o kwotę                                                    -                      88.324,00 zł

        to jest do kwoty                                                 -                 3.318.244,00 zł

2) WYDATKI zwiększa się o kwotę                                  -                    399.287,00 zł

     to jest do kwoty                                                             -               34.894.852,00 zł

     w tym :

a)      wydatki na realizację zadań z zakresu administracji

   rządowej zwiększa się o kwotę                   -                      88.324,00 zł

   to jest do kwoty                                -                 3.318.244,00 zł

c)dotację dla Gminy Września na przekazane do realizacji

   zadanie związane z zimowym utrzymaniem dróg

   powiatowych zwiększa się o kwotę                   -                  5.000,00 zł

   to jest do kwoty                                -                15.000,00 zł

     f) rezerwę celową zmniejsza się o kwotę                      -                      70.707,00 zł

         to jest do kwoty                                                        -                    632.472,00 zł

     g) rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę                      -                    118.370,00 zł

         to jest do kwoty                                                        -                    166.752,00 zł

         dodaje się literę „i” w brzmieniu :

         „i) dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu

          Opieki Zdrowotnej we Wrześni na dofinansowanie

          wydania monografii szpitala                                   -                       5.000,00 zł”

3) Deficyt budżetowy zostanie sfinansowany przychodami z emisji obligacji komunalnych

   i wolnych środków z 2003 roku .

   Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 9 do uchwały budżetowej .

2. W załączniku nr 9 dokonuje się następujących zmian :

1)     dodaje się przychody budżetu w § 957 – Nadwyżki z lat ubiegłych, w wysokości

131.747,00 zł.

3. Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej obejmującym dochody budżetu, zwiększa się łączne dochody budżetowe o kwotę  267.540,00 zł poprzez wprowadzenie zmian w/g załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej obejmującym wydatki budżetu, zwiększa się łączne wydatki budżetowe o kwotę  399.287,00 zł poprzez wprowadzenie zmian w/g załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej zawierający plan finansowy z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego na 2004 r. przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 4 do niniejszej  uchwały.

7. W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej zawierającym plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska na 2004 rok wprowadza się niżej wymienione zmiany :

    a) w pkt I kolumnę nr 3 zwiększa się o kwotę            -                      29.745,00 zł

         to jest do kwoty                                                        -                    148.745,00 zł

   b) w pkt III kolumnę nr 3 zwiększa się o kwotę            -                      41.380,00 zł

         to jest do kwoty                                                        -                    256.140,00 zł

    c) w pkt III ppkt 2 kolumnę nr 3 zwiększa się o kwotę-                     41.380,00 zł

         to jest do kwoty                                                        -                    131.380,00 zł

    d) w pkt III ppkt 2 § 6120 kolumnę nr 3 zwiększa się o kwotę-         16.380,00 zł

         to jest do kwoty                                                        -                    106.380,00 zł

     e) w pkt III ppkt 2 § 6120 litera „b” kolumnę nr 3

        zwiększa się o kwotę                                                    -                      11.000,00 zł

        to jest do kwoty                                                 -                      51.000,00 zł

     f) w pkt III ppkt 2 § 6120 litera „5” kolumnę nr 3

        zwiększa się o kwotę                                                    -                        5.380,00 zł

        to jest do kwoty                                                 -                      45.380,00 zł

     g) w pkt III ppkt 2 dodaje się § 6110 w brzmieniu :

    „§ 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych            -                      25.000,00 zł

      z tego :

a)      opracowanie studium koncepcyjnego dla zbiornika

małej retencji w okolicy Biechowa i Osowa            -                     25.000,00 zł”

      h) w pkt IV kolumnę nr 3 zmniejsza się o kwotę            -                     11.635 ,00 zł

         to jest do kwoty                                                        -                      12.605,00 zł

8. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały

9. W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej zawierającym plan przychodów i wydatków środków specjalnych na  2004 rok wprowadza się niżej wymienione zmiany:

a)      w pkt 3 kolumnę „Stan środków na początek roku 2004”

      zwiększa się o kwotę                                  -                      10.405,00 zł

          to jest do kwoty                                                        -                      14.406,00 zł

b)     w pkt 3 kolumnę „Stan środków na koniec roku 2004”

      zwiększa się o kwotę                                  -                      10.405,00 zł

          to jest do kwoty                                                        -                      14.946,00 zł

c)     w pkt 4 kolumnę „Stan środków na początek roku 2004”

zmniejsza się o kwotę               -                           400,00 zł

          to jest do kwoty                                                        -                             59,00 zł

d)     w pkt 4 kolumnę „Stan środków na koniec roku 2004”

      zmniejsza się o kwotę                                  -                           400,00 zł

          to jest do kwoty                                                        -                        1.159,00 zł

10. Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały

11. W załączniku nr 8 do uchwały budżetowej zawierającym wykaz wydatków majątkowych na 2004 rok wprowadza się niżej wymienione zmiany :

    a) w pkt I kolumnę nr 3 zwiększa się o kwotę            -                    140.738,00 zł

         to jest do kwoty                                                        -                 2.257.042,00 zł

    b) w pkt I ppkt 1 kolumnę nr 3 zwiększa się o kwotę-                   160.000,00 zł

         to jest do kwoty                                                        -                 1.280.000,00 zł

    c)w pkt I ppkt 1 dodaje się literę „b” w brzmieniu :

   „b) budowa windy w budynku szkolnym ZSP      -                  160.000,00 zł”

     d) w pkt I ppkt 2 kolumnę nr 3 zmniejsza się o kwotę-                   19.262,00 zł

         to jest do kwoty                                                        -                  950.042,00 zł

    e) w pkt I ppkt 2 litera „b” kolumnę nr 3 zmniejsza się o kwotę-            19.262,00 zł

         to jest do kwoty                                                        -                    27.738,00 zł

     f) w pkt II kolumnę nr 3 zwiększa się o kwotę            -                  131.747,00 zł

        to jest do kwoty                                                 -                  189.747,00 zł

     g)w pkt II dodaje się ppkt 4 w brzmieniu :

   „4. Dział 801 Rozdział 80130                  -                  131.747,00 zł

           z tego :

a)      zakup wyposażenia do nowo wybudowanego

 budynku Zespołu Szkół Politechnicznych            -                 131.747,00 zł

     h) wiersz „Ogółem wydatki majątkowe” w kolumnie nr 3

        zwiększa się o kwotę                                                    -                  272.485,00 zł

        to jest do kwoty                                                 -               2.446.789,00 zł

12. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały .

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu

(-) Tadeusz Świątkiewicz Zalaczniki-U.R.145-XXI-04.doc (Załączniki do Uchwały Rady nr 145/XXI/2004)
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Kamil Perlik (02/09/2004 00:00:00)
  • zaakceptowanie treści informacji: Kamil Perlik (02/09/2004 09:51:14)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Kamil Perlik (02/09/2004 09:51:14)
Lista wiadomości
167 / XXV / 2004 z dnia 28.12.2004 r.
w sprawie powierzenia Gminie Kołaczkowo wykonywania zadań publicznych powiatu z zakresu pomocy społecznej
166 / XXV / 2004 z dnia 28.12.2004 r.
w sprawie powierzenia Gminie Pyzdry wykonywania zadań publicznych powiatu z zakresu pomocy społecznej
165 / XXV / 2004 z dnia 28.12.2004 r.
w sprawie: budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2005
164 / XXV / 2004 z dnia 28.12.2004 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2004 rok
163 / XXV / 2004 z dnia 28.12.2004 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 117/XIX/2004 r. z dnia 29.04.2004 r. zmienionej uchwałami nr 147/XXII/2004 r. z dnia 29.09.2004 r., nr 154/XXIV/2004 z dnia 29.11.2004 r., o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
162 / XXV / 2004 z dnia 28.12.2004 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie przez Powiat Wrzesiński pomocy finansowej z budżetu Gminy Września oraz zawarcia w tej sprawie umowy pomiędzy Powiatem Wrzesińskim a Gminą Września
161 / XXV / 2004 z dnia 28.12.2004 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Września
160 / XXV / 2004 z dnia 28.12.2004 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr 77/XII/2003 z dnia 7 października 2003 roku dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż 2 lokali mieszkalnych w drodze przetargu, w budynku zlokalizowanym na działce nr 3800/48 we Wrześni
159 / XXV / 2004 z dnia 28.12.2004 r.
w sprawie: ustalenia numeru porządkowego dla Gimnazjum Specjalnego w Kołaczkowie
158 / XXV / 2004 z dnia 28.12.2004 r.
w sprawie ustalenia Programu Współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005
157 / XXV / 2004 z dnia 28.12.2004 r.
w sprawie: Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wrzesińskim na lata 2004 – 2015
156 / XXIV / 2004 z dnia 29.11.2004 r.
w sprawie: podjęcia działań w kierunku poprawy sytuacji finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrześni
155 / XXIV / 2004 z dnia 29.11.2004 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2004 rok
154 / XXIV / 2004 z dnia 29.11.2004 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni Nr 117/XIX/2004 r. z dnia 29.04.2004 r. zmienionej uchwałą nr 147/XXII/2004 r. z dnia 29.09.2004 r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
153 / XXIV / 2004 z dnia 29.11.2004 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Skarbu Państwa położonej we Wrześni, przy ulicy Słowackiego
152 / XXIII / 2004 z dnia 27.10.2004 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2004 rok
151 / XXIII / 2004 z dnia 27.10.2004 r.
zmieniająca uchwałę Nr 15/III/2002 z dnia 27.12.2002 r.
150 / XXII / 2004 z dnia 29.09.2004 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2004 rok
149 / XXII / 2004 z dnia 29.09.2004 r.
w sprawie: przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Wrzesińskiego na lata 2004-2006
148 / XXII / 2004 z dnia 29.09.2004 r.
w sprawie: uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wrzesińskiego
147 / XXII / 2004 z dnia 29.09.2004 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni Nr 117/XIX/2004 r. z dnia 29.04.2004 r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
146 / XXII / 2004 z dnia 29.09.2004 r.
w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia i zatwierdzenia wartości jednego punktu służących do ustalenia tabeli wynagrodzeń dla Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie
145 / XXI / 2004 z dnia 26.08.2004 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2004 rok
144 / XXI / 2004 z dnia 26.08.2004 r.
w sprawie: przekazania Gminie Września do realizacji zadania Powiatu dotyczącego zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Września
143 / XXI / 2004 z dnia 26.08.2004 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie przez Powiat Wrzesiński pomocy finansowej z budżetu Gminy Września oraz zawarcia w tej sprawie umowy pomiędzy Powiatem Wrzesińskim a Gminą Września
142 / XXI / 2004 z dnia 26.08.2004 r.
w sprawie: uchwalenia zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości w roku szkolnym 2004/2005
141 / XXI / 2004 z dnia 26.08.2004 r.
w sprawie: uchwalenia zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2004/2005
140 / XXI / 2004 z dnia 26.08.2004 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr 124/XX/2004 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28.06.2004 r. w sprawie: likwidacji Turnusowego Ośrodka Socjoterapii w Kołaczkowie
139 / XXI / 2004 z dnia 26.08.2004 r.
w sprawie: powołania Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie
138 / XXI / 2004 z dnia 26.08.2004 r.
w sprawie: uchwalenia warunków częściowego i całkowitego zwalniania rodziców dziecka lub rodziców osoby pełnoletniej z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej
137 / XXI / 2004 z dnia 26.08.2004 r.
w sprawie: uchwalenia warunków częściowego i całkowitego zwalniania rodziców dziecka lub rodziców osoby pełnoletniej z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej
136 / XX / 2004 z dnia 28.06.2004 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2004 rok
135 / XX / 2004 z dnia 28.06.2004 r.
o zmianie uchwały w sprawie emisji obligacji
134 / XX / 2004 z dnia 28.06.2004 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie przez Powiat Wrzesiński pomocy finansowej z budżetu Gminy Miłosław oraz zawarcia w tej sprawie umowy pomiędzy Powiatem Wrzesińskim a Gminą Miłosław
133 / XX / 2004 z dnia 28.06.2004 r.
w sprawie: trybu postępowania o udzielenie z budżetu Powiatu dotacji, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zleconego zadania na cele publiczne związane z realizacją innych zadań niż określone w ustawie z dnia 24.04.2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku
132 / XX / 2004 z dnia 29.06.2004 r.
w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie SP ZOZ Września
131 / XX / 2004 z dnia 28.06.2004 r.
w sprawie: współpracy w zakresie międzynarodowej wymiany młodzieży
130 / XX / 2004 z dnia 28.06.2004 r.
w sprawie: uchwalenia zasad udzielania Stypendium Starosty za szczególne osiągnięcia sportowe
129 / XX / 2004 z dnia 28.06.2004 r.
w sprawie: uchwalenia zasad udzielania Stypendium Starosty za szczególne osiągnięcia artystyczne i za wyróżniające wyniki w nauce
128 / XX / 2004 z dnia 28.06.2004 r.
w sprawie: ustalenia numerów porządkowych szkół
127 / XX / 2004 z dnia 28.06.2004 r.
w sprawie: przekształcenia szkół ponadpodstawowych dla dorosłych powadzonych przez Powiat Wrzesiński w technika i licea uzupełniające
126 / XX / 2004 z dnia 28.06.2004 r.
w sprawie: zamiaru likwidacji Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego we Wrześni
125 / XX / 2004 z dnia 28.06.2004 r.
w sprawie: likwidacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyzdrach
124 / XX /2004 z dnia 28.06.2004 r.
w sprawie: likwidacji Turnusowego Ośrodka Socjoterapii w Kołaczkowie
123 / XX / 2004 z dnia 28.06.2004 r.
w sprawie: uchwalenia warunków częściowego i całkowitego zwalniania rodziców dziecka lub rodziców osoby pełnoletniej z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej
122 / XX / 2004 z dnia 28.06.2004 r.
w sprawie: uchwalenia warunków częściowego i całkowitego zwalniania rodziców dziecka lub rodziców osoby pełnoletniej z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej
121 / XIX / 2004 z dnia 29.04.2004 r.
w sprawie: absolutorium dla Zarządu Powiatu Wrzesińskiego
120 / XIX / 2004 z dnia 29.04.2004 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2004 rok.
119 / XIX / 2004 z dnia 29.04.2004 r.
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2004
118 / XIX / 2004 r. z dnia 29.04.2004 r.
w sprawie Programu Współpracy Powiatu Wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2004.
117 / XIX / 2004 r. z dnia 29.04.2004 r.
w sprawie: podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
116 / XIX / 2004 z dnia 29.04.2004 r.
w sprawie: określenia zmiany warunków pracy i płacy Powiatowemu Rzecznikowi Konsumentów Powiatu Wrzesińskiego – Pani Elżbiecie Staszak-Małeckiej.
115 / XIX / 2004 z dnia 29.04.2004 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów we Wrześni w 2003 roku.
114 / XVIII / 2004 z dnia 26.02.2004 r.
w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Wrzesińskiego
113 / XVIII / 2004 z dnia 26.02.2004 r.
w sprawie: powołania Powiatowego Ośrodka Socjalizacyjnego w Kołaczkowie
112 / XVIII / 2004 z dnia 26.02.2004 r.
w sprawie: zamiaru likwidacji Turnusowego Ośrodka Socjoterapii w Kołaczkowie
111 / XVIII / 2004 z dnia 26.02.2004 r.
w sprawie: zamiaru likwidacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyzdrach
110 / XVIII / 2004 z dnia 26.02.2004 r.
w sprawie: budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2004
109 / XVII / 2004 z dnia 29.01.2004 r.
w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
108 / XVII / 2004 z dnia 29.01.2004 r.
w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa
107 / XVII / 2004 z dnia 29.01.2004 r.
w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Budżetowo – Finansowej, Rozwoju Gospodarczego oraz Promocji
106 / XVII / 2004 z dnia 29.01.2004 r.
w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
105 / XVII / 2004 z dnia 29.01.2004 r.
w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej
104 / XVII / 2004 z dnia 29.01.2004 r.
w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Powiatu we Wrześni na okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.
103 / XVII / 2004 z dnia 29.01.2004 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Skarbu Państwa położonej we Wrześni, przy ulicy Kościuszki
102 / XVII / 2004 z dnia 29.01.2004 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 193/XXXII/2001 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 24 października 2001 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będących własnością Powiatu Wrzesińskiego, położonych w Bierzglinku i Kaczanowie