AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Uchwały rady powiatu » Uchwały Rady 2004 (II kadencja)

Uchwały Rady 2004 (II kadencja)

104 / XVII / 2004 z dnia 29.01.2004 r.

Uchwała Nr 104/XVII/2004

Rady Powiatu we Wrześni

z dnia 29.01.2004 r.

  

w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Powiatu we Wrześni na okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.

 

Na podstawie art. 15 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) w związku z § 17 ust.2 i § 23 Statutu Powiatu Wrzesińskiego wprowadzonego uchwałą Nr 7/II/2002 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 5.12.2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wrzesińskiego, uchwala się, co następuje:

 

§. 1. Ustala się plan pracy Rady Powiatu Wrzesińskiego na okres od 1stycznia  2004 r. do 31 grudnia 2004 r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu i Przewodniczącemu Rady Powiatu Wrzesińskiego.

 

§. 3  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu

(-) Tadeusz Świątkiewicz

 

 

Załącznik do uchwały

Nr 104/XVII/2004

Rady Powiatu we Wrześni

z dnia 29.01.2004 r.

 

PLAN PRACY RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO

NA ROK 2004

I  SESJE

Lp.

Termin

Tematyka

Osoba odpowiedzialna

1.

styczeń

1.        Sprawozdanie Starosty Powiatu Wrzesińskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku w roku 2003.

  1. Informacja Dyrektora
    o funkcjonowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrześni oraz planach jej restrukturyzacji.
  2. Informacja Przewodniczących stałych Komisji Rady o ich działalności w 2003 roku.
  3. Bieżące sprawy Powiatu.

 

Przewodniczący Rady Powiatu

2.

luty

1.        Uchwalenie budżetu Powiatu na rok 2004.

2.        Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego.

3.        Informacja Komendanta  Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych powiatu.

4.        Bieżące sprawy Powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu

3.

marzec

1.        Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za rok 2003.

2.        Zatwierdzenie rocznego sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów
z działalności  w roku 2003.

3.        Zatwierdzenie Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami.

4.        Bieżące sprawy Powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu

4.

kwiecień

1.        Udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium.

2.        Bieżące sprawy Powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu

5.

maj

1.        Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
o stanie środowiska.

2.        Zatwierdzenie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska.

3.        Sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni z działalności centrum oraz przedstawienie wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

4.        Zatwierdzenie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

5.        Bieżące sprawy Powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu

6.

czerwiec

1.        Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu.

2.        Bezrobocie i sytuacja na rynku pracy w Powiecie Wrzesińskim oraz informacja o realizacji „Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2003-2005”.

3.        Bieżące sprawy Powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu

7.

sierpień

1.        Wykonanie budżetu Powiatu za
I półrocze 2004 r.

2.        Bieżące sprawy Powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu

8.

wrzesień

1.        Informacja Dyrektora SP ZOZ
o przebiegu procesu restrukturyzacyjnego oraz funkcjonowania Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

2.        Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych w powiecie.

3.        Informacja o analizie oświadczeń majątkowych Radnych.

4.        Bieżące sprawy Powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu


 

9.

październik

1.        Informacja Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg o stanie dróg powiatu wrzesińskiego oraz przygotowaniach do zimowego utrzymania dróg.

2.        Bieżące sprawy Powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu

10.

listopad

1.        Stan oświaty ponadgimnazjalnej oraz perspektywy działalności na lata następne.

2.        Bieżące sprawy Powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu

11.

grudzień

1.        Uchwalenie budżetu Powiatu na 2005 r.

2.        Uchwalenie planu pracy Rady na 2005 r.

3.        Zatwierdzenie planów pracy Komisji na rok 2005.

4.        Bieżące sprawy Powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu

 

II INNE ZADANIA

Lp.

Termin

Tematyka

Osoba odpowiedzialna

 

1.

15.11.03

Przekazanie radnym projektu budżetu Powiatu  na rok 2004.

Przewodniczący Komisji

 

2.

do 30.11.03

Posiedzenie komisji Rady opiniujących projekt budżetu Powiatu.

Przewodniczący Komisji

 

3.

do 01.12.03

Przekazanie opinii o budżecie Komisji Budżetowej

Przewodniczący Komisji

 

4.

do 08.12.03

Posiedzenie Komisji Budżetowej:

-          rozpatrzenie opinii Komisji
o projekcie budżetu,

-          opinia Komisji Budżetowej
o projekcie budżetu.

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej

 

 

 

5.

 

 

 

do 09.12.2003

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Kamil Perlik (09/02/2004 00:00:00)
  • zaakceptowanie treści informacji: Kamil Perlik (09/02/2004 13:17:41)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Kamil Perlik (09/02/2004 13:17:41)
Lista wiadomości
167 / XXV / 2004 z dnia 28.12.2004 r.
w sprawie powierzenia Gminie Kołaczkowo wykonywania zadań publicznych powiatu z zakresu pomocy społecznej
166 / XXV / 2004 z dnia 28.12.2004 r.
w sprawie powierzenia Gminie Pyzdry wykonywania zadań publicznych powiatu z zakresu pomocy społecznej
165 / XXV / 2004 z dnia 28.12.2004 r.
w sprawie: budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2005
164 / XXV / 2004 z dnia 28.12.2004 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2004 rok
163 / XXV / 2004 z dnia 28.12.2004 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 117/XIX/2004 r. z dnia 29.04.2004 r. zmienionej uchwałami nr 147/XXII/2004 r. z dnia 29.09.2004 r., nr 154/XXIV/2004 z dnia 29.11.2004 r., o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
162 / XXV / 2004 z dnia 28.12.2004 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie przez Powiat Wrzesiński pomocy finansowej z budżetu Gminy Września oraz zawarcia w tej sprawie umowy pomiędzy Powiatem Wrzesińskim a Gminą Września
161 / XXV / 2004 z dnia 28.12.2004 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Września
160 / XXV / 2004 z dnia 28.12.2004 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr 77/XII/2003 z dnia 7 października 2003 roku dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż 2 lokali mieszkalnych w drodze przetargu, w budynku zlokalizowanym na działce nr 3800/48 we Wrześni
159 / XXV / 2004 z dnia 28.12.2004 r.
w sprawie: ustalenia numeru porządkowego dla Gimnazjum Specjalnego w Kołaczkowie
158 / XXV / 2004 z dnia 28.12.2004 r.
w sprawie ustalenia Programu Współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005
157 / XXV / 2004 z dnia 28.12.2004 r.
w sprawie: Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wrzesińskim na lata 2004 – 2015
156 / XXIV / 2004 z dnia 29.11.2004 r.
w sprawie: podjęcia działań w kierunku poprawy sytuacji finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrześni
155 / XXIV / 2004 z dnia 29.11.2004 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2004 rok
154 / XXIV / 2004 z dnia 29.11.2004 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni Nr 117/XIX/2004 r. z dnia 29.04.2004 r. zmienionej uchwałą nr 147/XXII/2004 r. z dnia 29.09.2004 r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
153 / XXIV / 2004 z dnia 29.11.2004 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Skarbu Państwa położonej we Wrześni, przy ulicy Słowackiego
152 / XXIII / 2004 z dnia 27.10.2004 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2004 rok
151 / XXIII / 2004 z dnia 27.10.2004 r.
zmieniająca uchwałę Nr 15/III/2002 z dnia 27.12.2002 r.
150 / XXII / 2004 z dnia 29.09.2004 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2004 rok
149 / XXII / 2004 z dnia 29.09.2004 r.
w sprawie: przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Wrzesińskiego na lata 2004-2006
148 / XXII / 2004 z dnia 29.09.2004 r.
w sprawie: uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wrzesińskiego
147 / XXII / 2004 z dnia 29.09.2004 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni Nr 117/XIX/2004 r. z dnia 29.04.2004 r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
146 / XXII / 2004 z dnia 29.09.2004 r.
w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia i zatwierdzenia wartości jednego punktu służących do ustalenia tabeli wynagrodzeń dla Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie
145 / XXI / 2004 z dnia 26.08.2004 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2004 rok
144 / XXI / 2004 z dnia 26.08.2004 r.
w sprawie: przekazania Gminie Września do realizacji zadania Powiatu dotyczącego zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Września
143 / XXI / 2004 z dnia 26.08.2004 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie przez Powiat Wrzesiński pomocy finansowej z budżetu Gminy Września oraz zawarcia w tej sprawie umowy pomiędzy Powiatem Wrzesińskim a Gminą Września
142 / XXI / 2004 z dnia 26.08.2004 r.
w sprawie: uchwalenia zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości w roku szkolnym 2004/2005
141 / XXI / 2004 z dnia 26.08.2004 r.
w sprawie: uchwalenia zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2004/2005
140 / XXI / 2004 z dnia 26.08.2004 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr 124/XX/2004 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28.06.2004 r. w sprawie: likwidacji Turnusowego Ośrodka Socjoterapii w Kołaczkowie
139 / XXI / 2004 z dnia 26.08.2004 r.
w sprawie: powołania Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie
138 / XXI / 2004 z dnia 26.08.2004 r.
w sprawie: uchwalenia warunków częściowego i całkowitego zwalniania rodziców dziecka lub rodziców osoby pełnoletniej z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej
137 / XXI / 2004 z dnia 26.08.2004 r.
w sprawie: uchwalenia warunków częściowego i całkowitego zwalniania rodziców dziecka lub rodziców osoby pełnoletniej z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej
136 / XX / 2004 z dnia 28.06.2004 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2004 rok
135 / XX / 2004 z dnia 28.06.2004 r.
o zmianie uchwały w sprawie emisji obligacji
134 / XX / 2004 z dnia 28.06.2004 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie przez Powiat Wrzesiński pomocy finansowej z budżetu Gminy Miłosław oraz zawarcia w tej sprawie umowy pomiędzy Powiatem Wrzesińskim a Gminą Miłosław
133 / XX / 2004 z dnia 28.06.2004 r.
w sprawie: trybu postępowania o udzielenie z budżetu Powiatu dotacji, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zleconego zadania na cele publiczne związane z realizacją innych zadań niż określone w ustawie z dnia 24.04.2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku
132 / XX / 2004 z dnia 29.06.2004 r.
w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie SP ZOZ Września
131 / XX / 2004 z dnia 28.06.2004 r.
w sprawie: współpracy w zakresie międzynarodowej wymiany młodzieży
130 / XX / 2004 z dnia 28.06.2004 r.
w sprawie: uchwalenia zasad udzielania Stypendium Starosty za szczególne osiągnięcia sportowe
129 / XX / 2004 z dnia 28.06.2004 r.
w sprawie: uchwalenia zasad udzielania Stypendium Starosty za szczególne osiągnięcia artystyczne i za wyróżniające wyniki w nauce
128 / XX / 2004 z dnia 28.06.2004 r.
w sprawie: ustalenia numerów porządkowych szkół
127 / XX / 2004 z dnia 28.06.2004 r.
w sprawie: przekształcenia szkół ponadpodstawowych dla dorosłych powadzonych przez Powiat Wrzesiński w technika i licea uzupełniające
126 / XX / 2004 z dnia 28.06.2004 r.
w sprawie: zamiaru likwidacji Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego we Wrześni
125 / XX / 2004 z dnia 28.06.2004 r.
w sprawie: likwidacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyzdrach
124 / XX /2004 z dnia 28.06.2004 r.
w sprawie: likwidacji Turnusowego Ośrodka Socjoterapii w Kołaczkowie
123 / XX / 2004 z dnia 28.06.2004 r.
w sprawie: uchwalenia warunków częściowego i całkowitego zwalniania rodziców dziecka lub rodziców osoby pełnoletniej z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej
122 / XX / 2004 z dnia 28.06.2004 r.
w sprawie: uchwalenia warunków częściowego i całkowitego zwalniania rodziców dziecka lub rodziców osoby pełnoletniej z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej
121 / XIX / 2004 z dnia 29.04.2004 r.
w sprawie: absolutorium dla Zarządu Powiatu Wrzesińskiego
120 / XIX / 2004 z dnia 29.04.2004 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2004 rok.
119 / XIX / 2004 z dnia 29.04.2004 r.
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2004
118 / XIX / 2004 r. z dnia 29.04.2004 r.
w sprawie Programu Współpracy Powiatu Wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2004.
117 / XIX / 2004 r. z dnia 29.04.2004 r.
w sprawie: podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
116 / XIX / 2004 z dnia 29.04.2004 r.
w sprawie: określenia zmiany warunków pracy i płacy Powiatowemu Rzecznikowi Konsumentów Powiatu Wrzesińskiego – Pani Elżbiecie Staszak-Małeckiej.
115 / XIX / 2004 z dnia 29.04.2004 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów we Wrześni w 2003 roku.
114 / XVIII / 2004 z dnia 26.02.2004 r.
w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Wrzesińskiego
113 / XVIII / 2004 z dnia 26.02.2004 r.
w sprawie: powołania Powiatowego Ośrodka Socjalizacyjnego w Kołaczkowie
112 / XVIII / 2004 z dnia 26.02.2004 r.
w sprawie: zamiaru likwidacji Turnusowego Ośrodka Socjoterapii w Kołaczkowie
111 / XVIII / 2004 z dnia 26.02.2004 r.
w sprawie: zamiaru likwidacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyzdrach
110 / XVIII / 2004 z dnia 26.02.2004 r.
w sprawie: budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2004
109 / XVII / 2004 z dnia 29.01.2004 r.
w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
108 / XVII / 2004 z dnia 29.01.2004 r.
w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa
107 / XVII / 2004 z dnia 29.01.2004 r.
w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Budżetowo – Finansowej, Rozwoju Gospodarczego oraz Promocji
106 / XVII / 2004 z dnia 29.01.2004 r.
w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
105 / XVII / 2004 z dnia 29.01.2004 r.
w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej
104 / XVII / 2004 z dnia 29.01.2004 r.
w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Powiatu we Wrześni na okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.
103 / XVII / 2004 z dnia 29.01.2004 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Skarbu Państwa położonej we Wrześni, przy ulicy Kościuszki
102 / XVII / 2004 z dnia 29.01.2004 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 193/XXXII/2001 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 24 października 2001 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będących własnością Powiatu Wrzesińskiego, położonych w Bierzglinku i Kaczanowie