AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Uchwały rady powiatu » Uchwały Rady 2004 (II kadencja)

Uchwały Rady 2004 (II kadencja)

158 / XXV / 2004 z dnia 28.12.2004 r.

Uchwała nr 158/XXV/2004

Rady Powiatu we Wrześni

z dnia 28.12.2004 r.w sprawie ustalenia Programu Współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005.


Na podstawie art.12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz.1592 ze zmianami) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami), Rada Powiatu we Wrześni uchwala, co następuje:


§ 1. Ustala się Program Współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005 w celu wykonania zadań publicznych należących do Powiatu Wrzesińskiego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Powiatu

(-) Tadeusz ŚwiątkiewiczZałącznik


PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU WRZESIŃSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2005


WSTĘP

Aktywna działalność podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego jest istotną cechą społeczeństwa obywatelskiego. Organizacje pozarządowe stanowią znakomitą bazę dla rozwoju lokalnej społeczności ponieważ skupiają najaktywniejszych i najbardziej wrażliwych na sprawy społeczne obywateli danego środowiska.

U podłoża programu współpracy leży przekonanie władz powiatu o korzyściach z niego płynących, potwierdzone dotychczasowym doświadczeniem w realizacji niektórych wspólnych przedsięwzięć.

Niezbędne zatem jest włączenie podmiotów pozarządowych w system funkcjonowania powiatu na zasadzie równoprawnego partnerstwa.

1. CELE PROGRAMU

 1. Umocnienie lokalnych działań, stworzenie warunków dla powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz środowiska.

 2. Zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej w powiecie.

 3. Umożliwienie organizacjom pozarządowym indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji projektów konkretnych zadań publicznych, które obecnie prowadzone są przez Powiat Wrzesiński.

 4. Wypracowanie zasad współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a Powiatem, jako elementu długoterminowego tej współpracy.


Powyższe cele będą realizowane poprzez:

 1. równy dostęp do informacji oraz wzajemne komunikowanie się o planowanych kierunkach działalności (stosownie do ustawy o dostępie do informacji publicznej),

 2. tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych i władz Powiatu Wrzesińskiego,

 3. zlecanie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe poprzez powierzanie wykonywania zadań publicznych, wraz z udzielaniem dotacji na finansowanie ich realizacji,

 4. współpracę na zasadach pomocniczości przy suwerenności stron, zgodnie z zasadą partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji mając na względzie zasadę jawności.

2. PODMIOTY PROGRAMU WSPÓŁPRACY

Program współpracy dotyczy organizacji pozarządowych prowadzących swoją działalność na terenie powiatu wrzesińskiego oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których zakres działania odpowiada zadaniom Powiatu Wrzesińskiego.

Należą do nich w szczególności:

- stowarzyszenia,

- fundacje,

-osoby prawne, jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych (np. grupy charytatywne, zakłady opiekuńcze),

W programie współpracy mogą być także uwzględnione podmioty wymienione w art. 3 ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z tym jednak, że współpraca z tymi podmiotami nie może być prowadzona w formie zlecania zadań publicznych gdyż przepisów działu II Działalności pożytku publicznego przedmiotowej ustawy w stosunku do nich się nie stosuje.


3. ZAKRES PRZEDMIOTOWY (OBSZAR DZIAŁANIA)

Przedmiotem współpracy władz powiatu wrzesińskiego z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest sfera zadań publicznych ujętych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku.

Mając powyższe na uwadze, Rada Powiatu Wrzesińskiego w miarę posiadanych środków finansowych zabezpieczonych w budżecie na rok 2005 może podejmować współpracę powierzając lub zlecając organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego wykonanie zadań w zakresie:

A) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób przez :

 • realizację programów profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży, zagrożonej patologiami społecznymi w szczególności uzależnieniami od środków psychoaktywnych,

 • szkolenie kadry pomocy społecznej z terenu powiatu.

B) W sferze podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mogą być podejmowane następujące działania:

 • pomoc przy prowadzeniu badań archeologicznych na terenie powiatu wrzesińskiego (Grzybowo i Spławie),

 • pomoc przy organizacji uroczystości kulturalnych i patriotycznych upamiętniających walkę o niepodległość kraju, obchodów rocznic i świąt państwowych.

C) W sferze ochrony i promocji zdrowia mogą być realizowane zadania w zakresie:

 • badań profilaktycznych dla grup podwyższonego ryzyka,

 • profilaktyki i wspierania działań w zakresie zwalczania uzależnień;

 • edukacji prozdrowotnej prowadzonej wśród dorosłych i młodzieży szkół ponadgimnazjalnych a dotyczącej chorób np: osteoporozy i raka piersi.

D) Działania na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez:

 • opracowanie powiatowego programu rozwiązywania problemów środowiska osób niepełnosprawnych,

 • aktywizację zawodowa dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

 • prowadzenie informacji dla niepełnosprawnych poszukujących pracy (portal internetowy „Września Online” jako „Bank informacji”),

 • organizację pomocy przy pozyskiwaniu odpowiedniego sprzętu rehabilitacyjnego oraz likwidacji barier architektonicznych,

 • organizację imprez integracyjnych.

 1. W sferze promocji zatrudniania i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy mogą być podejmowane działania poprzez:

 • przeciwdziałanie wzrostowi bezrobocia przez aktywizację lokalnego rynku pracy,

 • prowadzenie poradnictwa zawodowego,

organizację kursów, szkoleń – w zależności od zapotrzebowania.

F) W zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania mogą być podejmowane działania mające na celu:

 • upowszechnianie nauki języków obcych,

 • promocję dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej,

 • wspieranie działań edukacyjnych przeciwdziałających patologiom,

 • pomoc przy tworzeniu programów stypendialnych.

G) W sferze krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży mogą być organizowane:

 • szkolenia w zakresie turystyki,

 • rajdy (piesze i rowerowe),

 • obozy integracyjne,

 • działania popularyzujące turystykę kwalifikowaną i agroturystykę.

H) W dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji mogą być podjęte działania poprzez:

 • organizowanie przeglądów powiatowych ( konkurs recytatorski),

 • organizowanie koncertów z udziałem wybitnie uzdolnionych uczniów stypendystów w ramach promocji rodzimych talentów,

 • pomoc przy organizacji wystaw prac plastycznych malarzy amatorów oraz promocja twórców ludowych (rękodzieło artystyczne, rzeźba itp.).

I) W zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu może być udzielana pomoc przy organizacji :

imprez sportowych dla dzieci młodzieży i dorosłych między innymi: Międzypowiatowego Turnieju Mikołajkowego dla dzieci i młodzieży szkół specjalnych (grudzień) oraz pomocy przy ogólnopolskiej imprezie rowerowej – Cross Kolarzy Górskich MTB ( październik).

J) W zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego mogą być podejmowane działania na rzecz podnoszenia edukacji ekologicznej poprzez organizowanie kursów, szkoleń dla uczniów i nauczycieli oraz konkursów wiedzy o ochronie przyrody dla dzieci i młodzieży.


K) W zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym kontynuowany będzie program:

 • edukacji komunikacyjnej „Moja rodzina jeździ bezpiecznym samochodem”

 • upowszechniania wiedzy i umiejętności w udzielaniu pierwszej pomocy

 • wspierania działań edukacyjnych przeciwdziałających patologiom a w szczególności narkomanii.

 • współpraca w niesieniu pomocy ofiarom katastrof oraz klęsk żywiołowych.


L) W zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumenta przez :

popularyzację wiedzy na temat praw konsumenta przez organizowanie pogadanek, odczytów i prelekcji.

Ł) W zakresie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami kontynuowane będą:

 • spotkania młodzieży z Walii, Francji, Niemiec i Polski w ramach Wielostronnej Wymiany Młodzieży,

 • obozy szkoleniowe młodzieżowych drużyn pożarniczych z powiatu wrzesińskiego w obozach szkoleniowych w Niemczech.

 • Podejmowane będą działania mające na celu nawiązanie bliższej współpracy z organizacjami pozarządowymi z innych krajów.


4. FORMY WSPÓŁPRACY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z WŁADZAMI POWIATU

Rolą organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, oprócz realizacji celów statutowych, jest również włączanie się w budowanie samorządności lokalnej. Organizacje tworzone przez obywateli i pracujące na rzecz realizacji ich potrzeb, muszą mieć zapewnioną możliwość wnoszenia swego wkładu w prace samorządu terytorialnego, jego organów i jego jednostek organizacyjnych.

Rada Powiatu Wrzesińskiego określa corocznie w budżecie wysokość kwot przeznaczonych na realizację zadań publicznych, jak również określa priorytety przyznawania dotacji w danym roku.


5. FORMY WSPÓŁPRACY:

Powiat Wrzesiński realizuje zadania publiczne współpracując z organizacjami pozarządowymi w formie:

1. powierzania oraz zlecania podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, realizację zadań na zasadach określonych w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

2. wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności,

3. współdziałania w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, w szczególności funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,

4. pomocy w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych,

5. tworzeniu wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych powiatu wrzesińskiego i pracowników Starostwa Powiatowego we Wrześni.


6. ZLECANIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH

 1. Organizacje mogą otrzymywać dotacje na realizację powierzonych zadań publicznych, będących w zakresie zadań samorządu powiatowego, lub na wsparcie realizacji takich zadań w trybie art. 11 – 18 przedmiotowej ustawy.

 2. Dotacje przyznane w ramach Programu Współpracy nie mogą być wykorzystywane na:

 • budowę, zakup i remonty budynków, zakup gruntów,

 • działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,

 • pokrycie kosztów utrzymania biura,

 • działalność polityczną i religijną.


7. KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

Podmioty realizujące zadania publiczne mogą być wyłaniane w drodze otwartego konkursu ofert a realizację ich nadzorować będzie właściwy organ Powiatu. Ogłaszając otwarty konkurs ofert informacje o nim opublikowane zostaną w:

 • w mediach lokalnych,

 • Biuletynie Informacji Publicznej,

 • na stronie internetowej (www.wrzesnia.powiat.pl )

 • oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym we Wrześni.

 1. Oferty realizacji zadań w ramach konkursu ofert opiniować będzie Komisja Konkursowa pod kierunkiem przewodniczącego Zarządu Powiatu, złożona z pracowników Starostwa Powiatowego oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.

 2. Organizacje pozarządowe zgodnie z art.12 Ustawy, mogą z własnej inicjatywy złożyć swoją ofertę realizacji zadań publicznych, także tych, które są realizowane dotychczas w inny sposób, w tym przez organy administracji publicznej.

 3. Zasady ogłaszania i przeprowadzania konkursu ofert regulują zapisy zawarte w art. 13-18 ustawy.

 4. Projekty ofert w formie pisemnej organizacje pozarządowe składać mogą do 31 października roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym ma nastąpić realizacja zadania.

 5. Konkurs powinien być rozstrzygnięty do 31 marca roku kalendarzowego w którym ma nastąpić realizacja zadania.

Komisja Konkursowa przy rozpatrywaniu ofert:

  • ocenia możliwość realizacji zadania przez organizację pozarządową,

  • ocenia przedstawioną kalkulację realizacji zadania,

  • uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizacje zadania.

Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert Komisja Konkursowa bierze pod uwagę:

 • zgodność projektu z zadaniami powiatu oraz zadaniami statutowymi organizacji pozarządowych,

 • wartość merytoryczna projektu,

 • dotychczasową współpracę organizacji z Powiatem Wrzesińskim,

 • doświadczenie organizacji na obszarze realizowanego zadania.

Decyzję o przyjęciu projektu do realizacji i przyznaniu dotacji podejmie Zarząd Powiatu Wrzesińskiego, po zapoznaniu się z werdyktem Komisji Konkursowej. Pełna lista przyjętych projektów z podaniem wysokości przyznanych dotacji, jak również lista projektów odrzuconych opublikowana zostanie na stronie internetowej www.wrzesnia.powiat.pl oraz umieszczona na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni.

Pozostałe, wyżej nie wymienione zasady współpracy organizacji pozarządowych oraz podmiotów realizujących zadania pożytku publicznego z samorządem powiatowym we Wrześni, regulują przepisy Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Kamil Perlik (05/01/2005 00:00:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Kamil Perlik (05/01/2005 10:20:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Kamil Perlik (05/01/2005 10:20:13)
Lista wiadomości
167 / XXV / 2004 z dnia 28.12.2004 r.
w sprawie powierzenia Gminie Kołaczkowo wykonywania zadań publicznych powiatu z zakresu pomocy społecznej
166 / XXV / 2004 z dnia 28.12.2004 r.
w sprawie powierzenia Gminie Pyzdry wykonywania zadań publicznych powiatu z zakresu pomocy społecznej
165 / XXV / 2004 z dnia 28.12.2004 r.
w sprawie: budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2005
164 / XXV / 2004 z dnia 28.12.2004 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2004 rok
163 / XXV / 2004 z dnia 28.12.2004 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 117/XIX/2004 r. z dnia 29.04.2004 r. zmienionej uchwałami nr 147/XXII/2004 r. z dnia 29.09.2004 r., nr 154/XXIV/2004 z dnia 29.11.2004 r., o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
162 / XXV / 2004 z dnia 28.12.2004 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie przez Powiat Wrzesiński pomocy finansowej z budżetu Gminy Września oraz zawarcia w tej sprawie umowy pomiędzy Powiatem Wrzesińskim a Gminą Września
161 / XXV / 2004 z dnia 28.12.2004 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Września
160 / XXV / 2004 z dnia 28.12.2004 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr 77/XII/2003 z dnia 7 października 2003 roku dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż 2 lokali mieszkalnych w drodze przetargu, w budynku zlokalizowanym na działce nr 3800/48 we Wrześni
159 / XXV / 2004 z dnia 28.12.2004 r.
w sprawie: ustalenia numeru porządkowego dla Gimnazjum Specjalnego w Kołaczkowie
158 / XXV / 2004 z dnia 28.12.2004 r.
w sprawie ustalenia Programu Współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005
157 / XXV / 2004 z dnia 28.12.2004 r.
w sprawie: Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wrzesińskim na lata 2004 – 2015
156 / XXIV / 2004 z dnia 29.11.2004 r.
w sprawie: podjęcia działań w kierunku poprawy sytuacji finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrześni
155 / XXIV / 2004 z dnia 29.11.2004 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2004 rok
154 / XXIV / 2004 z dnia 29.11.2004 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni Nr 117/XIX/2004 r. z dnia 29.04.2004 r. zmienionej uchwałą nr 147/XXII/2004 r. z dnia 29.09.2004 r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
153 / XXIV / 2004 z dnia 29.11.2004 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Skarbu Państwa położonej we Wrześni, przy ulicy Słowackiego
152 / XXIII / 2004 z dnia 27.10.2004 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2004 rok
151 / XXIII / 2004 z dnia 27.10.2004 r.
zmieniająca uchwałę Nr 15/III/2002 z dnia 27.12.2002 r.
150 / XXII / 2004 z dnia 29.09.2004 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2004 rok
149 / XXII / 2004 z dnia 29.09.2004 r.
w sprawie: przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Wrzesińskiego na lata 2004-2006
148 / XXII / 2004 z dnia 29.09.2004 r.
w sprawie: uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wrzesińskiego
147 / XXII / 2004 z dnia 29.09.2004 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni Nr 117/XIX/2004 r. z dnia 29.04.2004 r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
146 / XXII / 2004 z dnia 29.09.2004 r.
w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia i zatwierdzenia wartości jednego punktu służących do ustalenia tabeli wynagrodzeń dla Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie
145 / XXI / 2004 z dnia 26.08.2004 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2004 rok
144 / XXI / 2004 z dnia 26.08.2004 r.
w sprawie: przekazania Gminie Września do realizacji zadania Powiatu dotyczącego zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Września
143 / XXI / 2004 z dnia 26.08.2004 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie przez Powiat Wrzesiński pomocy finansowej z budżetu Gminy Września oraz zawarcia w tej sprawie umowy pomiędzy Powiatem Wrzesińskim a Gminą Września
142 / XXI / 2004 z dnia 26.08.2004 r.
w sprawie: uchwalenia zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości w roku szkolnym 2004/2005
141 / XXI / 2004 z dnia 26.08.2004 r.
w sprawie: uchwalenia zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2004/2005
140 / XXI / 2004 z dnia 26.08.2004 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr 124/XX/2004 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28.06.2004 r. w sprawie: likwidacji Turnusowego Ośrodka Socjoterapii w Kołaczkowie
139 / XXI / 2004 z dnia 26.08.2004 r.
w sprawie: powołania Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie
138 / XXI / 2004 z dnia 26.08.2004 r.
w sprawie: uchwalenia warunków częściowego i całkowitego zwalniania rodziców dziecka lub rodziców osoby pełnoletniej z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej
137 / XXI / 2004 z dnia 26.08.2004 r.
w sprawie: uchwalenia warunków częściowego i całkowitego zwalniania rodziców dziecka lub rodziców osoby pełnoletniej z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej
136 / XX / 2004 z dnia 28.06.2004 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2004 rok
135 / XX / 2004 z dnia 28.06.2004 r.
o zmianie uchwały w sprawie emisji obligacji
134 / XX / 2004 z dnia 28.06.2004 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie przez Powiat Wrzesiński pomocy finansowej z budżetu Gminy Miłosław oraz zawarcia w tej sprawie umowy pomiędzy Powiatem Wrzesińskim a Gminą Miłosław
133 / XX / 2004 z dnia 28.06.2004 r.
w sprawie: trybu postępowania o udzielenie z budżetu Powiatu dotacji, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zleconego zadania na cele publiczne związane z realizacją innych zadań niż określone w ustawie z dnia 24.04.2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku
132 / XX / 2004 z dnia 29.06.2004 r.
w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie SP ZOZ Września
131 / XX / 2004 z dnia 28.06.2004 r.
w sprawie: współpracy w zakresie międzynarodowej wymiany młodzieży
130 / XX / 2004 z dnia 28.06.2004 r.
w sprawie: uchwalenia zasad udzielania Stypendium Starosty za szczególne osiągnięcia sportowe
129 / XX / 2004 z dnia 28.06.2004 r.
w sprawie: uchwalenia zasad udzielania Stypendium Starosty za szczególne osiągnięcia artystyczne i za wyróżniające wyniki w nauce
128 / XX / 2004 z dnia 28.06.2004 r.
w sprawie: ustalenia numerów porządkowych szkół
127 / XX / 2004 z dnia 28.06.2004 r.
w sprawie: przekształcenia szkół ponadpodstawowych dla dorosłych powadzonych przez Powiat Wrzesiński w technika i licea uzupełniające
126 / XX / 2004 z dnia 28.06.2004 r.
w sprawie: zamiaru likwidacji Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego we Wrześni
125 / XX / 2004 z dnia 28.06.2004 r.
w sprawie: likwidacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyzdrach
124 / XX /2004 z dnia 28.06.2004 r.
w sprawie: likwidacji Turnusowego Ośrodka Socjoterapii w Kołaczkowie
123 / XX / 2004 z dnia 28.06.2004 r.
w sprawie: uchwalenia warunków częściowego i całkowitego zwalniania rodziców dziecka lub rodziców osoby pełnoletniej z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej
122 / XX / 2004 z dnia 28.06.2004 r.
w sprawie: uchwalenia warunków częściowego i całkowitego zwalniania rodziców dziecka lub rodziców osoby pełnoletniej z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej
121 / XIX / 2004 z dnia 29.04.2004 r.
w sprawie: absolutorium dla Zarządu Powiatu Wrzesińskiego
120 / XIX / 2004 z dnia 29.04.2004 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2004 rok.
119 / XIX / 2004 z dnia 29.04.2004 r.
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2004
118 / XIX / 2004 r. z dnia 29.04.2004 r.
w sprawie Programu Współpracy Powiatu Wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2004.
117 / XIX / 2004 r. z dnia 29.04.2004 r.
w sprawie: podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
116 / XIX / 2004 z dnia 29.04.2004 r.
w sprawie: określenia zmiany warunków pracy i płacy Powiatowemu Rzecznikowi Konsumentów Powiatu Wrzesińskiego – Pani Elżbiecie Staszak-Małeckiej.
115 / XIX / 2004 z dnia 29.04.2004 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów we Wrześni w 2003 roku.
114 / XVIII / 2004 z dnia 26.02.2004 r.
w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Wrzesińskiego
113 / XVIII / 2004 z dnia 26.02.2004 r.
w sprawie: powołania Powiatowego Ośrodka Socjalizacyjnego w Kołaczkowie
112 / XVIII / 2004 z dnia 26.02.2004 r.
w sprawie: zamiaru likwidacji Turnusowego Ośrodka Socjoterapii w Kołaczkowie
111 / XVIII / 2004 z dnia 26.02.2004 r.
w sprawie: zamiaru likwidacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyzdrach
110 / XVIII / 2004 z dnia 26.02.2004 r.
w sprawie: budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2004
109 / XVII / 2004 z dnia 29.01.2004 r.
w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
108 / XVII / 2004 z dnia 29.01.2004 r.
w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa
107 / XVII / 2004 z dnia 29.01.2004 r.
w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Budżetowo – Finansowej, Rozwoju Gospodarczego oraz Promocji
106 / XVII / 2004 z dnia 29.01.2004 r.
w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
105 / XVII / 2004 z dnia 29.01.2004 r.
w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej
104 / XVII / 2004 z dnia 29.01.2004 r.
w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Powiatu we Wrześni na okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.
103 / XVII / 2004 z dnia 29.01.2004 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Skarbu Państwa położonej we Wrześni, przy ulicy Kościuszki
102 / XVII / 2004 z dnia 29.01.2004 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 193/XXXII/2001 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 24 października 2001 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będących własnością Powiatu Wrzesińskiego, położonych w Bierzglinku i Kaczanowie