AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Protokoły z Sesji Rady Powiatu we Wrześni » Protokoły z Sesji Rady 2012 (IV kadencja)

Protokół nr XXIV / 2012

PROTOKÓŁ NR XXIV/2012

Z POSIEDZENIA RADY POWIATU WE WRZEŚNI

w dniu 6 grudnia 2012 roku

Wypowiadając formułę: „Otwieram XXIV sesję Rady Powiatu we Wrześni” przewodniczący Rady Grzegorz Kaźmierczak rozpoczął o godz. 16:00 obrady w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni. Powitał radnych, starostę, pracowników, przedstawicieli służb, straży i jednostek organizacyjnych powiatu, dziennikarzy i przybyłych gości. Na podstawie listy obecności stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy 18 radnych, co stanowiło quorum pozwalające na podjęcie uchwał objętych porządkiem obrad. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Nieobecny: pan Jerzy Mazurkiewicz.

Następnie przewodniczący Rady poinformował, że protokół z XXIII sesji został sporządzony w statutowym terminie i był wyłożony do wglądu w biurze Rady. Dodał, że radni nie wnieśli uwag do treści przedstawionych w protokole, po czym zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół nr XXIII/2011 z posiedzenia Rady Powiatu we Wrześni w dniu 30.10.2012 roku został przyjęty 18 głosami „za”.

Przewodniczący Rady zrealizował w ten sposób początkowe punkty porządku obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Powiatu.

O godzinie 16:05 na salę obrad wszedł radny Jerzy Mazurkiewicz zwiększając tym samym liczbę radnych uczestniczących w posiedzeniu. Skład Rady wynosił 19 osób.

Omawiając punkt 3. Przedstawienie porządku obrad przewodniczący Rady poinformował, że porządek posiedzenia został przedłożony radnym wraz z materiałami na sesję. Wobec braku uwag do zaproponowanego porządku przystąpił do realizacji jego dalszych punktów:

 1. Informacja przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

 2. Sprawozdanie przewodniczącego Zarządu z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady w okresie międzysesyjnym.

 1. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 88/XVI/2012 z dnia 28 lutego 2012 r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej;

 2. zmiany uchwały nr 31/IV/11 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wrzesińskiego;

 3. Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Wrześni;

 4. zmiany uchwały nr 191/XXX/2009 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat wrzesiński;

 5. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu wrzesińskiego na lata 2012 – 2025;

 6. zmiany budżetu powiatu wrzesińskiego na 2012 rok;

 7. Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu wrzesińskiego na lata 2013 – 2025:

  • przedstawienie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu wrzesińskiego na lata 2013 – 2025,

  • zapoznanie z opiniami komisji Rady,

  • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej,

  • odczytanie stanowiska Zarządu w sprawie opinii komisji Rady i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

  • dyskusja nad wniesionymi poprawkami,

  • głosowanie nad wniesionymi poprawkami,

  • głosowanie projektu uchwały budżetowej wraz z przegłosowanymi poprawkami.

 1. uchwały budżetowej powiatu wrzesińskiego na rok 2013:

  • przedstawienie przez Zarząd projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,

  • zapoznanie z opiniami komisji Rady,

  • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,

  • odczytanie stanowiska Zarządu w sprawie opinii komisji Rady i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

  • dyskusja nad wniesionymi poprawkami,

  • głosowanie nad wniesionymi poprawkami,

  • głosowanie projektu uchwały budżetowej wraz z przegłosowanymi poprawkami.

   1. Interpelacje i zapytania radnych.

   2. Wolne głosy i wnioski.

   3. Zakończenie.

Do pkt 4

Nawiązując do obrad, które odbyły się 30 października br. przewodniczący Rady podkreślił, że popełnił błąd odpowiadając radnemu Bogdanowi Krukowi na pytanie dotyczące funkcji pełnionej przez panią Katarzynę Starzyńską. Prostując swoją wypowiedź zaznaczył, że pani Starzyńska pełni funkcję zastępcy naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej.

Następnie przewodniczący Rady poinformował o działaniach, które zostały podjęte przez radnych w okresie międzysesyjnym od 30 października do 6 grudnia br. Przedstawione informacje stanowią załącznik nr 2 do protokołu.

Do pkt 5

Sprawozdanie z prac Zarządu i z wykonania uchwał Rady w okresie międzysesyjnym przedstawił przewodniczący Zarządu Dionizy Jaśniewicz. Stanowi ono załącznik nr 3 do protokołu.

Do pkt 6

Oddając głos dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przewodniczący Rady przystąpił do rozpatrzenia projektu w sprawie:

 1. zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 88/XVI/2012 z dnia 28 lutego 2012 r. o  podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Uzasadniając projekt uchwały pan Jerzy Nowaczyk zaznaczył, że środki, które nie zostały wykorzystane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych będą przeniesione na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, barier w komunikowaniu się i technicznych, gdyż nie zrealizowano wszystkich wniosków z tych zakresów.

Rada Powiatu we Wrześni podjęła uchwałę nr 147/XXIV/2012 w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 88/XVI/2012 z dnia 28 lutego 2012 r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej.

W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Oddano 19 głosów „za” przyjęciem uchwały.

W następnej kolejności rozpatrzono projekt uchwały w sprawie:

 1. zmiany uchwały nr 31/IV/11 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wrzesińskiego.

Sekretarz powiatu pani Bożena Nowacka poinformowała, że z dniem 30 listopada br. przestał funkcjonować Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni. Dodała, że w związku z likwidacją konieczne jest uaktualnienie listy jednostek organizacyjnych powiatu wymienionej w § 108 Statutu Powiatu Wrzesińskiego przyjętego w styczniu 2011 roku.

Rada Powiatu we Wrześni podjęła uchwałę nr 148/XXIV/2012 w sprawie zmiany uchwały nr 31/IV/11 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wrzesińskiego.

W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Oddano 19 głosów „za” przyjęciem uchwały.

W uzasadnieniu do projektu uchwały w sprawie:

 1. Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Wrześni

pani Bożena Nowacka zaznaczyła, że zmiany w regulaminie wynikają z przejęcia zadań zlikwidowanej jednostki, ze zmian w strukturze organizacyjnej urzędu i nowych zadań nałożonych powiatom.

Odnosząc się do przedstawionych wyjaśnień pani Maria Taciak zapytała, jakie zmiany w przepisach prawnych legły u podstaw zmian w regulaminie? Następnie poprosiła panią sekretarz o wyjaśnienie hierarchii odpowiedzialności służbowej między naczelnikiem, zastępcą naczelnika i kierownikiem referatu, gdyż jej zdaniem z zapisu punktu 8 w § 2 wynika, że referatem kieruje naczelnik. Ponadto pani Taciak skierowała następujące pytania do starosty jako kierownika jednostki:

 1. jaki jest aktualny stan kadry kierowniczej i czy po wprowadzeniu nowego regulaminu ulegnie on zmianie?

 2. w jakich wydziałach zostaną powołani zastępcy naczelników?

Nawiązując do zadanych pytań pani sekretarz poinformowała, że naczelnicy wydziałów zostali zobowiązani do analizy przepisów prawnych w oparciu, o które funkcjonują ich wydziały. Zaznaczyła, że w Wydziale Promocji i Kultury uległy zmianie zapisy ustawy o ochronie zabytków i niektóre kompetencje zostały przeniesione do gmin. Następnie dodała, że zmieniły się również przepisy, które stanowią podstawy działań/decyzji wydawanych przez pracowników Wydziału Komunikacji i Transportu.

Odnosząc się do ostatniej z podanych informacji radna Maria Taciak poprosiła o wyjaśnienie, na czym polegają zmiany?

Odpowiedzi udzieliła naczelnik wydziału pani Elwira Haręźlak, która zaznaczyła, że 19 stycznia 2013r. wejdzie w życie ustawa o kierujących pojazdami. Dodała, że od 2010 roku zgodnie z art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym powiat jest zobowiązany wykonywać zadanie w postaci holowania i parkowania pojazdów usuniętych z drogi. Ponadto podkreśliła, że z Komendy Policji przekazywane są dokumenty dotyczące pojazdów usuniętych z drogi w latach 2008 – 2009.

Wracając do odpowiedzi na pytania pani Bożena Nowacka podkreśliła, że podległości wewnątrzwydziałowe zostały skonstruowane w taki sposób, by nie zaistniała konieczność zwiększenia liczby etatów pracowników funkcyjnych. Zaznaczyła, że odpowiedzialność za zgodne z przepisami wykonywanie zadań w wydziale ponoszą naczelnicy. Dodała, że kierownikiem referatu może być również naczelnik jako przykład podając Wydział Administracji Architektoniczno – Budowlanej, Środowiska i Rolnictwa. Opisując podział w ww. wydziale zaznaczyła, że: „będzie wydzielony Referat Środowiska i Rolnictwa, który już wcześniej był zadaniowo wydzielony. Pani Urszula Łabęda, która jest naczelnikiem tego wydziału, merytorycznie tymi sprawami się zajmowała, czyli ona jako naczelnik miała kompetencje do tego, by kwestie dotyczące tej części wydziału analizować, podpisywać decyzje”. Ponadto pani sekretarz dodała, że niektórzy zastępcy naczelników będą pełnić funkcje kierowników referatów np. w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich pani Elżbieta Helman dotychczasowy zastępca naczelnika będzie kierownikiem Referatu Gospodarczego. Podsumowując swoją wypowiedź podkreśliła, że zmiany w strukturze wydziałów, w tym utworzenie referatów nie spowoduje zwiększenia liczy etatów kierowniczych.

„Czy to nie będzie organizacja dezinformująca, że oto jest referat, którego nadzorującym jest zastępca naczelnika? Dlaczego tworzymy referaty?” – dopytywała radna Maria Taciak.

Odpowiadając pani sekretarz podkreśliła, że referaty są częścią wydziałów i zostaną wyodrębnione na tablicy informacyjnej w budynku Starostwa. Zaznaczyła, że wyszczególnienie referatów powinno pomóc interesantom w odnalezieniu tej części wydziału, w której będą oni mogli bezpośrednio załatwić sprawę. Ponadto dodała, że w niektórych wydziałach, gdzie funkcjonują również zastępcy, nie zostały wydzielone referaty i tak jest przykładowo w Wydziale Promocji i Kultury. „Referaty zostały wydzielone tam, gdzie informacje o merytorycznych zadaniach pracowników wydziałów, są czytelne dla naszych klientów” – podsumowała pani Bożena Nowacka.

Następnie głos zabrał starosta Dionizy Jaśniewicz, który swoją wypowiedź rozpoczął od stwierdzenia, że „struktura organizacyjna jest narzędziem do realizacji określonych celów”. Zaznaczył, że u podstaw zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa legły wnioski z audytu wewnętrznego, w którym przeanalizowano odpowiedzialność służbową przypisaną poszczególnym osobom w wydziałach. Starosta przedstawił podstawowe wnioski z audytu:

 1. szczegółowe przyporządkowanie zadań do konkretnego stanowiska/osoby;

 2. precyzyjne określenie odpowiedzialności wydziałowej za realizowanie zadań;

 3. wyodrębnienie stanowiska ds. promocji i ochrony zdrowia oraz geodety powiatowego jako stanowisk bezpośrednio podlegających staroście.

Odnosząc się do powyższego pan Dionizy Jaśniewicz zaznaczył, że w celu realizacji wyżej wymienionych założeń utworzono Referat Dróg Powiatowych, by ułatwić interesantom dostęp do kompetentnych urzędników, którzy są odpowiedzialni za realizowanie precyzyjnie określonego zakresu zadań. Dodał, że pracownicy drogowi zostaną włączeniu do Referatu Gospodarczego i będą wspierani w pracach drogowych np. przy wykaszaniu rowów przez ekipę remontową Starostwa.

Nawiązując do pytań radnej Marii Taciak starosta powtórzył za panią sekretarz, że nie zostaną powołani nowi pracownicy na stanowiska kierownicze. Zaznaczył, że w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości zostanie utworzony referat, którym będzie kierować geodeta powiatowy wydzielony jednocześnie z ogólnej struktury wydziału. Ponadto podkreślił, że w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich zostały wydzielone dwa referaty, którymi będą kierować dotychczasowi zastępcy naczelników. Reasumując wypowiedź pan starosta zaznaczył, że liczba etatów po reorganizacji nie ulegnie zwiększeniu, a przeprowadzane zmiany w konsekwencji doprowadzą do ograniczenia zatrudnienia.

Rada Powiatu we Wrześni podjęła uchwałę nr 149/XXIV/2012 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Wrześni.

W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Oddano 19 głosów „za” przyjęciem uchwały.

Projekt uchwały, który rozpatrzono w następnej kolejności dotyczył:

 1. zmiany uchwały nr 191/XXX/2009 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat wrzesiński.

Uzasadniając projekt pani sekretarz poinformowała, że w związku z przejęciem przez powiat zadań szkoły przysposabiającej do pracy konieczne jest wyznaczenie wysokości dodatku dla nauczycieli za pracę w trudnych warunkach w Gimnazjum Młodzieżowym z oddziałami przysposabiającymi do pracy.

Rada Powiatu we Wrześni podjęła uchwałę nr 150/XXIV/2012 w sprawie zmiany uchwały nr 191/XXX/2009 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat wrzesiński.

W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Oddano 19 głosów „za” przyjęciem uchwały.

Następnie przewodniczący Rady przystąpił do rozpatrzenia projektów uchwał w sprawie:

 1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu wrzesińskiego na lata 2012  – 2025;

 2. zmiany budżetu powiatu wrzesińskiego na 2012 rok.

Skarbnik powiatu pani Beata Walkowiak przedstawiła w imieniu Zarządu Powiatu autopoprawkę do projektu zmian w budżecie, która stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Następnie poinformowała, że dochody budżetowe zwiększą się o kwoty:

 1. 25.000,00zł z tytułu dotacji celowej w formie pomocy finansowej od gminy Września na dofinansowanie zakupu urządzeń w postaci symulatora funkcji życiowych pacjenta i testera bezpieczeństwa elektrycznego dla Szpitala Powiatowego we Wrześni;

 2. 28.320,00zł z tytułu zwiększonych wpływów Powiatowego Zarządu Dróg w likwidacji (odsetki bankowe, odszkodowanie);

 3. 7.720,00zł z tytułu darowizny dla Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni na udział ucznia w Mistrzostwach Świata Młodych Cukierników;

 4. 123.675,00zł z tytułu zwiększonych wpływów osiągniętych przez Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej (zawarte umowy);

 5. 10.167,00zł z tytułu zwiększonych wpływów osiągniętych przez Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Ponadto pani skarbnik zaznaczyła, że rozdysponowane zostały rezerwy: ogólna i celowa, z których środki trafiły do Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Zespołu Szkół Politechnicznych (szczegóły w uchwale).

Odnosząc się do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej pani skarbnik zaznaczyła, że zostały wpisane nowe przedsięwzięcia: utrzymanie przeprawy promowej i utrzymanie obiektów sygnalizacji świetlnej.

Rada Powiatu we Wrześni podjęła uchwałę nr 151/XXIV/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu wrzesińskiego na lata 2012 – 2025.

W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Oddano 19 głosów „za” przyjęciem uchwały.

Następnie radni jednogłośnie przyjęli autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2012 rok.

Rada Powiatu we Wrześni podjęła uchwałę nr 152/XXIV/2012 w sprawie zmiany budżetu powiatu wrzesińskiego na 2012 rok.

W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Oddano 19 głosów „za” przyjęciem uchwały.

Przewodniczący Rady ogłosił 10 minut przerwy.

Skład Rady nie uległ zmianie po zakończeniu przerwy w obradach.

W drugiej części sesji Rady rozpatrzono projekty uchwał w sprawie:

 1. Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu wrzesińskiego na lata 2013 – 2025;

 2. uchwały budżetowej powiatu wrzesińskiego na rok 2013.

Projekty uchwał stanowią odpowiednio załączniki nr: 5 i 6 do protokołu.

Starosta Dionizy Jaśniewicz zaznaczył, że „projekt budżetu na 2013 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej jest konsekwencją tego budżetu, jaki i tego jakie mamy perspektywy finansowe na następne lata odpowiednio do zadań, które zaprojektowaliśmy. Jeżeli miałbym projekt przyszłorocznego budżetu w jakiś sposób określić, to jak pamiętacie Państwo tegoroczny budżet, a uchwalany w ubiegłym roku nazwaliśmy, że jest to budżet z o o, czyli budżet zrównoważony, ostrożnościowy i oszczędnościowy. Podnoszone były wątpliwości, nawet delikatnie przez Regionalną Izbę Obrachunkową czy tak zdecydowane zapisy w budżecie uda się nam zrealizować. Dzisiaj jesteśmy w końcówce realizacji tego budżetu i z dużą pewnością możemy powiedzieć, że to założenie zostało zrealizowane z naddatkiem. Ma to istotne znaczenie, kiedy przystępujemy do budowania najważniejszego dokumentu uchwalanego przez Radę, to musimy brać pod uwagę szereg aspektów, szereg elementów z jednej stronny znanych, a z drugiej strony niewiadomych. To jest największe niebezpieczeństwo bo konstruując budżet do końca jest to równanie z wieloma niewiadomymi. Przy konstrukcji budżetu nie sposób odnieść się do budżetu realizowanego bo to jakby wypadkowa i konsekwencja wykonania tego budżetu implikuje kształt budżetu na rok następny, a ponadto nakłada odpowiedzialność, co do zapisów, które się pojawiły. Mamy świadomość, że żaden projekt budżetu przygotowywany i zapisy tam się znajdujące nie przetrwają do końca roku. Jest to żywa materia. Natomiast od tego, jaka będzie konstrukcja budżetu, szkielet, na którym budżet jest zbudowany, zależy położenie każdego przedsięwzięcia. Im ta konstrukcja jest solidniejsza, tym te rokowania, że budżet zostanie z jednej strony zrealizowany, wykonany, a z drugiej stworzy nam podstawy do zbudowania następnego budżetu. Zupełnie niezłym narzędziem, chociaż trochę narzekamy, że nam utrudnia zadanie, jest Wieloletnia Prognoza Finansowa bo ona nas zmusza do tego, żebyśmy widzieli konstruowany budżet w pewnej perspektywie wieloletniej. W naszym przypadku jest to bardzo długa perspektywa, bo to jest perspektywa do roku 2025 i tutaj musimy zabezpieczyć te wskaźniki, które nam skutecznie i z powodzeniem pozwolą konstruować budżety w latach następnych. Wracając do tego jak można by spuentować tegoroczny budżet, to powiedziałbym, że jest to budżet z o o + z tego względu, że jakby zaczynamy zbierać owoce pewnych przedsięwzięć, które podjęliśmy wcześniej. Dotyczy to działań reorganizacyjnych, myślę tu o placówkach oświatowych: strukturalnie jeśli chodzi o sieć placówek, jak i wewnętrznych dotyczących struktury zatrudnienia, naboru i podjętych inwestycji, również w  jednostkach powiatowych. Podjęte termomodernizacje, racjonalizacja wydatków dzisiaj dają nam realne oszczędności, które zapewniają większą swobodę finansową. Mimo znaczących inwestycji podjętych w latach ubiegłych mamy daleko posuniętą stabilizację finansową. Spłacamy zobowiązania na pokrycie zobowiązań, które pozwoliły nam dosyć odważnie sięgać po duże inwestycje. Budżet ubiegłoroczny, jak i ten skonstruowany to są budżety, gdzie znacząca część środków, w tym roku już zrealizowana część zobowiązań, jak i zaplanowana na rok następny, pozwala nam odrabiać lekcje, czyli coraz bardziej stajemy się właścicielami tych inwestycji, które przeprowadziliśmy w latach ubiegłych, a jednocześnie przygotowujemy się do tego, abyśmy mogli w latach następnych móc równie szeroko sięgnąć po następne inwestycje. Przypomnę, że w budżecie ubiegłorocznym i tegorocznym spłata zobowiązań jest na poziomie ok. 10.000.000,00zł. Jest to spłata znacząca, ona z pewnością ogranicza nam rozmach inwestycyjny, ale z drugiej strony daje nam podstawę i stabilizację finansową. Na ten cały projekt inwestycyjny musimy patrzeć w kontekście wieloletnim. Teraz czas konsolidacji i spłaty zobowiązań, ale również w  przyszłości szansa na dalsze inwestowanie. Następna rzecz, która jest niezwykle istotna przy konstruowaniu budżetu na rok 2013, to podjęte wspólne zobowiązanie pod tytułem budowa Szpitala Powiatowego we Wrześni. Jednogłośnie przyjęliśmy uchwałę, aby ten projekt realizować, stąd poprzez umowę wsparcia gwarantowaliśmy tę inwestycję i ta umowa ma dzisiaj konsekwencje budżetowe, czyli zabezpieczenie na ewentualne dopłaty kwot, które pozwalają zabezpieczenie finansowe inwestycji realizować. Jest to w budżecie na 2013 rok kwota 2.000.000,00zł. Jeżeli podsumujemy wielkość spłacanych zobowiązań kredytowych, zabezpieczenia i zrównoważony budżet, to myślę, że jest to coś, co jest wartością, którą należy cenić. Chcielibyśmy, aby jak i w ubiegłych latach oprócz stałych wydatków, kosztów, zapewnić płynne funkcjonowanie wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu. Pamiętamy szereg zastrzeżeń, kiedy w budżecie tegorocznym zapisaliśmy szereg ostrych projektów oszczędnościowych z ograniczeniem zatrudnienia, to zaprocentowało. Równocześnie mamy świadomość tego, że wiele wydatków to wydatki związane z oświatą i tutaj jeszcze raz nawiązuję do z o o + , że te trudne zadania podjęte w latach ubiegłych i w tym roku dzisiaj pozwalają nam w sposób niezagrożony zabezpieczyć środki finansowe zarówno na wydatki osobowe, płacowe, jak i wydatki rzeczowe. Chcielibyśmy, jak i w każdym poprzednim roku, kiedy te inwestycje były na wysokim poziomie, by te inwestycje realizować z równym rozmachem. Natomiast jak zaznaczyłem wcześniej jest to rok konsolidacji finansów. Dochody w budżecie na rok 2013 zaplanowaliśmy w ten sposób, że w zestawieniu dochodów i wydatków musimy mieć świadomość tego, że nawet jeżeli te dochody nie zostaną zrealizowane w zapisanych wielkościach, a mamy w pamięci z lat ubiegłych, że niektóre dochody mogą być niewykonane, myślimy tu o dochodach z PIT- ów, CIT – ów, jak i również dochodach majątkowych ze sprzedaży mienia. Przy tej okazji chcę powiedzieć, że obawa, która towarzyszyła nam przy uchwalaniu budżetu na rok 2012, czy wykonamy te dochody. Dzisiaj nawet jeżeli dochody z PIT- ów nie będą wykonane w 100%, gdzie nie jest to od nas zależne, możemy powiedzieć, że w obszarach najtrudniejszych ten plan wykonaliśmy z naddatkiem. Ze sprzedaży mienia w tym roku mamy dochody na poziomie 1.952.000,00zł, jest to 157% zaplanowanych dochodów. Jest to pozycja, która jest dodatkową polisą ubezpieczeniową, niezależnie od konstrukcji budżetu, który przyjmujemy na rok 2013. Mimo tego, że jest to rok przede wszystkim konsolidacji finansów, to te zadania inwestycyjne, które zostały zaplanowane w tym budżecie można by powiedzieć i zresztą dyskusja na połączonych komisjach: że może za mało, że powinny być adresowane gdzie indziej, mówię tu o wydatkach drogowych. W tej materii poprzez podjęcie działań nie do końca popularnych i łatwych przez likwidację Powiatowego Zarządu Dróg i przejęcie tych zadań przez strukturę wydziałową Starostwa i mamy tu kilkaset tysięcy złotych oszczędności, które to środki pozwalają nam ograniczać koszty funkcjonowania jednostki i przeznaczać je na inwestycje. Z wydatków inwestycyjnych na rok 2013 zaplanowaliśmy wykonanie dwóch dokumentacji technicznych na inwestycje drogowe. I tutaj chcę zaznaczyć, że mimo iż nie wykonujemy dużych inwestycji na drogach, to chcemy mieć podstawę do tego, by sięgać po środki zewnętrzne. Dokumentacje dotyczą dróg: Czerniejewo – Września, Grzymisławice – Chwalibogowo – Osowo, byśmy mogli wystąpić do tzw. schetynówek po środki do realizacji inwestycji. Założyliśmy, że na drogach powiatowych podejmujemy działania inwestycyjne w oparciu o środki zewnętrzne, zarówno środki pozyskiwane z gminami, jaki i środki zewnętrzne poprzez dofinansowania na poziomie 50, a nawet do 85%. Ten rok i rok 2013 są dość mocno ograniczoną ofertą na tym polu, zakładamy, że wykonamy w tym okresie kilka prac modernizacyjnych na drogach. Natomiast cały czas pamiętajmy, że akumulujemy środki, zdobywamy środki finansowe, żeby sięgnąć po duże inwestycje. W ramach tych drobnych prac jest budowa chodnika w miejscowości Krzywa Góra, dlatego, że jest to inwestycja przed kilku laty rozpoczęta z zaangażowaniem gminy Kołaczkowo, ze środkami zgromadzonymi na kontynuację tego zadania; budowa chodnika we Wrześni przy ul. Szosa Witkowska (od Kościoła pw. Św. Królowej Jadwigi do zabudowy osiedlowej); budowa chodnika w Targowej Górce, w tym deklaracje ze strony gminy o współfinansowaniu projektu. Kolejnym zadaniem jest budowa drogi, która wzbudziła tyle emocji, a w zasadzie jest to pewien fragment drogi Kołaczkowo – Łagiewki. Wielkie inwestycje, które realizowaliśmy nie budziły takich emocji, jak dzisiaj to drobne zadanie wpisane w budżet. Wynikało ono przede wszystkim z fatalnego stanu tej drogi, oczywiście każdy powie, że takich dróg jest jeszcze wiele. Równie dobrze można by wykazać, czy to drogę grabowską i myślę, że wrócimy do niej czy szereg dróg wymienionych na połączonych komisjach. Natomiast tutaj i wnioski mieszkańców jaki i stan tej drogi spowodowały, że Zarząd przyjął taką propozycję i bierzemy to na siebie. Nie jest to pozycja, wielkość, która jest wielkością naszych marzeń. Mamy nadzieję, że uda się to zadanie zrealizować w większym zakresie, co zależy od zrealizowania się wielu elementów. Myślę, że uda się pozyskać większe środki, dzięki którym będzie można kompleksowo załatwić ten problem. Skrzyżowanie ulic: Kościuszki, Legii Wrzesińskiej, Opieszyn i 3 Maja jest to zadanie realizowane wspólnie z gminą, że środków zewnętrznych ubiegamy się o środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg. I zadania może niezbyt wielkie, ale dla tych jednostek ważne a mianowicie modernizacja łazienek w Zespole Szkół Zawodowych nr 2, tu po piętach depcze nam inspektor sanitarny, modernizacja pomieszczeń dydaktycznych po pracach termomodernizacyjnych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących oraz termomodernizacja budynków pomocniczych w Straży Pożarnej i niewielka kwota we współpracy z gminami przy realizacji zadań powiatowych i tu propozycja pomocy gminie Nekla. Jestem przekonany, że w trakcie realizacji założeń uda nam się ten budżet zrealizować w szerszym zakresie niż kształt, jaki dzisiaj jest zaproponowany przez Zarząd”.

Pani skarbnik przedstawiła prezentację dotyczącą projektu budżetu powiatu wrzesińskiego na 2013 rok, która stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Odnosząc się w pierwszej kolejności do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu wrzesińskiego na lata 2013 – 2025 pani skarbnik poinformowała, że:

 • to długie zobowiązanie finansowej jest związane z dopłatami i poręczeniem do 2017 roku do Spółki „Szpital Powiatowy we Wrześni”;

 • zasadniczą część zadań własnych stanowią środki pozyskiwane dla Domu Pomocy Społecznej dla mieszkańców przyjętych przed 1.01.2004r.;

 • wysokość subwencji oświatowej została przyjęta na poziomie 1% do 2021 roku, a w kolejnym roku na poziomie 2,5%;

 • podatek dochodowy od osób fizycznych planowany jest wzrost do wysokości 10,98% do 2016 roku;

 • zaplanowano 2% wzrostu dochodów własnych powiatu;

 • dotacje zostały zaplanowane na poziomie przyjętym na 2013 rok;

 • programy unijne zgodnie z zawartymi umowami kończą się w 2014 roku.

Następnie przewodniczący komisji stałych Rady Powiatu odczytali opinie w sprawie projektu budżetu powiatu wrzesińskiego na 2013 rok i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu wrzesińskiego na lata 2013 – 2025. Opinie stanowią załączniki do protokołu według następującej kolejności:

 • opinia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej – załącznik nr 8;

 • opinia Komisji Rozwoju Lokalnego – załącznik nr 9;

 • opinia Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa – załącznik nr 10;

 • opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – załącznik nr 11;

 • opinia Komisji Budżetowo – Finansowej – załącznik nr 12.

Wiceprzewodniczący Rady pan Andrzej Szablikowski odczytał opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przedłożonych przez Zarząd Powiatu we Wrześni:

Pan Dionizy Jaśniewicz poinformował, że radni otrzymali wyjaśnienia do zastrzeżeń zgłoszonych przez Regionalną Izbę Obrachunkową, które stanowią załącznik nr 15 do protokołu.

Odnosząc się do powyższego pani skarbnik zaznaczyła, że „jeśli chodzi o projekt WPF to nastąpiły w nim błędy pisarskie, które zostały skorygowane. Jeśli chodzi o projekt budżetu, w dniu dzisiejszym położyłam załącznik. Uważam, że to nie jest autopoprawka, gdyż to Państwo nie uchwalacie. Jest to wyjaśnienie pkt. 4 podpkt. 3. Nastąpiły dwa błędy: jeden błąd matematyczny, w drugim źle została przeliczona rezerwa na zarządzanie kryzysowe, tą autopoprawką jest to dokonane. Ponadto autopoprawką dokonuje się zmian; 14.400,0zł przeznacza się na dotacje dla placówek opiekuńczo – wychowawczych i 50.000,00zł dla organizacji pozarządowych na organizację obozów i kolonii i to wszystko jest wzięte z rezerwy. Kwoty dochodów i wydatków nie ulegają zmianie, ulega zmianie tylko załącznik nr 8, gdzie zmieniają się dotacje i treść postanowienia § 6 uchwały, czyli zmiana rezerwy. Nadal rezerwy mieszczą się w granicach”.

Pan Józef Szafarek zauważył, że skonstruowanie budżetu przyszłorocznego było łatwiejszym zadaniem niż przygotowanie budżetu obecnie realizowanego. Dodał, że świadczą o tym pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej. Przypomniał, że budżet 2012 roku uzyskał opinię z zastrzeżeniem przez skład orzekający RIO, a tymczasem powiat nie utracił płynności finansowej, w tym wygenerowane zostały środki na spłatę kredytów zaciągniętych na realizację inwestycji.

Pani Henryka Waligóra podziękowała Zarządowi Powiatu i pani skarbnik Beacie Walkowiak za pracę włożoną w skonstruowanie projektów uchwał budżetowych.

Nawiązując do projektu budżetu powiatu na 2013 rok pan Stefan Tomczak zauważył, że wydatki związane z oświatą stanowią znaczną część wydatków powiatu. Podkreślił, że zmiany reorganizacyjne, które zostały przeprowadzone w placówkach oświatowych przyniosły rezultaty nie wpływając na obniżenie jakości nauczania i zasobu oferty edukacyjnej w powiecie. Ponadto zaznaczył, że pracownicy Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej podejmują wiele skutecznych działań w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

Pan Janusz Balcerzak zauważył, że zbyt niskie są nakłady finansowe na realizację inwestycji drogowych. Przypomniał, że w dniu 27 listopada br. wojewoda wielkopolski poinformował o zwiększeniu do 50% wysokości dofinansowania, które można uzyskać na inwestycje realizowane w ramach tzw. „schetynówek”. W związku z powyższym zapytał, czy nie należałoby odważniej wystąpić o środki krajowe na realizację zadań drogowych. Jednocześnie wyraził nadzieję, że w kolejnych planach inwestycyjnych zostanie uwzględniony odcinek drogi Mała Górka – Targowa Górka.

Pan Leszek Stawicki wyraził w imieniu opozycji pochwałę dla Zarządu Powiatu za realizację budżetu na 2012 rok. Jednocześnie życzył równie owocnej realizacji budżetu przyszłorocznego.

Odpowiadając na pytanie radnego Balcerzaka pan starosta zaznaczył, że realizowanie inwestycji jest procesem wieloletnim. Przypomniał, że powiat wrzesiński uzyskał w ubiegłych latach wiele środków na inwestycje drogowe zaznaczając przy tym, że pula środków uległa w tym roku znacznemu zmniejszeniu. Dodał, że Zarząd Powiatu przyjął założenie o realizowaniu dużych projektów w sposób kompleksowy. Odnosząc się do prośby radnego o remont drogi Mała Górka – Targowa Górka przypomniał, że została sporządzona wstępna dokumentacja techniczna remontu drogi. Ponadto zaznaczył, że gdy pojawiała się możliwość zrealizowania inwestycji ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, to burmistrz gminy Nekla wytypował jako priorytetowe zadanie polegające na remoncie drogi w miejscowości Kokoszki. Pan starosta przypomniał, że należy zbudować taką sytuację finansową powiatu, by móc występować o środki na realizację strategicznych inwestycji drogowych.

Radni przyjęli jednogłośnie autopoprawki do projektów uchwał w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej i uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok, które stanowi załącznik nr: 16 i 17 do protokołu.

Rada Powiatu we Wrześni podjęła uchwały:

 • nr 153/XXIV/2012 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu wrzesińskiego na lata 2013 – 2025;

 • nr 154/XXIV/2012 w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok.

W głosowaniach wzięło udział 19 radnych. Oddano 19 głosów „za” przyjęciem każdej z wymienionych uchwał.

Przewodniczący Rady Grzegorz Kaźmierczak życzył determinacji i konsekwencji Zarządowi Powiatu w realizacji przyszłorocznego budżetu powiatu. Następnie przeszedł do realizacji punktu dotyczącego Interpelacji i zapytań radnych.

Przewodniczący Rady poinformował, że w okresie międzysesyjnym nie wpłynęła interpelacja i zapytanie radnych.

O głos poprosił pan Przemysław Hirschfeld, który zapytał pana starostę:

 • ile osób jest zatrudnionych w Starostwie Powiatowym;

 • ile spośród zatrudnionych stanowią osoby niepełnosprawne;

 • jakie działania podjęte zostały/zostaną dla usprawnienia zasad parkowania pojazdów na placu przy dworcu PKP we Wrześni?

Odpowiadając na pytania pan Dionizy Jaśniewicz poinformował, że:

 • w urzędzie zatrudnionych jest 113 osób, łącznie z pracownikami zlikwidowanego Powiatowego Zarządu Dróg zaznaczając jednocześnie, że nie wszystkie osoby pracują w pełnym wymiarze godzin pracy;

 • zatrudnione są trzy osoby niepełnosprawne;

 • miejsce to nie pełni funkcji parkingu. Przypomniał, że powstała koncepcja budowy parkingu na skwerze między budynkiem po byłym biurowcu Tonsilu, a drogą krajową. Okazało się, że istnieje szereg problemów technicznych, już choćby utrudniony wjazd/wyjazd na/z parkingu na drogę. Ponadto zaznaczył, że lokalizację siedziby zmienią Polskie Koleje Samochodowe i pod uwagę brany jest plac przy dworcu kolejowym. Przypomniał, że podejmowane były inicjatywy np. w celu odśnieżania miejsca parkingowego przy dworcu. Starosta zaznaczył, że nie jest w stanie żądać czy nakazywać wprowadzenia konkretnych zmian, gdyż dworzec jest zarządzany przez PKP.

Pan Krzysztof Wojciechowski odniósł się do sytuacji, kiedy spadł pierwszy śnieg i pojawiły się utrudnienia w ruchu pojazdów na odcinku drogi Września – Gozdowo. Odwołał się do wypowiedzi mieszkańców powiatu zamieszczonych na forach internetowych, w których sugerują oni, że firmy wyłonione w przetargu do realizacji zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg rozpoczynają odśnieżanie jedynie na podstawie decyzji wydanej przez urzędnika? Radny prosił o potwierdzenie, czy faktycznie obowiązują takie zasady.

Pan starosta zaznaczył, że w budżecie powiatu zostały zabezpieczone środki na realizację zimowego utrzymania dróg i zostały wyłonione firmy, które realizują te zadania w poszczególnych gminach. Dodał, że z podobna sytuacja wystąpiła na drodze Kozubiec – Sarnice – Czeszewo. Następnie podkreślił, że sygnały o utrudnieniach pojawiły się w trakcie obrad Zarządu Powiatu, zostały zgłoszone kompetentnemu pracownikowi, który podjął natychmiast działania interwencyjne. „Piaskarki wyjechały w odpowiednim czasie, niestety trzeba wyciągnąć wnioski, jak to funkcjonuje, jak zostały rozstrzygnięte przetargi, czy zbyt duża jest odległość terenu od lokalizacji firmy?” – podsumował starosta dodając, że oczekuje meldunku ze zdarzeń.

Radny Wojciechowski dopowiedział, że z materiału filmowego wynikało, że piaskarki na wiadukt na „Dębinie” wyjechały dopiero o godz. 10:00. Podkreślił, że takie sytuacje nie powinny mieć miejsca, gdyż najważniejsze jest bezpieczeństwo podróżujących. Dopytywał, do kogo należy się zgłaszać w podobnych sytuacjach, i czy zostaną wyciągnięte konsekwencje od firm odśnieżających? „Proszę odpowiedzieć wprost, że nie ma takiej sytuacji, że firmy wyjeżdżają, nie pod wpływem tego, że spadła określona ilość śniegu, tylko że zadecydował o tym urzędnik?” – zapytał radny.

Odpowiadając pan starosta zaznaczył, że „w funkcjonowaniu Powiatowego Zarządu Dróg i dziś funkcjonującej, przekształcanej jednostki nic się nie zmieniło. Cały czas zawiaduje tym ta sama osoba”. Zapewnił, że przeprowadzone przetargi i wyłonieni w nich wykonawcy powinni gwarantować realizację tych zadań. Dodał, że zostaną wyciągnięte konsekwencje. Podkreślił, że Referat Dróg Powiatowych został wydzielony w strukturze urzędu po to, by wyraźnie było widać, kto jest odpowiedzialny za realizację zadań drogowych. „Oczekuję wyjaśnienia, czy jest to wina firm, i wtedy trzeba będzie wyciągnąć konsekwencje w stosunku do firm, czy jest to wina osób zawiadujących tymi zagadnieniami jako urzędnicy, jeżeli była opieszałość po tej stronie. Stosownie do tego jako przełożony będę wyciągał konsekwencje” – zapewnił pan starosta.

„Czy prawdą jest, że firmy wyjeżdżają na drogi w wyniku decyzji urzędnika?” – dopytywał radny Wojciechowski.

Pan starosta zapewnił, że jeśli zdobędzie wystarczającą wiedzę, to wówczas udzieli radnemu odpowiedzi.

Włączając się w dyskusję pan Bogdan Kruk poinformował, że rozmawiał z pracownikiem SKR, który twierdził, że pracownicy wyjeżdżają na drogi dopiero po uzyskaniu zgody telefonicznej urzędnika.

„Urzędnicy, którzy tym zawiadują, a taki system przyjęli, muszą ponosić odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Ze strony powiatu jest zabezpieczenie środków w budżecie, ze strony Zarządu zapewnienie sprawnej organizacji, a jeżeli któryś z tych elementów nie działa, to musimy wyciągać z tego konsekwencje” – podsumował pan starosta.

Przewodniczący Rady przeszedł do punktu Wolne głosy i wnioski, w którym poinformował, że kolejne obrady odbędą się 28 grudnia. Poprosił przewodniczących komisji o przygotowanie planów pracy komisji na 2013 rok, a następnie zamknął XXIV sesję Rady Powiatu we Wrześni.

Przewodniczący Rady Powiatu

Grzegorz Kaźmierczak

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Łukasz Jakubowski (08/01/2013 07:45:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Łukasz Jakubowski (08/01/2013 11:57:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Łukasz Jakubowski (08/01/2013 11:57:34)
Lista wiadomości
Protokół nr XXV / 2012
z posiedzenia Rady Powiatu we Wrześni, w dniu 28.12.2012 roku.
Protokół nr XXIV / 2012
z posiedzenia Rady Powiatu we Wrześni, w dniu 06.12.2012 roku.
Protokół nr XXIII / 2012
z posiedzenia Rady Powiatu we Wrześni, w dniu 30.10.2012 roku.
Protokół nr XXII / 2012
z posiedzenia Rady Powiatu we Wrześni, w dniu 26.09.2012 roku.
Protokół nr XXI / 2012
z posiedzenia Rady Powiatu we Wrześni, w dniu 31.08.2012 roku.
Protokół nr XX / 2012
z posiedzenia Rady Powiatu we Wrześni, w dniu 27.06.2012 roku.
Protokół nr XIX / 2012
z posiedzenia Rady Powiatu we Wrześni, w dniu 05.06.2012 roku.
Protokół nr XVIII / 2012
z posiedzenia Rady Powiatu we Wrześni, w dniu 26.04.2012 roku.
Protokół nr XVII / 2012
z posiedzenia Rady Powiatu we Wrześni, w dniu 29.03.2012 roku.
Protokół nr XVI / 2012
z posiedzenia Rady Powiatu we Wrześni, w dniu 28.02.2012 roku.
Protokół nr XV / 2012
z posiedzenia Rady Powiatu we Wrześni, w dniu 26.01.2012 roku.