AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Protokoły z Sesji Rady Powiatu we Wrześni » Protokoły z Sesji Rady 2012 (IV kadencja)

Protokół nr XXI / 2012

PROTOKÓŁ NR XXI/2012

z posiedzenia Rady Powiatu we Wrześni

w dniu 31 sierpnia 2012 roku


Przewodniczący Rady Grzegorz Kaźmierczak o godzinie 16:15 otworzył XXI sesję Rady Powiatu we Wrześni, powitał radnych, starostę, pracowników Starostwa, przedstawicieli jednostek organizacyjnych powiatu, służb i straży powiatowych, dziennikarzy oraz przybyłych gości. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 19 radnych,
co wobec ustawowego składu Rady stanowiło quorum do podejmowania uchwał
i decyzji w sprawach objętych porządkiem obrad.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad. 2.

W punkcie tym przewodniczący Rady stwierdził, że protokół z  XX sesji został sporządzony w statutowym terminie i był wyłożony do wglądu w biurze Rady i dodał, że nikt z radnych nie zgłosił uwag do treści w nim zawartych. Przewodniczący zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół nr XX/2012 z posiedzenia Rady Powiatu we Wrześni
w dniu 27 czerwca 2012 roku został przyjęty 19 głosami „za”
.


Ad. 3.

Członkowie kapituły Fundacji Dzieci Wrzesińskich: Lilla Pylak i Bolesław Święciochowski przedstawili rekomendacje pani Elżbiety Soszyńskiej, której przyznano tytuł „Człowieka Roku 2011 Powiatu Wrzesińskiego”. Pani E. Soszyńska na co dzień działa w Wrzesińskim Stowarzyszeniu Osób Niesłyszących i Niedosłyszących ” Jedność”. Ponadto pomaga osobom niesłyszącym i niedosłyszącym w codziennej komunikacji poprzez posługiwanie się językiem migowym. Dodatkowo działa na rzecz popularyzacji znajomości podstaw tego języka wśród osób słyszących. Elżbieta Soszyńska występuje również w roli tłumacza migowego podczas specjalnych nabożeństw.


Ad. 4.

Przewodniczący Rady zaznaczył, że porządek posiedzenia został radnym przesłany wraz z materiałami na sesję, po czym zapytał, czy ktoś chciałby wnieść zmiany do porządku obrad.

O głos poprosiła radna M. Taciak i wnioskowała o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie likwidacji Powiatowego Zarządu Dróg we Wrześni. Radna uzasadniła wniosek mówiąc, że w materiałach brak jest informacji o tym, jak się kształtują koszty osobowe, koszty, które wiążą się z realizacją zadań w tym podstawowym zakresie. Radna zaznaczyła, że nie mówi o pracach większych, co do których Powiatowy Zarząd Dróg też musiał ogłaszać przetargi. Dodała, że brak jest również informacji, jak będzie przedstawiała się ta strona kosztowa w sytuacji, kiedy rzeczywiście Zarząd zleci, poprzez wyłonienie wykonawcy zadań związanych z utrzymaniem dróg publicznych. Radna podkreśliła,
że w materiałach nie ma wymiernych informacji, które przekonywały by ją
i radnego L. Stawickiego do podjęcia tychże decyzji. Radna podkreśliła, że należałoby się radnym przekazanie informacji, jak to jest w zderzeniu z ościennymi powiatami, oczywiście, biorąc pod uwagę, że każdy powiat ma różną długość dróg w kilometrach. Radna dodała,
że radnym należałaby się także informacja alternatywna, która informowała by o tym, jakie środki finansowe należy wyasygnować z budżetu powiatu, by utrzymać tę jednostkę, jaką jest PZD, określając dla niej te zadania, które są nieodzowne i wymagają natychmiastowej realizacji.

Reasumując radna stwierdziła, że to uzasadnienie uchwały nie przekonuje, by projekt ten znalazł się w porządku obrad, tym bardziej, że nieznane są przyczyny, czy okoliczności, które uzasadniają nadanie takiego szybkiego tempa realizacji tej uchwały.

Na zakończenie swojej wypowiedzi radna M. Taciak ponownie wnioskowała o wykreślenie
z porządku obrad projektu uchwały zapisanej pod pozycją 8 c).

Następnie głos w tej sprawie zabrał radny K. Wojciechowski mówiąc, że podpisuje się pod wnioskiem radnej M. Taciak i dodał, że jako członek Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej uczestniczył w posiedzeniu tej komisji, w którym również uczestniczyli przewodniczący komisji stałych Rady i została podjęta taka decyzja, że komisja będzie wnosić o zdjęcie tego projektu z porządku obrad. Radny dodał, że dzisiaj ten temat nie jest podjęty, bo oficjalnie komisja zdrowia nie składa takiego wniosku. Radny zaznaczył, że informacje w tej sprawie, jakie zostały przekazane na komisji zdrowia, również radnego nie przekonują, natomiast w tej sprawie wypowiadało się więcej osób i takie były ustalenia komisji w trakcie posiedzenia.

Odnosząc się do tych dwóch wypowiedzi dotyczących zdjęcia z porządku obrad projektu uchwały w sprawie likwidacji Powiatowego Zarządu Dróg we Września, starosta
D. Jaśniewicz zwrócił uwagę, że na ostatniej sesji podał informację, że takie działania są rozpatrywane, został przeprowadzony audyt, który stanowi punkt wyjścia do podjęcia działań w sprawie likwidacji PZD, a w zasadzie przekształcenia formy realizacji zadań polegających na zarządzaniu drogami powiatowymi, bo w takiej kategorii należy to rozpatrywać.
Starosta podkreślił, że kwestia ta została szeroko uzasadniona na posiedzeniu komisji budżetowej, gdzie został przedstawiony cały proces reorganizacji, czemu on służy, jakie będą efekty i jaki będzie model docelowy oraz, jakie przesłanki legły u podstaw tej reorganizacji.

Starosta przypomniał, że próba zreorganizowania zadań związanych z zarządzaniem drogami powiatowymi rozpoczęła się na przełomie roku 2011/2012, jest to ciąg prac i spraw związany z dopasowaniem zadań, jakie są do realizacji, sił i środków oraz formy organizacyjnej,
w której możliwie optymalnie można te zadania realizować. Stąd po wszystkich przygotowaniach, analizach znalazło się to w materiałach dodatkowych, które radni otrzymali do projektu uchwały i dodatkowo przed podjęciem uchwały zostaną szeroko naświetlone
te aspekty, które związane są przede wszystkim z reorganizacją, czyli inną formułą organizacyjną realizacji zadań, która ma o wiele więcej korzyści, niż ta formuła,
w której jest to realizowane w dniu dzisiejszym.

Następnie o głos poprosił radny B. Kruk. Radny zgodził się z wnioskiem radnej M. Taciak mówiąc, że uzasadnienie i dodatkowe materiały zostały radnym przedstawione tuż przed sesją i radni się z tym nie zapoznali. Radny wnioskował, żeby odłożyć sprawę likwidacji PZD.

W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji, przewodniczący Rady poddał wniosek radnej M. Taciak o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie likwidacji Powiatowego Zarządu Dróg we Wrześni pod głosowanie.


W głosowaniu udział wzięło 19 radnych.

Wniosek radnej został odrzucony – 5 głosami „za”, przy 14 głosach „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących”.

Porządek posiedzenia nie uległ zmianie i przedstawiał się następująco:


 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Powiatu.

 3. Wręczenie „Tytułu Człowieka Roku 2011 Powiatu Wrzesińskiego”.

 4. Przedstawienie porządku obrad.

 5. Informacja przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.


 1. Sprawozdanie przewodniczącego Zarządu z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady w okresie międzysesyjnym.


 1. Informacja Prezesa Zarządu Spółki „Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o.
  o działalności spółki w 2011 roku.


 1. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Wrzesińskiego do konkursu
  nr 1/POKL/3.5/2012 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty”, Działanie 3.5 „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,


 1. wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Wrzesińskiego do konkursu
  nr POKL/9.2/./12 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Rozwój wykształcenia i jakości szkolnictwa zawodowego, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa,


 1. likwidacji Powiatowego Zarządu Dróg we Wrześni,


 1. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością powiatu wrzesińskiego, położonej w Bierzglinku, gmina Września, dla której Sąd Rejonowy we Wrześni prowadzi księgę wieczystą nr PO1F/00042327/8,


 1. udzielenia pomocy finansowej gminie Miłosław,


 1. udzielenia pomocy finansowej gminie Nekla,


 1. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej powiatu wrzesińskiego na lata 2012-2025,


 1. zmiany budżetu powiatu wrzesińskiego na 2012 rok.

9. Interpelacje i zapytania radnych.

10. Wolne głosy i wnioski.

11. Zakończenie.


W związku z powyższym przewodniczący Rady zamknął ten punkt posiedzenia i przystąpił do realizacji kolejnego punktu.


Ad 5.

Przewodniczący Rady przedstawił informację o działaniach podjętych przez radnych
w okresie międzysesyjnym od 27 czerwca do 31 sierpnia 2012 roku.

Informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu.


Ad. 6.

Starosta Dionizy Jaśniewicz zapoznał radnych z działalnością Zarządu Powiatu w okresie

międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady podjętych 27 czerwca 2012 r.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.


Radni nie zgłosili pytań do przedstawionego materiału, zatem przewodniczący Rady przystąpił do realizacji punktu 7.


Ad. 7.

W formie multimedialnej Zbyszko Przybylski prezes Zarządu Spółki „Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o. przedstawił działalność spółki w 2011 r.

Powyższa informacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

W dyskusji nad przedstawionym materiałem udział wzięli według kolejności zgłoszeń: radny P. Hirschfeld, radny J. Balcerzak.

Radny P. Hirschfeld pytał, czy przewidywany jest remont oddziału dziecięcego oraz, czy pozostanie on w starym budynku szpitala.

Prezes Z. Przybylski odpowiedział, że oddział dziecięcy nie pozostanie w starym budynku, chociaż jest on zaprojektowany w starym obiekcie na poziomie oddziału noworodkowego
i ginekologicznego. Na obecnym oddziale dziecięcym jest problem z powierzchnią i panują trudne warunki, natomiast idea jest taka, żeby stworzyć takie warunki, żeby mogły przebywać matki z dziećmi, a oddział, żeby był zbliżony do przedszkola, czy szkoły, w zależności od wieku dzieci.

Radny P. Hirschfeld pytał, kiedy to będzie zrobione.

Prezes Z. Przybylski odpowiedział, że kolejność jest taka, że rozpoczyna się właśnie oddanie do użytku budynek D, będzie tam przeniesiony i uruchomiony oddział ratunkowy i oddział intensywnej terapii i po przeniesieniu części łóżkowej, czyli kondygnacji II i III, gdzie będzie oddział internistyczny, chirurgiczno – ortopedyczny i pozostała część - położnictwo
i ginekologia, wtedy będzie przeniesiony oddział pediatryczny.

Radny P. Hirschfeld poprosił prezesa o odpowiedź na pytanie, na kiedy jest przewidziany moment oddania szpitala.

Prezes Z. Przybylski wyjaśnił, że na dzisiaj nie może powiedzieć jaki to będzie termin, ponieważ pierwsza umowa mówiła o terminie do końca lutego, pierwszy aneks do umowy mówił o terminie do końca sierpnia, a w tej chwili jest wersja, że będzie to do końca października. Prezes stwierdził, że chciałby, żeby ten termin został dotrzymany, bo jest to możliwe, ale wszystko zależy od wykonawcy.

Ponownie radny P. Hirschfeld zabrał głos i pytał w którym miejscu jest przewidziane lądowisko.

Prezes Z. Przybylski wyjaśnił, że obecne przepisy mówią, że powinien to być wyniesiony obiekt o odpowiedniej wysokości i dodał, że usytuowanie lądowiska planuje się mniej więcej w tym samym miejscu, w którym było ono do tej pory, między budynkiem nowego szpitala,
a budynkiem archiwum.

Ponownie zabierając głos radny P. Hirschfeld odniósł się do kwoty podanej w sprawozdaniu w wysokości 19.076,20 zł., wyszczególnionej jako budowa lądowiska i pytał, czy kwota
ta nie jest za mała.

Prezes Z. Przybylski wyjaśnił, że nie chodzi tutaj o koszt lądowiska, tylko jest to koszt projektu, natomiast ostateczne usytuowanie lądowiska musi zostać uzgodnione
z pilotami, którzy sami decydują o miejscu lądowania. Będzie to zależeć także od wysokości środków finansowych Prezes dodał, że w tej chwili nie chciałby się wypowiadać jednoznacznie przed zakończeniem budowy tego obiektu,. Budowa takiego lądowiska, spełniającego wymogi to kwota rzędu 1,5 do 3 mln zł. Trwa dyskusja na temat,
czy rzeczywiście takie drogie lądowiska są potrzebne. Są one drogie, z uwagi na to,
że muszą być wyposażone w światła naprowadzania, natomiast lotów w nocy jest bardzo mało, dlatego niezasadne się wydaje wydatkowanie takich środków na budowę lądowiska,
a zwrócić należy uwagę na fakt, że do tego dochodzą jeszcze koszty jego utrzymania – podgrzewania płyty, utrzymania całej sprawności technicznej itp.

Następnie głos zabrał radny J. Balcerzak odnosząc się do wykonawcy budowy szpitala jakim jest konsorcjum, które zostało wyłonione w przetargu. Radny zauważył, że konsorcjum zrzesza kilka podmiotów gospodarczych, w tym przypadku o charakterze budowlanym,
by wykonać jakieś większe inwestycje, które te pojedyncze podmioty nie są w stanie wykonać oddzielnie. Konsorcjum przeważnie nie posiada osobowości prawnej, ani nawet konta bankowego. Do kontaktu z tym podmiotem, który wykonuje tę inwestycję może być powołana osoba, która będzie prowadziła inwestycję zakłada konto i może przelewać środki finansowe tym podmiotom budowlanym, które realizują inwestycję. Druga wersja jest taka, że podpisują umowę i odpowiedzialność za daną inwestycje wszystkie podmioty, które wchodzą w skład konsorcjum i wówczas te podmioty odpowiadają całym swoim majątkiem za tę inwestycję, którą prowadzą. Ale nigdy konsorcjum, jako taka forma nie odpowiada przed instytucją zlecającą. Radny prosił prezesa o wyjaśnienie kwestii tego konsorcjum.

Prezes Z. Przybylski spytał, w jakim aspekcie.

Radny J. Balcerzak kontynuując wyjaśnił, że z wypowiedzi prezesa wynika, że konsorcjum wykonuje inwestycję, jak nie posiada konta, to może być powołany podmiot do reprezentowania tego konsorcjum. Wszystko zależy od tego, jak zlecający inwestycję podpisze umowę wykonawczą i jak się ubezpieczy od tego, żeby inwestycja była szybko wykonana.

Prezes Z. Przybylski odpowiedział, że konsorcjum powoływane jest po to, że jedna firm nie jest w stanie udźwignąć całego ciężaru inwestycji. W przypadku budowy szpitala jedna z firm specjalizuje się w pracach budowlanych, druga w pracach instalacyjnych, natomiast relacje
z podwykonawcami reguluje prawo i tego nie trzeba zapisywać. Prezes zaznaczył,
że są w umowie zawarte zabezpieczenia, są kary umowne i to wszystko jest pilnowane, natomiast nie jest zrozumiałe, dlaczego taka sytuacja ma miejsce, nie jest zrozumiany mechanizm takiego działania. Z każdym dniem opóźnienia szpital traci na kontrakcie, natomiast wykonawca płaci kary za opóźnienie. Zdaniem prezesa prawo o zamówieniach publicznych generuje patologię, firmy stające do przetargu dają niskie ceny, a potem jest tylko kłopot. Prezes dodał, że nie zna w Polsce szpitala, który zostałby wybudowany od podstaw w okresie dwóch lat. Kończąc prezes stwierdził, ze gdyby w budowę szpitala nie były zaangażowane środki unijne, szpital byłby już wybudowany, natomiast przy realizowaniu budowy i przy każdej zmianie zgłaszanej do Urzędu Marszałkowskiego oczekiwanie na akceptację trwa nieraz trzy miesiące, co generuje opóźnienia. Gdyby nie było tych przepisów, inwestycja byłaby już zakończona.

W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji, przewodniczący Rady zamknął ten punkt porządku obrad i ogłosił 10 minut przerwy.


Ad. 8.

Po przerwie przewodniczący Rady wznowił obrady.

Liczba radnych uczestniczących w posiedzeniu – 19.


Przewodniczący Rady przystąpił do rozpatrzenia i podjęcia projektu uchwały w sprawie:


 1. wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Wrzesińskiego do konkursu
  nr 1/POKL/3.5/2012 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty”, Działanie 3.5 „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Przewodniczący Rady poprosił B. Nowacką sekretarza powiatu o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały.

B. Nowacka wyjaśniła, że projekt ten jest skierowany do nauczycieli i obejmie on 54 szkoły
i przedszkola z terenu powiatu wrzesińskiego. Celem projektu jest wdrażanie nowego systemu doskonalenia nauczycieli. Akceptacja Rady Powiatu jest konieczna do prowadzenia dalszych procedur.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Radni nie podjęli dyskusji, w związku z czym przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.


Rada Powiatu we Wrześni w obecności 19 radnych – 19 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr 128/XXI/2012 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Wrzesińskiego do konkursu
nr 1/POKL/3.5/2012 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty”, Działanie 3.5 „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Przewodniczący Rady przystąpił do rozpatrzenia i podjęcia projektu uchwały w sprawie:


 1. wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Wrzesińskiego do konkursu
  nr POKL/9.2/./12 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Rozwój wykształcenia i jakości szkolnictwa zawodowego, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.


Uzasadniając projekt uchwały B. Nowacka powiedziała, że jest to kolejny projekt, który jest skierowany do szkół, które kształcą zawodowo, finansowany jest ze środków unijnych z 12,07% udziałem budżetu powiatu.

W tej kwestii radni nie podjęli dyskusji, zatem przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.


Rada Powiatu we Wrześni w obecności 19 radnych – 19 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr 129/XXI/2012 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Wrzesińskiego do konkursu
nr POKL/9.2/./12 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Rozwój wykształcenia i jakości szkolnictwa zawodowego, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.


Przewodniczący Rady przystąpił do rozpatrzenia i podjęcia projektu uchwały w sprawie:


 1. likwidacji Powiatowego Zarządu Dróg we Wrześni.


Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu starostę D. Jaśniewicza.

Starosta przedstawił uzasadnienie dla działań zmierzających do zmiany formy organizacyjnej zarządzania drogami powiatowymi mówiąc, że tego typu procesy dokonują się w czasie
i chodzi o pewne struktury organizacyjne, jak najbardziej optymalne, które pozwalają na realizowanie zadań jak najmniejszym kosztem, ale nie pogarszając zakresu ich realizacji, ani ich jakości. Starosta zaznaczył, że nie jest to pierwszy proces reorganizacyjny, jaki ma zostać przeprowadzony.
Była reorganizacja szkół ponadgimnazjalnych – połączenie Zespołu Szkół Zawodowych nr 1
z Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Centrum Kształcenia Praktycznego – przekształcenie w Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej, działanie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego zastąpiono grantami na realizację zadań sportowych, odbyła się również kilkakrotna reorganizacja wewnętrzna struktur starostwa powiatowego. Starosta podkreślił, że zaproponowana formuła zmierza do racjonalizacji organizacji pracy, jak również zmniejszenia kosztów funkcjonowania do pewnego, niezbędnego poziomu i dodał, że z perspektywy wspomnianych wcześniej przekształceń w systemie oświaty, można powiedzieć, że został „wyprzedzony czas”. Jeśli chodzi o proces likwidacji PZD, to blisko rok, jak są prowadzone analizy i odbywa się on stopniowo. Próba zreorganizowania zadań związanych z zarządzaniem drogami powiatowymi rozpoczęła się na przełomie roku 2011/2012, gdzie pierwotnie zatrudnionych było 14,5 etatu, później zmniejszono do 9,5 etatów, z uwagi na to, że struktura ta była trudna do zaakceptowania, ponieważ 9,5 etatów administracyjnych przekładało się na 5 etatów fizycznych.

Kwestie zarządzania drogami w innych jednostkach są w formie wydziałów lub wyodrębnionej struktury organizacyjnej. W momencie tworzenia PZD posiadało nie do końca mocne zaplecze techniczne i przez wiele lat funkcjonował model nie do końca racjonalny. Z jednej strony niewielka ilość przestarzałego sprzętu na prowadzenie prac na drogach powiatowych, a z drugiej strony dość mocno rozbudowana część administracyjna. Gdyby przyjąć model bezpośredniego wykonywania prac na drogach powiatowych, należy liczyć się z poważnym zainwestowaniem nawet milionów złotych, żeby stworzyć bazę z prawdziwego zdarzenia. Na zewnątrz działa sieć wyspecjalizowanych firm realizujących zadania na drogach powiatowych w obszarze utrzymania dróg, jak i inwestycji drogowych. Starosta zaznaczył, że ściganie się z tymi firmami z góry skazane jest na niepowodzenie, stąd też wiele samorządów zleca te zadania na zewnątrz. W związku z tym od kilku miesięcy prowadzone są analizy istniejącego stanu, trwają prace porównawcze pomiędzy obecnym stanem
a propozycją umieszczenia PZD w jednym z wydziałów. Oprócz kwestii dotyczącej bazy technicznej, niezwykle istotnym elementem jest fakt, że część tych zadań była w starostwie dublowana. Zadania inwestycyjne realizowane były poprzez wydział inwestycji starostwa powiatowego. Ostatnie inwestycje były realizowane bezpośrednio przez PZD, postępowanie przetargowe, przygotowanie wniosku, specyfikacja itp. odbywało się w dużej mierze za pośrednictwem wydziału inwestycji
i zamówień publicznych, natomiast ze strony PZD był wkład merytoryczny. Jeżeli na dzień dzisiejszy przy próbie rozpatrywania sił i środków i w kontekście pracowników kompetentnych do wykonywania określonych zadań, zatrudnionych w starostwie powiatowym i pracowników, którzy byli zatrudnieni
w PZD, można dostrzec, że wiele tych zadań można prowadzić przez wydziały resortowe – wydział komunikacji, wydział inwestycji, zamówień publicznych i funduszy europejskich oraz wydziału nieruchomości. U podstaw tej analizy leżało wyszczególnienie, które zadania można realizować
z udziałem pracowników urzędu, a z drugiej strony, jaka niezbędna liczba pracowników merytorycznych z PZD będzie potrzebna do tego, aby w odpowiednim standardzie realizować
te zadania w nowej strukturze organizacyjnej. Po pierwotnym założeniu, że zostanie przejęta tylko administracja, a całość zadań na drogach powiatowych będzie zlecana na zewnątrz, Zarząd doszedł do wniosku, że do wykonywania drobnych prac typu naprawa i wymiana znaków drogowych korzystniejsza jest przez wykonanie poprzez pracowników własnych, natomiast porównanie bieżącego utrzymania dróg, naprawy dróg, wykonywanie inwestycji, w sposób ewidentny pokazało, że zlecanie na zewnątrz tego zakresu prac jest tańsze, niż utrzymywanie tej struktury, która funkcjonuje w ramach PZD. Starosta podkreślił, że w nowej strukturze pozostałoby 3,5 etatów pracowników merytorycznych, tych, którzy wykonywaliby prace związane z administrowaniem prac na drogach powiatowych poprzez np.: wyłączenie pasa drogowego, opłaty za korzystanie z pasa drogowego, wyliczenia dotyczące utrzymania dróg, dopilnowania prac zleconych na drogach. Zarząd zakłada,
że przy tych założeniach i tej obsadzie etatowej będzie to możliwe. Starosta powołał się na materiały pomocnicze, które radni otrzymali z materiałami na sesję i dodał, że istotnym elementem jest to,
że zakłada się, że dwóch pracowników z PZD dołączyłoby do ekipy remontowej w starostwie
i wówczas 5 osobowa ekipa będzie wykonywać te drobne prace na drogach powiatowych, jeżeli nie będzie takiej potrzeby, będą wykonywać drobne prace naprawcze w starostwie i jednostkach organizacyjnych. Starosta zaznaczył, że po przeprowadzeniu tej dość szczegółowej analizy, Zarząd przychylił się do modelu wydziałowego, w którym z powodzeniem te zadania będą mogły być realizowane. Zakłada się, że będzie to realizowane w ramach wydziału komunikacji.

Podsumowując, starosta stwierdził, że dzięki tej reorganizacji można osiągnąć oszczędności związane zarówno ze zmniejszeniem stanu osobowego i większemu wykorzystaniu pracowników, jak
i ograniczenia kosztów administracyjnych i technicznych. Starosta zwrócił też uwagę na ogromny obszar kosztów technicznych – utrzymania sprzętu, jego ubezpieczenia, certyfikatów, uprawnień itp.

Koszty pośrednie były niewspółmierne do bazy technicznej, i ekipy, która te prace na drogach powiatowych wykonywała. Starosta ponownie podkreślił, że reorganizacja nie będzie miała wpływu na umniejszenie zadań, ponieważ obowiązkiem powiatu jest ich realizacja i dodał, że pośrednio związane jest to z pewnymi kosztami związanymi z reorganizacją, które będą widoczne
w tegorocznym budżecie, natomiast planując projekt budżetu na rok 2013 oszczędności te będą się przekładały na zwiększenie środków na wykonywanie bezpośrednich prac na drogach powiatowych,
o co najczęściej wnioskują mieszkańcy powiatu.

Na zakończenie swojej wypowiedzi starosta podkreślił, że wartość inwestycji w ostatnich latach realizowana na drogach powiatowych ze środków zewnętrznych, przy udziale wkładu własnego jest znacząca i powiat wrzesiński jest liderem i dodał, że dzisiaj jest to dobry czas na dokonanie przeorganizowania z tego względu, że przez najbliższe lata należy się liczyć z mniejszymi środkami do dyspozycji z WRPO i tzw. schetynówek, kiedy pierwsze środki pojawią się za kilka lat, kiedy można się przygotowywać do nowych projektów. Starosta ponownie podkreślił, że zamiarem reorganizacji nie jest zmiana dla samej potrzeby zmian, tylko, będzie to model lżejszy, bardziej efektywny i przynoszący przede wszystkim szerszą i lepszą realizację zadań pt. zarządzanie drogami powiatowymi.

Po wyjaśnieniach starosty, przewodniczący Rady otworzył dyskusję w tym temacie.

W dyskusji udział wzięli radni według kolejności zgłoszeń:

Radny L. Stawicki, radna M. Taciak, radny B. Kruk, radny K. Wojciechowski.

Wyjaśnień udzielał starosta D. Jaśniewicz, dyrektor PZD Marcin Nowak oraz pani mecenas Daniela Jackowska.

Radny L. Stawicki zwrócił się do dyrektora PZD pytając, czy w ostatnich dniach, czy w ostatnim miesiącu nastąpiły jakieś redukcje etatów, czy zostały wydane jakieś wypowiedzenia.

Radny K. Wojciechowski zwrócił się do dyrektora PZD z pytaniem, czy w dniu dzisiejszym ktoś
z pracowników dostał wypowiedzenia.

M. Nowak dyrektor PZD odpowiedział, że tak.

Radna M. Taciak zaznaczyła, że chciałaby się odnieść do tego stwierdzając, że dyrektor jest szefem jednostki i decyduje o ruchu kadrowym, ale podstawą tego ruchu kadrowego ma za moment być podjęta uchwała. W związku z tym, że jeśli w uzasadnieniu wypowiedzenia umowy o pracę, znalazło się stwierdzenie, iż nastąpiło to w związku z likwidacją PZD, a §7 uchwały mówi, że wchodzi ona
w życie 14 dni po ogłoszeniu jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego,
to te wypowiedzenia z mocy prawa są tak naprawdę nieważne i tylko zachęcić pracowników, żeby poszli do Sądu Pracy.

Następnie głos zabrał starosta D. Jaśniewicz mówiąc, że redukcja zatrudnienia nie dokonała się
z przyczyn likwidacji PZD, bo proces ten trwa już od początku roku i dyrektor został zobowiązany do racjonalizacji zatrudnienia, czyli do ograniczenia kosztów osobowych. Jest to etap, który się będzie dokonywał, ponieważ likwidacja następuje 30 listopada br. To nie jest warunek sine qua non zwolnień, ponieważ nie są one z tytułu likwidacji PZD, natomiast są wynikiem racjonalizacji zatrudnienia. Są to dwa procesy, które od pewnego czasu przebiegają równolegle i jeden nie warunkuje drugiego.

Radny B. Kruk stwierdził, że odnosi się wrażenie, że PZD to niewydolna instytucja, która nic nie robiła i trzeba ją zlikwidować, bo generuje koszty. Tymczasem była to instytucja niedofinansowana, od początku się zabierało pieniądze z subwencji drogowej i przeznaczało na inne cele. I jeżeli jest tak, że ta instytucja jest nierentowna i przynosi straty, to jest to wina Zarządu, Rady i radnych.

Starosta D. Jaśniewicz stwierdził, że nie znajduje to swojego uzasadnienia z tego względu, że problem PZD wiązał się z tzw. bazą wyjściową. Budowa bazy technicznej wymagałaby znaczących nakładów. Ponadto starosta zaznaczył, że największe cięcia subwencji drogowej odbywały się w I kadencji, od II kadencji zostały zwiększone zadania na drogach powiatowych poprzez uruchomienie obligacji, później fundusze SAPARD, następnie środki ZPORR, dalej środki WRPO i tzw. schetynówki i jeżeli prześledzi się budżety i inwestycje na drogach powiatowych, to na przestrzeni tych lat te inwestycje są znaczące w porównaniu z innymi powiatami. W ubiegłych latach był zakupiony rębak, samochód półciężarowy, były kupowane piły i różny sprzęt w ramach tej wielkości zadań, które były realizowane. Natomiast dzisiaj w sposób zdecydowany zmieniają się technologie i żeby jednostka stała się konkurencyjna dla firm zewnętrznych należałoby wybudować bazę, tylko, czy byłoby racjonalne budowanie takiej bazy do wielkości realizowanych zadań powiatowych. Jeśli chodzi
o samorządy gminne w powiecie wrzesińskim, nikt nie ma wyodrębnionej struktury - zadania są realizowane poprzez zlecanie ich firmom zewnętrznym. W gminie Września, która ma o wiele większy budżet na realizowanie zadań na drogach gminnych, tymi sprawami zajmują się trzy osoby, dlatego też nie ma uzasadnienia utrzymywania 14 etatów dla realizacji o wiele mniejszego zakresu zadań.

Przewodniczący Rady poprosił panią mecenas Danielę Jackowską o wyjaśnienie, czy zachodzi kolizja pomiędzy uchwałą dotyczącą likwidacji jednostki a wypowiedzeniami o pracę.

Pani mecenas uzasadniał, że nie ma tu żadnego związku, dlatego, że jak starosta powiedział, jest to wprawdzie likwidacja jednostki, ale jest to jednocześnie przejęcie zadań tylko w innej formie organizacyjnej. W związku z tym, że jest to przejęcie jednego zakładu przez inny zakład, samo podjęcie uchwały nie ma znaczenia jak gdyby prawnego dla rozwiązania stosunku pracy
z pracownikami. Musi się to odbywać albo w jednym zakładzie, albo w drugim. Dlatego podjęcie tej uchwały nie ma żadnego znaczenia dla podjęcia tych decyzji o rozwiązaniu - albo przedtem, albo potem. Data nie ma tu żadnego znaczenia, ani data wejścia w życie tej uchwały.

Następnie o głos poprosił radny K. Wojciechowski i zwrócił się z zapytaniem do dyrektora PZD
M. Nowaka w związku z udzieloną przez dyrektora odpowiedzią, że w dniu dzisiejszym zostały pracownikom wręczone wypowiedzenia, jaka dyrektor podał pracownikom przyczynę wypowiedzenia umów o pracę.

M. Nowak dyrektor PZD odpowiedział, że główną przyczyną była reorganizacja.

Radny K. Wojciechowski stwierdził, że jednak będzie spór prawny, bo jeśli w wypowiedzeniu jest napisane, że przyczyną jest reorganizacja, a uchwałę o reorganizacji podejmuje Rada dzisiaj o godz. 17:30, a pracownicy już otrzymali …

O głos w tej kwestii poprosiła ponownie pani mecenas D. Jackowska mówiąc, że jest to reorganizacja zakładu, który jeszcze istnieje i będzie istniał do końca listopada i nie można odmówić pracodawcy możliwości zreorganizowania zakładu i zmniejszenia w tym czasie zatrudnienia do momentu, aż ta likwidacja nie zostanie zakończona. Zdaniem mecenas, jest to zmniejszenie zatrudnienia przed samą likwidacją.

Starosta D. Jaśniewicz potwierdził słowa pani mecenas, że przyczyną nie jest likwidacja, tylko reorganizacja i są to dwa różne zjawiska. Starosta przypomniał, że w starostwie również nastąpiło przeorganizowanie zadań, zwolnionych zostało 20 osób, co wiązało się z reorganizacją struktury, a nie wiązało się z procesem likwidacyjnym.

W związku z brakiem dalszych głosów, przewodniczący Rady zamknął dyskusję i przystąpił do głosowania projektu uchwały.


Rada Powiatu we Wrześni w obecności 19 radnych – 12 głosami „za”, przy 3 głosach „przeciw” i 4 głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr 130/XXI/2012 w sprawie likwidacji Powiatowego Zarządu Dróg we Wrześni.


O godz. 18:10 salę obrad opuścił radny B. Kruk i radny J. Mazurkiewicz zmniejszając liczbę radnych do 17.


Przewodniczący Rady przystąpił do rozpatrzenia i podjęcia projektu uchwały w sprawie:


 1. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością powiatu wrzesińskiego, położonej w Bierzglinku, gmina Września, dla której Sąd Rejonowy we Wrześni prowadzi księgę wieczystą nr PO1F/00042327/8.


Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła J. Pielak naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii
i Nieruchomości mówiąc, że przedmiotowa nieruchomość położona jest w miejscowości Bierzglinek, w jej skład wchodzą dwie działki oznaczone numerem 139/56 i 375/21 o łącznej powierzchni
18,459 ha. Rada Miejska we Wrześni 27 kwietnia 2005 r. uchwaliła plan zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu, zgodnie z którym przeznacza się go pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, jednorodzinną z usługami, zieleń oraz drogi. W związku z powyższym nieruchomość ta nie służy już wykonywaniu zadań własnych powiatu, zatem podjęcie niniejszej uchwały uważa się zasadne.

Radni nie podjęli dyskusji nad projektem uchwały, w związku z tym przewodniczący Rady zarządził głosowanie.


Rada Powiatu we Wrześni w obecności 17 radnych – 16 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” podjęła uchwałę nr 131/XXI/2012 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością powiatu wrzesińskiego, położonej w Bierzglinku, gmina Września, dla której Sąd Rejonowy we Wrześni prowadzi księgę wieczystą nr PO1F/00042327/8.


Przewodniczący Rady przystąpił do rozpatrzenia i podjęcia projektów uchwał w sprawie:


 1. udzielenia pomocy finansowej gminie Miłosław.

 2. udzielenia pomocy finansowej gminie Nekla,


Uzasadniając podjęcie uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej gminie Miłosław starosta D. Jaśniewicz wyjaśnił, że związane jest to z organizacją uroczystego wręczenia „Nagrody Kościelskich” w Miłosławiu. Współorganizatorami tego przedsięwzięcia są Marszałek Województwa Wielkopolskiego, gmina Miłosław i powiat wrzesiński.

Udzielenie pomocy finansowej gminie Nekla związane jest z inwestycją polegająca na „Przebudowie
i Rozbudowie ul. Chopina w Nekli” w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo, Dostępność, Rozwój”. Inwestycja realizowana będzie w roku 2013.


Z uwagi na brak głosów w dyskusji, przewodniczący Rady poddał projekty uchwał pod głosowanie.


Rada Powiatu we Wrześni w obecności 17 radnych – 17 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr 132/XXI/2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Miłosław.

Rada Powiatu we Wrześni w obecności 17 radnych – 17 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr 133/XXI/2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Nekla.


O godz. 18:20 na salę obrad przybył radny J. Mazurkiewicz – liczba radnych biorących udział
w posiedzeniu – 18.


Przewodniczący Rady przystąpił do rozpatrzenia i podjęcia projektów uchwał w sprawie:


 1. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej powiatu wrzesińskiego na lata 2012-2025,


 1. zmiany budżetu powiatu wrzesińskiego na 2012 rok.


O zabranie głosu w tej kwestii przewodniczący Rady poprosił starostę D. Jaśniewicza.
Starosta w imieniu Zarządu Powiatu zgłosił następujące autopoprawki:

- do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2012-2025 - załącznik nr 5 do protokołu,

- do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2012 – załącznik nr 6 do protokołu.

Następnie starosta poprosił skarbnika B. Walkowiak o przedstawienie w imieniu Zarządu Powiatu autopoprawek i uzasadnień do projektów uchwał.

Skarbnik rozpoczęła swoją wypowiedź od autopoprawki dotyczącej zmian w budżecie na rok 2012 mówiąc, że następuje zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 6.100,00 zł
w związku z otrzymanymi darowiznami na organizację dożynek powiatowych, zmienią się wartości, kwoty dochodów i wskaźniki.

Następnie pani skarbnik omówiła autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2025.

W dalszej części swojej wypowiedzi skarbnik omówiła zmiany w budżecie na rok 2012 dotyczące zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 291.329,- zł:

- wymianę pokrycia dachowego z ociepleniem w Środowiskowym Domu Samopomocy
w Pietrzykowie w kwocie 156.000,- zł,

- remont korytarza z aneksem kuchennym, wzmocnienie i uszczelnienie klatki schodowej,
wykonanie schodów prowadzących na strych oraz adaptację pomieszczenia o powierzchni
50 m2 na świetlicę w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gozdowie w kwocie
70.000,- zł,

- otrzymanych wpływów z tytułu odsetek, różnych dochodów oraz innych lokalnych opłat
pobieranych przez PZD w kwocie 7.000,- zł,

- otrzymanej pomocy finansowej z gminy Nekla na zadanie inwestycyjne: „Budowa ciągu
pieszo – rowerowego w m. Podstolice” w kwocie 25.000,- zł,

- otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody na mieniu oraz zwroty nadpłaty
za zużytą energię za ubiegły rok przez Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny
w Kołaczkowie w kwocie 2.712,- zł,

- otrzymanych darowizn przez Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie
w kwocie 4.950,- zł,

- zwiększonych wpływów z tytułu opłat za wydanie duplikatów dokumentów przez Zespół
Szkół Specjalnych w kwocie 18,- zł,

- otrzymanych darowizn, odszkodowania za narażenie na poniesienie kosztów wykonania
opinii rzeczoznawcy budowlanego oraz zwrotu kosztów zastępstwa procesowego przez
Starostwo Powiatowe w kwocie 3.300,- zł,

- zwiększonych wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, z tytułu czynszów najmu
oraz odsetek przez Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w kwocie 19.366,- zł,

- otrzymanego od ubezpieczyciela odszkodowania za uszkodzenie mienia przez Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni w kwocie 2.983,- zł.

W związku z powyższym następuje zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę
291.329,- zł.

Kontynuując skarbnik poinformowała, że jest utworzony nowy rozdział – zarządzanie kryzysowe, zostanie podpisana umowa z Zarządzaniem kryzysowym Województwa Wielkopolskiego, która będzie trwała do grudnia 2015 roku, na podstawie której powiat otrzyma dwa telefony.

Następnie skarbnik powiatu odniosła się do autopoprawki w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej powiatu wrzesińskiego na lata 2012-2025, a także omówiła projekt uchwały w tej sprawie.

Po wyjaśnieniach skarbnika, przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad przedstawionym materiałem.

W dyskusji głos zabrała radna M. Taciak pytając skarbnika o kwotę 13.500,- zł z rezerwy ogólnej, na co jest ona przeznaczona.

Skarbnik B. Walkowiak odpowiedziała radnej, że 12.000,- zł są na usługi pocztowe,
a 1.500,- zł na badania lekarskie pracowników starostwa.

W związku z brakiem dalszych pytań, przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie autopoprawkę Zarządu do projektu uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej powiatu wrzesińskiego na lata 2012-2025.


Rada Powiatu w obecności 17 radnych – 17 głosami „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” przyjęła autopoprawkę w wersji przedstawionej przez Zarząd.


W tym czasie na salę obrad przybył radny B. Kruk zwiększając liczbę radnych biorących udział w posiedzeniu do 18.


Przewodniczący Rady zarządził głosowanie projektu uchwały wraz z przyjętą autopoprawką Zarządu.


Rada Powiatu w obecności 18 radnych – 18 głosami „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr 134/XXI/2012 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej powiatu wrzesińskiego na lata 2012-2025.


Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania autopoprawki Zarządu do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu wrzesińskiego na rok 2012.


Rada Powiatu w obecności 18 radnych – 18 głosami „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” przyjęła autopoprawkę w wersji przedstawionej przez Zarząd.


Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z przyjętą autopoprawką Zarządu.


Rada Powiatu w obecności 18 radnych – 18 głosami „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr 135/XXI/2012 w sprawie zmiany budżetu powiatu wrzesińskiego na 2012 rok.


W związku z wyczerpaniem punktu 8 porządku obrad, przewodniczący Rady przystąpił do realizacji punktu 9.


Ad. 9.

Przewodniczący Rady poinformował, że w okresie międzysesyjnym wpłynęły dwie interpelacje od radnego K. Wojciechowskiego, po czym odczytał ich treść.

Pierwsza interpelacja wpłynęła 12 lipca br. i dotyczyła między innymi wyniku finansowego szpitala powiatowego we Wrześni Sp. z o., druga interpelacja w sprawie funkcjonowania ratownictwa medycznego w powiecie wrzesińskim wpłynęła 25 lipca br.

Przewodniczący poinformował Radę, że odpowiedzi zostały udzielone i zwrócił się
z zapytaniem do radnego, czy satysfakcjonują go uzyskane odpowiedzi.

Radny K. Wojciechowski stwierdził, że odpowiedzi są po części satysfakcjonujące i zwrócił się do przewodniczącego Rady z prośbą, aby dopilnowywał takich kwestii, ponieważ jako radny zwłaszcza opozycyjny ma określone problemy z uzyskaniem satysfakcjonujących odpowiedzi na określone pytania. Radny wspomniał, że w dwóch przypadkach zadał pytania
i uzyskał odpowiedzi wymijające i odnosi wrażenie, że prezesi wrzesińskiego szpitala robią sobie żarty. Radny wyjaśnił, że jeżeli kieruje pytanie, dlaczego zwolniono dr. M. Janiaka
i otrzymuje odpowiedź, że żeby odpowiedzieć na to pytanie, Zarząd spółki musi zadać doktorowi pytanie, czy może podać do publicznej wiadomości treść wypowiedzenia o pracę,
a nie występuje do doktora Janiaka z takim zapytaniem, to zdaniem radnego jest to żart. Radny zaznaczył, że po upływie terminu wymaganego na udzielenie tej odpowiedzi kontaktował się bezpośrednio z dr Janiakiem i otrzymał odpowiedź, że nikt się do niego
w takiej sprawie nie zwracał. Zdaniem K. Wojciechowskiego, że jest to niepoważne traktowanie instytucji radego. Drugą sprawę, jaką radny poruszył, to była kwestia podania swego czasu przez Wiadomości Wrzesińskie informacji, że we wrzesińskim szpitalu występują tzw. zejścia z wieczorynki, w konsekwencji czego takie pytanie zostało zadane Zarządowi Szpitala i z otrzymanej odpowiedzi wynika, że Zarządowi takie przypadki nie są znane. Po jakimś czasie na jednej z komisji zdrowia był obecny wiceprezes S. Nowicki, który wyraźnie powiedział, że takie sytuacje miały miejsce. Radny zaznaczył, że są to ważne informacje, ponieważ jako radni powinni egzekwować, aby takie sytuacje nie miały miejsca. Ponadto radny K. Wojciechowski uzasadniając swoje pytanie o dr. M. Janiaka powiedział,
że jest to lekarz, który ma bardzo dobrą opinie wśród pacjentów, dlatego też zadają pytania, dlaczego nie pracuje w szpitalu. Radny poinformował także, że zapytał bezpośrednio
dr. Janiaka dlaczego i co w tej treści rozwiązania kontraktu jest napisane.
Dr. Janiak odpowiedział, że rozwiązanie nastąpiło z zapisem „bez podania przyczyn”.

Kończąc swoją wypowiedź radny K. Wojciechowski zwrócił się do starosty D. Jaśniewicza, jako szefa klubu koalicji rządzącej z prośbą, aby zebrania koalicji odbywały się przed komisjami, co w znacznym stopniu ułatwi pracę radnym koalicji, jak i opozycji.

W dalszej części tego punktu radni nie zgłosili pytań, w związku z czym przewodniczący Rady zamknął ten punkt porządku.


Ad. 10.

W punkcie tym, starosta D. Jaśniewicz zaprosił obecnych na uroczystości dożynkowe, które odbędą się 2 września br. w Pyzdrach.

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, przewodniczący Rady o godz. 18:30 zamknął XXI sesję Rady Powiatu we Wrześni.


Przewodniczący Rady

Grzegorz Kaźmierczak

Protokołowała:

Katarzyna Plucińska

Załączniki

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Łukasz Jakubowski (10/10/2012 07:31:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Łukasz Jakubowski (10/10/2012 07:31:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Łukasz Jakubowski (10/10/2012 07:31:40)
Lista wiadomości
Protokół nr XXV / 2012
z posiedzenia Rady Powiatu we Wrześni, w dniu 28.12.2012 roku.
Protokół nr XXIV / 2012
z posiedzenia Rady Powiatu we Wrześni, w dniu 06.12.2012 roku.
Protokół nr XXIII / 2012
z posiedzenia Rady Powiatu we Wrześni, w dniu 30.10.2012 roku.
Protokół nr XXII / 2012
z posiedzenia Rady Powiatu we Wrześni, w dniu 26.09.2012 roku.
Protokół nr XXI / 2012
z posiedzenia Rady Powiatu we Wrześni, w dniu 31.08.2012 roku.
Protokół nr XX / 2012
z posiedzenia Rady Powiatu we Wrześni, w dniu 27.06.2012 roku.
Protokół nr XIX / 2012
z posiedzenia Rady Powiatu we Wrześni, w dniu 05.06.2012 roku.
Protokół nr XVIII / 2012
z posiedzenia Rady Powiatu we Wrześni, w dniu 26.04.2012 roku.
Protokół nr XVII / 2012
z posiedzenia Rady Powiatu we Wrześni, w dniu 29.03.2012 roku.
Protokół nr XVI / 2012
z posiedzenia Rady Powiatu we Wrześni, w dniu 28.02.2012 roku.
Protokół nr XV / 2012
z posiedzenia Rady Powiatu we Wrześni, w dniu 26.01.2012 roku.