AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Protokoły z Sesji Rady Powiatu we Wrześni » Protokoły z Sesji Rady 2012 (IV kadencja)

Protokół nr XXII / 2012

PROTOKÓŁ NR XXII/2012

z posiedzenia Rady Powiatu we Wrześni

w dniu 26 września 2012 roku


Przewodniczący Rady Grzegorz Kaźmierczak o godzinie 16:05 otworzył XXII sesję Rady Powiatu we Wrześni, powitał radnych, starostę, pracowników Starostwa, przedstawicieli jednostek organizacyjnych powiatu, służb i straży powiatowych, dziennikarzy oraz przybyłych gości. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 17 radnych,
co wobec ustawowego składu Rady stanowiło quorum do podejmowania uchwał
i decyzji w sprawach objętych porządkiem obrad.

Nieobecna radna Maria Taciak i radny Bogdan Kruk.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad. 2.

W punkcie tym przewodniczący Rady stwierdził, że protokół z  XXII sesji został sporządzony w statutowym terminie i był wyłożony do wglądu w biurze Rady. Przewodniczący dodał,
że nikt z radnych nie zgłosił uwag do treści w nim zawartych i zarządził głosowanie,
w wyniku którego
protokół nr XXI/2012 z posiedzenia Rady Powiatu we Wrześni
w dniu 31 sierpnia 2012 roku został przyjęty 17 głosami „za”
.


Ad. 3.

Przewodniczący Rady zaznaczył, że porządek posiedzenia został radnym przesłany wraz z materiałami na sesję, po czym zapytał, czy ktoś chciałby wnieść zmiany do porządku obrad.

O głos poprosił radny Krzysztof Wojciechowski i wnioskował o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały zmieniającej uchwałę o likwidacji Powiatowego Zarządu Dróg we Wrześni. Uzasadniając wniosek radny stwierdził, że w projekcie uchwały, który Rada ma rozpatrywać na sesji, wprowadzone zostały dwie poprawki i w § 2 tego projektu jest zapis -
„W pozostałym zakresie treść uchwały nie ulega zmianie.” Radny dodał, że wczorajsza dyskusja na posiedzeniu komisji budżetowej na temat tego projektu, spowodowała,
że zdaniem radnego ta uchwała wymaga jeszcze jednej istotnej zmiany. Miesiąc temu, podejmując uchwałę w sprawie likwidacji Powiatowego Zarządu Dróg został popełniony istotny błąd, ponieważ § 8 dotyczył zaprzestania obowiązywania uchwały Rady Powiatu
ze stycznia 1999 roku, która jest nieważna. Została ona bowiem uchylona w miesiącu lutym 1999 roku. Kontynuując radny wyjaśnił, że stało się to dlatego, że faktycznie PZD
we Wrześni powstał na podstawie rozporządzenia ministra transportu i gospodarki morskiej
z 14 lutego 1998 roku, które ukazało się w dzienniku urzędowym po terminie, kiedy Rada Powiatu podjęła uchwałę powołującą PZD, dlatego w lutym musiała zostać uchylona.
Jest to Dz. U. nr 156 poz. 1027 – rozporządzenie ministra transportu i gospodarki morskiej
z 14 grudnia 1999 roku w sprawie dostosowania dyrekcji okręgowych lub publicznych oraz będących i częściami związków drogowych i drogowej służby liniowej do organizacji administracji publicznej. Z dniem 31 grudnia 1998 roku PZD stał się jednostką organizacyjną do zarządzania drogami powiatowymi i w załączniku pod punktem 12 jest zapis tego rodzaju, że Zarząd Drogowy we Wrześni zostaje powołany do zarządzania drogami powiatowymi. Podsumowując radny stwierdził, że miesiąc temu Rada podjęła uchwałę z § 8, który był niezgodny, bo tej uchwały dotyczącej PZD już po prostu nie ma. Radny prosił, żeby to sprawdzić, a w związku z tym, że będzie to wymagało trochę czasu, wnioskuje o zdjęcie
z porządku obrad tego projektu.


O godz. 16:05 na salę obrad przybył radny Bogdan Kruk zwiększając liczbę osób biorących udział w posiedzeniu do 18.


Przewodniczący Rady przypomniał, że porządek obrad może zostać zmieniony zgodnie
z zapisem art. 15 ust. 2 bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady, po czym poprosił mecenas D. Jackowską o odniesienie się do przedstawionej przez radnego
K. Wojciechowskiego kwestii.

Pani mecenas stwierdziła, że w tej kwestii nie może się odnieść.

Radny K. Wojciechowski dodał, że ten temat umknął w trakcie przygotowywania projektu uchwały miesiąc temu, umknął również radnym, którzy te materiały oceniali. Jeżeli dzisiaj Rada dokona poprawki tej uchwały, to na najbliższej sesji i tak będzie trzeba to poprawić, ponieważ nie można likwidować czegoś powołując się na zapisy nieważnej uchwały.

Przewodniczący Rady ogłosił 20 minut przerwy.

Po przerwie przewodniczący Rady wznowił obrady i w punkcie dotyczącym ustalenia porządku obrad udzielił głosu staroście D. Jaśniewiczowi.

Liczba radnych uczestniczących w posiedzeniu – 18.

Starosta powiedział, że po rozpatrzeniu kwestii prawnych projektu uchwały przez panią mecenas, Zarząd podjął decyzję nie zdejmowania projektu z porządku obrad i zaproponował wprowadzenie autopoprawki do projektu, którą pani mecenas uzasadni w punkcie, w którym będzie rozpatrywana uchwała.

Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem do radnego K. Wojciechowskiego, czy jego wniosek o zdjęcie tego projektu z porządku obrad jest nadal aktualny.

Po uzyskaniu potwierdzenia, przewodniczący Rady zapytał, czy są jakieś inne wnioski
w sprawie porządku obrad. Radni nie zgłosili innych wniosków, zatem przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zgłoszony przez radnego wniosek.

W głosowaniu udział wzięło 18 radnych - 3 radnych opowiedziało się za przyjęciem wniosku, 14 radnych było przeciw, a 1 radny wstrzymał się od głosu.

Wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały
nr 130/XXI/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie likwidacji Powiatowego Zarządu Dróg we Wrześni został przez Radę odrzucony.

Po głosowaniu radny K. Wojciechowski zabierając głos w kwestii formalnej pytał, czy sugestie, o których wcześniej mówił są zgodne z prawdą.

Odpowiedzi radnemu udzielił starosta D. Jaśniewicz mówiąc, że tak, że okazuje się, że jest uchwała z lutego 1999 roku, która to uchyla i dodał, że pani mecenas przedstawi propozycje rozwiązania tej kwestii i zostanie zgłoszona oficjalna autopoprawka.

Radny K. Wojciechowski kontynuując stwierdził, że starosta przyznał rację co do wcześniej poruszonych kwestii, ale Rada odrzuca wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały.

Ponownie głos zabrał starosta D. Jaśniewicz prosząc, aby zostały rozważone dwie kwestie, ponieważ czym innym jest zdjęcie z porządku obrad, które powoduje określone implikacje,
a w tym przypadku bardziej racjonalne jest pozostawienie, ponieważ nie jest to fragment uchwały, które zmienia diametralnie merytoryczną część uchwały, stąd uzasadnione jest uwzględnienie tej podstawy prawnej, tym bardziej, że w zbiorze dokumentów figurowała cały czas ta pierwotna uchwała.

Zdaniem radnego K. Wojciechowskiego to źle świadczy o osobach, które zawiadują tym starostwem.

Starosta D. Jaśniewicz odpowiedział, że od 1999 roku, bo wówczas zostały wniesione.

Radny K. Wojciechowski zaprzeczył mówiąc, że błędy były popełniane nie od 1999 roku, tylko błędy były przy przygotowywaniu uchwały, którą Rada podjęła 31 sierpnia br.

Starosta D. Jaśniewicz wyjaśnił, że odnosił się do spisu dokumentów, który jest od 1999 roku.


W związku z brakiem dalszych głosów, przewodniczący Rady przeszedł do realizacji porządku posiedzenia, który nie uległ zmianie i przedstawiał się następująco:


 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Powiatu.

 3. Przedstawienie porządku obrad.

 4. Informacja przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

 5. Sprawozdanie przewodniczącego Zarządu z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady w okresie międzysesyjnym.

 6. Informacja przewodniczącego Rady o oświadczeniach majątkowych.

 7. Informacja starosty wrzesińskiego o oświadczeniach majątkowych.

 8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu wrzesińskiego za I półrocze 2012 roku.

 9. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej we Wrześni,

 2. zmiany uchwały nr 130/XXI/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia
  31 sierpnia 2012 roku w sprawie likwidacji Powiatowego Zarządu Dróg
  we Wrześni,

 3. wyrażenia woli realizacji projektu pn. „Przebudowa skrzyżowania ulic: Tadeusza Kościuszki, Legii Wrzesińskiej, Opieszyn i 3 Maja we Wrześni”, współfinansowanego z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
  – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój,

 4. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu wrzesińskiego na lata
  2012-2025,

 5. zmiany budżetu powiatu wrzesińskiego na 2012 rok.

10. Interpelacje i zapytania radnych.

11. Wolne głosy i wnioski.

12. Zakończenie.


Ad. 4.

Przewodniczący Rady przedstawił informację o działaniach podjętych przez radnych
w okresie międzysesyjnym od 31 sierpnia do 26 września 2012 roku.

Informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu.


Ad. 5.

Starosta Dionizy Jaśniewicz zapoznał radnych z działalnością Zarządu Powiatu w okresie

międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady podjętych 31 sierpnia 2012 r.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

W dyskusji nad przedstawionym materiałem, radny K. Wojciechowski powołując się na sprawozdanie przewodniczącego Zarządu w części informującej, że Zarząd zapoznał się
z wnioskami mieszkańców powiatu złożonymi do Powiatowego Zarządu Dróg prosił
starostę o przybliżenie tematu, o jakie to kwestie chodzi i jakie jest stanowisko Zarządu
w tych sprawach.

Starosta D. Jaśniewicz oddał głos Marcinowi Nowakowi p.o. dyrektora PZD.

M. Nowak wymienił wnioski, które były rozpatrywane przez Zarząd:

- wniosek mieszkańców i użytkowników dróg w Grabowie Królewskim,

- budowa chodnika w miejscowości Krzywa Góra,

- przebudowa drogi powiatowej ul. Topolowej we wsi Węgierki,

- przebudowa i remont chodników w miejscowości Targowa Górka.

Radny K. Wojciechowski kontynuując pytał, na jaką wartość są te inwestycje.

M. Nowak odpowiedział, że koszt inwestycji w Grabowie Królewskim to kwota około 640 tys. zł. razem z projektem, w Krzywej Górze – koszt wynosi 10 tys. zł., we wsi Targowa Górka – to koszt około 170 tys. zł.

Radny K. Wojciechowski ponowił pytanie, jakie jest stanowisko Zarządu w tej sprawie.

Starosta D. Jaśniewicz przedstawił stanowisko |Zarządu mówiąc, że z początkiem roku zostanie ustalony harmonogram i zakres prac, który będzie realizowany w danym roku
i w momencie, kiedy w trakcie roku budżetowego pojawiają się propozycje i wnioski, będą one rozpatrywane w miarę rozstrzygania innych kwestii czy zadań finansowanych w trakcie roku budżetowego. Starosta przypomniał, że niektóre zadania nie są do końca zamknięte np. odcinek drogi pieszo – rowerowej w miejscowości Podstolice i w zależności od tych rozstrzygnięć Zarząd będzie wiedział, jakimi jeszcze kwotami dysponuje i wówczas może podjąć decyzję, co jeszcze w danym roku budżetowym można zrealizować. Starosta dodał,
że wszyscy mają pełną świadomość tego, że zadanie w wysokości około 600 tys. zł. w czasie roku budżetowego jest niemożliwe do zrealizowania, natomiast drobne przedsięwzięcia, jak np. remont chodników Zarząd mógłby rozpatrywać, tym bardziej, że będzie preferował te projekty, które zakładają współudział gminy, czy sołectw. Taka sytuacja jest w miejscowości Targowa Górka. Jeżeli pojawiły by się jakieś dodatkowe środki, to zadania te mogą się znaleźć w realizacji, natomiast zadania, które opiewają na kwotę w setkach tysięcy zł, są niemożliwe do zrealizowania.

Radny K. Wojciechowski stwierdził, że inwestycja w Grabowie Królewskim nie ma szans na realizację.

Starosta D. Jaśniewicz potwierdził i dodał, że w tym roku nie ma takiej szansy.

Radny kontynuując pytał, czy w przyszłym roku będzie szansa.

Starosta D. Jaśniewicz powiedział, że jeżeli Rada podejmie uchwałę budżetową na rok 2013
z udziałem radnego Wojciechowskiego, to wówczas radni zdecydują między innymi o takich inwestycjach.

Radny K. Wojciechowski odpowiedział staroście, żeby skoncentrował się na koalicji, którą ma, bo to ona będzie decydowała, a nie radny.

Starosta D. Jaśniewicz wyjaśnił, że na tym polega właśnie…

Przewodniczący Rady przerwał toczącą się dyskusję mówiąc, że wykracza ona poza zakres tematyczny tego punktu.

Starosta kontynuując powiedział, że dla każdego zadania próbuje on pozyskać jak największe poparcie, co jest podstawą demokracji. Jeżeli uzyskuje się to zdecydowane poparcie, to takie zadania są realizowane, w przeciwnym wypadku trudno jest dyskutować na temat ważnych
i istotnych inwestycji.

W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji, przewodniczący Rady zamknął ten punkt porządku obrad.


Ad. 6.

Informacja przewodniczącego Rady o oświadczeniach majątkowych radnych Rady Powiatu we Wrześni stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.


Ad. 7.

W punkcie tym starosta D. Jaśniewicz przedstawił informację o oświadczeniach majątkowych członków Zarządu Powiatu, skarbnika powiatu, sekretarza powiatu, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych oraz pracowników wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty - stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.


Ad. 8.

Realizując ten punkt porządku obrad, przewodniczący Rady poinformował, że radni otrzymali informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2012 roku (załącznik nr 6) w ustawowym terminie, a także opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej (załącznik nr 7)
i dodał, że jeżeli nie będzie żadnych pytań w tym temacie, to punkt ten będzie uważał za zamknięty.

Radni nie podjęli dyskusji w tej sprawie, zatem przewodniczący Rady przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.


Ad. 9.

Przewodniczący Rady przystąpił do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie:


 1. nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej we Wrześni.


Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Zbigniew Dworczak dyrektor DPS mówiąc,
że zmiany w statucie nastąpiły w wyniku ciągle zmieniających się ustaw dotyczących działalności DPS, zatem proponuje się zapis „ Dom Pomocy Społecznej we Wrześni działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa”, co powoduje, że przy kolejnej zmianie przepisów, statut pozostanie niezmieniony.

Radni nie podjęli dyskusji, w związku z czym przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.


Rada Powiatu we Wrześni w obecności 18 radnych – 18 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr 136/XXII/2012 w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej we Wrześni.


Przewodniczący Rady przystąpił do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie:


 1. zmiany uchwały nr 130/XXI/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia
  31 sierpnia 2012 roku w sprawie likwidacji Powiatowego Zarządu Dróg
  we Wrześni.


Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, starosta D. Jaśniewicz zgłosił autopoprawkę do proponowanej uchwały i poprosił panią mecenas D. Jackowską o przedstawienie ostatecznego zapisu, jaki znajdzie się w projekcie.

Mecenas odniosła się do sytuacji, jaką przedstawił radny K. Wojciechowski mówiąc,
że rzeczywiście okazało się, że ze względu na zmiany przepisów, jakie w 1999 roku zostały wprowadzone ta uchwała, o której radny mówił została uchylona. Uzasadniając treść § 1 ust. 1 pkt 2 projektu uchwały mecenas powiedziała, że został zmieniony termin likwidacji, ponieważ w poprzedniej uchwale termin był uzależniony od daty ogłoszenia jej w dzienniku urzędowym i w związku z tym, że uchwała zdaniem nadzoru wojewody nie jest uznana jako akt prawa miejscowego nie podlega publikacji.

W ramach autopoprawki pani mecenas zaproponowała zamianę w § 1 wprowadzając ust. 3) w brzmieniu „Skreśla się § 8 uchwały”. W pozostałym zakresie treść uchwały nie ulega zmianie. Kontynuując pani mecenas odniosła się do przyczyn, dlaczego te zmiany zostają wprowadzone mówiąc, że przed podjęciem uchwały był dylemat i były prowadzone dyskusje, czy uznać uchwałę za akt prawa miejscowego, czy nie. Zarząd posiłkował się również podjętą przez Radę uchwałą o likwidacji szpitala powiatowego, jako jednostki budżetowej, która to uchwała została uznana przez nadzór wojewody jako akt prawa miejscowego i została opublikowana. Mecenas dodała, że przed podjęciem uchwały starała się ustalić, jaka jest polityka, czy praktyka organów nadzoru, ale nadzór zajął stanowisko, że jeżeli otrzymają uchwałę dopiero wtedy się do niej ustosunkują. Po podjęciu przez Radę uchwały okazało się, że tej chwili nadzór uznaje, że likwidacje jednostek budżetowych powiatu, czy gminy nie są uznawane za akt prawa miejscowego. Pani mecenas dodała, że to, co jest aktem prawa miejscowego nigdzie nie jest w przepisach konkretnie określone, by móc enumeratywnie powiedzieć, że to jest aktem prawa miejscowego, a co inne nie, jest to po prostu kwestia praktyki, kwestia orzecznictwa, które jest różne w różnych województwach i różnie się zmienia na przestrzeni czasu mimo, że przepisy w tym zakresie w ogóle się nie zmieniają.
Na zakończenie swojej wypowiedzi pani mecenas powiedziała, że dotarła również do uchwał z innych województw, a dotyczących tej samej materii co ta uchwała, które są ogłaszane i nie ma z tym problemu. Trudno tu jednoznacznie znaleźć jakiś środek, który na pewno będzie dobry, a w tej chwili jest powiedziane, że rozstrzygnięcie nadzorcze będzie i dlatego Zarząd przyjął opcję, żeby nie przedłużać tego terminu, z którym są związane dalsze czynności, jakie powinny być podjęte przy likwidacji tej jednostki, uprzedza się działanie organu nadzorczego - wydania rozstrzygnięcia i Zarząd sam wnosi o zmianę tej uchwały, żeby móc kontynuować dalsze czynności.

Po wyjaśnieniach pani mecenas, przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radni nie podjęli dyskusji, zatem przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę zgłoszoną przez Zarząd Powiatu polegającą na wprowadzeniu do § 1 ust. 3
w brzmieniu „Skreśla się § 8 uchwały.”

W głosowaniu udział wzięło 18 radnych.

Rada Powiatu przyjęła zaproponowaną przez Zarząd autopoprawkę 15 głosami „za”, przy
0 głosów „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących”.

Następnie przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z przyjętą przez Radę autopoprawką.


Rada Powiatu we Wrześni w obecności 18 radnych – 14 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr 137/XXII/2012 w sprawie zmiany uchwały nr 130/XXI/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie likwidacji Powiatowego Zarządu Dróg we Wrześni.

Jeden radny nie brał udziału w głosowaniu.


Przewodniczący Rady przystąpił do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie:


 1. wyrażenia woli realizacji projektu pn. „Przebudowa skrzyżowania ulic: Tadeusza Kościuszki, Legii Wrzesińskiej, Opieszyn i 3 Maja we Wrześni”, współfinansowanego z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
  – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.


Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Anna Wolska – Wróblewska naczelnik wydziału inwestycji, zamówień publicznych i funduszy europejskich mówiąc, że podjęcie uchwały daje szansę przystąpienia wraz z gminą Września do projektu dotyczącego przebudowy skrzyżowania ulic Tadeusza Kościuszki, Legii Wrzesińskiej, Opieszyn i 3 Maja we Wrześni i w ramach pomocy finansowej gmina Września przekaże w 2013 roku środki
w wysokości 614 830,00 zł. Kończąc naczelnik dodała, że w sytuacji uzyskania tego dofinansowania istnieje możliwość uzyskania zwrotu 30 % kosztów kwalifikowanych tej inwestycji.

Radni nie podjęli dyskusji, w związku z czym przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.


Rada Powiatu we Wrześni w obecności 18 radnych – 18 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr 138/XXII/2012 w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu pn. „Przebudowa skrzyżowania ulic: Tadeusza Kościuszki, Legii Wrzesińskiej, Opieszyn i 3 Maja we Wrześni”, współfinansowanego
z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.


Przewodniczący Rady przystąpił do rozpatrzenia projektów uchwał w sprawie:


 1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu wrzesińskiego na lata
  2012-2025.

 2. zmiany budżetu powiatu wrzesińskiego na 2012 rok.


W związku z tym, że powyższy projekt uchwały jest integralną częścią uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu, przewodniczący Rady poprosił skarbnika B. Walkowiak
o uzasadnienie tych dwóch projektów uchwał.

Swoją wypowiedź skarbnik rozpoczęła od omówienia ustnej autopoprawki Zarządu polegającej na przeniesieniu środków finansowych pomiędzy grupami na podstawie wniosków:

- Komendant PPSP wnioskuje o przeniesienie środków w kwocie 2.115,00 zł ze środków płacowych na wydatki statutowe,

- dyrektor PCPR wnioskuje o przeniesienie środków z rozdziału 85201 do rozdziału 85204
z tytułu umieszczenia dziecko z miasta Poznania w rodzinie zastępczej.

Będzie to skutkować zmianą w załączniku nr 7 uchwały budżetowej pierwotnej, czyli
w załączniku nr 4 do projektu uchwały. W związku z tym, że są to przeniesienia nie zmienia się kwota dochodów ani wydatków.

W dalszej części swojej wypowiedzi skarbnik omówiła zmiany w budżecie na rok 2012 dotyczące zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 122.420,00 zł:

- zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego został zwiększony plan dotacji celowych na rok 2012 o kwotę 36.250,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat za nadgodziny za
I okres rozliczeniowy roku 2012 nie związane z działaniami podczas Turnieju UEFA EURO 2012 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni,

- zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego został zwiększony plan dotacji celowych na rok 2012 o kwotę 1.413,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat za nadgodziny za

I okres rozliczeniowy roku 2012 związany z działaniami podczas Turnieju UEFA EURO 2012 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni,

- zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego w związku z zawiadomieniem Ministra Finansów został zwiększony plan dotacji celowych na rok 2012 o kwotę 16.205,00 zł
z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanego ekwiwalentu pieniężnego funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej, którzy w okresie od 1 czerwca 2012 roku do 30 czerwca 2012 roku ze względu na realizację zdań bezpośrednio związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas Turnieju UEFA EURO 2012 pełnili służbę w czasie przekraczającym ustawowo określoną tygodniową normę czasu pracy,

- otrzymanych darowizn, wpływów z odsetek, różnych dochodów przez Zespół Szkół zawodowych nr 2 w kwocie 11.230,00 zł

- otrzymanego przez Staroswo Powiatowe odszkodowania od ubezpieczyciela za szkodę na mieniu powiatu w kwocie 1.746,00 zł,

- otrzymanej przez Starostwo Powiatowe darowizny na dożynki powiatowe w kwocie 1.500,00 zł,

- dochodu z przeprowadzonej loterii fantowej podczas Dożynek Powiatowych w Pyzdrach
w kwocie 3.925,00 zł,

- zwiększonych wpływów osiąganych przez Dom Pomocy Społecznej z tytułu kosztów utrzymania mieszkańców przyjętych na nowych zasadach, otrzymanej darowizny oraz różnych dochodów w kwocie 50.151,00 zł,

W związku z powyższym następuje zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę
122.420,00 zł. Następuje również zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 80.000,00 zł
i zmniejszenie rezerwy celowej o kwotę 122.505,00 zł.

Jeżeli chodzi o zmiany w WPF to związane są one z realizacją dwóch przedsięwzięć – zimowe utrzymanie dróg - zadanie realizowane w roku 2012/2013, na rok 2012 jest to kwota 100.000,00 zł, na rok 2013 – 400.000,00 zł oraz zakup i dostawa tablic rejestracyjnych w roku 2013 na kwotę 128.130,00 zł. Wprowadzona zamiana podyktowana jest koniecznością ogłoszenia w roku 2012 przetargu na zlecenie tego zadania.

Po wyjaśnieniach skarbnika, przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad przedstawionym materiałem.

Radni nie podjęli dyskusji, zatem przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu wrzesińskiego na lata

2012-2025.


Rada Powiatu we Wrześni w obecności 18 radnych – 18 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr 139/XXII/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu wrzesińskiego na lata 2012-2025.


Następnie przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę Zarządu do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu wrzesińskiego na 2012 rok.


Rada Powiatu w obecności 18 radnych – 18 głosami „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” przyjęła autopoprawkę w wersji przedstawionej przez Zarząd.


Przewodniczący Rady zarządził głosowanie projektu uchwały wraz z przyjętą autopoprawką Zarządu.


Rada Powiatu we Wrześni w obecności 18 radnych – 18 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr 140/XXII/2012 w sprawie zmiany budżetu powiatu wrzesińskiego na 2012 rok.


W związku z wyczerpaniem punktu 9 porządku obrad, przewodniczący Rady przystąpił do realizacji punktu 10.


Ad. 10.

Przewodniczący Rady poinformował, że w okresie międzysesyjnym nie wpłynęła żadna interpelacja. Zapytał radnych, czy chcieliby zająć głos w tym punkcie porządku obrad.
O głos poprosił radny P. Hirschfeld i zwrócił się z zapytaniem „czy Zarząd Powiatu nosi się
z zamiarem sprzedaży udziałów Szpitala Powiatowego we Wrześni Spółka z o.o.
w najbliższym czasie czyli w roku 2013?”.

Odpowiadając na pytanie radnego starosta D. Jaśniewicz poinformował, że nigdy taki wariant nie był rozpatrywany i ani w bliższej, ani w dalszej perspektywie Zarząd nie przewiduje takiego rozwiązania. Powiat ma 100 % udziału i w akcie założycielskim zawarte jest wyraźne zastrzeżenie, że wszelkie zmiany własnościowe mogą się odbyć tylko i wyłącznie za zgodą Rady Powiatu. Starosta dodał, że nie słyszał, żeby były kiedykolwiek proponowane takie rozwiązania.

Następnie radny P. Hirschfeld powiedział, że kolejne kwestie, o których chciałby powiedzieć nie dotyczą pana starosty, ale musi je poruszyć.

Przewodniczący Rady poinformował, że wszystkie interpelacje i zapytania muszą przejść przez ręce starosty.

Kontynuując radny P. Hirschfeld przypomniał, że na początku roku 2012 złożył interpelację dotyczącą spadku poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Wrześni i pytał w związku z tym, jakie zostały podjęte działania zapobiegawcze w związku ze zdarzeniami, które miały miejsce we Wrześni, a dotyczy to informacji w mediach na temat śmiertelnego pobicia na ul. Jana Pawła II we Wrześni w dniu 15 września br. Radny ponowił pytanie zawarte w interpelacji: jak wygląda współpraca pomiędzy służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo mieszkańców - Policji i Straży Miejskiej. Radny podkreślił, że nie interesuje go odpowiedź, że współpraca układa się pozytywnie, chciałby na ten temat dowiedzieć się więcej. Radny dodał, że w mieście funkcjonują dwie służby, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo, ale zdaniem radnego rzeczy, które się dzieją nie powinny się zdarzyć.

W tej sprawie głos zabrał starosta D. Jaśniewicz mówiąc, że tego typu tragiczne zdarzenia
w jakiś sposób ożywiają dyskusję na temat, czy miasto, czy powiat wrzesiński jest bezpiecznym powiatem. Szuka się odpowiedzi przyglądając się pracy służb, które za to bezpieczeństwo są bezpośrednio odpowiedzialne. Pewne zasady dotyczące współpracy ustalane są na zasadzie wspólnej polityki zarówno policji, jak i straży miejskiej. Organizowane są wspólne patrole, są wypracowane procedury komunikowania się, wynika to ze spotkań Komisji Bezpieczeństwa, gdzie te kwestie co jakiś czas są podnoszone.
Ta współpraca funkcjonuje również na zasadzie współfinansowania patroli przez samorządy gminne, takie zadania były realizowane w gminie Września i w gminie Kołaczkowo
w okresie weekendowym. Ponadto, starosta dodał, że raz do roku komendant policji składa Radzie Powiatu sprawozdanie z działań dotyczących kwestii bezpieczeństwa, gdzie informuje o działaniach podejmowanych przez policję o działaniach z innymi organizacjami
i jednostkami, natomiast, jeżeli Rada uznała by, że chce na bieżąco uzyskać informacje na ten temat, nic nie będzie stało na przeszkodzie, żeby zaprosić komendanta, żeby to on przede wszystkim ustosunkował się do tych zagadnień. Na zakończenie starosta dodał, że przedstawił tylko te kwestie, które są jemu znane i które omawiane były na posiedzeniach Komisji Bezpieczeństwa.

Po wyjaśnieniach starosty, przewodniczący Rady udzielił głosu radnemu
K. Wojciechowskiemu.

Radny K. Wojciechowski przypomniał, że składał już interpelację na temat, do którego powraca dzisiaj w formie pytania, ponieważ nie otrzymał odpowiedzi, która by satysfakcjonowała. Radny prosił o spowodowanie, aby te odpowiedzi na interpelacje były pełne i kontynuując pytał, dlaczego został zwolniony dobrej klasy lekarz wrzesińskiego szpitala Michał Janiak, który jest ortopedą. Radny zaznaczył, że Zarząd szpitala udzielił odpowiedzi na interpelację złożoną w dniu 12 lipca 2012 roku wymijająco i prosił
o odpowiedź konkretną.

Kontynuując radny K. Wojciechowski przypomniał, że na ostatniej sesji prezes Zarządu Spółki „Szpital Powiatowy we Wrześni” Z Przybylski powiedział, że wszystko wskazuje na to, że inwestycja w szpitalu wrzesińskim zostanie zakończona pod koniec października, ale dodał też, że wszystko zależy od wykonawcy. Do radnego docierają informacje, że firmy realizujące podwykonania na terenie szpitala zawierają umowy na okres marca i kwietnia przyszłego roku, z czego wynika, że raczej termin realizacji tej inwestycji zapowiadany przez pana prezesa nie nastąpi. W związku z tym radny zadał pytanie, czy to jest prawdą, a jeżeli tak, to czym zasłużyli sobie radni, żeby otrzymywać od prezesa spółki takie informacje, na sesji Rady Powiatu, skoro prawda jest zgoła odmienna. Radny podkreślił, że może byłby to czas, żeby powiedzieć, że taka jest prawda, że niestety szpital nie będzie wybudowany, bo to się może zdarzyć, tylko niech ktoś powie prawdę, jaka jest sytuacja, a nie przesuwa
w nieskończoność terminy, które są być może nierealne. Na zakończenie radny prosił
o udzielenie odpowiedzi na to pytanie.

W tej kwestii odpowiedzi udzielił starosta D. Jaśniewicz mówiąc, że jeśli chodzi o kwestię dotyczącą zwolnionego lekarza, ponownie zwróci się do dyrekcji szpitala o ustosunkowanie się do tego. Starosta dodał, że każdy pracodawca organizując pracę, sam dokonuje wyborów, w jakim zespole będzie pracował, podejmowanie decyzji w sprawach kadrowych jest podstawową zasadą, która obowiązuje ludzi odpowiadających za daną jednostkę.

Jeśli chodzi o drugą kwestię poruszoną przez radnego, dotyczącą zwieranych umów, starosta dodał, że być może nie zostało to dokładnie wyartykułowane przez prezesa w jego wystąpieniu, ale mówi się o dwóch etapach, które są istotne i fundamentalne dla realizowania tej inwestycji dotyczącej tzw. części „D”, czyli tej głównej bryły budynku szpitala i jeżeli była mowa, to była mowa właśnie o tej głównej bryle szpitala. Po dokonaniu odbioru częściowego, będą mogły być przeprowadzone do tego budynku te oddziały, które funkcjonują w starym szpitalu. W realizacji części inwestycji i oceny nadzoru budowlanego, wyniknęło, że tzw. łącznik, czyli ta część, gdzie dzisiaj funkcjonuje izba przyjęć i dawny SOR, zostanie wykonany w następnym etapie i z harmonogramu budowy wynika, że jest to właśnie przełom marca i kwietnia 2013 roku. Starosta zaznaczył, że jeżeli jest mowa
o inwestycji jako całości, to tak na dzień dzisiejszy jest w harmonogramie, i w momencie, kiedy zostanie oddany segment „D” inwestycji, wówczas będzie to samodzielnie działająca część, która pozwoli realizować większość funkcji szpitala

Starosta dodał, że etapowanie inwestycji wyniknęło stąd, że nie jest możliwe, żeby prace budowlane wykonywane były nad częścią, która jest użytkowana, dotyczy to izby przyjęć. Nie można tego wykonywać ze względów prawnych i technicznych i dopiero po przeprowadzeniu izby przyjęć, czyli dawniejszego SOR do nowego budynku, będzie można wykonać tę część łączącą stary budynek z nowym. Podsumowując, starosta podkreślił, że są to kwestie dotyczące harmonogramu na dzień dzisiejszy, że mówi się o pierwszym terminie zakończenia budowy głównego budynku „D”, natomiast w marcu ma nastąpić dokończenie całej inwestycji, czyli łącznika, który będzie wykonany w następnym etapie.

Po wyjaśnieniach starosty ponownie głos zabrał radny K. Wojciechowski mówiąc, że jeśli chodzi o pierwszą kwestię, to zgadza się z tym, że pracodawca ma prawo doboru swoich współpracowników do realizacji określonych zadań i dodał, że w odpowiedzi na interpelację, taki tekst chciałby przeczytać, natomiast w odpowiedzi na interpelację był zawarty tekst,
że Zarząd Spółki musi wystąpić do pana doktora o zgodę, czy można takie coś upublicznić, natomiast nie występują o tę zgodę, choć wiadomo, że umowa ta została rozwiązana bez podania konkretnych przyczyn. Jeżeli chodzi o kwestię drugą, radny pytał, czy w związku
z tym może informować mieszkańców, że termin oddania budynku głównego nie jest zagrożony.

Starosta D. Jaśniewicz odpowiedział, że proponuje odwołać się do wystąpienia pana prezesa, ponieważ to on jest najbardziej kompetentny, żeby takie informacje udzielać. Na zakończenie starosta zaznaczył, że na co dzień nie śledzi harmonogramu, który się realizuje, natomiast
w tym budynku „D” następują już prace świadczące o końcowej fazie budowy.

Z uwagi na brak dalszych zgłoszeń, przewodniczący Rady zamknął punkt 10.


Ad. 11.

W punkcie tym radni nie zgłosili wniosków.

Ad. 12.

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, przewodniczący Rady o godz. 17:20 zamknął XXII sesję Rady Powiatu we Wrześni.


Przewodniczący Rady

Grzegorz Kaźmierczak

Protokołowała:

Katarzyna Plucińska

Załączniki

Załącznik nr 6

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Łukasz Jakubowski (08/11/2012 07:42:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Łukasz Jakubowski (08/11/2012 07:42:45)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Łukasz Jakubowski (08/11/2012 07:42:45)
Lista wiadomości
Protokół nr XXV / 2012
z posiedzenia Rady Powiatu we Wrześni, w dniu 28.12.2012 roku.
Protokół nr XXIV / 2012
z posiedzenia Rady Powiatu we Wrześni, w dniu 06.12.2012 roku.
Protokół nr XXIII / 2012
z posiedzenia Rady Powiatu we Wrześni, w dniu 30.10.2012 roku.
Protokół nr XXII / 2012
z posiedzenia Rady Powiatu we Wrześni, w dniu 26.09.2012 roku.
Protokół nr XXI / 2012
z posiedzenia Rady Powiatu we Wrześni, w dniu 31.08.2012 roku.
Protokół nr XX / 2012
z posiedzenia Rady Powiatu we Wrześni, w dniu 27.06.2012 roku.
Protokół nr XIX / 2012
z posiedzenia Rady Powiatu we Wrześni, w dniu 05.06.2012 roku.
Protokół nr XVIII / 2012
z posiedzenia Rady Powiatu we Wrześni, w dniu 26.04.2012 roku.
Protokół nr XVII / 2012
z posiedzenia Rady Powiatu we Wrześni, w dniu 29.03.2012 roku.
Protokół nr XVI / 2012
z posiedzenia Rady Powiatu we Wrześni, w dniu 28.02.2012 roku.
Protokół nr XV / 2012
z posiedzenia Rady Powiatu we Wrześni, w dniu 26.01.2012 roku.