AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Protokoły z Sesji Rady Powiatu we Wrześni » Protokoły z Sesji Rady 2012 (IV kadencja)

Protokół nr XXV / 2012

PROTOKÓŁ NR XXV/2012

z posiedzenia Rady Powiatu we Wrześni

w dniu 28 grudnia 2012 roku


Przewodniczący Rady Grzegorz Kaźmierczak o godzinie 16:00 otworzył XXV sesję Rady Powiatu we Wrześni, powitał radnych, starostę, pracowników Starostwa, przedstawicieli jednostek organizacyjnych powiatu, służb i straży powiatowych, dziennikarzy oraz przybyłych gości. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 19 radnych, co wobec ustawowego składu Rady stanowiło quorum do podejmowania uchwał i decyzji w sprawach objętych porządkiem obrad.

Radny Bogdan Kruk przybył na salę obrad o godz. 16:05, natomiast radna Teresa Waszak
o godz. 16:30.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z  XXIV sesji został sporządzony
w statutowym terminie i był wyłożony do wglądu w biurze Rady. Przewodniczący dodał,
że nikt z radnych nie zgłosił uwag do treści w nim zawartych i zarządził głosowanie,
w wyniku którego
protokół nr XXIV/2012 z posiedzenia Rady Powiatu we Wrześni
w dniu 6 grudnia 2012 roku został przyjęty 17 głosami „za”
.


Przewodniczący Rady zaznaczył, że porządek posiedzenia został radnym przesłany wraz z materiałami na sesję, po czym zapytał, czy ktoś chciałby wnieść zmiany do porządku obrad.

Radni nie zabrali głosu w tej sprawie, w związku z czym porządek obrad nie uległ zmianie
i przedstawiał się następująco:


 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Powiatu.

 3. Przedstawienie porządku obrad.

 4. Informacja przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

 5. Sprawozdanie przewodniczącego Zarządu z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady w okresie międzysesyjnym.

 6. Podjęcie uchwał w sprawie:


 1. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych
  o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,


 1. zmiany uchwały nr 285/XLIV/2006 Rady Powiatu we Wrześni z dnia
  30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni,


 1. zmiany uchwały nr 88/XVI/2012 z dnia 28 lutego 2012 r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej,


 1. ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz dyżurów
  w porze nocnej, niedziele, święta oraz inne dni ustawowo wolne od pracy, pełnionych przez apteki ogólnodostępne na terenie powiatu wrzesińskiego na rok 2013,


 1. uchwalenia Statutu Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie,


 1. przyjęcia planu pracy Rady Powiatu we Wrześni na 2013 rok,


 1. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok,


 1. ustalenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu we Wrześni
  na 2013 rok,


 1. zmiany budżetu powiatu wrzesińskiego na 2012 rok.

 1. Interpelacje i zapytania radnych.

 2. Wolne głosy i wnioski.

 3. Zakończenie.


Ad. 4.

Przewodniczący Rady przedstawił informację o działaniach podjętych przez radnych
w okresie międzysesyjnym od 6 do 28 grudnia 2012 roku.

Informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu.


O godz. 16:05 na salę obrad przybył radny B. Kruk zwiększając tym samym liczbę radnych biorących udział w posiedzeniu do 18.


Ad. 5.

Starosta Dionizy Jaśniewicz zapoznał radnych z działalnością Zarządu Powiatu w okresie

międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady podjętych 6 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem do radnych, czy ktoś chciałby zabrać głos
w tej sprawie.

Radni nie podjęli dyskusji, w związku z czym przewodniczący Rady przystąpił do realizacji punktu 6.


Ad. 6.

Przewodniczący Rady przystąpił do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie:


 1. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych
  o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.


Uzasadniając projekt uchwały sekretarz powiatu pani Bożena Nowacka poinformowała,
że zmieniające się przepisy o systemie oświaty wprowadzają nowe obowiązki i takim istotnym, który pojawił się w roku 2012 to to, żeby w sposób szczególny wyliczać kwoty
w zależności od absencji słuchaczy szkół niepublicznych, czyli jest obowiązek wykazania minimum 50% obecności w danym miesiącu. Zmienia się także struktura szkół niepublicznych, nie ma już szkół młodzieżowych, w związku z tym uchwały z 2008 i 2011 roku już są nieaktualne i w tym projekcie prostuje się te kwestie przedstawiając strukturę szkolnictwa ponadgimnazjalnego w zakresie szkół niepublicznych.


Radni nie podjęli dyskusji, w związku z czym przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.


Rada Powiatu we Wrześni w obecności 18 radnych – 18 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr 155/XXV/2012 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych
o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.


Przewodniczący Rady przystąpił do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie:


 1. zmiany uchwały nr 285/XLIV/2006 Rady Powiatu we Wrześni z dnia
  30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.


Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Jerzy Nowaczyk mówiąc, że w oparciu o kontrolę kompleksową Środowiskowych Domów Samopomocy w Pietrzykowie i Gozdowie, konsekwencją których jest dostosowanie się do zaleceń wojewody wielkopolskiego i dokonanie zmian w statucie PCPR. Dotyczy to głównie nazewnictwa aktów prawnych, które konstytuują funkcjonowanie placówek. Ponadto zmieniono tryb zastępowania dyrektora PCPR w czasie nieobecności.


Radni nie podjęli dyskusji, zatem przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.


Rada Powiatu we Wrześni w obecności 18 radnych – 18 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr 156/XXV/2012 w sprawie zmiany uchwały nr 285/XLIV/2006 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 30 czerwca
2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
we Wrześni.


Przewodniczący Rady przystąpił do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie:


 1. zmiany uchwały nr 88/XVI/2012 z dnia 28 lutego 2012 r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej.


W uzasadnieniu do projektu uchwały dyrektor PCPR J. Nowaczyk poinformował, że projekt uchwały kończy wydatkowanie środków z PFRON i dodał, że po dokonaniu ostatecznego rozliczenia zadań realizowanych w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych niewykorzystane środki finansowe zostają przeniesione na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.


Radni nie podjęli dyskusji, w związku z czym przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.


Rada Powiatu we Wrześni w obecności 18 radnych – 18 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr 157/XXV/2012 w sprawie zmiany uchwały nr 88/XVI/2012 z dnia 28 lutego 2012 r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej.


Przewodniczący Rady przystąpił do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie:


 1. ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz dyżurów
  w porze nocnej, niedziele, święta oraz inne dni ustawowo wolne od pracy, pełnionych przez apteki ogólnodostępne na terenie powiatu wrzesińskiego na rok 2013.


Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Artura Czajkowskiego, który pełni od niedawna funkcję pełnomocnika ds. promocji zdrowia, prosząc jednocześnie o poprawienie jeżeli nastąpiła nieprawidłowa nazwa stanowiska.

Zabierając głos A. Czajkowski poinformował, że jest to stanowisko ds. promocji i ochrony zdrowia, po czym uzasadnił projekt uchwały mówiąc, że zgodnie z art. 94 ust. 1 i 2 Prawo farmaceutyczne, Rada Powiatu we Wrześni zobowiązana jest do ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz dyżurów w porze nocnej, niedziele i święta i inne dni ustawowo wolne od pracy pełnionych przez apteki ogólnodostępne na terenie powiatu wrzesińskiego, dlatego podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

O głos poprosił radny K. Wojciechowski i pytał, czyim pełnomocnikiem jest pan
A. Czajkowski?

Przewodniczący Rady odpowiedział, że pełni samodzielne stanowisko ds. promocji zdrowia.

Wyjaśnień w tej sprawie udzielił starosta D. Jaśniewicz mówiąc, że na poprzedniej sesji Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie Regulaminu Organizacyjnego starostwa, obecnie są wydziały, referaty i samodzielne stanowiska i te zadania dotyczące promocji zdrowia są prowadzone właśnie przez osobę zajmującą samodzielne stanowisko podlegające bezpośrednio wicestaroście.

Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, przewodniczący Rady zarządził głosowanie projektu uchwały.


Rada Powiatu we Wrześni w obecności 18 radnych – 18 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr 158/XXV/2012 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz dyżurów w porze nocnej, niedziele, święta oraz inne dni ustawowo wolne od pracy, pełnionych przez apteki ogólnodostępne na terenie powiatu wrzesińskiego na rok 2013.


Przewodniczący Rady przystąpił do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie:


 1. uchwalenia Statutu Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie.


Przewodniczący Rady poprosił panią Magdalenę Zając dyrektora Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały.

Pani dyrektor poinformowała, że zgodnie z wytycznymi Urzędu Wojewódzkiego,
co podyktowane jest nową ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, wszystkie palcówki zobowiązane zostały do złożenia wniosku do wojewody w celu wydania decyzji pozwalającej na prowadzenie placówki całodobowej. Wniosek OWD i R został złożony
w październiku, załącznikami do wniosku był Statut i Regulamin. Na zakończenie pani dyrektor dodała, że uchwalenie tego Statutu pozwala na dostosowanie tego dokumentu do obowiązujących przepisów.


W dyskusji nad przedstawionym materiałem głos zabrała radna M. Taciak i prosiła panią dyrektor o doprecyzowanie, czy przedłożony statut był statutem obowiązującym. Radna uzasadniła, że w dniu dzisiejszym, na posiedzeniu komisji budżetowej członkowie komisji uznali, że w projekcie uchwały winny się znaleźć dość istotne poprawki:

- w § 2 projektu uchwały jest zapis „wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrzesińskiemu” – radna prosiła o zastąpienie słowa „Wrzesińskiego” słowem „we Wrześni”,
w związku z czym zapis otrzymałby brzmienie „Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu we Wrześni”

- § 3 powinien otrzymać brzmienie „Traci moc uchwała nr 288/XLIV/2006 Rady Powiatu
we Wrześni z dnia 30 czerwca 2006 r.

- § 4 otrzymałby brzmienie „Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku”,

- kolejna uwaga dotyczy zapisu, który znalazł się w § 7 ust. 1 Statutu – Gospodarka finansowa i mienie Ośrodka – „Gospodarkę finansową Ośrodka regulują obowiązujące przepisy”, a który winien mieć brzmienie takie, jak funkcjonuje w obowiązującym w tej chwili Statucie czyli „Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych w ustawie o finansach publicznych.”

Radna M. Taciak podkreśliła, że proponowane zmiany zgłosiła jako zmiany komisji budżetowej prosząc jednocześnie obecną na sesji panią mecenas do odniesienia się do tych przedstawionych wniosków, czy są one zasadne.


O głos poprosiła pani dyrektor M. Zając mówiąc, że projekt uchwały został przygotowany zgodnie z wytycznymi urzędu wojewódzkiego, zaopiniowany przez prawnika tegoż urzędu
i na mocy pozytywnej opinii prawnika, decyzją wojewody Ośrodek otrzymał zgodę na prowadzenie placówki. Pani dyrektor dodała, że również te dokumenty były sprawdzane przez prawnika obsługującego jednostkę, natomiast, jeżeli są proponowane zmiany, to uchwała zostanie poprawiona i poddana ocenie prawnika.

Pani mecenas Daniela Jackowska wyjaśniła, że nie analizowała projektu uchwały, ponieważ już była przez prawnika zaparafowana i odniosła się do podstawy prawnej mówiąc,
że w projekcie powinien być zawarty art. 12 pkt 11 ustawy o samorządzie powiatowym, który jest w poprzedniej uchwale oraz wyraziła swoja obawę odnośnie zapisu, że uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku, podczas, gdy wszystkie statuty są ogłaszane
w Dzienniku Urzędowym jako akty prawa miejscowego i tu pani mecenas jako przykład przywołała zapisy w podjętej już przez Radę Powiatu uchwale w sprawie statutu PCPR.

Następnie głos zabrał radny K. Wojciechowski i nawiązując do wypowiedzi radnej M. Taciak zgłosił wniosek o zdjęcie projektu uchwały z porządku obrad. Radny zgodził się
z wypowiedzią pani dyrektor, że być może opinia prawników urzędu wojewódzkiego była związana z treściami merytorycznymi, ale nie z formą i zwrócił się do pani mecenas
D. Jackowskiej, czy się z tym zgadza.

Pani mecenas odpowiedziała, że nie może się ustosunkować do tych wszystkich przepisów szczególnych, ponieważ nie analizowała ich, ale jej zdaniem brakuje zapisu z ustawy
o samorządzie powiatowym, o którym wspomniała wcześniej dodając, że być może
w przepisach szczegółowych są zawarte pewne treści, z których wynikają zapisy, które znalazły się w projekcie uchwały.

Radny K. Wojciechowski zwrócił się z zapytaniem do pani mecenas, czy zgadza się z tymi kwestiami, które poruszała radna M. Taciak, ponieważ są ważne i zasadne.

Pani mecenas D. Jackowska odpowiedziała, że się zgadza.

Ponownie radny K. Wojciechowski prosił o wycofanie projektu z porządku obrad, jeżeli nie jest to kwestia bardzo pilna i rozpatrzyć ten projekt na następnej sesji.

Włączając się do dyskusji radny J. Balcerzak zwrócił uwagę, że w treści Statutu jest rozdział III i V, a nie ma rozdziału IV.

Następnie radny K. Wojciechowski zwrócił się do przewodniczącego Rady pytając, czy ma uzupełnić wniosek.

Przewodniczący Rady odpowiedział, że nie i zaproponował 15 minut przerwy, żeby Zarząd się ustosunkował do tych kwestii.

Po przerwie przewodniczący Rady wznowił obrady i poinformował, że Zarząd podjął decyzję o zdjęciu projektu uchwały z porządku obrad i poddał wniosek radnego K. Wojciechowskiego pod głosowanie.

Wniosek radnego K. Wojciechowskiego o zdjęcie z porządku obrad punktu 6 e) projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny
w Kołaczkowie został przez Radę Powiatu przyjęty jednogłośnie – 18 głosami „za”.


Przewodniczący Rady przystąpił do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie:


 1. przyjęcia planu pracy Rady Powiatu we Wrześni na 2013 rok.


Przewodniczący poinformował, że wszyscy radni otrzymali plan pracy Rady i mieli okazję się z nim zapoznać, po czym poddał pod głosowanie projekt uchwały.


Rada Powiatu we Wrześni w obecności 18 radnych – 18 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr 159/XXV/2012 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu we Wrześni na 2013 rok.


Przewodniczący Rady przystąpił do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie:


 1. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok.


Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej M. Taciak przedstawiła plan pracy Komisji.

Radni nie podjęli dyskusji, w związku z czym przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.


Rada Powiatu we Wrześni w obecności 18 radnych – 18 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr 160/XXV/2012 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok.


Przewodniczący Rady przystąpił do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie:


 1. ustalenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu we Wrześni
  na 2013 rok.


Plany pracy komisji stałych przedstawili przewodniczący tych komisji w następującej kolejności:

przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej - Henryka Waligóra,

przewodniczący Komisji Rozwoju Lokalnego - Marek Przyjemski,

przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa - Janusz Balcerzak,

przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – Stefan Tomczak

przewodniczący Komisji Budżetowo – Finansowej – Józef Szafarek.


Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego materiału, zatem przewodniczący Rady przystąpił do głosowania projektu uchwały.


Rada Powiatu we Wrześni w obecności 19 radnych – 19 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr 161/XXV/2012 w sprawie ustalenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu we Wrześni na 2013 rok.


Przewodniczący Rady przystąpił do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie:


 1. zmiany budżetu powiatu wrzesińskiego na 2012 rok.

Starosta D. Jaśniewicz zgłosił autopoprawkę Zarządu do projektu uchwały, prosząc jednocześnie skarbnika powiatu Beatę Walkowiak o uzasadnienie wprowadzonych zmian.

Autopoprawka stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

W dalszej części swojej wypowiedzi skarbnik omówiła zmiany w budżecie na rok 2012, polegające na zwiększeniu dochodów o kwotę 85.530,00 zł z tytułu:

 1. zwiększonych wpływów osiąganych przez Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni w kwocie 12.737,00 zł,

 2. zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 1.144,00 zł – jest to uzupełnienie dochodów jednostki samorządu terytorialnego z tytułu wzrostu składki rentowej w 2012 roku,

 3. zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 67.469,00 zł
  z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwolnionych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela,

 4. zwiększonych wpływów osiąganych przez Liceum Ogólnokształcące w kwocie
  662,00 zł,

 5. zwiększonych wpływów osiąganych przez Zespół Szkół Specjalnych w kwocie
  18,00 zł,

 6. otrzymanej darowizny przez Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w kwocie 3.500,00 zł.


Pani skarbnik dodała, że o kwotę 85.530,00 zł następuje zwiększenie wydatków budżetowych.

Szczegółowy zakres zmian znajduje się w projekcie uchwały.

W związku z brakiem dyskusji na powyższy temat, przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę Zarządu Powiatu.


Rada Powiatu w obecności 19 radnych – 19 głosami „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” przyjęła autopoprawkę w wersji przedstawionej przez Zarząd.


Przewodniczący Rady zarządził głosowanie projektu uchwały wraz z przyjętą autopoprawką Zarządu.


Rada Powiatu we Wrześni w obecności 19 radnych – 19 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr 162/XXV/2012 w sprawie zmiany budżetu powiatu wrzesińskiego na 2012 rok.


Ad. 7.

Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji punktu 7 informując, że w okresie międzysesyjnym nie wpłynęła ze strony radnych żadna interpelacja ani zapytanie i zwrócił się do radnych, czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie.

O głos poprosił radny P. Hirschfeld mówiąc, że Rada przyjęła uchwałę o podziale środków finansowych dla osób niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
i odniósł się do likwidacji barier architektonicznych stwierdzając, że z jedną barierą starostwo nie może sobie poradzić tzn. z 6% skalą zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Radny dodał, że na poprzedniej sesji zadał dwa pytania w tej sprawie, na które otrzymał od starosty odpowiedź, że w starostwie pracuje 113 osób i tylko 3 osoby są niepełnosprawne. Radny nawiązał także do zmian organizacyjnych przeprowadzonych w starostwie i pytał, czy nie należałoby uwzględnić w tej reorganizacji zatrudnienia osób niepełnosprawnych, aby
w następnych latach ten wskaźnik uległ zmianie.

Wyjaśnień radnemu udzielił starosta D. Jaśniewicz mówiąc, że reorganizacja starostwa nie polegała na zatrudnianiu dodatkowych osób, a podstawowym kryterium oceny osób, które ubiegają się o pracę jest kompetencja do realizacji zadań. Ponadto w tych wszystkich konkursach, które się odbyły, osoby, które ubiegały się o stanowiska nie artykułowały posiadania grupy niepełnosprawności. Starosta dodał, że jest to zadanie do rozważenia przy prowadzonej polityce kadrowej.

Ponownie głos zabrał radny P. Hirschfeld mówiąc, że kadencja potrwa jeszcze dwa lata i na jej koniec ten wskaźnik mógłby być lepszy i dodał, że nie twierdzi, że należy zwolnić już pracujących ludzi, żeby zatrudnić osoby niepełnosprawne, ale zwrócił uwagę, że w naszej populacji jest około 11 % osób niepełnosprawnych, a ten wskaźnik 6% zdaniem radnego jest zbyt mały i jeżeli pracodawca nie wywiązuje się z tego, wówczas płaci kary. Radny podkreślił, że w informatorze dotyczącym osób niepełnosprawnych mówi się o działaniach, jakie są podejmowane na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych i zdaniem radnego końcowym etapem tych działań powinno się dać szansę tym ludziom, aby mogli się sprawdzić, tym bardziej, że społeczeństwo angażuje duże nakłady sił, pracy i środków,
a efekty są kiepskie.

Następnie głos zabrał radny L. Stawicki i zwrócił się z zapytaniem co z realizacją uchwały, którą Rada podjęła w miesiącu czerwcu, a która dotyczyła zakupu samochodu dla Powiatowego Zarządu Dróg, który w listopadzie został zlikwidowany, czy ta uchwała nie musi być realizowana w momencie likwidacji jednostki.

Odpowiadając na pytanie radnego starosta D. Jaśniewicz wyjaśnił, że Zarząd rozpatrywał kwestię ewentualnego zakupu samochodu, a taki samochód jest niezbędny do prawidłowego zarządzania drogami powiatowymi, została dokonana też sprzedaż części pojazdów, którymi dysponował PZD. Na dzień dzisiejszy PZD dysponuje samochodem osobowym, natomiast docelowo Zarząd zakłada, że taki terenowy samochód powinien się pojawić, natomiast na tym etapie kupno nowego samochodu nie było zadaniem priorytetowym i niezbędnym, natomiast w momencie przekształcenia PZD i te zadania realizowane są przez referat dróg powiatowych, kiedy według nowych zasad dokonuje się podział zadań i pracy i jej organizacji i wówczas będzie można powrócić do tematu.

W tym miejscu starosta przedstawił kierownika referatu dróg powiatowych panią Izabelę Karpińską.

W dalszej części realizacji tego punktu radny K. Wojciechowski skierował pytanie do starosty o informację na temat przybliżonego terminu realizacji inwestycji szpitala powiatowego
w kontekście kontraktów na rok przyszły, czy wiadomo już, jak ta kontraktacja będzie wyglądała i czy wpływ tych opóźnień związanych z budową szpitala będzie miał wpływ na tę kontraktacje.

Starosta D. Jaśniewicz poinformował, że kontrakt został zwiększony w stosunku do roku ubiegłego, natomiast w dniu 4 stycznia 2013 roku będzie obradowała Rada Nadzorcza spółki
i przedstawi materiały Zgromadzeniu Wspólników dotyczące zarówno kontraktowania, realizacji inwestycji, jak i wszystkich związanych z realizacją zadań rzeczowych, jak
i finansowych. Starosta dodał, że będzie wnioskował, żeby na najbliższej sesji Rady taką rozbudowaną informację przedstawił Zarząd spółki.

Z uwagi na brak dalszych zgłoszeń, przewodniczący Rady zamknął punkt 7.


Ad. 8.

W punkcie tym głos zabrał radny P. Hirschfeld mówiąc, że chciałby się przyłączyć do podziękowań, które zobowiązany jest przekazać panu staroście w imieniu rodziców dzieci korzystających z poradni psychologiczno – pedagogicznej za szybką interwencję w sprawie internetu.

Starosta D. Jaśniewicz przypomniał, że w dniu dzisiejszym mija szósta rocznica, kiedy pani skarbnik B. Walkowiak objęła swoje stanowisko, po czym złożył skarbnikowi życzenia wytrwałości w realizacji pełnienia tej funkcji.

W związku z brakiem dalszych głosów, przewodniczący Rady zamknął punkt 8 porządku obrad.


Ad. 9.

Przed zamknięciem sesji przewodniczący skierował słowa podziękowania do pań i panów radnych, do członków Zarządu, do wszystkich pracowników starostwa, jednostek organizacyjnych podległych Radzie Powiatu za współpracę w roku 2012. Przewodniczący dodał, że cieszy się, że ta współpraca przebiegała w życzliwej, pełnej zrozumienia atmosferze, dla wspólnego dobra. Przewodniczący życzył również radnym, żeby nadchodzący rok był szczególnie pracowity, żeby przyniósł spodziewane efekty i był źródłem satysfakcji, przyjemności i zadowolenia, a także żeby radni spełnili się we wszystkich rolach, jakie przyszło im wypełniać.

Po tych słowach przewodniczący Rady, o godz. 17:15 zamknął XXV sesję Rady Powiatu
we Wrześni.

Protokołowała:


Katarzyna Plucińska

inspektor


Załączniki

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Łukasz Jakubowski (13/02/2013 10:16:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Łukasz Jakubowski (13/02/2013 10:16:50)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Łukasz Jakubowski (13/02/2013 10:16:50)
Lista wiadomości
Protokół nr XXV / 2012
z posiedzenia Rady Powiatu we Wrześni, w dniu 28.12.2012 roku.
Protokół nr XXIV / 2012
z posiedzenia Rady Powiatu we Wrześni, w dniu 06.12.2012 roku.
Protokół nr XXIII / 2012
z posiedzenia Rady Powiatu we Wrześni, w dniu 30.10.2012 roku.
Protokół nr XXII / 2012
z posiedzenia Rady Powiatu we Wrześni, w dniu 26.09.2012 roku.
Protokół nr XXI / 2012
z posiedzenia Rady Powiatu we Wrześni, w dniu 31.08.2012 roku.
Protokół nr XX / 2012
z posiedzenia Rady Powiatu we Wrześni, w dniu 27.06.2012 roku.
Protokół nr XIX / 2012
z posiedzenia Rady Powiatu we Wrześni, w dniu 05.06.2012 roku.
Protokół nr XVIII / 2012
z posiedzenia Rady Powiatu we Wrześni, w dniu 26.04.2012 roku.
Protokół nr XVII / 2012
z posiedzenia Rady Powiatu we Wrześni, w dniu 29.03.2012 roku.
Protokół nr XVI / 2012
z posiedzenia Rady Powiatu we Wrześni, w dniu 28.02.2012 roku.
Protokół nr XV / 2012
z posiedzenia Rady Powiatu we Wrześni, w dniu 26.01.2012 roku.