AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Protokoły z Sesji Rady Powiatu we Wrześni » Protokoły z Sesji Rady 2012 (IV kadencja)

Protokół nr XVI / 2012

PROTOKÓŁ NR XVI/2012

z posiedzenia Rady Powiatu we Wrześni

w dniu 28 lutego 2012 roku


Przewodniczący Rady Grzegorz Kaźmierczak o godzinie 1600 otworzył XVI sesję Rady Powiatu we Wrześni. Następnie powitał radnych, starostę, pracowników Starostwa, przedstawicieli jednostek organizacyjnych powiatu, służb i straży powiatowych, dziennikarzy oraz przybyłych gości. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 18 radnych, co wobec ustawowego składu Rady stanowiło quorum do podejmowania uchwał i decyzji w sprawach objętych porządkiem obrad.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Nieobecny: radny J. Mazurkiewicz.

Ad. 2.

W punkcie tym przewodniczący Rady stwierdził, że protokół z poprzedniej sesji został sporządzony w statutowym terminie i był wyłożony do wglądu w biurze Rady. Dodał, że nikt z radnych nie zgłosił uwag do treści w nim zawartych. Przewodniczący zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół nr XV/2012 z posiedzenia Rady Powiatu we Wrześni w dniu 26 stycznia 2012 roku został przyjęty 18 głosami „za”.

Ad. 3.

Przewodniczący Rady zaznaczył, że porządek posiedzenia został radnym przesłany wraz z materiałami na sesję, po czym zapytał, czy ktoś chciałby wnieść zmiany do porządku obrad.

Radni nie wnieśli uwag.

Porządek posiedzenia przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Powiatu.

 3. Przedstawienie porządku obrad.

 4. Informacja przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

 5. Sprawozdanie przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady w okresie międzysesyjnym.

6. Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu wrzesińskiego
za rok 2011.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. uchwalenia Statutu Powiatowego Zarządu Dróg we Wrześni,

 2. ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

 3. określenia szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie
  z odsetkami, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od
  ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,

 4. podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej,

 5. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z gminą Września dotyczącego założenia i prowadzenia przez powiat wrzesiński publicznego gimnazjum młodzieżowego
  z oddziałami przysposabiającymi do pracy,

 6. zamiaru likwidacji I Liceum Profilowanego we Wrześni,

 7. zamiaru likwidacji II Liceum Profilowanego we Wrześni,

 8. zamiaru likwidacji III Liceum Profilowanego we Wrześni,

 9. zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 1 dla Dorosłych we Wrześni,

 10. zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 2 dla Dorosłych we Wrześni,

 11. zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 3 dla Dorosłych we Wrześni,

 12. zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych we Wrześni,

 13. zamiaru przekształcenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
  we Wrześni,

 14. zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 we Wrześni,

 15. zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Rzemieślniczej nr 2
  we Wrześni,

 16. zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 3 we Wrześni,

 1. udzielenia pomocy finansowej gminie Września,

 2. zmiany budżetu powiatu wrzesińskiego na rok 2012,

 3. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu wrzesińskiego na lata 2012 – 2025.


8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Wolne głosy i wnioski.

10. Zakończenie.


Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego porządku obrad, zatem przewodniczący Rady przystąpił do jego realizacji.Ad. 4.

Przewodniczący Rady przedstawił informację o działaniach podjętych przez radnych
w okresie międzysesyjnym od 26 stycznia 2012 roku do 28 lutego 2012 roku.
Informacja stanowi
załącznik nr 2 do protokołu.

Ad. 5.

Starosta Dionizy Jaśniewicz zapoznał radnych z działalnością Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady podjętych 26 stycznia 2012 r.
Sprawozdanie stanowi
załącznik nr 3 do protokołu.

O godz. 16:10 na salę obrad przybył radny J. Mazurkiewicz zwiększając liczbę radnych biorących udział w posiedzeniu do 19.

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego materiału, w związku z tym przewodniczący Rady kontynuował realizację porządku posiedzenia.

Ad. 6.

Oddając głos Grażynie Prokop – zastępcy Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrześni przewodniczący Rady przystąpił do realizacji punktu dotyczącego oceny stanu sanitarnego
i sytuacji epidemiologicznej w powiecie wrzesińskim za 2011 rok
stanowiącej załącznik nr 4 do protokołu.

W odniesieniu do przedstawionego materiału głos zajęła radna M. Taciak przywołując część informacji o stanie sanitarnym placówek opieki zdrowotnej mówiącej, że stopień realizacji założonych i zatwierdzonych programów dostosowawczych jest zrealizowany zgodnie
z rozporządzeniem w 11 obiektach, w 6 placówkach nie podjęto tego programu, a 3 obiekty podjęły realizację programu poprzez świadczenie swoich usług w nowych budynkach.
Radna pytała, czy owe rozporządzenie zawiera vacatio legis, czyli okres do którego te obiekty muszą się dostosować, a jeśli nie, to czy wymagają likwidacji i w jaki sposób będzie to kontrolowane.
Drugim tematem poruszonym przez radną M. Taciak jest ocena stanu sanitarnego w zakresie higieny żywności, żywienia i przedmiotu użytku. Radna dodała, że z informacji wynika,
że dokonywane są oceny stanu sanitarnego grup obiektów w 2011 roku w porównaniu do roku 2010, natomiast tabela zawiera rok 2009 i 2010.

Pani G. Prokop odpowiedziała radnej w tej kwestii, że jest to pomyłka.

Radna M. Taciak kontynuując odniosła się do wskazanych w sprawozdaniu uchybień
i pytała, w jaki sposób są dokonywane rekontrole i czy tego rodzaju uchybienia zdarzają się w tych samych placówkach i jakie z tego tytułu konsekwencje ponoszą te podmioty.
Na zakończenie swojej wypowiedzi radna nawiązała do kontroli jakości produktów spożywczych, z informacji wynika, że stwierdzono nieprawidłowe oznakowanie pobranych do badań preparatów do początkowego żywienia niemowląt. Sprawę przekazano do powiatowego lekarza weterynarii. Radna M. Taciak pytała, jaka jest rola Sanepidu, czy kończy się na etapie przekazania, czy również dokonywane są rekontrole i czy stwierdzane jest, że w tym zakresie nie podjęto działań naprawczych itp.

Udzielając odpowiedzi na pytanie radnej dotyczące obiektów służby zdrowia, pani G. Prokop powiedziała, że wszystkie te obiekty muszą mieć wprowadzony program dostosowawczy i dodała, że rozporządzenia ciągle się zmieniają, przesuwany jest termin realizacji dostosowania tych programów. Wobec tych podmiotów, które nie wprowadziły programów dostosowawczych są wydane decyzje administracyjne, które są w toku, natomiast przesuwany jest tylko termin realizacji tych decyzji. Żaden z tych podmiotów medycznych nie będzie podlegał likwidacji, czas do wprowadzenia programów mają do 2015 roku, natomiast Sanepid cały czas sprawuje nad tym nadzór i monitoruje. Jeżeli jednak okaże się, że nadal są uchybienia, to wówczas również Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie chciał podpisać z takim podmiotem kontraktu.

Jeśli chodzi o drugie pytanie radnej, pani G. Prokop wyjaśniła, że jeżeli stwierdza się nieprawidłowości w produktach żywnościowych, następuje ukaranie mandatem właściciela takiego obiektu oraz wydawana jest decyzja administracyjna z terminem realizacji usunięcia tych wszelkich nieprawidłowości. W momencie, kiedy ten termin upływa, jest przeprowadzona kontrola sprawdzająca realizację tej decyzji. Jeżeli chodzi o pion żywienia, kontrole są niezapowiedziane, natomiast we wszystkich innych pionach inspekcji, wszelkie kontrole są zapowiedziane, kontrola nie może przyjść wcześniej niż po 7 dniach od momentu otrzymania takiego zawiadomienia przez pracodawcę, aż do 30 dni. Jeżeli kontrola wykaże, że nieprawidłowość w dalszym ciągu funkcjonuje, wówczas wszczynane jest postępowanie egzekucyjne, czyli nakładana grzywna i tytuł wykonawczy.

Następnie pani G. Prokop odniosła się do trzeciego zagadnienia poruszonego przez radą M. Taciak dotyczącego przekazywania spraw do weterynaryjnego inspektora sanitarnego mówiąc, że wrzesiński Sanepid dalej tego nie monitoruje. Jeżeli chodzi o przemysł mięsny, mleczarnie, masarnie, to powiatowa inspekcja nie ma nad tym nadzoru, natomiast nadzór ten jest tylko nad produktami przemysłu mięsnego w detalu. Jeżeli wpływa do Sanepidu pismo, to wówczas następuje rozeznanie, wystawienie opinii, a następnie sprawa kierowana jest do odpowiedniego organu służbowego posiadającego bezpośredni nadzór.

O głos ponownie poprosiła radna M. Taciak i pytała, czy zdarzyło się, ze jakiś produkt głównie chodzi o mleko został wycofany.

Pani G. Prokop przyznała, że nie jest jej znany taki przypadek.

Następnie głos w dyskusji zabrał radny B. Kwiatkowski. Radny pytał, czy znany jest problem wszawicy w szkołach i jakie są dalsze działania w tym zakresie.

Odpowiadając radnemu pani G. Prokop wyjaśniła, że również ten problem nie jest realizowany przez powiatowego inspektora sanitarnego, może on służyć tylko i wyłącznie pomocami dydaktycznymi w formie informacji na temat zapobiegania wszawicy, na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny. Wszystkie te informacje są także umieszczane na stronach internetowych. Pani G. Prokop dodała, że wszawica zniknęła z wykazu chorób zakaźnych, natomiast na terenie powiatu są monity, że zdarzają się takie sytuacje, sanepid odpowiada na te monity, choć nie jest to jego rolą. Dyrektor placówki musi sobie z tym poradzić sam, pracownicy nie mogą dziecka dotknąć, czy zmierzyć, żeby przystosować jego wzrost do miejsca, w którym siedzi.

Zabierając głos w dyskusji radny K. Wojciechowski podziękował pani dyrektor za składane co roku sprawozdania. Stwierdził, że reformy w różnych dziedzinach życia publicznego nie nakładają się na siebie i dzisiaj się okazuje, że powiatowy inspektor sanitarny podlegający
w jakimś sensie strukturom powiatowym, składa sprawozdanie, informuje radnych o sytuacji w szkołach podstawowych, podległych segmentowi samorządu gminnego. Natomiast nie otrzymujemy informacji na temat podobnej sytuacji w szkołach ponadgimnazjalnych, podobnie rzecz się ma ze szpitalem. Radny złożył wniosek do przewodniczącego Rady, aby wystąpić z pismem o uzyskanie informacji na temat stanu sanitarnego szkół ponadgimnazjalnych, a także szpitala powiatowego, gdyż zdaniem radnego, radni powinni penetrować te dziedziny życia publicznego, które są w jurysdykcji powiatu.

Pani G. Prokop wspomniała, że identyczną ocenę stanu sanitarnego przedkłada wojewódzki inspektor sanitarny, ale nie jest przekonana, czy znajdują się tam wyczerpujące informacje na temat szpitala we Wrześni, czy szkół ponadgimnazjalnych. Podkreśliła, że jej zdaniem będzie to raczej globalnie ocenione, natomiast jak najbardziej można zwrócić się do wojewódzkiego inspektora sanitarnego za pośrednictwem powiatowego inspektora sanitarnego o uzyskanie takich informacji.

Radny J. Balcerzak pytał, w jakim składzie osobowym jednostka realizuje swoje działania
i w oparciu o jaki budżet. Powołując się na media radny wspomniał o propozycjach zmian
w strukturach sanepidu, a także o powstaniu wojewódzkiej inspekcji sanitarnej i utworzeniu w niektórych powiatach inspektoratów. Radny pytał w związku z tym, czy pani dyrektor wie coś na temat tych zmian wiadomo oraz czy grozi to tym, że powiat wrzesiński nie będzie miał inspektoratu. Ponadto radny pytał panią dyrektor o aferę z solą drogową wprowadzoną do obrotu jako sól spożywczą, czy jest w stanie zagwarantować, że ta sól nie wpłynęła na teren powiatu wrzesińskiego.

Odnosząc się do pytania dotyczącego sytuacji kadrowej pani G. Prokop poinformowała,
że te wszystkie zadania, o których mowa w sprawozdaniu realizowane są przez 24 osoby na stanowiskach 1 osobowych, w pionie higieny żywienia i żywności jest 5 osób, w pozostałych pionach są stanowiska 2-3 osobowe. Jeśli chodzi o sprawy budżetu, pani G. Prokop wyjaśniła, że nie jest jej znana kwota budżetu, jakim dysponuje sanepid, niemniej kwota jest skromna.

Jeżeli chodzi o kwestię reorganizacji pani G. Prokop przyznała, że nie jest zorientowana w tej kwestii, choć stwierdziła, że o takiej reorganizacji mówi się od kilku lat, ale raczej na razie nie grozi Wrześni, aby sanepid został zlikwidowany.

W kwestii wprowadzenia soli drogowej na rynek, pani G. Prokop poinformowała,
że wpłynęło w dniu dzisiejszym pismo od wojewódzkiego inspektora sanitarnego mówiące
o wzmożeniu nadzoru przede wszystkim nad producentami soli. Podkreśliła, że we Wrześni ten nadzór jest prowadzony cały czas, ponieważ jest na terenie producent soli, którym jest CENOS. Kontynuując, pani G. Prokop powiedziała, że ta sól drogowa nie różni się wyglądem, ani smakiem od soli spożywczej, ale jeżeli chodzi o skład chemiczny, to jest szalona różnica w zawartości siarczanu sodu, którego wg norm w soli spożywczej może być w ilości 0,04 %, natomiast w soli odpadowej tego siarczanu jest około 4%, czyli parametry są prawie 100 krotnie przekroczone. Trwają badania, jaki jest wpływ soli wypadowej dla zdrowia ludzi.

Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, przewodniczący Rady zamknął ten punkt porządku obrad dziękując jednocześnie pani dyrektor G. Prokop za przedstawione sprawozdanie i życząc realizacji zamierzeń w 2012 roku na bardzo wysokim poziomie.

Następnie przewodniczący Rady ogłosił 10 minut przerwy.

Po przerwie o godz. 17:15 przewodniczący wznowił obrady przystępując do realizacji
punktu 7.

Liczba radnych biorących udział w posiedzeniu – 18 osób. Nieobecny radny A. Szablikowski.

Ad. 7.

Przewodniczący Rady przystąpił do rozpatrzenia i przyjęcia projektu uchwał w sprawie:

 1. uchwalenia Statutu Powiatowego Zarządu Dróg we Wrześni.


Uzasadniając projekt uchwały p.o. dyrektora PZD Marcin Nowak wyjaśnił, że konieczność uchwalenia statutu wynika ze zmiany ustawy o finansach publicznych.

Z uwagi na brak głosów w dyskusji, przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Rada Powiatu we Wrześni w obecności 18 radnych – 18 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr 85/XVI/2012 w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Zarządu Dróg we Wrześni.


O godz. 17:20 na salę obrad przybył radny A. Szablikowski zwiększając liczbę osób biorących udział w posiedzeniu do 19.


Przewodniczący Rady przystąpił do rozpatrzenia i przyjęcia projektu uchwał w sprawie:

b) ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie
powiatu wrzesińskiego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego.


Ponownie głos zabrał p.o. dyrektora PZD M. Nowak i przedstawił uzasadnienie do powyższego projektu uchwały mówiąc, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala w drodze uchwały wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Ustalając stawki wzięto pod uwagę dotychczas obowiązujące stawki, ustalone poprzednią uchwałą Rady Powiatu, a także ze względu na rodzaj elementu pasa drogowego.

Dyrektor zaznaczył, że dla umieszczenia urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych zastosowano pomniejszenie stawki o 50%. Adresatami tych stawek są głównie gminy,
a umniejszenie ma na celu ograniczenie obciążania budżetów, gdzie umieszczanie w. wym. urządzeń w pasie drogowym stanowi ustawowy obowiązek i ma nie dopuścić do większych obciążeń użytkowników końcowych, czyli społeczności lokalnej.

Radni nie podjęli dyskusji, zatem przewodniczący Rady zarządził głosowanie.


Rada Powiatu we Wrześni w obecności 19 radnych – 19 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr 86/XVI/2012 w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie
powiatu wrzesińskiego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.Przewodniczący Rady przystąpił do rozpatrzenia i przyjęcia projektu uchwał w sprawie:


c) określenia szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie
z odsetkami, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od
ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.


Omawiając projekt uchwały dyrektor PCPR J. Nowaczyk zaznaczył, że z dniem 1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i zgodnie z art. 194 tej ustawy rada powiatu określa w drodze uchwały szczegółowe warunki umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Jeśli chodzi
o kryterium dochodów przy ustalaniu umorzenia, dla osoby pozostającej w rodzinie, to jest to kwota 351 zł, która obowiązuje od 2006 roku. Przedmiotowa uchwała zakłada, że odstąpienie od ustalenia opłaty może następować w przypadku, jeżeli dochód rodziców nie będzie przekraczał 200% kryterium dochodowego. W oparciu o znajomość środowisk, z których wywodzą się dzieci, określono również możliwość stosowania odstępowania od ustalenia opłaty innych czynników niż kryterium dochodowe.

Radni nie podjęli dyskusji.

Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Rada Powiatu we Wrześni w obecności 19 radnych – 19 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr 87/XVI/2012 w sprawie określenia szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie
z odsetkami, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od
ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

Przewodniczący Rady przystąpił do rozpatrzenia i przyjęcia projektu uchwał w sprawie:


d) podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej.


Dyrektor PCPR omówił propozycję podziału środków finansowych zwracając uwagę na fakt, że otrzymane środki będą większe niż w roku 2011o około 30% i wynoszą 3.115.427 zł.
Z otrzymanej kwoty na działalność warsztatów terapii zajęciowej przeznacza się 1.692.662,- zł. Jest to kwota o 4% większa od ustalonego przez Radę Ministrów algorytmu na działalność warsztatów terapii zajęciowej. Z uwagi na bardzo małe zainteresowanie pracodawców tworzeniem nowych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych oraz znaczną ilością chętnych na staże, środki na rehabilitację zawodową proponuje zwiększyć się w stosunku do roku poprzedniego o 100% do kwoty 260.000,- zł. Ponadto mając na uwadze ogromne potrzeby w likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania i niską realizacją wniosków w roku ubiegłym, na ten cel proponuje się przeznaczyć kwotę 600.000,- zł. Pozostałe środki planuje przeznaczyć się na realizację zadań zawartych w planie podziału środków PFRON.

W związku z brakiem głosów w dyskusji, przewodniczący Rady przystąpił do procedury głosowania.

Rada Powiatu we Wrześni w obecności 19 radnych – 19 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr 88/XVI/2012 w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Przed przystąpieniem do realizacji punktu 7e) przewodniczący Rady zaproponował, aby pani sekretarz dokonała uzasadnienia pierwszego projektu uchwały, natomiast odnośnie pozostałych projektów uchwał oświatowych, żeby uzasadnienie dotyczyło wszystkich łącznie, natomiast głosowanie odbędzie się osobno dla każdego projektu.

O głos poprosił radny P. Hirschfeld mówiąc, że ma wątpliwości odnośnie punktu 7m), 7n)
i 7o).

Przewodniczący Rady poinformował radnego, że za chwile będą omawiane te projekty, wówczas będzie mógł się wypowiedzieć w tej sprawie, po czym przystąpił do rozpatrzenia i przyjęcia projektu uchwały w sprawie:


e) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z gminą Września dotyczącego założenia
i prowadzenia przez powiat wrzesiński publicznego gimnazjum młodzieżowego
z oddziałami przysposabiającymi do pracy.


O uzasadnienie projektu uchwały przewodniczący Rady poprosił sekretarza powiatu
B. Nowacką.

Pani sekretarz wyjaśniła, że powiat wrzesiński jest organem prowadzącym dla Gimnazjum dla Dorosłych, które mieści się w Zespole Szkół Zawodowych nr 2. Uczniami tej szkoły jest młodzież w wieku od 15-16 lat, mająca trudności w nauce. Utworzenie dla tych uczniów publicznego gimnazjum młodzieżowego z oddziałami przysposabiającymi do pracy ułatwiłoby ukończenie szkoły według zasad obowiązujących w szkołach dla młodzieży. Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 wystąpił z wnioskiem o utworzenie gimnazjum
z oddziałami przysposabiającymi do pracy, Zarząd pozytywnie ustosunkował się do wniosku
i wystąpił do burmistrza Miasta i Gminy Września o wyrażenie opinii w przedmiotowej sprawie. Rada Miejska wyraziła zgodę na zawarcie porozumienia z powiatem wrzesińskim
w sprawie założenia i prowadzenia gimnazjum.


Z uwagi na brak głosów w dyskusji, przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.


Rada Powiatu we Wrześni w obecności 19 radnych – 19 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr 89/XVI/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z gminą Września dotyczącego założenia
i prowadzenia przez powiat wrzesiński publicznego gimnazjum młodzieżowego
z oddziałami przysposabiającymi do pracy.


Przed przystąpieniem do rozpatrzenia kolejnych projektów uchwał, przewodniczący Rady ponownie zaproponował uzasadnienie łącznie dla wszystkich projektów, następnie dyskusja
i blok głosowań.

W tej kwestii radny B. Kruk zaproponował, aby uzasadnienia były dokonane osobno, ponieważ nie są one tożsame.

Następnie w kwestii formalnej o głos poprosił radny K. Wojciechowski i stwierdził,
że te zaproponowane kwestie należy przegłosować.

Przewodniczący Rady stwierdził, że wycofuje swoją propozycję.

Ostatecznie radny B. Kruk również wycofał swoją propozycję.


Przewodniczący Rady poprosił sekretarza powiatu B. Nowacką o przedstawienie uzasadnienia do projektów uchwał w sprawie:


f) zamiaru likwidacji I Liceum Profilowanego we Wrześni,

g) zamiaru likwidacji II Liceum Profilowanego we Wrześni,

h) zamiaru likwidacji III Liceum Profilowanego we Wrześni,

i) zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 1 dla Dorosłych we Wrześni,

j) zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 2 dla Dorosłych we Wrześni,

k) zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 3 dla Dorosłych we Wrześni,

l) zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych we Wrześni,

m) zamiaru przekształcenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla
Dorosłych we Wrześni,

n) zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 we Wrześni,

o) zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Rzemieślniczej nr 2
we Wrześni,

p) zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 3
we Wrześni.

Zabierając głos sekretarz powiatu B. Nowacka powiedziała, że zarówno projekty dotyczące zamiaru likwidacji, jak i zamiaru przekształcenia wynikają ze zmiany w systemie oświaty, która wprowadza nowy ustrój szkół ponadgimnazjalnych począwszy od roku szkolnego 2012/2013. Pojawiają się nowe szkoły, a znikają wcześniej funkcjonujące, szkoły zawodowe przekształcają się z dwuletnich na trzyletnie i mimo, że ustawa dokładnie wskazuje jakie szkoły będą od roku 2012 i dalej funkcjonowały w systemie oświaty, to niestety zabrakło takiego zapisu, który automatycznie wprowadza te nowe typy szkół i w związku z tym Rada jest zobowiązana przeprowadzić całą procedurę likwidacji i przekształceń. Sekretarz dodała, że te wszystkie uchwały o zamiarze likwidacji, jak i samej likwidacji nie mogą nie zaistnieć, ponieważ te uchwały tylko stwierdzają ustawową regulację i porządkują w takim wymiarze, ze Rada, która powołuje szkoły i nadaje im statuty stwierdza, że dana szkoła przestaje funkcjonować, a zamiast jednej zaczyna się pojawiać inna.


Po wyjaśnieniach pani sekretarz, przewodniczący Rady otworzył dyskusję, w której udział wzięli według kolejności zgłoszeń; radny P. Hirschfeld, radny S. Tomczak, radny B. Kruk.


Radny P. Hirschfeld pytał, co by się stało, gdyby radni zagłosowali przeciw.

Przewodniczący Rady odpowiedział, że wówczas Rada nie podjęłaby uchwały.

Kontynuując radny P. Hirschfeld pytał, czy w ogóle można coś takiego zrobić i czy jest sens na ten temat dyskutować. Radny wyraził swoje wątpliwości dotyczące punktu, 7n), 7o)
i 7p), dotyczący zmiany okresu nauki z dwuletniego na trzyletni. Radny pytał, co na to sami zainteresowani, czy uczniowie zostali poinformowani, że zmieni się ich długość nauki przed jej podjęciem. Radny podkreślił, że niepokojący jest fakt, że zmienia się reguły podczas trwania roku szkolnego, że uczniowie ci mogliby już podjąć pracę po dwóch latach nauki, tym bardziej, że cały czas trwa dyskusja na temat reformy emerytalnej, a przez ten okres trzeba będzie płacić na kształcenie tej młodzieży.

Przewodniczący Rady porosił panią sekretarz o udzielenie odpowiedzi na kwestie poruszane przez radnego.

Pani sekretarz B. Nowacka stwierdziła, że Rada Powiatu nie może zdecydować inaczej, to ustawa wprowadza zmianę w ustroju szkół ponadgimnazjalnych i przewiduje, że od nowego roku szkolnego 2012/2013, przestają istnieć klasy w szkołach zawodowych kształcące
w okresie dwuletnim, a nauka będzie realizowana wyłącznie w trybie trzyletnim. Sekretarz podkreśliła, ze zmiana ta dotyczy uczniów, którzy dopiero przyjdą do szkoły, więc na ten moment absolutnie nie ma żadnych zmian dotyczących tego cyklu kształcenia, który rozpoczął się w tym roku szkolnym. Sekretarz ponownie podkreśliła, że Rada nie może tego zmienić, nie może zdecydować, że chce inaczej. Sekretarz dodała, że gdyby Rada jednak zdecydowała inaczej, to ustawa i tak obowiązuje i organ nadzoru Radzie Powiatu wytknąłby niewłaściwe działanie. Kończąc sekretarz zwróciła uwagę, że Liceum Profilowane już od kilku lat nie ma naboru, zatem w tej chwili nie ma żadnych uczniów w tej szkole.
Jednym z elementów realizacji tej całej procedury jest obowiązek poinformowania wszystkich podmiotów, które są zainteresowane tymi zmianami, a więc kuratora oświaty
i rodziców uczniów.

Radny S. Tomczak wspomniał, że identyczna dyskusja toczyła się na posiedzeniu komisji edukacji. Radny zgodził się z wypowiedzią sekretarza, że jest to obowiązek Rady realizacji tej ustawy. Radny podkreślił, że celem ustawodawcy było wprowadzenie przygotowania ucznia do zawodu w tak szerokim kontekście, żeby ci uczniowie w następnych latach byli w stanie mobilnie zmieniać zawód. Radny dodał, że strzałem w dziesiątkę było powstanie w powiecie Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej, które po dogłębnym przygotowaniu uczniów
w trzyletnich szkołach zawodowych będzie mogło przekwalifikować w zawodach, które aktualnie są potrzebne na rynku pracy.

Radny B. Kruk stwierdził, że jest to taki zakamuflowany sposób zapobiegania bezrobociu wśród nauczycieli. Radny prosił o wskazanie dobrego fachowca, który powie, że go wykształciła szkoła.

Przewodniczący Rady zwrócił uwagę radnemu, że w punkcie tym jest dyskusja na temat projektów uchwał.

Radny S. Tomczak stwierdził, że nie będzie polemizował z radnym B. Krukiem na ten temat
i dodał, że cała reforma, która przewiduje zmiany w szkołach ponadgimnazjalnych nie zwiększa liczby godzin dla nauczycieli, ale je zmniejsza, co potwierdzić może dyrektor ZSP B. Nowak, że w ciągu najbliższych lat czeka fala zwolnień nauczycieli, ponieważ liczba godzin będzie się zmniejszała.

Radny B. Kruk stwierdził, że to będzie jeszcze gorzej, bo tam gdzie potrzeba, tych godzin się nie utrzymuje i jego zdaniem tworzy się niepotrzebne klasy, bo ci ludzie po dwóch latach by pracowali, płacili podatki i nie trzeba by było na emeryturę przechodzić w wieku 67 lat.
Na zakończenie radny stwierdził, że szkoda, że Rada Powiatu jest taką Radą, która musi to zaakceptować.

Z uwagi na brak dalszych głosów, przewodniczący Rady zamknął dyskusję i przystąpił do procedury głosowania bloku uchwał oświatowych.


Rada Powiatu we Wrześni w obecności 19 radnych – 18 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr 90/XVI/2012 w sprawie

zamiaru likwidacji I Liceum Profilowanego we Wrześni.


Rada Powiatu we Wrześni w obecności 19 radnych – 19 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr 91/XVI/2012 w sprawie zamiaru likwidacji II Liceum Profilowanego we Wrześni.


Rada Powiatu we Wrześni w obecności 19 radnych – 19 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr 92/XVI/2012 w sprawie

zamiaru likwidacji III Liceum Profilowanego we Wrześni.


Rada Powiatu we Wrześni w obecności 19 radnych – 19 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr 93/XVI/2012 w sprawie

zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 1 dla Dorosłych we Wrześni.


Rada Powiatu we Wrześni w obecności 19 radnych – 19 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr 94/XVI/2012 w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 2 dla Dorosłych we Wrześni.


Rada Powiatu we Wrześni w obecności 19 radnych – 19 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr 95/XVI/2012 w sprawie

zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 3 dla Dorosłych we Wrześni.


Rada Powiatu we Wrześni w obecności 19 radnych – 19 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr 96/XVI/2012 w sprawie

zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych we Wrześni.


Rada Powiatu we Wrześni w obecności 19 radnych – 19 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr 97/XVI/2012 w sprawie

zamiaru przekształcenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych we Wrześni.


Rada Powiatu we Wrześni w obecności 19 radnych – 16 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr 98/XVI/2012 w sprawie

zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 we Wrześni.


Rada Powiatu we Wrześni w obecności 19 radnych – 16 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr 99/XVI/2012 w sprawie

zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Rzemieślniczej nr 2
we Wrześni.


Rada Powiatu we Wrześni w obecności 19 radnych – 16 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr 100/XVI/2012 w sprawie

zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 3 we Wrześni.


Przewodniczący Rady przystąpił do rozpatrzenia i przyjęcia projektu uchwał w sprawie:


r) udzielenia pomocy finansowej gminie Września.


Uzasadnienie do powyższego projektu przedstawił starosta D. Jaśniewicz mówiąc,
że 1 lutego br. miał miejsce pożar kamienicy we Wrześni, a ponieważ Zarząd w pewnym momencie przyjął zobowiązanie, że w sytuacjach losowych z budżetu powiatu będzie starał się wspierać możliwość złagodzenia skutków takich nieszczęść, stąd konsekwentnie propozycja takiej uchwały.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radni nie podjęli dyskusji, zatem przewodniczący Rady zarządził głosowanie.


Rada Powiatu we Wrześni w obecności 19 radnych – 19 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr 101/XVI/2012 w sprawie udzielenie pomocy finansowej gminie Września.


Przewodniczący Rady przystąpił do rozpatrzenia i przyjęcia projektu uchwał w sprawie:


 1. zmiany budżetu powiatu wrzesińskiego na rok 2012.


Przewodniczący Rady poprosił skarbnika powiatu B. Walkowiak o uzasadnienie wprowadzonych zmian.


Rozpoczynając swoją wypowiedź skarbnik omówiła zwiększenie dochodów o kwotę 1.439.545,00 zł z tytułu:

- dotacji celowej uzyskanej z gminy Miłosław, z gminy Kołaczkowo oraz Gminy i Miasta Pyzdry na realizację przedsięwzięcia pn. „Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla powiatu wrzesińskiego”,

- dotacji celowej na dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wrzesińskiego”,

- dotacji z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu na dofinansowanie projektu pn. „Program aktywizacji społecznej i zawodowej „Bądźmy aktywni”,

- zmiany harmonogramu realizacji projektów pn. „Moja wiedza = mój sukces zawodowy”, „Certyfikat na twoje umiejętności zawodowe”,

- zwiększenia dochodów budżetowych – 2,5% na obsługę z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

- zwiększonych wpływów osiąganych przez Powiatowy Zarząd Dróg z tytułu zajęcia pasa drogowego, sprzedaży drewna z wycinki oraz wpływów z różnych dochodów,

- zwiększonych wpływów osiąganych przez Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej

Ponadto skarbnik omówiła wydatki budżetowe, które zwiększa się o kwotę 1.834.815,00 zł
z tego: 1.439.545,00 zł ze zwiększonych dochodów budżetowych oraz 395.270,00 zł
z wolnych środków pozostających na rachunku bankowym.


Po wyjaśnieniach skarbnika, przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Z uwagi na brak głosów, przewodniczący Rady przystąpił do procedury głosowania.


Rada Powiatu we Wrześni w obecności 19 radnych – 19 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr 102/XVI/2012 w sprawie zmiany budżetu powiatu wrzesińskiego na rok 2012.Przewodniczący Rady przystąpił do rozpatrzenia i przyjęcia projektu uchwał w sprawie:


 1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu wrzesińskiego na lata
  2012 – 2025.


Skarbnik zaznaczyła, że zmiany w WPF są konsekwencją zamian w budżecie i dodała, że jest w nim zawarte nowe zadanie tj. audyt zewnętrzny, który na nowych zasadach będzie funkcjonował w starostwie powiatowym. W ubiegłym roku Rada Powiatu podjęła uchwałę
o zaciągnięciu kredytu na kwotę 7.166.007,- zł, został on wykorzystany w kwocie 7.000.000,- zł, zatem zmieniają się kwoty spłaty kredytu.

Radni nie podjęli dyskusji, w związku z czym przewodniczący Rady zarządził głosowanie.


Rada Powiatu we Wrześni w obecności 19 radnych – 19 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr 103/XVI/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu wrzesińskiego na lata 2012 – 2025.


W związku z wyczerpaniem punktu 7, przewodniczący Rady przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.


Ad. 8.


Przewodniczący Rady poinformował, że w okresie międzysesyjnym wpłynęły dwie interpelacje złożone przez pana radnego K. Wojciechowskiego, po czym odczytał ich treść.

Przewodniczący przypomniał, że termin udzielenia odpowiedzi na interpelacje to 21 dni i zwrócił się do radnych, czy ktoś w tym punkcie chciałby zabrać głos.

Z uwagi na brak głosów w tym punkcie, przewodniczący Rady zamknął punkt 8 i przystąpił do realizacji punktu 9.


Ad. 9.


W punkcie tym o głos poprosił starosta D. Jaśniewicz i poinformował, że w ubiegłym tygodniu uczniowie z ZSZ nr 2 we Wrześni zdobyli mistrzostwo Polski w konkursie cukierniczym. Starosta dodał, że jest to powód do satysfakcji dla dyrekcji szkoły, tym bardziej, że nie jest to pierwszy sukces uczniów, a byli to uczniowie odbywający praktyki zawodowe w zakładzie radnego P. Kuczory.

Ponadto starosta wspomniał, że powiat wrzesiński w programie na lata 2007-2013 pozyskał najwięcej środków tzw. unijnych, zajmując I miejsce w Wielkopolsce, a 13 w kraju. Starosta tym samym uzasadnił powstanie w latach ubiegłych wydziału rozwoju lokalnego.

Przewodniczący Rady poinformował, że kolejna sesja planowana jest na 29 marca br.


Ad. 10.


W związku z wyczerpaniem porządku obrad, przewodniczący Rady o godz. 18:10 zamknął XVI sesję Rady Powiatu we Wrześni.

Przewodniczący Rady Grzegorz Kaźmierczak

Protokołowała:

Katarzyna Plucińska
inspektor

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Łukasz Jakubowski (11/04/2012 07:45:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Łukasz Jakubowski (11/04/2012 07:46:14)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Łukasz Jakubowski (11/04/2012 07:46:14)
Lista wiadomości
Protokół nr XXV / 2012
z posiedzenia Rady Powiatu we Wrześni, w dniu 28.12.2012 roku.
Protokół nr XXIV / 2012
z posiedzenia Rady Powiatu we Wrześni, w dniu 06.12.2012 roku.
Protokół nr XXIII / 2012
z posiedzenia Rady Powiatu we Wrześni, w dniu 30.10.2012 roku.
Protokół nr XXII / 2012
z posiedzenia Rady Powiatu we Wrześni, w dniu 26.09.2012 roku.
Protokół nr XXI / 2012
z posiedzenia Rady Powiatu we Wrześni, w dniu 31.08.2012 roku.
Protokół nr XX / 2012
z posiedzenia Rady Powiatu we Wrześni, w dniu 27.06.2012 roku.
Protokół nr XIX / 2012
z posiedzenia Rady Powiatu we Wrześni, w dniu 05.06.2012 roku.
Protokół nr XVIII / 2012
z posiedzenia Rady Powiatu we Wrześni, w dniu 26.04.2012 roku.
Protokół nr XVII / 2012
z posiedzenia Rady Powiatu we Wrześni, w dniu 29.03.2012 roku.
Protokół nr XVI / 2012
z posiedzenia Rady Powiatu we Wrześni, w dniu 28.02.2012 roku.
Protokół nr XV / 2012
z posiedzenia Rady Powiatu we Wrześni, w dniu 26.01.2012 roku.