AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Protokoły z Sesji Rady Powiatu we Wrześni » Protokoły z Sesji Rady 2007 (III kadencja)

Protokoły z Sesji Rady 2007 (III kadencja)

Protokół nr XIII / 2007

Protokół nr XIII/2007

z sesji Rady Powiatu we Wrześni,

z dnia 28.12.2007 r.

Przewodniczący Rady Grzegorz Kaźmierczak o godz. 15:00 otworzył XIII Sesję Rady Powiatu we Wrześni. Po powitaniu radnych i zaproszonych gości Przewodniczący stwierdził, że zgodnie z listą obecności aktualnie w sesji uczestniczy 19 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 19 osób, stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji - lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.


Ad. 2.
Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z XII sesji został sporządzony w statutowym terminie i był wyłożony do wglądu w biurze Rady .Dodał także, że do tego protokołu nie zostały zgłoszone żadne uwagi radnych. W związku z powyższym, protokół z XII sesji został poddany pod głosowanie. Protokół z XII sesji Rady Powiatu we Wrześni został przez radnych przyjęty – 19 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących”.


Ad. 3. Następnie przewodniczący Rady przedstawił następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Powiatu.

 3. Przedstawienie porządku obrad.

 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu we Wrześni o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady w okresie międzysesyjnym.

 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. przejęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej,

 2. przyjęcie planu pracy Rady Powiatu we Wrześni na 2008 rok,

 3. ustalenia planu pracy Komisji Budżetowo – Finansowej,

 4. ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej,

 5. ustalenia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa,

 6. ustalenia planu pracy Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej,

 7. ustalenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki,

 8. ustalenia planu pracy Komisji Rozwoju Lokalnego,

 9. zmiany uchwały nr 304/XLVI/2006 Rady Powiatu z dnia 29 września 2006 r. w sprawie określenia dochodów własnych uzyskiwanych przez samorządowe jednostki budżetowe oświaty i wychowania na wydzielonym rachunku dochodów własnych,

 10. zmiany budżetu powiatu wrzesińskiego na 2007 r.

 1. Interpelacje i zapytania radnych.

 2. Wolne wnioski i informacje.

 3. Zamknięcie obrad.

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego porządku obrad, w związku z powyższym przewodniczący Rady przystąpił do jego realizacji.

Ad. 4. Informacja przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym od 14.12 do 28.12. 2007 r. stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. 5. Przewodniczący Zarządu D. Jaśniewicz przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady omawianym w okresie – załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy ktoś chciałby zabrać głos lub zadać pytanie w związku z omówionymi informacjami. O głos poprosił radny R. Zięty i nawiązał do sprawozdania przewodniczącego Zarządu dotyczącego budynku przy ul. Gnieźnieńskiej 28 i pytał, czy po zmianie w zakresie wykorzystywania pomieszczeń, będzie możliwe korzystanie z sali gimnastycznej. Odpowiadając radnemu przewodniczący Zarządu D. Jaśniewicz powiedział, że wstępnie zakłada się, że oprócz pomieszczeń dydaktycznych tzw. małej mleczarni, będzie możliwość korzystania z sali gimnastycznej. Starosta dodał także, że w roku 2008 i 2009 opuszczony przez powiat zostanie główny budynek szkoły od ul. Gnieźnieńskiej, a w użytkowaniu pozostaną pomieszczenia wraz z salą gimnastyczną i całym zapleczem głównie na zajęcia prowadzone przez Centrum Edukacji Zawodowej oraz technologię żywności i żywienia. Natomiast od nowego roku czyniony byłby nabór na technika mleczarza i również tam te zajęcia mogłyby się odbywać. Pozostała część obiektu zostanie przekazana Spółdzielni Szkoleniowo – Usługowej. Starosta przypomniał, że powiat jest tylko dzierżawcą tego obiektu, o którym mowa, natomiast własnością powiatu jest budynek po byłym internacie przy ul. Gnieźnieńskiej, w którym od przyszłego roku rozpoczną się prace remontowo – budowlane.

Następnie głos zabrał radny E. Plewiński i pytał o działania, jakie zostaną podjęte w przypadku, kiedy Spółdzielnia Szkoleniowo – Usługowa nie wyrazi zgody na dalsze dzierżawienie obiektów przez powiat. D. Jaśniewicz nadmienił, że umowa pomiędzy Zarządem Powiatu a Spółdzielnią mówi wyraźnie, że w razie zaprzestania działalności placówki lub ograniczenia jej działalności, powiat może zwolnić w całości lub części obiekt na ul. Gnieźnieńskiej. Jest to kwestia formalna, natomiast zdaniem starosty celowe jest szukanie racjonalnych rozwiązań i porozumienia z właścicielami obiektu. Starosta dodał także, że odbyło się spotkanie z prezesem Spółdzielni, na którym zostały omówione kwestie dotyczące przyszłości obiektu przy ul. Gnieźnieńskiej i na dzień dzisiejszy następuje rozpoznanie rozdzielenia mediów pomiędzy dwoma głównymi budynkami. Rozmowy z prezesem zmierzają do określenia przyszłości kompleksu przy ul. Gnieźnieńskiej i zakłada się, że ten obiekt może być w dużej mierze wykorzystany na działanie Centrum Edukacji Zawodowej, przy założeniu docelowego planu, że Września stała by się centrum edukacji zawodowej przemysłu spożywczego, w tym ze specjalnością przetwórstwa mleka. W momencie wycofania się z ul. Gnieźnieńskiej, to miejsce powinny zastąpić inne przedsięwzięcia, ale to będzie zależało od kilku niezależnych od powiatu decyzji, ale również od właścicieli Spółdzielni Szkoleniowo – Usługowej, a także Krajowego Związku Spółdzielczości, który ma też pewne plany dotyczące programów szkoleniowych w branży mleczarskiej. Starosta zaznaczył, że dzisiaj nie chciałby do końca określać sprawy, ponieważ jest ona jeszcze w toku i jak wcześniej wspomniał sprawy wymagają jeszcze rozmów i pewnych uzgodnień.

Radny J. Mazurkiewicz zabierając głos nawiązał do sprawozdania przewodniczącego Zarządu w części dotyczącej pożegnania pięciu policjantów odchodzących na emeryturę i pytał, czy pan starosta miał okazję poznać ich następców, czy w policji są wakaty. Przewodniczący Zarządu odpowiedział radnemu, że tak się składa, że nabór jest dokonywany przez wojewódzką komendę policji, z tego, co komendant przedstawił, w policji są dwa wakaty. Z uwagi na brak dalszych głosów ze strony radnych, przewodniczący Rady zamknął punkt 5 porządku i przystąpił do realizacji punktu 6 porządku obrad.

Ad. 6. Przewodniczący Rady przystąpił do rozpatrzenia i przyjęcia projektu uchwały w sprawie przejęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej. Uzasadnienie do powyższej uchwały przedstawił Jan Sznura naczelnik wydziału spraw obywatelskich i ochrony zdrowia mówiąc, że corocznie wojewoda wielkopolski przekazuje zadanie z zakresu administracji rządowej dotyczące poboru. Zadania te polegają na zawarciu umów z niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej, które wykonują specjalistyczne badania lekarskie poborowych, do zawarcia których niezbędne jest porozumienie pomiędzy wojewodą a samorządem powiatowym. Stąd konieczne jest podjęcie powyższej uchwały. Przewodniczący Rady otworzył dyskusję na temat projektu uchwały. Radni nie podjęli dyskusji, w związku z czym przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Rada Powiatu w obecności 19 radnych – jednogłośnie 19 głosami „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr 94/XIII/2007 w sprawie przejęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.

Przewodniczący Rady przystąpił do rozpatrzenia i przyjęcia projektu uchwały w sprawie przyjęcie planu pracy Rady Powiatu we Wrześni na 2008 rok. Przewodniczący Rady odczytał plan pracy Rady Powiatu – załącznik nr 4 do niniejszego protokołu, wnosząc jednocześnie poprawkę w części IV pkt. 5 polegająca na zmianie zapisu dotyczącego roku - z 2008 na rok 2009. W związku z powyższym, pkt 5 będzie brzmiał: „ uchwalenie budżetu na rok 2009”. Radni zdecydowali, ze nie będzie dyskusji nad projektami uchwał mających charakter porządkowy, zatem przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie wraz z wniesioną poprawką. Rada Powiatu w obecności 19 radnych – jednogłośnie 19 głosami „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr 95/XIII/2007 w sprawie przyjęcie planu pracy Rady Powiatu we Wrześni na 2008 rok.

Przewodniczący Rady przystąpił do rozpatrzenia i przyjęcia projektu uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Budżetowo – Finansowej. Plan pracy Komisji przedstawił jej przewodniczący Władysław Skupińskizałącznik nr 5 do niniejszego protokołu. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Rada Powiatu w obecności 19 radnych – jednogłośnie 19 głosami „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr 96/XIII/2007 w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Budżetowo – Finansowej.

Przewodniczący Rady przystąpił do rozpatrzenia i przyjęcia projektu uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej. Plan pracy Komisji został przedstawiony przez przewodniczącą Komisji Marię Taciakzałącznik nr 6 do niniejszego protokołu. Rada Powiatu w obecności 19 radnych – jednogłośnie 19 głosami „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr 97/XIII/2007 w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Rady przystąpił do rozpatrzenia i przyjęcia projektu uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa. Plan pracy Komisji przedstawił przewodniczący Jerzy Mazurkiewiczzałącznik nr 7 do niniejszego protokołu. Rada Powiatu w obecności 19 radnych – jednogłośnie 19 głosami „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr 98/XIII/2007 w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa.

Przewodniczący Rady przystąpił do rozpatrzenia i przyjęcia projektu uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej. Przewodnicząca Komisji Henryka Waligóra odczytała plan pracy Komisji – załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. Przewodnicząca wniosła poprawkę do ostatniego zdania w planie pracy, zgłoszoną na posiedzeniu Komisji Zdrowia polegająca na dodaniu słów „terminu wykonywania zadań”. Ostatnie zdanie będzie miało następujące brzmienie: „Komisja zastrzega sobie zmianę terminu wykonywania zadań w razie wystąpienia takiej potrzeby”. Radni zastanawiali się, czy wprowadzić tą zmianę, czy wykreślić to zdanie z załącznika. W tej sprawie głos zabrał R. Szczepaniak sekretarz powiatu mówiąc, że jego zdaniem zapis ten powinien pozostać, gdyż bez tej zmiany, Komisja dostałaby uprawnienia do zmiany planu pracy, a tylko Rada Powiatu jest do tego uprawniona, natomiast komisje pracują ściśle według planu uchwalonego przez Radę Powiatu.

Po wyjaśnieniach sekretarza, przewodniczący Rady przystąpił do głosowania projektu uchwały ze zmianą zaproponowaną przez przewodniczącą Komisji. Rada Powiatu w obecności 19 radnych – jednogłośnie 19 głosami „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr 99/XIII/2007 w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej.

Przewodniczący Rady przystąpił do rozpatrzenia i przyjęcia projektu uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki. Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Rafała Ziętego przewodniczącego Komisji Edukacji i przedstawienie planu pracy Komisji – załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Następnie głos zabrała radna A. Głowacka i przytaczając treść punktu 8 planu pracy w I kwartale – „Opiniowanie ewentualnych zmian organizacyjnych w placówkach oświatowych na terenie powiatu wrzesińskiego”, zwróciła się z pytaniem do przewodniczącego Komisji, czy dotyczy to powiatowych placówek oświatowych czy innych. R. Zięty przewodniczący Komisji Edukacji odpowiedział radnej, że zapis dotyczy placówek powiatowych. Następnie radna A. Głowacka zaproponowała poprawkę w zapisie treści tego punktu. W związku z powyższym pkt 8 otrzymał brzmienie: Opiniowanie ewentualnych zmian organizacyjnych w powiatowych placówkach oświatowych”.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały wraz z poprawką zaproponowana przez radną A. Głowacką. Rada Powiatu w obecności 19 radnych – jednogłośnie 19 głosami „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr 100/XIII/2007 w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.

Przewodniczący Rady przystąpił do rozpatrzenia i przyjęcia projektu uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rozwoju Lokalnego. Plan pracy przedstawił jej przewodniczący Komisji Józef Szafarek. Plan ten stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. Przewodniczący Rady udzielił następnie głosu radnej M. Taciak, która pytała, jakie to są „projekty miękkie”.

Przewodniczący Komisji J. Szafarek odpowiedział, że projekty miękkie, to przede wszystkim szkolenia edukacyjne dla osób bezrobotnych. Oprócz tych programów miękkich są też programy inwestycyjne. Radny E. Plewiński zwrócił uwagę na zapis w numeracji w planie pracy Komisji dotyczący III kwartału, gdzie jego zdaniem, jeżeli jest tylko jeden punkt, to nie wymaga się, żeby był określany jako nr 1. Radny zaznaczył, ze podobna sytuacja była w planie pracy Komisji Budżetowo – Finansowej. Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu w tej sprawie radczynię prawną D. Wesołek. Pani mecenas przyznała rację radnemu, jeżeli jest jeden punkt, to nie powinien on być numerowany. Radny E. Plewiński prosił, aby pamiętać o tych zasadach na przyszłość.
Przewodniczący Rady przystąpił do procedury głosowania projektu uchwały. Rada Powiatu w obecności 19 radnych – jednogłośnie 19 głosami „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr 101/XIII/2007 w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rozwoju Lokalnego.

Przewodniczący Rady przystąpił do rozpatrzenia i przyjęcia projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 304/XLVI/2006 Rady Powiatu z dnia 29 września 2006 r. w sprawie określenia dochodów własnych uzyskiwanych przez samorządowe jednostki budżetowe oświaty i wychowania na wydzielonym rachunku dochodów własnych. Przewodniczący Rady poprosił Beatę Walkowiak skarbnika powiatu o przedstawienie uzasadnienia do powyższego projektu uchwały. Skarbnik wyjaśniła, że projekt ten reguluje nazewnictwo nowopowstałych placówek oświatowych, które zostały powołane przez Radę Powiatu uchwałami w 2007 r.: Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego we Wrześni oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrześni.

Radni nie podjęli dyskusji, w związku z czym przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. Rada Powiatu w obecności 19 radnych – jednogłośnie 19 głosami „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr 102/XIII/2007 w sprawie zmiany uchwały nr 304/XLVI/2006 Rady Powiatu z dnia 29 września 2006 r. w sprawie określenia dochodów własnych uzyskiwanych przez samorządowe jednostki budżetowe oświaty i wychowania na wydzielonym rachunku dochodów własnych.

Przewodniczący Rady przystąpił do rozpatrzenia i przyjęcia projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu wrzesińskiego na 2007 r. Przewodniczący Rady udzielił głosu przewodniczącemu Zarządu D. Jaśniewiczowi, który poinformował, że ze względu na dynamiczne zmiany w budżecie na końcu roku, konieczne jest wprowadzenie do projektu uchwały autopoprawki Zarządu.

Następnie głos zabrała B. Walkowiak skarbnik powiatu i powiedziała, że zmiana zachodzi na rachunku dochodów własnych Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej i polega na zwiększeniu wydatków o kwotę 30.000,- zł i przeznaczeniu jej na dokonanie dalszych prac związanych z zakupem wyposażenia dla pracowni komputerowej Centrum. Druga zmiana dotyczy zmniejszenia o 3.024,- zł dochodów i wydatków na zadanie w ramach programu EQUAL – działanie III, które związane jest z funkcją PCEZ, a które podzielone zostało na lata 2007-2008. W roku 2008 nastąpi zwiększenie o tę samą kwotę dochodów i wydatków na to zadanie.

Po wyjaśnieniach skarbnika, przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. Ponieważ radni nie podjęli dyskusji, przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę Zarządu. W głosowaniu udział wzięło 19 radnych i 19 głosowało „za” przyjęciem autopoprawki Zarządu. Następnie przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z przyjętą przez Radę autopoprawką. Rada Powiatu w obecności 19 radnych – jednogłośnie 19 głosami „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr 103/XIII/2007 w sprawie zmiany budżetu powiatu wrzesińskiego na 2007 r.

W związku z wyczerpaniem tego punktu porządku obrad, przewodniczący Rady przeszedł do realizacji punktu 7 porządku.

Ad. 7. Przewodniczący Rady poinformował, że w okresie międzysesyjnym do biura Rady nie wpłynęła żadna interpelacja i zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy ktoś chciałby złożyć interpelację lub zadać pytanie. Z uwagi na to, że radni nie zgłosili żadnej interpelacji oraz nie zadali pytań, przewodniczący Rady przystąpił do realizacji punktu 8 porządku obrad.

Ad. 8. W punkcie tym głos zabrali: radna H. Waligóra, starosta wrzesiński, wójt Kołaczkowa Wojciech Majchrzak.

Radna H. Waligóra podziękowała członkom Komisji Zdrowia za aktywne włączenie się w pomoc dla Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie.
W. Majchrzak wójt Kołaczkowa podziękował staroście i Radzie Powiatu za współpracę w roku 2007, szczególnie za dokonane inwestycje na terenie gminy Kołaczkowo i złożył życzenia na rok 2008.

Następnie głos zabrał D. Jaśniewicz starosta wrzesiński i wypowiedział się w kwestii procesu restrukturyzacji SP ZOZ mówiąc, że w stosunku do pierwotnie projektowanego harmonogramu prac, jedno z przedsięwzięć ulegnie opóźnieniu. Zakładano, że z początkiem roku 2008, nastąpi przekazanie powiatowi majątku likwidowanego SP ZOZ do Spółki Szpital Powiatowy we Wrześni, ale wyniknęła kwestia z zarejestrowaniem NZOZ – u, czyli tej placówki, która miałaby prowadzić działalność z początkiem nowego roku. W momencie zgłoszenia NZOZ - u do rejestracji okazało się, że podjęty program dostosowawczy SP ZOZ do warunków rozporządzenia ministra zdrowia, który miał być zrealizowany do roku 2012 obowiązuje już w momencie rejestracji. Starosta zaznaczył, że nie ma powodu do niepokoju, ponieważ odbyły się rozmowy z minister zdrowia i projekt takiego rozporządzenia, który uwzględnia sytuację, w której jest szpital, jest już w uzgodnieniach międzyrządowych. Prawdopodobnie do połowy stycznia 2008 r. takie rozporządzenie się ukaże i wówczas proces rejestracji placówki NZOZ w rejestrze wojewody zostanie zakończony na przełomie stycznia i lutego 2008 r. Starosta dodał, że przesunięcie terminu rejestracji o miesiąc nie skutkuje niebezpieczeństwami związanymi z całym procesem, ponieważ działa SP ZOZ w likwidacji i działać będzie tak długo, aż nie zostanie to przejęte przez nową placówkę NZOZ. Na zakończenie swojej wypowiedzi starosta podziękował Radzie Powiatu za konstruktywną współpracę w roku 2007 i życzył radnym pomyślności w nadchodzącym 2008 roku.

Następnie przewodniczący Rady poinformował, że kolejna sesja planowana jest po feriach zimowych, w połowie lutego i zwrócił się z zapytaniem do radnych, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos w tym punkcie.

O głos poprosił D. Jaśniewicz starosta wrzesiński i nawiązał do wypowiedzi skarbnika powiatu udzielonej na XII sesji w sprawie podatku VAT za sprzedaną przez powiat wrzesiński działkę i powiedział, że Zarząd zwrócił się do urzędu skarbowego o interpretację, i okazało się, że przy ewentualnym odkupie tej nieruchomości powiat wrzesiński nie byłby zobowiązany do zapłacenia podatku VAT, czyli kwoty 190.000,- zł, jednak zakłada się, że wystąpienie takiej sytuacji jest mało prawdopodobne.
W dalszej części posiedzenia głos zabrał radny E. Plewiński i podziękował wszystkim radnym oraz gościom  za cierpliwość jaką wykazali w stosunku do wypowiedzi radnego na sesjach.

Na zakończenie tego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady podziękował Zarządowi na czele ze starostą, kierownikom jednostek organizacyjnych za współpracę w 2007 roku oraz złożył życzenia wszelkiej pomyślności w nadchodzącym 2008 roku.

Ad. 9. W związku z wyczerpaniem porządku obrad, przewodniczący Rady o godz. 16:15 zamknął XIII sesję Rady Powiatu we Wrześni.

Protokołowała: Katarzyna Plucińska - inspektor

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Kamil Perlik (19/03/2008 00:00:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Kamil Perlik (14/05/2008 09:45:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Kamil Perlik (14/05/2008 09:45:25)
Lista wiadomości
Protokół nr XIII / 2007
z sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 28.12.2007 r.
Protokół nr XII / 2007
z Sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 13.12.2007 r.
Protokół nr XI / 2007
z sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 30.10.2007 r.
Protokół nr X / 2007
z sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 27.09.2007 r.
Protokół nr IX / 2007
z sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 30.08.2007 r.
Protokół nr VIII / 2007
z sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 28.06.2007 r.
Protokół nr VII / 2007
z sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 31.05.2007 r.
Protokół nr VI / 2007
z sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 26.04.2007 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni
Protokół nr V / 2007
z sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 29.03.2007 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni
Protokół nr IV / 2007
z sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 08.02.2007 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni